Skip Navigation Linksarhiv

Arhiv

 

  
  
  
Popravki netočnih informacij v zvezi z DUTB, objavljenih v medijih 24.4.2016Sporočila za javnost

Popravke objavljamo, da bi javnosti zagotovili dostop do točnih informacij v zvezi z DUTB.

 • Netočne navedbe v zvezi z nakupom nepremičnine družbe Foto Tabor v stečaju, objavljene na spletnem portalu Siol.net 21. aprila 2016
 • V članku »Kako je slaba banka kupila fotoatelje od nadzornika državnega premoženja Damjana Beliča«, objavljenem na spletnem portalu Siol.net, avtorji trdijo, da je nakup poslovnega prostora, ki ga DUTB ne potrebuje za lastne potrebe, zanj pa zanimanja na trgu ni »posel DUTB, ki bi ga po javno dostopnih kriterijih težko uvrstili med njeno osnovno dejavnost«. Zapis izkazuje nepoznavanje dejavnosti DUTB, posledica katere je nepravilno informiranje bralcev.

  Kot glavna zastavna upnica DUTB namreč v primerih, kadar za nakup določene nepremičnine v stečajnih postopkih ni zanimanja oziroma obstaja nevarnost, da jo bo kdo kupil pod njeno pošteno vrednostjo, to nepremičnino kupi sama oziroma svojo hipoteko na tej nepremičnini zamenja za lastniško pravico in tako pobota terjatve. Nepremičnino nato ob primernem času proda z namenom doseči višjo oziroma optimalno vrednost. Odkup zastavljenega premoženja, ki ga ni mogoče prodati v stečaju, je v skladu z ZUKSB ena od osnovnih dejavnosti DUTB.

  Tudi v tem primeru so bile terjatve, ki jih je imela DUTB do družbe Foto Tabor, zavarovane z nepremičnino. Ker je družba v stečaju, je bil za DUTB edini možen način poplačila prodaja te nepremičnine. Ker je bila prodaja na način zbiranja zavezujočih ponudb v stečajnem postopku v prvih štirih poskusih neuspešna, je nepremičnino v petem poskusu odkupila DUTB in na ta način pobotala svojo terjatev do omenjene družbe. S prevzemom nepremičnine v last je DUTB znižala terjatve do dolžnika Foto Tabor, z aktivnim upravljanjem oz. trženjem te nepremičnine pa si bo prizadevala, da v prihodnje zanjo doseže optimalno kupnino.

  • Netočne navedbe v zvezi z vlogo DUTB pri prodaji Intereurope, objavljene v reviji Manager, 4. decembra 2015

  V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.

  Družba za upravljanje terjatev bank se ni pridružila konzorciju za prodajo družbe Intereuropa. Družba tudi ni v portfelju DUTB. Ne drži torej navedba, zapisana v članku Česa takega še nisem doživel, objavljenem 4. decembra 2015 v reviji Manager, da se je DUTB pridružila konzorciju prodajalcev.

  • Netočne navedbe predsednika nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga v zvezi z morebitnim odkupom terjatev do Save d.d., izrečene 1. novembra 2015 v oddaji TV Dnevnik na televiziji Slovenija

  V nadaljevanju objavljamo točne informacije.

  Družba za upravljanje terjatev bank je 9. oktobra 2015 prejela pismo Slovenskega državnega holdinga, v katerem sta SDH in KAD izkazala interes za odkup terjatev, ki jih ima DUTB do družbe Sava d.d. ter obveznic Save d.d., katerih lastnik je DUTB. Na podlagi tega dopisa so se predstavniki DUTB, SDH in KAD 14. oktobra 2015 sestali. Dan kasneje je DUTB SDH in KAD pisno obvestila, da pričakuje indikativno ponudbo in ju pozvala naj sporočita, katero dokumentacijo potrebujeta za pripravo indikativne ponudbe.
  19. oktobra 2015 je DUTB prejela seznam dokumentacije, ki jo SDH in KAD potrebujeta za pripravo indikativne ponudbe, pri čemer sta zahtevala dokumentacijo o terjatvah in zavarovanjih, ki ni javno dostopna. 22. oktobra je DUTB pisno odgovorila, da v tej fazi lahko posreduje javno dostopno dokumentacijo, kar je tudi storila, preostalo pa lahko posreduje po prejemu indikativne ponudbe.
  28. oktobra 2015 je DUTB prejela nov dopis SDH-ja s pozivom DUTB naj posreduje dokumentacijo, ki jo SDH potrebuje za pripravo indikativne ponudbe, na kar je 3. novembra 2015 DUTB ponovila odgovor (iz sporočila dne 22. oktobra), da bo lahko dokumentacijo, ki se nanaša na terjatve in zavarovanja, razkrila šele po prejemu indikativne ponudbe.
  Izjava predsednika nadzornega sveta SDH v oddaji TV Dnevnik na TV Slovenija 1. novembra 2015, da se DUTB na SDH-jev izkazan interes za odkup terjatev do Save d.d. sploh še ni v ničemer odzvala, torej ne drži. DUTB od SDH in KAD pričakuje indikativno ponudbo za odkup terjatev do Save d.d. ter obveznic Save d.d..

  • Netočne navedbe v zvezi z aktivnostjo DUTB pri prestrukturiranju malih in srednjih podjetij, objavljene v reviji Mladina 14. avgusta 2015.

  V nadaljevanju objavljamo točne informacije.

  Družba za upravljanje terjatev bank je takoj po prevzemu slabega premoženja oblikovala strategije upravljanja za vsak posamezen primer, ne glede na velikost podjetja, in te strategije dosledno izvaja. Ne drži torej navedba v članku z naslovom Spet pretiravanje, objavljenem v reviji Mladina 14. avgusta 2015, da se DUTB s malimi in srednjimi podjetji sploh ne ukvarja, razen če so ta povezana z velikimi sistemi. Res pa je, da so mala in srednja podjetja bistveno manj zanimiva za medije, zato uspešne zgodbe praviloma ostanejo spregledane. 

  • Netočne navedbe v zvezi z vlogo glavnega izvršnega direktorja Torbjörna Manssona pri izbiri svetovalne družbe Qartz+Co., prenosom slabih terjatev in prestrukturiranjem Cimosa, objavljene v časopisu Dnevnik 4. avgusta 2015

  V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.

  DUTB je tako Računskemu sodišču kot Komisiji za preprečevanje korupcije izročila zapisnike sej Upravnega odbora DUTB iz katerih je jasno razvidno, da se je v primeru družbe Qartz+Co. Torbjörn Mansson izločil iz odločanja o izbiri svetovalcev DUTB. To je DUTB pojasnila tudi na novinarski konferenci, na svoji spletni strani in v odgovorih na novinarska vprašanja. Neresnična je torej navedba v članku z naslovom NPU brska po poslih slabe banke, objavljenem v časopisu Dnevnik 4. avgusta 2015, da naj ne bi bilo dokazov, da se je Mansson izločil iz odločanja o najemanju svetovalcev. Prav tako ne drži navedba v istem članku, da naj bi bile storitve družb Quartz+Co. in Zolfo Cooper izbrane brez zbiranja ponudb. Izbrani sta bili izmed več ponudnikov, kar je DUTB prav tako že pojasnila tako uradnim organom kot tudi na novinarski konferenci in na svoji spletni strani.
  Neresnična je tudi navedba, da so se postopki prestrukturiranja družbe Cimos zavlekli za več mesecev. V Cimosu je bilo, preden je aktivno vlogo prevzela DUTB, kar nekaj neuspešnih poskusov prestrukturiranja, ki so družbo spravili na rob stečaja. DUTB je bila edina, ki je postopek prestrukturiranja pripeljala do uspešnega konca v samo letu dni, kar priznavajo tako tuji kot domači strokovnjaki.
  Neresna in neresnična je navedba, da je DUTB leta 2013 zgolj čakala na prenos slabih terjatev. Na spletni strani DUTB je mogoče najti popisane aktivnosti v letu 2013. Za osvežitev spomina tudi na tem mestu navajamo kronološki popis aktivnosti, ki jih je DUTB kljub pogostim spremembam strategije uspešno opravila, da je bila pravočasno pripravljena na prenos nedonosnih terjatev.

  • Prvi načrt iz marca 2013 je predvideval, da mora DUTB do konca junija zgraditi strokovno in sposobno organizacijo, ki bo pripravljena na pregled prvih prošenj za dokapitalizacijo bank in v zadnjem četrtletju 2013 na prve posle prestrukturiranja bank. Prvi osnutek strateškega načrta je bil ministru za finance predstavljen v začetku aprila.
  • DUTB je bila 8. aprila na sestanku z ministrom za finance in viceguvernerjem Banke Slovenije, pristojnim za bančni nadzor, obveščena, da je časovnica spremenjena in da so roki bistveno krajši. Upravni odbor je dobil navodilo, naj bo do 28. junija pripravljen dokapitalizirati prvo banko – Novo ljubljansko banko (NLB) ter začeti s prenosom slabih posojil in sredstev s te banke na DUTB.
  • Družba je začela pripravljati vse potrebno, potem pa jo je 31. maja ministrstvo za finance obvestilo, da bo vlada vse banke dokapitalizirala neposredno in ne prek DUTB. Priprave na lastniško funkcijo DUTB, ki so v aprilu in maju zahtevale izdatno pomoč svetovalcev, so bile nemudoma opuščene.
  • Kljub številnim preobratom je bila konec junija DUTB pripravljena na prevzem terjatev z bank upravičenk, vendar je Generalni direktorat za konkurenco z zahtevo po ponovnem vrednotenju terjatev prenos ustavil.
  • 17. julija se je izkazalo, da mora DUTB načrtovati hkraten prenos z vseh treh bank. Družba je pripravila in bankam izročila kontrolne sezname in smernice. Postopek prenosa je bil zasnovan glede na časovni okvir, ki so ga predlagale banke: sredstva naj bi se prenesla v več svežnjih v obdobju šestih mesecev. Prva transakcija naj bi se zgodila še pred koncem leta, vsi svežnji pa prenesli do konca junija 2014.
  • Konec oktobra je DUTB prejela navodila vlade, da sta 8. in 9. december nova ciljna datuma za začetek prenosov, saj naj bi bili takrat objavljeni rezultati pregleda kakovosti sredstev in stresnih testov. DUTB je bila 27. novembra obveščena o dodatni zamudi: odobritev prenosov z Abanke se je odložila na marec 2014 ali poznejši datum.
  • Banka Slovenije in Ministrstvo za finance 6. decembra obvestita DUTB, da se je strategija bistveno spremenila in je potrebno vsa slaba sredstva, namenjena za prenos na DUTB, z NLB in NKBM pravno prenesti pred koncem leta 2013. Sledilo je zelo intenzivno obdobje priprave novih katalogov pogodb. V skladu z ZUKSB je upravni odbor DUTB 10. decembra medresorski komisiji predložil priporočilo glede transakcij, izvršne direktorje pa pooblastil za njihovo izvedbo.
  • Pravno lastništvo slabih posojil je bilo DUTB preneseno 20. decembra, kreditne mape pa so DUTB in banki prenašale postopoma, v petih svežnjih.
  • DUTB je tako konec leta 2013 izpeljala tri ključne naloge:
  • V skladu z odločitvijo vlade v začetku decembra je družba tik pred iztekom leta prevzela nedonosne terjatve dveh največjih sistemskih bank – NLB in NKBM in tako očistila njune bilance.
  • Bankama je izdala obveznice, ki izpolnjujejo kriterije Evropske centralne banke, kar pomeni, da sta NLB in NKBM v zameno za nedonosne terjatve prejeli donosne vrednostne papirje, ki jih v zameno za svež kapital lahko zastavita. To bankama omogoča, da obnovita normalno delovanje in začneta s krediti spet podpirati dobre projekte v slovenskem gospodarstvu.
  • V letu 2013 je vzpostavila delujočo organizacijo, ki je slab mesec dni po prenosu že sprejemala odločitve v posameznih konkretnih primerih prestrukturiranj podjetij in upravljanja posameznih terjatev.
  • Netočne navedbe v zvezi s postopkom prisilne poravnave nad družbo Sava d.d., objavljene v časopisu Dnevnik 27. julija 2015

  V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije. 

