Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Objava nerevidiranega Polletnega poročila za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze,d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano Polletno poročilo za leto 2019.

V prvem polletju 2019 je DUTB ustvarila 116,0 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 5,6 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev in ostaja na ravni iz predhodnega leta, kljub temu da se je  od začetka lanskega leta portfelj zmanjšal za več kot petino. Doseženi prilivi so dobra osnova za doseganje zakonskega cilja 10 % unovčenih sredstev letno. Ob tem je DUTB v prvem polletju 2019 realizirala 17,9 milijona EUR dobička pred davki, kar je neposredno povečalo njen kapital, ga povečalo nad prvotno vloženega s strani lastnika, in ohranilo ekonomsko donosnost kapitala (EROE) na 27,9 %, visoko nad zahtevano mejo 8 %.

Portfelji v upravljanju so se v prvem poletju 2019 skupno zmanjšali za 9 %, od tega posojilni portfelj za skoraj petino, preostala portfelja pa sta se povečala (nepremičninski zaradi več novih prevzemov in še nerealiziranih večjih prodaj, portfelj lastniških naložb pa zaradi konverzije v 100 % družbe Istrabenz turizem d.d.).

V prvem polletju 2019 je DUTB skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti posojil poplačala 67 milijonov EUR, poleg tega pa predčasno še 15 milijonov EUR glavnic posojil, skupaj torej 82 milijonov EUR. DUTB je tako znižala prihodnje stroške financiranja in zadolženost ter s tem povrnila vložena sredstva in razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.

Od ustanovitve do konca prvega polletja 2019 je DUTB tako skupno poplačala že 1.358 milijonov EUR obveznosti, povezanih s prevzetimi terjatvami. Od leta 2013 do sredine leta 2019 je DUTB plačala tudi 146,2 milijona EUR za obresti ter 67,9 milijona EUR za državno poroštvo na dolg.

Celotno poročilo o poslovanju DUTB v prvem polletju 2019 je dostopno na spletni strani
www.dutb.eu.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 26. 09. 2019
Attachments