Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Objava revidiranega letnega poročila za leto 2018

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2018.

V letu 2018 je DUTB nadaljevala svoje uspešno poslovanje. Z dobičkom po davkih v višini 57,7 milijona EUR ter ustvarjenimi prilivi v višini 228,0 milijona EUR je povečala tako ekonomsko dobičkonosnost kapitala (EROE) kot tudi presegla mejo zahtevanih ustvarjenih prilivov. Z aktivnim upravljanjem stroškov pa je kljub zmanjševanju obsega sredstev, pri čemer v portfelju DUTB ostajajo najbolj kompleksnimi primeri, dosegla nižje stroške od planiranih. Tako je DUTB v letu 2018 dosegla  vse zahtevane kazalnike uspešnosti poslovanja, ki jih predpisujejo s strani Vlade Republike Slovenije sprejete Smernice za delovanje DUTB.

V letu 2018 je bilo s prodajo sredstev in poplačili iz upravljana terjatev ustvarjenih 228 milijonov EUR prilivov, kar predstavlja 11,1 % prenosne vrednosti vseh sredstev. Ob odsotnosti večjih transakcij so bili ustvarjeni prilivi razporejeni relativno enakomerno skozi celotno leto, kumulativno pa je DUTB v petih letih od prenosa prvih sredstev ustvarila že več kot 1,5 milijarde EUR prilivov.

Dosežen dobiček po davkih je v letu 2018 znašal 57,7 milijona EUR, s čimer se je kapital  DUTB povečal na 199,9 milijonov EUR, dosežen EROE (ekonomska dobičkonosnost kapitala, tj. povprečna letna donosnost vloženega kapitala s popravki) je znašal 28,9 %, kar je visoko nad zahtevano mejo 8,0 %.

Bilančna vsota se je znižala za 13,4 % in odseva skupno likvidacijo portfeljev, med katerimi se je najbolj znižal portfelj terjatev, sledila sta mu portfelja lastniških naložb in nepremičnin. Na obseg nepremičninskega portfelja so poleg prodaj nepremičnin vplivali prevzemi nepremičnin v lastništvo, upravičenost česar lahko DUTB podpre s 14,7 milijona EUR ustvarjene razlike v ceni pri nadaljnjih prodajah tako prevzetih nepremičnin v letu 2018.

Uspešna prodaja sredstev je DUTB omogočila, da je poleg rednih obrokov posojil po amortizacijskih načrtih v višini 153,3 milijona EUR, v letu 2018 predčasno odplačala še za 28,3 milijona EUR glavnic prejetih bančnih posojil.

Revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana ter 8. julija 2019 izdala mnenje brez pridržka. Revidirano letno poročilo je dne 12. julija 2019 obravnaval in potrdil Upravni odboru in ga posredoval v sprejem Vladi Republike Slovenije v vlogi skupščine DUTB. Vlada Republike Slovenije letnega poročila še ni sprejela.

Letno poročilo DUTB 2018 je dostopno tudi na spletni strani družbe, http://dutb.eu.  
                                                                                   
Poslovodstvo DUTB

Datum: 15.07.2019
Attachments