  DUTB je dosegla najpomembnejšo sodno zmago nad družbo Sava d.d. 23. junija letos. Takrat je Okrožno sodišče v Ljubljani objavilo sklep, s katerim je DUTB priznalo status predlagatelja prisilne poravnave. Skladno s tekom sodnih postopkov se spreminja tudi pravna strategija DUTB do družbe Sava d.d. in se prilagaja okoliščinam posameznih sodnih postopkov, vse s ciljem, da se slovenskim davkoplačevalcem povrne kar največ dolga, ki ga je ustvarila družba Sava.

  Zato ne drži informacija Dnevnika, da je  DUTB na sodišču »izgubila še eno bitko«, saj je predlog glede oblikovanja upniškega odbora ločitvenih upnikov, ki ga omenja članek, DUTB vložila v času, ko še ni imela statusa predlagatelja prisilne poravnave. Takrat je DUTB v zvezi s prisilno poravnavo vodila drugačno pravno strategijo, kar izhaja tudi iz omenjenega sklepa sodišča, ki je logičen, zato se DUTB nanj ne bo pritožila. 

  Sodišče bo o upniškem odboru  imetnikov zavarovanih terjatev odločilo šele, ko bo predložen načrt finančnega prestrukturiranja, na podlagi katerega bo dokazano, da prestrukturiranje dolžnika Sava d.d. ne more biti uspešno brez prestrukturiranja zavarovanih terjatev in ustanovitve upniškega odbora imetnikov zavarovanih terjatev. DUTB pričakuje, da jo bo sodišče uvrstilo tudi v odbor nezavarovanih upnikov, saj ima do družbe Sava poleg 35,8 milijonov EUR nezavarovanih terjatev, ki so posledica  nezadostne vrednosti zavarovanj, nesporno tudi okoli pol milijona terjatev, ki nikoli niso imele nikakršnega zavarovanja.

  DUTB svojo energijo usmerja v pripravo strokovnega, transparentnega in realističnega načrta finančnega prestrukturiranja, ki bo slovenskim davkoplačevalcem povrnil 123 milijonov EUR dolga Save d.d.

  • Netočne navedbe v zvezi z vlogo DUTB pri prodaji Intereurope, objavljene v časopisu Dnevnik 2. julija 2015

  V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.

  Družba za upravljanje terjatev bank nima lastniškega deleža v družbi Intereuropa, kar je razvidno tudi na naši spletni strani. Tako se tudi ni pridružila konzorciju za prodajo te družbe. Ne drži torej navedba, zapisana v članku Intereuropa in njeni ciljni trgi niso v kondiciji, objavljenem 2. julija 2015 v časopisu Dnevnik, da je DUTB od NKBM prevzela lastniški delež v tej družbi, kot tudi ne navedba, da se je DUTB pridružila konzorciju prodajalcev.

  • Netočne navedbe v zvezi zavarovanji za kredite družbe Sava d.d., objavljene v časopisu Dnevnik, 10. junija 2015

  V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.

  DUTB je včeraj, 9. junija, prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, v katerem to odreja, da mora KDD hkrati z realizacijo sklepa o začasnem prenosu delnic Save Turizem nazaj na družbo Sava d.d. na ustreznih podračunih vpisati tudi zastavni pravici v korist DUTB z vso vsebino, kakršna je bila vpisana 28. 5. 2015, to je dan preden je DUTB vnovčila zapadle terjatve do družbe Sava d.d. Ob tem je sodišče odredilo tudi, da se Savi d.d. prepoveduje odtujitev, obremenitev ali kakršno koli drugo razpolaganje z vrednostnimi papirji Sava Turizma d.d. To pomeni, da je DUTB dosegla stanje, kakršno je bilo pred unovčitvijo zapadlih terjatev do Save d.d. in tako še dodatno zaščitila premoženje, na katerem je že od samega prenosa teh terjatev iz NLB imela tudi zastavno pravico.

  Neresnična je torej navedba, objavljena v članku DUTB ob zavarovanja za posojila Savi, objavljenem v časopisu Dnevnik 10. junija 2015, da je DUTB  zavarovanja za posojila izgubila. Še več, tudi iz prve začasne odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 4. 6. 2015, ki jo je zahtevala Sava d.d., izhaja, da je obstoj zastavne pravice v korist DUTB za sodišče nesporen. Informacijo o drugi začasni odredbi Okrožnega sodišča v Ljubljani  z dne 8. 6. 2015 je DUTB včeraj tudi posredovala medijem, zato je navedba v članku toliko bolj nerazumljiva.

  • Netočna navedba v zvezi s prehodom soseske Celovški dvori v lastništvo DUTB, objavljene 10. junija 2015 v časopisu Finance.

  V nadaljevanju objavljamo točno informacijo. 

  DUTB še ni lastnica stanovanj v Celovških dvorih, saj je bil podan ugovor na predlog končne razdelitve premoženja v postopku prenosa nepremičninskih pravic od stečajnega upravitelja na DUTB kot ločitvenega upnika. O ugovoru zdaj odloča pristojno sodišče. V interesu DUTB je, da čim prej pridobi status pravnomočne lastnice nepremičnin stečajne mase Vegrad AM d.o.o. Neresnična je torej navedba v člankih z naslovoma Boj slabih bank: na ljubljanski nepremičninski trg udarili popusti in Ali si Slovenec lahko kupi stanovanje?, objavljenima v časniku Finance 10. junija 2015, da DUTB že več kot leto dni sedi na stanovanjih. Zgornje pojasnilo v zvezi s Celovškimi dvori je DUTB pred objavo teh dveh člankov tudi poslala novinarju Financ, zato je navedba, ki je zapisana v obeh člankih, toliko bolj nerazumljiva.

  • Netočna navedba v zvezi s prehodom soseske Nokturno v lastništvo DUTB, objavljene 8. junija 2015 v časopisu Finance

  V nadaljevanju objavljamo točno informacijo o prehodu soseske Nokturno v lastništvo DUTB.

  DUTB je lastnica stanovanj v soseski Nokturno postala februarja 2015, 19.5.2014 je bila javna dražba, ki so ji sledili dolgotrajni postopki do pravnomočnosti sklepa o izročitvi. Ne drži torej navedba v članku DUTB išče gradbince, obnavljali bodo 215 stanovanj v koprskem Nokturnu, objavljenem 8. junija 2015 v časniku Finance, da so stanovanja v soseski Nokturno na DUTB končala maja lani. 

  • Netočne navedbe v zvezi s postopki prodaje terjatev do družb ACH, Adria Airways, Elan in Polzela investicijski banki Bank of America Merrill Lynch (BAMLI), objavljene 12. maja v  časopisu Dnevnik.

  V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.

  DUTB pri vsaki prodaji sledi načelu doseganja najvišje cene in tako je ravnala tudi v primeru prodaje terjatev do zgoraj omenjenih družb investicijski banki BAMLI. DUTB je prejela več ponudb in je tiste zainteresirane kupce, ki so oddali ponudbe, ki so po višini bistveno odstopale od drugih, pozvala k zvišanju njihovih ponudb ter jih povabila k pogajanjem. Paket terjatev do družb ACH, Adria Airways, Elan in Polzela je prodala najboljšemu ponudniku. Neresnična je torej navedba v članku z naslovom Terjatve do ACH v roke ruskega hedge sklada, objavljenega 12. maja v časopisu Dnevnik, da DUTB konkurenčnih ponudnikov ni pozvala k izboljšanju ponudb. To neresnico je Dnevnik zapisal že nekajkrat, čeprav smo nekaterim novinarjem Dnevnika že pojasnili, da to ne drži, avtorja članka pa bi lahko to informacijo pri DUTB tudi znova preverila. Poudariti velja še, da ob striktnem spoštovanju načela doseganja najvišje cene DUTB samostojno strokovno presoja, kdaj je pravi čas za prodajo katere od terjatev in na kak način jo bo prodajala. 

  Prav tako je neresnično navajanje avtorjev omenjenega članka, da naj bi bil sodelavec DUTB Janne Harjunpää kakor koli povezan z družbo VR Capital. Takšne povezave ne obstajajo in tudi to bi avtorja članka pri DUTB lahko preverila. Zato se zastavlja vprašanje, v čigavem interesu je objavljanje neresničnih in nepreverjenih informacij, povezanih z DUTB.

  • Netočne navedbe v zvezi z vrednostjo delnice Pivovarne Laško ob prenosu deleža z NLB na DUTB, objavljene 17. aprila v  časopisu Dnevnik.

  V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.

  Družba Pivovarna Laško kotira na Ljubljanski borzi, kar pomeni, da je DUTB ob prevzemu NLB plačala kupnino za delež Pivovarne Laško na določen dan po ceni, ki je na ta dan veljala na Ljubljanski borzi. V tem primeru torej ni bilo nikakršnega vrednotenja s strani cenilcev, kar pomeni, da je pisanje Dnevnika v članku Razprodaja NLB je dobiček za slabo banko, objavljanem 14. aprila 2015, da so cenilci nizko ovrednotili delnice Pivovarne Laško, neresnično in zavajajoče.

  Ob tem naj znova spomnimo tudi, da se dobiček, ki ga ustvari DUTB, vrne v državni proračun, torej v isti vir, iz katerega smo namenili sredstva za sanacijo bank.

  • Netočne navedbe v zvezi z vlogo upravljavke terjatev DUTB, objavljene 9. aprila v časopisu Dnevnik.

  V časopisu Dnevnik in na spletni strani www.dnevnik.si je bil 9. aprila 2015 objavljen članek avtorjev Matjaža Polaniča in Tomaža Modica z naslovom Prej opravljala sporne cenitve, zdaj ceni na DUTB, ki nekatera dejstva prikazuje nepopolno ali napačno.

  V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.

  Mnenje Marije Cerjak, ki je bilo predmet nadzora Agencije za nadzor nad revidiranjem, o katerem govori članek, je bilo izdano v začetku avgusta 2011. Naj poudarimo, da se ne opredeljujemo do tega, ali gre za mnenje v zvezi z dolžnikom Konstruktor, ker tega podatka objavljena odločba ne razkriva in ga zato novinarju tudi nismo posredovali. Glavni očitek v odločbi Agencije za nadzor nad revidiranjem je, da je Cerjakova izdala pozitivno mnenje ocenjevalca kljub temu, da je bil kapital dolžnika v NFP (projekcije bodočega poslovanja) negativen po zaključku prisilne poravnave. Pri tem sta avtorja spregledala dejstvo, da negativni kapital v okviru dolgoročne plačilne sposobnosti ureja ZFPPIPP, ki v času izdaje omenjenega mnenja negativnega kapitala ni prepovedoval. Novela ZFPPIPP-F, ki zahteva pozitivni kapital za srednje in velike družbe, je namreč stopila v veljavo konec leta 2013. V navedenem primeru je Marija Cerjak zato zahtevala revizijo postopka pri Višjem sodišču Republike Slovenije. Postopek je v teku, dokončne odločitve še ni. V odločbi Agencije pa je izrecno navedeno, da v danem primeru ne gre za kazensko ali drugo odgovornost. 

  Novinarju je bilo tudi pojasnjeno, da je statistika Cerjakove kot pooblaščene ocenjevalke, manj kot polovica dolžnikov v stečaju, kar članek sicer navaja. Pri tem pa izpušča dejstvo, ki mu je bilo prav tako predstavljeno, in sicer da je statistika povprečnega ocenjevalca, ki jo je predstavil Slovenski inštitut za revizijo, več kot 90 % dolžnikov v stečaju. 

  Prav tako so neresnične navedbe, da Marija Cerjak zaseda enega ključnih položajev na DUTB, da je vodila oziroma usklajevala velik del postopkov ocenjevanja premoženja in da je sodelovala pri vrednotenju družbe ACH. Cerjakova ne zaseda enega ključnih položajev na DUTB, je ena od 22 upravljalcev terjatev v družbi. Prav tako ni vodila oz. usklajevala velikega dela postopkov ocenjevanja premoženja. Interno vrednotenje je vedno rezultat skupnega dela širše ekipe (analitika, pravnika, upravljalca terjatev, upravljalca premoženja in vodje upravljanja terjatev). Vse cenitve v DUTB so opravljene v skladu z metodologijo, ki jo je potrdil zunanji revizor in ki v primeru holdingov (na primer ACH) vsekakor upošteva tudi denarne tokove hčerinske družbe, v kolikor je to v posameznem primeru relevantno. Dodati je treba, da je bila prodaja terjatev do ACH v okviru paketa štirih podjetij uspešno sklenjena, čeprav je bila družba še pred letom dni tik pred stečajem. Z domnevnimi neodvisnimi cenitvami ACH, ki so omenjene v članku, DUTB ni seznanjena.

  Tudi trditve, da se je DUTB začela pripravljati na prodajo terjatev Meje Šentjur in Hotela Marita že novembra 2014, ne držijo. V lanskem letu je DUTB organizirala javno dražbo za prodajo zastavljenega poslovnega deleža v Hotelu Marita z namenom, da bi se izognila stečaju te družbe. V času dražbe so se pojavila pravno-ekonomska tveganja, zaradi katerih se je DUTB odločila dražbo preklicati. Po začetem stečajnem postopku je DUTB samoiniciativno pristopila k stečajni upraviteljici s predlogom, da nadaljuje poslovanje Hotela Marita in preko javnega razpisa poišče najprimernejšega najemnika. DUTB je kot zastavna upnica na nepremičnini - Hotelu Marita - stečajni upraviteljici predložila strokovne kriterije izbire najemnika, odločitev o najemniku pa je bila diskrecijska pravica stečajne upraviteljice. Izrecna želja DUTB je bila, da se z nobenim od najemnikov ne dogovori predkupne pravice. V marcu je stečajna upraviteljica brez vednosti DUTB z obstoječim najemnikom k najemni pogodbi sklenila dodatek, v katerem sta dogovorila predkupno pravico. Ko je sodišče glede tega vprašalo DUTB za mnenje, je ta predkupni pravici ugovarjala in predlagala, da sodišče ne potrdi dodatka k najemni pogodbi, katerega edina vsebina je vključitev predkupne pravice ob vseh ostalih nespremenjenih pogojih.

  Glede družbe Meje Šentjur pa želimo poudariti, da je zavajajoča informacija, da je družba v »celoti v rokah slabe banke«. Pri prestrukturiranju družbe bodo imeli pomemben vpliv tudi drugi finančni upniki in stečajni upravitelj družbe PSZ, d. d., katera je večinski lastnik Meje Šentjur. Tudi v primeru nadaljevanja postopka prisilne poravnave DUTB ne bi imela dovolj glasov, da bi samostojno odločala o njenem izidu. 

  • Netočne navedbe v zvezi z vlogo DUTB pri postopku prodaje hotela, objavljene 11. februarja 2015 v časopisu Dnevnik.

  V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.
  V zvezi z izraženim zanimanjem družbe RIMC za nakup hotela Ocean so dejstva sledeča: Družba RIMC je ob nezavezujočem zbiranju ponudb, ki ga je aprila 2014 za prodajo hotela Ocean pripravil stečajni upravitelj, podala ponudbo za nakup, vendar v predpisanem roku ni nakazala kupnine. Ne drži torej navedba, zapisana v članku Uslužbencu DUTB podkupnina za hotel Ocean, objavljenem v Dnevniku 12. februarja, da je DUTB zavrla posel in tudi ne, da DUTB to nepremičnino vidi kot eno prioritet.
  Prav tako ne drži, da je DUTB stečajnega upravitelja obvestila, da želi sama kupiti hotel. DUTB je kot ločitvena upnica stečajnemu upravitelju na njegov poziv predlaga različne načine za prodajo tega premoženja, kar je običajna poslovna praksa.
  Neresnična je tudi navedba novinarjev v članku, da DUTB ni zanikala, da ima že izbranega kupca za hotel. DUTB je v odgovoru na novinarska vprašanja jasno zapisala, da ni lastnica tega hotela in ga tudi ne more prodajati. In še, da bo prodaja znotraj stečajnega postopka potekala na javni dražbi ter da DUTB nanjo ne bo imela vpliva. Če DUTB ni lastnica hotela in ga ne prodaja, potem tudi ne more imeti izbranega kupca zanj. DUTB ni seznanjena z nobenimi javno dostopnimi dokumenti, ki naj bi izražali nasprotno.
  Prav tako je zavajajoča navedba, da na DUTB nismo pojasnili, kdo upravljalcem nepremičninskega portfelja naroča vrednotenja nepremičnin. Novinarjema smo v odgovorih na vprašanja pojasnili, da je šlo za eno od številnih notranjih vrednotenj nepremičnin za lastne potrebe na osnovi lastne metodologije, ki so del postopka upravljanja premoženja in kot taka del opisa del in nalog skrbnikov premoženja za primere, ki jih upravljajo. Iz tega sledi, da DUTB vrednotenj premoženja ne naroča posebej, temveč so ta del običajnega delovnega procesa.

  • Netočne navedbe v zvezi z objavo prodajnega portfelja na spletni strani DUTB, objavljene 5. februarja 2015 v oddaji 24 ur na POP TV.

  V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.
  Kot smo pojasnili novinarski POP TV v odgovorih na njena vprašanja pred pripravo prispevka, v katerem so bile objavljene napačne informacije, DUTB z objavo podatkov o svojem prodajnem portfelju tudi na spletni strani dodatno prispeva k boljšemu razumevanju naložbenih priložnosti možnih kupcev. Morebitne ponudbe za posamezno terjatev ali lastniški delež, kjer že poteka ločen prodajni postopek, v katerem sodeluje DUTB, pa seveda ne pomenijo prekinitve tovrstnih postopkov.
  Pojasnili smo tudi, da v primerih, kjer že potekajo postopki prodaje, ti tečejo organizirano v skladu z dogovori, pri čemer DUTB dobro sodeluje s predstavniki drugih lastnikov, seveda ob spoštovanju določil prevzemne zakonodaje in upoštevanju poslanstva vsakega posameznega lastnika. Ne drži torej, da DUTB v prodajnih postopkih »solira«, kot je objavil POP TV v oddaji 24 ur 4. februarja.
  Prav tako ne drži, da bi to lahko pomenilo »višje stroške in nižji izplen«, saj DUTB v svojih postopkih zasleduje cilj doseči maksimalno prodajno ceno ob prodaji vsake naložbe v portfelju in hkrati znižati stroške povezane s transakcijo, kar smo prav tako pojasnili novinarki v odgovorih na njena vprašanja že pred pripravo prispevka.

  • Netočne navedbe v zvezi z opravljanjem računovodskih in IT storitev, ki jih za DUTB opravljajo zunanji izvajalci, objavljene 27. januarja 2015 v oddaji 24 ur na POP TV.

  V nadaljevanju objavljamo točne podatke in informacije.
  Družba za upravljanje terjatev bank je v zaključni fazi prenosa vseh terjatev na enotno platformo, kar bo bistveno poenostavilo izvajanje IT storitev. Prenos se izvaja na sistem Probanke, ker je bila v danih okoliščinah to tako stroškovno kot tehnološko najbolj optimalna rešitev.
  DUTB na programski opremi Probanke izvaja IT storitve, ki se nanašajo na operativno vodenje kreditov, in sicer obračune obresti in vodenje poslovnih dogodkov, vezanih na v tem trenutku preko 5000 kreditnih pogodb.

  Računovodska hiša Unija za DUTB opravlja računovodske storitve, povezane s samim poslovanjem družbe in sicer: vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, davčno knjigovodstvo, finančno knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstev, računovodske izkaze, davčne obračune, obračune izplačil fizičnim osebam, druga poročila državnim ustanovam, E-računovodstvo Unija.

  Navedba, da tako Probanka kot družba Unija za DUTB opravljata računovodske storitve, objavljena v oddaji 24 ur 27. januarja 2015, torej ne drži, saj družba Unija za DUTB opravlja računovodske storitve, Probanka pa opravlja specifične IT storitve, ki se nanašajo na operativno vodenje kreditov.

  • Netočne navedbe v zvezi z lastništvom in prodajo stanovanj v Celovških dvorih, objavljene 15. januarja v časopisu Finance.

  V nadaljevanju objavljamo točne informacije o lastništvu in prodajnih postopkih stanovanj v Celovških dvorih.
  DUTB še ni lastnica stanovanj v Celovških dvorih in z njimi ne razpolaga. DUTB je že januarja 2014 predlagala stečajnemu upravitelju in sodišču, naj se vsa neprodana stanovanja kot t.i. neunovčljivo premoženje prenesejo na DUTB, da bi jih lahko pričela prodajati. Postopek prenosa se kljub več pozivom še ni začel. Netočna je torej navedba v naslovu članka Po letu dni: DUTB še kar sedi na Celovških dvorih, objavljenega 15. januarja v časopisu Finance.

  Prav tako ne drži navedba, da je DUTB januarja lani ustavila postopek prodaje stanovanj. DUTB kot upnica ni mogla ustaviti prodaje in tega tudi ni storila. Po zakonu pa ima kot upnica pravico in dolžnost podati mnenje glede prodajnih cen. Ker so bile ponujene cene nižje od polovice likvidacijskih cen (nižje od 1000 €/m2), DUTB ni podala pozitivnega mnenja, vendar se je prodaja stanovanj kljub temu nadaljevala. Kot se je izkazalo, je bila odločitev DUTB pravilna, saj je stečajni upravitelj po tem stanovanja prodajal po višjih cenah. V skladu z zakonodajo je naloga DUTB davkoplačevalcem povrniti kolikor je mogoče sredstev iz prenesenih terjatev in s prodajo po cenah, višjih od 50% likvidacijske, se je v stečajno maso že nateklo nekaj deset tisoč evrov več.

  • Netočne navedbe v zvezi z nalogami, ki jih je za DUTB opravila družba Quartz&Co, objavljene v časopisu Dnevnik 17. decembra 2014.

  V nadaljevanju objavljamo dejstva v zvezi z opravljenimi nalogami družbe Quartz&Co. in razlogi zanje
  Dokapitalizacija bank je kot ena od nalog DUTB zapisana v veljavnem Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). V začetku aprila 2013 je bil upravni odbor DUTB na sestanku z MF in Banko Slovenije seznanjen, da mora hkrati z izgradnjo organizacije DUTB do konca junija pripraviti vse potrebno za dokapitalizacijo sistemskih bank, opraviti prvi prenos terjatev z bank na DUTB in sodelovati v nujnih primerih prestrukturiranja. Upravni odbor je tako nemudoma določil načrt in organiziral potrebne aktivnosti za izpolnitev izzivov in novih zahtev. Navedene informacije so na spletni strani DUTB objavljene od marca letos. Zavajajoča je torej navedba v članku z naslovom Bo za šefe DUTB usodno računsko sodišče, objavljena v časopisu Dnevnik 17. decembra 2014, da DUTB pri dokapitalizaciji bank ni nikoli sodelovala, saj se je DUTB na dokapitalizacijo bank morala pripraviti, ker tako določa zakon. Informacijo o novi spremembi strategije, ko je Ministrstvo za finance obvestilo upravni odbor, da DUTB ne bo dokapitalizirala NLB, temveč bo dokapitalizacijo opravila neposredno vlada sama, je DUTB prejela konec maja 2014.
  Prav tako ne drži navedba v istem članku, da je DUTB naročila in plačala še en spisek nalog in sicer za pomoč pri skrbnem pregledu NLB, za katere ni bila nikoli pooblaščena in tudi ne drži, da v NLB ni nikoli imela vstopa. Dejstvo je, da DUTB ni sodelovala pri pripravi seznamov terjatev za prenos, bila pa je z njimi seznanjena in je na osnovi takrat dostopnih podatkov izvajala pripravljalna dela (ocene izterljivosti, kvalitete zavarovanj, vsebine terjatev ipd.), da bi prenose omogočila v okviru časovnice, ki jo je postavila vlada. DUTB je vlado tudi obvestila o svojih ugotovitvah. Nato je prišlo do intervencije Evropske komisije, o kateri je bila DUTB obveščena 10 dni pred rokom za predviden prenos.

  • Netočne navedbe v zvezi z načrti DUTB glede družbe Mladinska knjiga Založba, objavljene 16. decembra v časopisu Dnevnik

  V nadaljevanju objavljamo popravke netočnih neuradnih informacij v zvezi z načrti DUTB z družbo Mladinska knjiga Založba
  DUTB v prihodnjih tednih ne načrtuje objave četrtega razpisa za prodajo družbe Mladinska knjiga Založba, kot je v članku z naslovom MK Založbo bodo pred prodajo razkosali navajal Dnevnik. Prav tako ne drži, da bi DUTB pripravila kakršne koli cenitve kot podlago za, kot je navedeno v članku, oddelitev nepremičnin in dolgov na novonastalo družbo. Objavljene informacije iz neuradnih virov torej niso podprte z resničnimi dejstvi. Kot smo pojasnili in je v članku tudi navedeno, je DUTB trenutno v zaključni fazi priprave strategije za nadaljnje korake glede MKZ in pričakuje da bo le-ta sprejeta v začetku naslednjega leta.

  • Netočne navedbe v zvezi s sodelovanjem izvršnega direktorja DUTB Torbjörna Månssona z družbo Quartz&Co., objavljene 4. decembra 2014 v TV Dnevniku Televizije Slovenija.

  V nadaljevanju objavljamo dejstva z zvezi z Månssonovim sodelovanjem z družbo Quartz+Co.

  Torbjörn Månsson je še pred imenovanjem za izvršnega direktorja 1. avgusta 2014 zaključil svoje sodelovanje s Quartz+Co. in odprodal svoj lastniški delež, prav tako DUTB takrat ni več poslovala s tem podjetjem. Informacija o tem je na spletni strani DUTB objavljena od 31. julija letos. Navedek v prispevku v oddaji TV Dnevnik, da je Månsson solastnik v družbi Quartz&Co., je neresnična.

  • Netočne navedbe v zvezi s sodelovanjem izvršnega direktorja DUTB Torbjörna Månssona z družbo Quartz&Co., objavljene 3. decembra 2014 v časopisu Večer

  V nadaljevanju objavljamo dejstva z zvezi z Månssonovim sodelovanjem z družbo Quartz+Co.

  Torbjörn Månsson je še pred imenovanjem za izvršnega direktorja 1. avgusta 2014 zaključil svoje sodelovanje s Quartz+Co. in odprodal svoj lastniški delež, prav tako DUTB takrat ni več poslovala s tem podjetjem. Informacija o tem je na spletni strani DUTB objavljena od 31. julija letos. Navedek v časniku Večer v članku z naslovom Slaba banka: nižje plače ali drugi direktorji, da je Månsson družbenik v družbi Quartz&Co., je neresnična.

  • Netočne navedbe v zvezi z domnevnim plačilom sejnin članu nadzornega sveta Pivovarne Laško in v zvezi s postopki delovanja DUTB v Pivovarni Laško, objavljene 1. decembra v oddaji 24 ur na POP TV.

  V nadaljevanju objavljamo točne podatke in informacije.

  Član nadzornega sveta Pivovarne Laško, Janez Škrubej, se je v skladu s politiko DUTB takoj ob nastopu funkcije odpovedal prejemkom za delovanje v nadzornem svetu in prejema zgolj povrnjene potne stroške. Ta podatek je možno preveriti tudi v Pivovarni Laško. Navedba, objavljena v oddaji 24 ur, da bo Škrubej s sejninami v Laškem zaslužil od 30 do 40 tisočakov, je neresnična.
  Izkrivljeno je tudi navajanje govoric v istem prispevku o postopkih delovanja DUTB kot lastnika v Pivovarni Laško. DUTB je odgovorna lastnica in aktivno upravlja svoj delež v Pivovarni Laško.

  • Netočne navedbe v zvezi z objavljanjem podatkov o plačah DUTB, objavljene 4. septembra v časopisu Finance.

  V nadaljevanju objavljamo točne informacije o tem, katere podatke je DUTB v skladu z zakonodajo dolžna objaviti.

  Za Družbo za upravljanje terjatev bank za področje plač zaposlenih velja Zakon o delovnih razmerjih. Zaposleni v DUTB niso javni uslužbenci, zato se za njih ne uporabljajo določila Zakona o javnih uslužbencih, posledično pa DUTB tudi ni zavezana k razkrivanju prejemkov iz delovnega razmerja zaposlenih v skladu z ZDIJZ. Plače zaposlenih z izjemo plač vodstva tako niso javni podatek.  Ob tem naj dodamo, da DUTB sproti objavlja informacije, ki jih je v skladu z zakonodajo dolžna objaviti. Tako je npr. objavila vse informacije o pogodbenih sodelavcih, informacije o prenesenih terjatvah in druge informacije, kot to določa ZDIJZ.   

  • Netočne navedbe v zvezi s prilivi DUTB, ustvarjenimi v prvem polletju 2014, objavljene 1. septembra v časniku Finance

  V nadaljevanju objavljamo pojasnilo v zvezi s prilivi DUTB, ustvarjenimi v prvem polletju 2014, glede na zakonsko obvezo prodaje premoženja.

  DUTB s prodajo sredstev ustvarja prilive in ne prihodke. V prvem polletju letošnjega leta je DUTB ustvarila za 65 milijonov evrov prilivov, kar pomeni, da je v šestih mesecih dosegla 65% zakonske obveze, ki določa, da mora DUTB vsako leto prodati 10 odstotkov vrednosti prenesenega premoženja. Podatek, da je DUTB doslej s prodajo ustvarila manj kot 19.000 evrov prihodkov, objavljen v članku z naslovom DUTB v prvem polletju s 7,7 milijona evrov izgube  v časniku Finance 1. septembra je torej irelevanten in ne odraža dejanskega stanja.

  Polletno poročilo ja v celoti objavljeno tukaj.

  • Netočne navedbe v zvezi z aktivnostmi DUTB, povezanimi z družbo Cimos, objavljene 20. avgusta v časopisu Dnevnik.

  V nadaljevanju objavljamo točen opis dejstev, ki se nanašajo na aktivnosti DUTB v zvezi z družbo Cimos.

  DUTB ni sodelovala pri oblikovanju Cimosovega predloga za poplačilo obveznosti dobaviteljem. Navedba, da je Družba za upravljanje terjatev bank v izjemno zahtevnem sanacijskem procesu Cimosa znova obrnila ploščo, saj se Cimosov predlog o poplačilu dobaviteljev bistveno razlikuje od prvotnih napovedi, objavljena v članku z naslovom Nov hladen tuš za Cimosove dobavitelje v časopisu Dnevnik 20. avgusta, torej ne drži.
  DUTB vse od maja, ko je skupaj s štirimi največjimi upnicami sprejela odločitev o nadaljnji usodi Cimosa, deluje v skladu z začrtanimi koraki s ciljem zagotovitve nadaljnjega poslovanja družbe in ohranitve delovnih mest.

  • Netočne navedbe v zvezi z aktivnostmi DUTB, povezanimi z družbo TIB Transport, objavljene 19. avgusta v časopisu Dnevnik.

  V nadaljevanju objavljamo točen opis dejstev, ki se nanašajo na aktivnosti DUTB v zvezi z družno TIB Transport.

  Družba TIB Transport ima, kot vsaka druga družba, katere terjatve so bile prenesene na DUTB, upravljalca terjatev na DUTB, ki dela v ekipi skupaj z analitikom in pravnikom. Predstavniki DUTB so se z vodstvom družbe TIB Transport večkrat sestali in opravili številne telefonske razgovore ter tudi obiskali podjetje v Ilirski Bistrici. DUTB se je tudi sestala z Ministrstvom za finance v zvezi s predlagano konverzijo terjatev DURS-a v kapital družbe.

  Zato navedbi, da je državnim upnikom vseeno za več kot 200 delovnih mest in da družbi TIB Transport več mesecev ni uspelo najti sogovornika med glavnimi upniki podjetja, objavljeni v članku z naslovom Ko je državnim upnikom vseeno za več kot 200 delovnih mest v časopisu Dnevnik 19. avgusta 2014, ne držita.

  Prav tako ne drži navedba, da je bila terjatev Abanke prenesena na DUTB. DUTB ima v lasti terjatve podjetja TIB, ki jih je v nominalni vrednosti 161.982,26 eur na dan prenosa prevzela od NLB. Terjatev Abanke do TIB DUTB še ni prevzela.

  Analiza finančnih podatkov je pokazala, da je EBIT družbe TIB Transport v zadnjih štirih letih (od 2010 do 2013) negativen v razponu od 0,4 do 0,6 mio EUR. Obenem je podjetje v zadnjih 15 letih le eno leto poslovalo s pozitivnim poslovnim izidom. Primerjava tekočih podatkov o poslovanju za prvo polletje leta 2014 bistveno odstopa od predvidenih v načrtu finančnega prestrukturiranja, kar kaže, da načrt ni bil realno zastavljen.

  Tudi v primeru potrditve prisilne poravnave in nadaljnjega poslovanja družbe bi družba za tekoče poslovanje potrebovala dodatna finančna sredstva za financiranje obratnega kapitala, nove bančne garancije, ki so pogoj za sodelovanje na javnih razpisih, ter redno obnavljanje voznega parka za zagotavljanje stroškovne učinkovitosti. Na podlagi predstavljenega načrta finančnega prestrukturiranja je DUTB tako kot večina drugih upnic zavrnila predlog konverzije terjatev v kapital, saj je ocenila, da vodstvo družbe nima uresničljivega načrta, kako zagotoviti finančna sredstva, ki so nujno potrebna za nemoteno poslovanje družbe. Svojo odločitev je DUTB družbi TIB transport pisno sporočila 18. junija letos.

  Z morebitno konverzijo terjatev v kapital bi DUTB pridobila minimalen lastniški delež. Poleg tega bi DUTB v trenutku konverzije svojih terjatev v kapital izgubila vsa svoja zavarovanja, zato je pristojni organ sprejel odločitev, da DUTB načrta finančnega prestrukturiranja ne potrdi.

  • Netočne navedbe v zvezi z upravljanjem nepremičnin, objavljene 14. avgusta v časniku Finance.

  V nadaljevanju navajamo točen opis dejstev, ki se nanašajo na nepremičnine, ki bodo prenesene na DUTB.

  Na spletni povezavi http://www.dutb.eu/si/o-nas/pogosta-vprasanja so navedena ključna dejstva in informacije o upravljanju nepremičnin, ki bodo prenesene na DUTB.
  Zato navedba, da so na omenjeni povezavi le že znane »vizije« DUTB, objavljena v članku Halo, slaba banka? Rad bi kupil stanovanje. Ne bo šlo!, objavljenem v časopisu Finance 14. 8. 2014, ne drži. DUTB je pred dobrim mesecem dni v last prevzela približno 20 nepremičnin, med njimi ni nobenega stanovanja. Tržne aktivnosti in prodajo bo začela takoj, ko bosta opravljena pravni in tehnični pregled. V primeru soseske Nokturno zaradi pritožbe postopek prenosa lastninske pravice na DUTB na sodišču še ni zaključen. Dokler omenjeni postopki ne bodo zaključeni, bi bile kakršne koli tržne aktivnosti protizakonite. DUTB ne bo silila v prodajo nepremičnin na trgu, kjer ni povpraševanja, in ne bo sklepala poslov po vsaki, še tako nizki ponujeni ceni. Pomembno je poudariti, da morajo v primeru prodaje po prenizkih cenah razliko v ceni posredno kriti davkoplačevalci. DUTB tudi ni bil ustanovljena z namenom, da bi prodajala za vsako ceno. Obstoječih in pričakovanih cen nepremičnin na trgu DUTB ne komentira, saj bi bilo to poslovno nerazumno.

  • Netočne navedbe v zvezi z finančnim načrtom DUTB, objavljene 5. avgusta v časniku Finance.

  V nadaljevanju navajamo točen opis dogodkov, ki se nanašajo na poslovni načrt DUTB.

  DUTB ima finančni načrt, ki ga je potrdil upravni odbor in ga je DUTB poslala predstavniku lastnika. Ministrstvo za finance je podalo pripombe, ki jih je DUTB skrbno preučila in finančni načrt dopolnila.

  Zato navedba, da DUTB še nima finančnega načrta za letos, objavljena v članku DUTB-jevci imajo težavo, saj država zahteva dobiček, objavljenem v časopisu Finance 5.8. 2014, ne drži.

  DUTB bo predvidoma septembra finančni načrt dopolnila tudi v skladu s pričakovanimi spremembami (kot je prevzem terjatev Abanke). DUTB načrtuje objavo povzetka dopolnjenega finančnega načrta v skladu s predpisi na portalu ljubljanske borze in na svoji spletni strani.

  • Netočne navedbe v zvezi z izbiro in naročilom svetovalnih storitev, objavljene 31. julija 2014 v informativnih oddajah
   • 24 ur na POP TV
   • TV Dnevnik na TVS

  V nadaljevanju navajamo točen opis dogodkov, ki se nanašajo na odločitev o izbiri in naročilu storitev družbe Quartz+Co.

  Odločitev o izbiri in naročilu storitev družbe Quartz+Co. je sprejel upravni odbor DUTB, pri čemer je bilo odločanje pod strogim nadzorom ne-izvršnih direktorjev. Torbjörn Månsson je bil izločen iz sprejemanja vseh odločitev v zvezi s sodelovanjem z družbo Quartz+Co. in tudi ni podpisal nobene pogodbe z njo. Navedka v informativnih oddajah POP TV in TVS, da je pogodbo s Quartzom podpisal Mansson in tako sam najel Quartzove storitve, torej ne držita.

  Tako interna revizija kot pravno mnenje odvetniške družbe Jadek in Pensa sta ugotovili, da so postopki potekali skladno s predpisi in da niso bile podane okoliščine, ki bi izkazovale nasprotje interesov. Vsi postopki so dokumentirani v memorandumu, ki ga je Upravni odbor pripravil za Komisijo za preprečevanje korupcije.

  DUTB v konzorciju podaja delnice podjetja ETI Elektroelement1.12.2015Novice

  DUTB je 26. 11. 2015 postala lastnica 59.662 delnic oziroma 11,97 odstotka kapitala družbe ETI Elektroelement d.d. (»ETI«). ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, distribucijo električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike. DUTB delnice prodaja v okviru konzorcija, ki je družbo ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., imenoval za ekskluzivnega finančnega svetovalca pri prodajnem postopku. 

  Za podrobne informacije glede zadevne prodaje lahko kontaktirate Simona Mastnaka, ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon +386 (0)1 3 200 202, e-mail: simon.mastnak@alta.si.

  Upravni odbor DUTB odpovedal pogodbo o zaposlitvi s Torbjörnom Månssonom28.10.2015Sporočila za javnost

  Vlada Republike Slovenije je na svoji 54. redni seji dne 6. 10. 2105 sprejela sklep o razrešitvi Torbjörna Månssona kot člana upravnega odbora DUTB. Na osnovi tega je upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank 12. 10. 2015 sprejel sklep o razrešitvi Torbjörna Månssona kot glavnega izvršnega direktorja družbe. DUTB je 23. 10. 2015 enostransko odpovedala pogodbo o zaposlitvi z njim, saj Månsson po prenehanju funkcije člana upravnega odbora in glavnega izvršnega direktorja DUTB ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi z dne 21. 7. 2014, pripada mu odpravnina v višini treh mesečnih plač in enomesečni odpovedni rok.

  DUTB računskemu sodišču predložila dopolnjena interna akta in podpisane pogodbe o zaposlitvi izvršnih direktorjev23.10.2015Sporočila za javnost

  Danes, dne 23. 10. 2015, je zasedal upravni obor DUTB d.d. in sprejel poročilo o ukrepanju na podlagi poziva Računskega sodišča za odpravo nesmotrnosti pri DUTB d.d. z dne 22. 9. 2015. V okviru tega poročila je DUTB d.d. predložila Računskemu sodišču RS dva dopolnjena interna akta:

  • Navodila za spremljanje zakonsko določenih ciljev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.,
  • Navodila glede postopkov v Družbi za upravljanje terjatve bank, d.d., povezanih z ukrepi za krepitev stabilnosti bank v RS.

  Poleg tega so poročilu Računskemu sodišču priložene nove podpisane pogodbe o zaposlitvi z izvršnimi direktorji: Dr. Imre Balogh, Janez Škrubej, Aleš Koršič, ki so popolnoma usklajene z veljavno Politiko prejemkov, ki jo je dne 5. 3. 2015 sprejela Vlada RS.

  DUTB vložila zahtevo za prenos pooblastil za vodenje poslov dolžnika družbe SAVA d.d. na upnika DUTB23.10.2015Sporočila za javnost

  DUTB je danes pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložila zahtevo za prenos pooblastil z dolžnika na upnika, s čimer pridobi upravičenje odpoklicati celotno poslovodstvo družbe Sava d.d.

  Sava d. d. je insolventna družba z negativnim kapitalom. Zaradi navedenega in dosedanjih neučinkovitih ukrepov prestrukturiranja je DUTB izgubila zaupanje v dosedanje vodstvo in njegovo sposobnost, da bi lahko vodilo prestrukturiranje holdinga. Ta poteza DUTB ne bo negativno vplivala na poslovanje delujočih družb v holdingu, kot sta Sava Turizem d.d. in Gorenjska banka d.d.

  Cilj DUTB je, da bi v sodelovanju z ostalimi upniki imenovala novo strokovno poslovodstvo z ustreznimi izkušnjami, ki bo lahko stabiliziralo razmere, kot je to že uspešno izvedla v primeru Avtotehna d.d., kjer se odlični rezultati že kažejo.

  Odziv DUTB na nekatere trditve, povezane s podjetjem T – 2, ali 150 milijonov evrov razlogov za diskreditacijo DUTB21.10.2015Sporočila za javnost

  S stečajem davkoplačevalci pridobijo od 50 do 100 milijonov evrov, s prisilno poravnavo se okoristijo le lastniki

  Ustavno sodišče odloča o ustavni pritožbi družbe Gratel d.o.o. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani o sprožitvi stečajnega postopka nad družbo T – 2 z dne 5. 8. 2015. Zaradi neresničnih zapisov v zvezi s T – 2, objavljenih v nekaterih novinarskih prispevkih, DUTB objavlja naslednja pojasnila.

  Dejstva o poslovanju T – 2 in postopkih odločanja in upravljanja DUTB

  T – 2 je v načrtu finančnega prestrukturiranja, pripravljenem v postopku prisilne poravnave, ki je postala pravnomočna v začetku leta 2012, za obdobje od leta 2012 do 2014 predvidel kumulativni čisti dobiček v višini 11,4 milijona evrov, dejansko pa je omenjeno obdobje končal s 6,6 milijona evrov kumulativne izgube. To pomeni, da družbi na nivoju neto izida glede na načrt finančnega prestrukturiranja manjka 17,9 milijonov evrov, ki bi jih morala nameniti za poplačilo upnikov. Trend občutnega zaostajanja za načrtom finančnega prestrukturiranja se nadaljuje, prihodki v letu 2014 za načrtom zaostajajo za 23%, tako da je že zdaj precej očitno, da družba ne bo dosegla v načrtu zastavljenih ciljev.

  Odločitev o vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom T – 2 je sprejel sindikat upnikov. Odločitev o predlogu za stečaj T – 2 je DUTB soglasno sprejela na kreditnem odboru na ravni upravnega odbora 25. marca 2014.

  Predlog za začetek stečajnega postopka so upniki vložili 21. maja 2014 in na podlagi odločitve Okrožnega sodišča v Ljubljani se je stečajni postopek začel 16. septembra 2014 in je trajal do 3. novembra 2014, ko je Višje sodišče v Ljubljani odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani preklicalo in mu zadevo vrnilo v ponovno odločanje. 22. junija 2015 je Okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo predlog upnikov za začetek stečajnega postopka nad družbo T – 2 in na ta sklep so se upniki pritožili. Nato je Višje sodišče v Ljubljani ugodilo pritožbi upnikov in 7. avgusta 2015 sprožilo stečajni postopek nad družbo T – 2.

  Stečaj ne pomeni konca poslovanja, kar je v primeru T – 2 več kot očitno. Družba je že, ko je bila prvič v stečaju od 16. 9. 2014 do 3. 11. 2014, poslovala nemoteno, in tudi v stečaju od 7. 8. 2015 ohranja poslovanje. Uporabniki storitev stečaja ne občutijo. Poslovanje družbe pod nadzorom sodišča in v sodelovanju z upravo družbe vodi stečajna upraviteljica, kar pomeni, da povezane osebe nanj nimajo več vpliva. Prestrukturiranje s pomočjo stečaja je zunaj meja Slovenije običajna praksa, ki jo je mogoče učinkovito izpeljati tudi v Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo.

  Namen celotnega postopka je pripraviti družbo, ki tekoče posluje, na prodajo v strokovnem, transparentnem in učinkovitem prodajnem postopku, ki ga bo vodil stečajni upravitelj, kot je določeno v slovenski zakonodaji.

  Stečaj T – 2 je zelo pomemben tudi za zaščito interesov davkoplačevalcev. V primeru stečaja T – 2 lahko davkoplačevalci pridobijo od 50 do preko 100 milijonov evrov poplačila v roku leta dni. Če stečaja ne bo, bo poplačilo bistveno manjše od najnižjega v primeru stečaja in lahko znaša celo manj kot milijon evrov. Do sedaj so davkoplačevalci kot poplačilo za 157 milijonov evrov terjatev prejeli 100 tisoč evrov, pri čemer bi bilo vsako poplačilo brez stečajnega postopka odloženo na čas po letu 2021. Gre torej za vprašanje, ali bodo davkoplačevalci dobili povrnjen denar, ki so ga namenili za sanacijo bank, ali pa ga bodo brezplačno obdržali lastniki družbe.

  Namigovanja, da je DUTB s Telekomom Austria ali katerim koli drugim investitorjem dogovorjena za nakup T – 2, pa so plod odvračanja pozornosti od resničnih problemov. V kolikor bo T – 2 ostal v stečaju, njegove prodaje ne bo vodila DUTB, pač pa stečajna upraviteljica, ki jo je imenovalo sodišče in bo pod nadzorom sodišča preko strukturiranega, konkurenčnega, odprtega in transparentnega postopka izbrala najboljšega ponudnika.

  O domnevnem konfliktu interesov

  Janez Škrubej je bil pred prihodom na DUTB zaposlen v Deloitte Slovenija, kjer je bil med drugim odgovoren tudi za področje svetovanja pri prevzemih in združitvah. Glede na delovno mesto, ki ga je zasedal, je bila ena od njegovih nalog identificirati investicijske priložnosti v Sloveniji in v tem smislu potencialni poslovni interes Deloitta na strani kupca ali prodajalca. Del teh aktivnosti je predstavljalo tudi povezovanje potencialnih investitorjev s predstavniki potencialnih investicijskih priložnosti. Glede na visok ugled družbe se je na Deloitte obračalo veliko različnih investitorjev kot tudi tistih, ki so iskali investitorje oziroma želeli prodati podjetje.

  V tako veliki državi kot je Slovenija se je težko izogniti srečanju s tako rekoč vsemi deležniki, ki delujejo na trgu. Na takšen ali drugačen način. In res je, da je bil Deloitte pred leti kontaktiran s strani predstavnika finančnega investitorja, ki je bil zainteresiran za investiranje v sektor telekomunikacij v Sloveniji. Res je, da je Janez Škrubej kot zaposlen v Deloitte povezal omenjenega predstavnika morebitnega investitorja z gospodom Jurijem Krčem (kar je v parlamentu tudi potrdil) z namenom, da bi v primeru, če bi prišlo do transakcije, Deloitte potencialno sodeloval na strani kupca ali prodajalca s svojimi standardnimi storitvami (priprava poslovnega načrta, skrbni pregled, ipd.). To se ni zgodilo in Deloitte v tem primeru ni imel nobene komercialne vloge oziroma ni sodeloval pri nobenih morebitnih nadaljnjih pogovorih, v kolikor so le-ti potekali. Janez Škrubej se v zvezi s tem tudi ni srečal z nikomer iz Telekoma Austria.

  Ne glede na vlogo družbe Deloitte pred 4 leti Janez Škrubej danes kot predstavnik DUTB ni v konfliktu interesa. Nasprotje interesov v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah obstaja, kadar je nepristransko in objektivno opravljanje nalog ali odločanje v okviru izvajanja funkcije ogroženo zaradi vključevanja osebnega ekonomskega interesa, interesa družinskih članov ali zaradi posebne naklonjenosti ali kakršnih koli drugih interesov povezanih z drugo fizično ali pravno osebo. Glede na zgoraj navedena pojasnila Janez Škrubej ni in ne more biti v konfliktu interesa, s čimer je bila seznanjena tudi notranja služba za skladnost poslovanja, ki je to potrdila.

  DUTB podaljšuje rok za prodajo terjatev do AERO HOLDING20.10.2015Novice

  Prodajalec podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb v postopku prodaje terjatev AERO HOLDING d.o.o. do dne 6. 11. 2015 do 16:00 ure, pri čemer se smiselno ustrezno podaljšajo tudi vsi nadaljnji roki, ki so določeni v javnem razpisu (na primer 8 dnevni rok za izbor najugodnejšega ponudnika). Za morebitne dodatne informacije ali pojasnila se obrnite na kontaktno osebo navedeno v javnem razpisu.

  NPU na DUTB izvedla preiskavo, nihče ni bil pridržan15.10.2015Sporočila za javnost

  Danes zjutraj je bila v DUTB izvedena kriminalistična preiskava, ki jo je DUTB v skladu z napovedmi Računskega sodišča pričakovala. NPU ni pridržala nobenega zaposlenega, prav tako nihče ni bil odpeljan na zaslišanje.

  Kot je Računsko sodišče že napovedalo v javnosti, je svoje ugotovitve revizije poslovanja DUTB v letu 2013 odstopilo v preiskavo NPU, ki je bilo kot v vseh ostalih takšnih primerih ugotovitve dolžno preiskati. NPU pri tem ni pridržala nobenega zaposlenega, prav tako nihče ni bil odpeljan na zaslišanje.

  Kriminalisti so pregledali dokumentacijo in poslovne prostore v vseh treh nadstropjih DUTB. Preiskava se je nanašala na poslovanje v letih 2013 in 2014, predvsem je povezana s sklenjenimi pogodbami v tem času. DUTB kriminalistom in preiskovalcem nudi vso podporo pri ugotavljanju dejstev in pridobivanju dokumentacije.

  Na čelu DUTB odslej dr. Marko Simoneti in dr. Imre Balogh12.10.2015Sporočila za javnost

  Upravni odbor DUTB (UO) je na današnji seji za predsednika UO imenoval dr. Marka Simonetija. V skladu z 273. členom Zakona o gospodarskih družbah je imenoval tudi novega glavnega izvršnega direktorja, ki je postal dr. Imre Balogh. Janez Škrubej in Aleš Koršič ostajata člana UO in izvršna direktorja DUTB. Kljub ožji sestavi petih članov je UO DUTB sklepčen.

  UO se je danes seznanil z odločitvijo Vlade RS iz preteklega tedna o razrešitvi dr. Larsa Nyberga z mesta predsednika in odpoklicem Torbjörna Månssona z mesta člana UO DUTB. UO je razrešil Torbjörna Månssona tudi z mesta glavnega izvršnega direktorja družbe. Upravni odbor je predlagal sporazumno prekinitev pogodbe s Torbjörnom Månssona in predlagal organizirano in učinkovito predajo poslov, ki bo potekala v naslednjih dneh. Ob tem so člani odbora obema izrazili hvaležnost ter priznanje za njun pomemben prispevek pri vzpostavitvi in razvoju družbe od njene ustanovitve do danes.

  Imre Balogh bo nastopil funkcijo začasnega glavnega izvršnega direktorja z jutrišnjim dnem in jo bo opravljal do izvedbe mednarodnega razpisa za stalnega izvršnega direktorja, kot to nalaga ZUKSB. Njegova plača bo skladna z veljavno plačno politiko DUTB, njegova položaj neizvršnega direktorja bo med tem v mirovanju. Izvršna direktorja Janez Škrubej in Aleš Koršič bosta v naslednjih dneh prejela predlog nove pogodbe o zaposlitvi, ki bo v celoti skladna z veljavno plačno politiko DUTB.

  Z namenom, da bi zagotovili verodostojen postopek izbire novega stalnega izvršnega direktorja, se je UO odločil, da bo vladi podal naslednje predloge:

  • da imenuje novega neizvršnega direktorja in tako okrepi sestavo sedanjega UO. Glede na njegovo trenutno sestavo, UO hkrati predlaga vladi, da okrepi neodvisnost odbora z novim članom z mednarodnimi izkušnjami na področju prestrukturiranja terjatev;
  • z namenom krepitve korporativnega upravljanja DUTB, UO vladi predlaga, naj v statutu oziroma v ZUKSB jasno opredeli pooblastila neizvršnih direktorjev, da imenujejo in razrešujejo izvršne direktorje, ki s tem avtomatično postanejo člani UO;
  • da opredeli novo plačno politiko na način, ki bo v mednarodnem merilu omogočala konkurenčno nagrajevanje in pritegnila izkušene mednarodne ter domače strokovnjake za položaj izvršnih direktorjev DUTB.
  Pismo Metoda Dragonje, državnega sekretarja na Ministrstvu za finance12.10.2015Sporočila za javnost

  On behalf of minister of finance of Republic of Slovenia dr. Dušan Mramor I would like to convey our big respect for the contribution which Mr. Lars Nyberg and his team provided to establish Bank Assets Management Company in Slovenia and to run this institution successfully. Undauntedly BAMC has brought new approach in recovering bad loans and was successful in solving  problems connected to creation of NPL's in Slovenian banking sector. Resent development of situation in institution itself and high public pressure related to remuneration do not allow us to run the institution with the same team in the future. We shall provide appropriate succession, what shall be announced on Monday, October 12, 2015. We should also point out that changes in the management are not politically motivated. We all should be aware of the fact that Slovenian Parliament in July 2015 passed Assets Management Strategy related to state owned enterprises which applies also to individual exposures of BAMC. Statement of Mr. Nyberg that »Ministry of finance recently wanted to enter into separate cases in a way that we never saw before« should be evaluated from the perspective, that assets management strategy governs also BAMC. No need to say that BAMC should run its operations  in full  compliance with Slovenian law and regulations.

  Ministry of finance will also in the future provide highest governance standards in Bank Assets Management Company  and full independence of the decision making processes  managing its assets portfolio.

  All theses in line with objectives, targets and strategic orientation which Slovenian parliament and government has put in front of the institution.

  What Mr. Nyberg wrote:  »The future is unclear«. With clear objectives and strategic focus we should provide that BAMC will successfully fulfill its mission.

  Uvodni nagovor Larsa Nyberga na seji Odbora za finance in monetarno politiko 7. oktobra 20157.10.2015Sporočila za javnost

  Spoštovani gospod predsednik in člani komisije

  O prejemkih g. Månssona ne bom več govoril, saj sem o tem že pisal v pismu ministru, ki je bilo objavljeno včeraj, in k temu nimam več kaj dodati. Vsakomur bi moralo biti popolnoma jasno, da je g. Mansson v Slovenijo prišel, ker mu je vzpostavitev družbe, v katero je trdno verjel, predstavljala izziv, in ne zaradi denarja. Če bi bil zaposlen kje drugje v Evropi, bi imel več kot dvakrat višjo plačo. Zaposlitev novega sposobnega vodstva bo bistveno dražja.

  Vseeno pa bi rad izpostavil dvoje. Prvič: vsa izplačila g. Månssonu in vsem ostalim izhajajo iz pogodb o zaposlitvi, ki so bile skladne z vsakokrat veljavnimi politikami prejemkov v času, ko so bile podpisane. Drugič: Ministrstvo za finance je bilo v celoti seznanjeno z vsebino teh pogodb. Pogodba z g. Månssonom, ki je bila sklenjena julija lani, je bila pripravljena v tesnem sodelovanju z ministrstvom, saj smo želeli zagotoviti, da je bila skladna z obstoječo politiko prejemkov. Ko so plačila izplačana skladno s pogodbami, to za Ministrstvo ne bi smelo predstavljati nobenega presenečenja. DUTB nikoli ni prikrivala nobenih podatkov.

  Kot pa verjetno veste vsi, vprašanje prejemkov ni pravi razlog za odstavitev g. Månssona, ali mene samega. G. Mramor mi je pred enim mesecem, torej precej preden se je v tisku znova pojavilo vprašanje plač, povedal, da se je čez poletje močno povečal pritisk, da bi se znebili g. Månssona. V začetku prejšnjega tedna je neizvršne direktorje prosil, naj čim prej pripravijo načrt za zamenjavo vodstva. Sledila je afera o plačilih, ki je ustvarila izgovor za odpoved pogodb.

  Ta izgovor je bil nepotreben. Noben predsednik ali glavni izvršni direktor ne more opravljati svojega dela brez zaupanja lastnika, v tem primeru finančnega ministra. Če bi nam takrat povedal, da želi, da odstopimo s položaja, bi to storili nemudoma, vladi pa ne bi bilo treba zasedati pet ur z namenom, da bi si izmislila bolj ali manj tehtne razloge za našo razrešitev. Seveda pa bi to v očeh javnosti ustvarilo vtis, da ni tako močna.

  Ko je bilo v letu 2013 vzpostavljeno delovanje DUTB, je bil cilj ustanoviti politično neodvisno organizacijo. Takrat je vlada ugotovila, da bo treba sprejeti številne odločitve, o katerih se bodo kresala mnenja, torej odločitve, ki bi lahko bile v nasprotju z interesi tradicionalnih interesnih skupin v Sloveniji. Zato je bil napisan ločen zakon, ZUKSB, v katerem je bil opredeljen namen družbe – v največji možni meri povrniti denar, ki so ga izgubile banke – in ki je podal podlago za neodvisnost DUTB. Trije tujci z dolgoletnimi izkušnjami v podobnih podjetjih so bili imenovani v upravni odbor z namenom, da bi zagotovili, da bi se odločitve sprejemale poslovno in ne politično, tudi v težkih okoliščinah.

  Upravni odbor v tej sestavi je zagotavljal kredibilnost, tako doma kot v tujini. Z mednarodnega vidika je DUTB zelo uspešna. Prevzeli smo sredstva – večinoma slabe kredite – iz bank, kot je bilo načrtovano; prestrukturirali in rešili smo številna podjetja, ki so jih nekdanji lastniki neuspešno vodili, nato smo ta sredstva prodali, denar pa vrnili davkoplačevalcem. Natanko to je naloga družbe za upravljanje premoženja in za to smo tudi mednarodno priznani, saj smo svojo nalogo opravljali dobro in hitreje, kot je bilo pričakovano.

  V Sloveniji so nas dolgo obtoževali, da ne počnemo nič. To je bilo pričakovano, saj v obdobju, ko se sredstva prenašajo iz bank, nobena družba za upravljanje premoženja ne more ustvarjati zanimivih rezultatov.

  Danes nas obtožujejo, da delamo preveč, kar je seveda tudi razlog za »pritisk« za zamenjavo vodstva, ki se je vršil na finančnega ministra. Videli smo veliko primerov, kjer je popolnoma jasno, kaj je treba storiti za davkoplačevalce, vendar je to v nasprotju z interesi trenutnih lastnikov in poslovodstev. Zakon nas jasno postavlja na stran davkoplačevalcev. Do sedaj je bilo zaradi neodvisnosti DUTB mogoče naše delo opravljati v skladu z mednarodno uveljavljenimi načeli. Na primer, pričakujemo, da se bodo upniki prednostno poplačali pred lastniki, četudi to ni uveljavljena praksa v Sloveniji.

  Prihodnost pa je negotova. V luči nedavnih dogajanj, ki so se začela z marčevsko razrešitvijo dveh tujcev iz upravnega odbora, je DUTB izgubila veliko svoje kredibilnosti. Četudi so trenutni neizvršni direktorji družbe častni možje, je okrepljen vpliv politike jasno zaznaven. V zadnjem mesecu smo tudi videli, da je želelo Ministrstvo za finance neposredno poseči v posamezne primere, kar se prej še nikoli ni zgodilo. Z mednarodnega vidika je vodenje DUTB naredilo velik korak nazaj.

  Slovenija je država, ki sem jo zares vzljubil in tu sem spoznal številne dobre in sposobne ljudi, med katerimi velja izpostaviti tudi mlajše kadre v DUTB. Ob odhodu iz Slovenije vam ne bom rekel srečno. Upam le, da veste, kaj počnete.

  Pismo predsednika upravnega odbora DUTB dr. Larsa Nyberga 6.10.2015Sporočila za javnost

  O prejemkih g. Månssona

  Spoštovani gospod Mramor!

  1. G. Månsson je bil zaposlen 1. avgusta 2014 s konkurenčno mednarodno plačo, ki vključuje tudi potne stroške. Dogovorjena plača je bila še vedno bistveno nižja od tiste, ki jo je g. Månsson prejemal pri prejšnjem delodajalcu. Od g. Månssona se je prav tako zahtevalo, da se umakne iz lastniške strukture pri prejšnjem delodajalcu. Njegovi prejemki so bili dogovorjeni skladno z veljavno politiko prejemkov, o tem je upravni odbor odločal 22. julija 2014. Pri sprejemanju te odločitve je sodeloval tudi takratni državni sekretar na Ministrstvu za finance, ki je bil takrat član upravnega odbora.

  V obdobju od 1. avgusta 2014 do 28. februarja 2015 je g. Månsson prejemal fiksno bruto mesečno plačo v višini 20.500 EUR in variabilni del plače za uspešnost po oceni neizvršnih direktorjev DUTB, ki se je ugotavljala na podlagi uravnoteženega izkaza uspešnosti (Balanced Score Card), ki sta ga četrtletno pregledovala tudi Komisija za prejemke in upravni odbor.

  Pogodba, sklenjena med DUTB in g. Månssonom z dne 21. julija 2014 je določala, da bi se v primeru, da morebitna poznejša politika prejemkov ne bi dovoljevala variabilnega dela plačila, ta spremenil v dodatno fiksno nadomestilo v višini 80 odstotkov osnovne plače. To je bilo skladno s takratno politiko prejemkov, ki za fiksni del plače ni določala omejitev. Ko je bila napovedana nova politika prejemkov, se je variabilni del plače pretvoril v fiksni dodatek, skladno s pogodbo.

  Za obdobje od 1. avgusta do 28. februarja (7 mesecev) je bruto variabilni (dodatni fiksni) plače znašal 16.400 EUR mesečno oziroma skupno 114.800 EUR bruto, kar je bilo izplačano v marcu 2015. Četudi je bilo morda to plačilo v nasprotju z namenom nove politike prejemkov, je imela DUTB na podlagi veljavno sklenjene pogodbe z g. Månssonom pravno obveznost izplačati plačo g. Månssona. Ta pogodba je bila skladna s politiko prejemkov, ki je veljala v času, ko je bila pogodba podpisana.

  Ministrstvo za finance je bilo v celoti obveščeno o pogodbi z g. Månssonom in o variabilnem delu plače, kot tudi o načinu izračunavanja le-tega. DUTB ni prikrivala nobenih podatkov v zvezi s plačami.

  2. Z novo politiko prejemkov, ki je stopila v veljavo 5. marca 2015, so bile dogovorjene nove pogodbe z neizvršnimi direktorji, k pogodbam izvršnih direktorjev pa so bili sklenjeni aneksi. V aneksu je bila bruto plača g. Månssona znižana na 17.000 EUR, variabilni del plače pa je bil ukinjen. V primerjavi z obdobjem od avgusta 2014 do konca februarja 2015 se je plača g. Månssona znižala za 54 odstotkov.
  O končni različici nove politike prejemkov se pred njenim sprejemom nihče ni pogovarjal z DUTB. Takoj potem, ko je bila sprejeta, je DUTB v pogovorih z Ministrstvom za finance opozorila na določene nenavadne določbe, ki so bile morda nenamerne, med njimi pa najbolj bode v oči dejstvo, da je bil ukinjen dodatek za potne stroške g. Månssona. Namesto tega je dobil možnost uporabe službenega vozila. Ker ima g. Månsson družino, ki živi na Švedskem in h kateri se vrača ob koncih tedna, mu službeno vozilo ne koristi.

  Ministrstvo za finance (g. Mramor in g. Dragonja) sta bila seznanjena s to težavo in sta se strinjala, da so bile morebitne težave s potnimi stroški spregledane in sta nam zagotovila, da bosta poskrbela za ustrezno rešitev, bodisi z dopolnitvijo politike prejemkov bodisi drugače. Ob upoštevanju tega ozadja se je upravni odbor v vmesnem času, ko je čakal na odziv ministrstva, marca odločil, da bo g. Månssonu še naprej izplačeval potne stroške, ki so bili dogovorjeni v pogodbi g. Månssona. G. Månsson se je odpovedal službenemu vozilu. Na aprilski seji upravnega odbora, ki je bila hkrati tudi prva seja v novi sestavi upravnega odbora, se je upravni odbor seznanil, da se izplačevanje potnih stroškov nadaljuje in upravni odbor je poročilo odobril.
  Dodatek za potne stroške je bil od takrat predmet razprave na več sestankih z ministrstvom, tako pred poletjem 2015 kot kasneje, nazadnje v prisotnosti celotnega neizvršnega dela upravnega odbora DUTB v ministrovem uradu 30. septembra. Še vedno smo imeli zagotovilo, da se bo ministrstvo potrudilo poiskati rešitev.

  Dodatek za potne stroške g. Månssona je bil izplačan v skladu s pogodbo o zaposlitvi, medtem ko smo čakali na ukrepe ministrstva, kot so nam zagotovili. Ministrstvo je bilo v celoti seznanjeno s pogodbenimi obveznostmi. Z izjemo potnih stroškov so bila vsa izplačila članom upravnega odbora v celoti izplačana skladno z novo politiko prejemkov.

  3. Skladno s sporazumom EU se lahko socialni prispevki pod določenimi pogoji plačujejo bodisi v državi zaposlitve bodisi v državi stalnega prebivališča. G. Månsson se je odločil zaprositi za slednje, pristojni organi na Švedskem pa so po določenem času to tudi odobrili. Tudi to je bilo jasno določeno v pogodbi o zaposlitvi. Izračun socialnih prispevkov, ki so bili izplačani g. Månssonu za prenakazilo švedskim davčnim organom, je priložen.

  4. Priložena je tudi obrazložitev nakazil v tujino, ki so bila izvršena v februarju in maju.
  S spoštovanjem,
  Lars Nyberg

  v vednost (brez prilog): g. Cerar, predsednik vlade
  g. Počivalšek, Minister za gospodarstvo
  g. Jazbec, guverner Banke Slovenije
  g. Szekely, Evropska komisija
  g. Anderton, ECB
  g. Velculescu, MDS
  6. oktobra 2015

  Prodaja obveznic RS-386.10.2015Novice

  DUTB je 5. 10. 2015 izvedla zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo 1.490.087 lotov obveznic RS-38, ki jih ima DUTB v lasti. DUTB se je odločila prodati obveznice RS-38 zaradi poplačila prve izdaje obveznice DUT01, ki zapade v plačilo 15. 12. 2015 v višini 502,5 milijona EUR ter zapadlih obresti iz naslova vseh izdanih obveznic v višini 45,5 milijona EUR, skupno torej 548,0 milijona EUR.
  DUTB je prejela ponudbe za nakup 3.875.087 lotov obveznic RS-38 kar pomeni preplačila v višini 2,6 krat ponujene količine. DUTB je sprejela ponudbe devetih ponudnikov ter prodala vseh 1.490.087 lotov obveznic RS-38. Dosežena povprečna tehtana letna donosnost do dospelosti vseh sprejetih ponudb je znašala 0,36 %. Poravnava obveznosti med pogodbenimi strankami bo izvedena 7. 10. 2015.

  Izjava DUTB v zvezi s predlagano razrešitvijo predsednika upravnega odbora DUTB dr. Larsa Nyberga2.10.2015Sporočila za javnost

  Upravni odbor DUTB je seznanjen z odločitvijo ministra za finance dr. Dušana Mramorja, da bo skupščini predlagal razrešitev predsednika upravnega odbora DUTB dr. Larsa Nyberga. Postopki v takšnih primerih so jasni, na skupščini je, da se opredeli do predloga ministra. Ministrstvo za finance je bilo vseskozi seznanjeno s vsemi prejemki izvršnih in neizvršnih direktorjev DUTB. Svoje poglede v zvezi s tem bomo predstavili v ponedeljek, 5. oktobra 2015, na izjavi za medije.

  DUTB podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb1.10.2015Novice

  Prodajalec podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb v postopku prodaje Terjatev in Poslovnega Deleža v družbi AHA EMMI d.o.o. do dne 15.11.2015 do 15:00 ure, pri čemer se smiselno ustrezno podaljšajo tudi vsi nadaljnji roki, ki so določeni v javnem razpisu (na primer 8 dnevni rok za izbor najugodnejšega ponudnika). Za morebitne dodatne informacije ali pojasnila se obrnite na kontaktno osebo navedeno v Javnem razpisu.

  Vabilo na novinarsko konferenco30.9.2015Sporočila za javnost

  Vabimo vas na novinarsko konferenco Družbe za upravljanje terjatev bank, ki bo v četrtek, 1. oktobra 2015, ob 11.00 uri na Davčni 1 (2. nadstropje) v Ljubljani.

  Predsednik upravnega odbora Lars Nyberg bo obrazložil ugotovitve porevizijskega poročila v zvezi s plačno politiko DUTB. Predstavnik DUTB bo na voljo tudi za vaša vprašanja.

  Od aprila 2015 na področju plač izvršnih direktorjev DUTB ni bilo sprememb28.9.2015Sporočila za javnost

  Od aprila 2015, ko je Družba za upravljanje terjatev bank na podlagi spremenjene politike prejemkov prilagodila plače svojih izvršnih direktorjev, na tem področju ni bilo novih sprememb. Politika prejemkov ureja prejemke izvršnih in neizvršnih direktorjev DUTB. Prejemkov drugih zaposlenih ta politika ne ureja.

  DUTB o vseh prejemkih, ki jih politika ureja, redno poroča vladi, objavljeni so tudi v letnem poročilu. Vlada RS je upravnemu odboru DUTB podelila razrešnico na delovanje. Neizvršni direktorji in vlada imajo tudi vpogled v celotno poslovanje in denarni tok DUTB. Poleg tega DUTB vseskozi sodeluje z nadzornimi institucijami in jim je na voljo z vsemi potrebnimi informacijami.

  V zvezi s prejemki glavnega izvršnega direktorja Torbjorna Manssona, ki zanimajo medije in so javni podatek, DUTB pojasnjuje, da njegova plača od spremembe politike prejemkov dalje mesečno znaša 14.126,54 evrov. Povečana izplačila, ki so vidna v spletni aplikaciji za dostop do informacij javnega značaja v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ, se nanašajo na poračune plač za leto 2014 in 2015 ter na plačilo socialnih prispevkov. Glavni izvršni direktor kot švedski državljan socialne prispevke plačuje na Švedskem. Ker je švedski sistem drugačen od slovenskega in zaradi narave njegovega socialnega zavarovanja, te prispevke plačuje enkrat letno. Poračunov plač, ki se nanašajo na druge zaposlene, DUTB ne razkriva ne glede ne to, ali gre za državljane Republike Slovenije ali za državljane drugih držav.

  Nagrade in dodatki zaposlenih na DUTB so urejeni z internimi akti, vsi zaposleni na DUTB, ne glede na njihovo državljanstvo, imajo z DUTB sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Državljani drugih držav plačujejo dajatve tako v Sloveniji kot v matičnih državah in niso davčni rezidenti Republike Slovenije.

  DUTB pridobila mednarodno potrdilo o skladnosti na področju preprečevanja korupcije ustanove ETHIC Intelligence24.9.2015Sporočila za javnost

  DUTB je prejela potrdilo o sistemu skladnosti na področju preprečevanja korupcije (Anti-corruption Compliance System Certificate) mednarodno uveljavljene in priznane francoske agencije ETHIC Intelligence. Gre za prvostopenjsko potrdilo, ki ga Agencija izda šele po uspešni uvedbi celovitega programa. Program DUTB je bil oblikovan tako, da učinkovito uresničuje priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča. Postopek pridobivanja potrdila zajema neodvisni revizijski pregled delovanja organizacije na sedežu družbe ter strukturiran pregled poročila ocenjevalca, ki ga v okviru programa ETHIC Intelligence opravi mednarodna strokovna komisija.

  DUTB je zadovoljna, da sta njena uspešna prizadevanja priznala tako agencija ETHIC Intelligence kot tudi Računsko sodišče v svojem nedavnem poročilu. DUTB si bo še naprej skrbno prizadevala odpravljati odprta vprašanja in bo nadaljevala v smeri nenehnega izboljševanja aktivnosti na tem pomembnem področju.

  DUTB je s pomočjo mednarodnega neodvisnega strokovnega telesa želela preveriti, kako je zasnovala in uresničila program zagotavljanja skladnosti s predpisi in upravljanja korupcijskih tveganj glede na najvišje mednarodne standarde na tem področju. Vanj so vključeni ukrepi, ki sta jih priporočila Komisija za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče, poleg tega pa tudi ukrepi, ki jih narekuje mednarodna dobra praksa. Za sodelovanje z organizacijo ETHIC Intelligence, ki jo je ustanovil Philippe Montigny, nekdanji član Urada generalnega sekretarja OECD, se je odločila, ker omenjena agencija izvaja preglede skladnosti, svetuje in izdaja potrdila o skladnosti na področju preprečevanja korupcije izvaja vse od leta 2006 in uživa visok mednarodni ugled. 

  Organizacijo ETHIC Intelligence odlikujejo temeljite revizije na kraju samem, strukturirana in pregledna izvedba programa presoje, domišljen sistem preprečevanja nasprotij interesov, odločitve o izdaji certifikata pa sprejema komisija uglednih strokovnjakov s področja obvladovanja korupcijskih tveganj. Organizacije, ki lahko zaprosijo za certifikat, morajo dosegati visoke mednarodne standarde, ki med drugim vključujejo priporočilo ene izmed mednarodnih ustanov, kot so OECD, Svetovna banka, ICC in TI.

  »Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je izrazila jasen interes, da skozi naš postopek izdaje certifikata ugotovi, kako lahko še izboljša svoj program zagotavljanja skladnosti s predpisi na področju preprečevanja korupcije ter okrepi in ohranja učinkovitost programa v luči najnovejših trendov mednarodnih praks na tem področju. Strokovno mnenje ocenjevalca in tudi strokovne komisije organizacije ETHIC Intelligence posebej izpostavlja ukrepe, ki jih je na tem področju sprejela DUTB, in potrjuje njihovo uspešno izvajanje. Veseli nas, da se DUTB  uvršča na seznam gospodarskih družb, ki so uspešno pridobile certifikat organizacije ETHIC Intelligence,« je ob zaključku postopka, v katerem je najpomembnejši del pregled delovanja organizacije na sedežu družbe, povedal generalni direktor organizacije Philippe Montigny.

  Pregled delovanja organizacije na sedežu DUTB je konec marca 2015 izvedla švicarska revizijska hiša SGS. Višji svetovalec SGS Van Klaveren je v okviru pregleda opravil številne osebne razgovore z vodji  oddelkov, z izbranim vodjem projekta ter z izvršnimi direktorji DUTB. Pri svojem pregledu so se v SGS osredotočili na učinkovitost delovanja ter uresničevanje zahtev skladnosti znotraj DUTB.

  Poziv za izkaz interesa za nakup večinskega deleža družbe Litostroj Ravne23.9.2015Novice

  Litostroj Ravne, d.o.o. (»Litostroj Ravne«) je proizvajalec visoko kakovostnih industrijskih hidravličnih in mehanskih stiskalnic prilagojenih za preoblikovanje pločevine z nazivno silo od 400 do 40.000 kN in z dolžino mize do 8 metrov in potisno maso nad 1.000 ton. Litostroj Ravne je tudi strokovnjak pri zagotavljanju obnov, nadgradenj, povečanju produktivnosti in drugih s tem povezanih storitev za vse vrste stiskalnic in industrijsko linije za prešanje, ki so jih proizvedli sami oz. od drugih proizvajalcev. Že več kot 45 let ima svetovno uveljavljeno blagovno znamko. 

  DUTB, d.d (88,67%), Uroš Križanec (6,32%) in Comark, d.o.o. (3,70%) so se odločili za prodajo večinskega deleža (98,7%) v skupnem prodajnem postopku.

  Družba KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o. je bila imenovana za ekskluzivnega finančnega svetovalca v tem prodajnem postopku. V kolikor želite pridobiti podrobne informacije glede zadevne prodaje, vam je na voljo g. Bojan Kunovar, KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 00386 30 362 565, e-mail: bojan.kunovar@kf-finance.si oziroma g. Uroš Srabotič, telefon: 00386 40 805 804 email: uros.srabotic@kf-finance.si.

  Zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe AERO HOLDING storitve d.o.o.22.9.2015Novice

  Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe AERO HOLDING storitve d.o.o..

  Več

  DUTB sklenila posel z družbo Noži Ravne18.9.2015Sporočila za javnost

  DUTB je v letu 2014 od Abanke Vipa d.d. pridobila terjatve do družbe Sistemska tehnika d.o.o. V aprilu 2015 je sodelovala na dražbi v stečajnem postopku Skupine Viator & Vektor d.d. – v stečaju, na kateri je odkupila 90% lastniški delež Sistemske tehnike d.o.o. in 100% delež Sistemske tehnike Armas d.o.o., z namenom, da poenostavi strukturo transakcije za potencialnega kupca in skupaj proda lastniška deleža in terjatve. Danes je DUTB z družbo Noži Ravne d.o.o., ki je ponudila najboljše nakupne pogoje v konkurenčnem procesu, podpisala pogodbo o prodaji lastniškega deleža ter kreditov Sistemske tehnike d.o.o. in lastniškega deleža Sistemske tehnike Armas d.o.o. Podjetji, ki sta bili vrsto let naprodaj v okviru stečajnega postopka Skupine Viator & Vektor d.d. – v stečaju, bosta tako imeli priložnost nadaljnjega razvoja pod okriljem strateškega lastnika.

  DUTB se bo na odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani pritožila17.9.2015Sporočila za javnost

  DUTB se z vsebino sklepa o začetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom Sava d.d. ne strinja in se bo nanj pritožila. DUTB je zadovoljna, da je Okrožno sodišče v Ljubljani vendarle odločilo začeti postopek prisilne poravnave nad dolžnikom, vendar pa sprejeta odločitev odpira več novih vprašanj kot daje odgovorov, kar priznava tudi sodišče samo v svoji odločbi. 

  Tako imajo sedaj vsi upniki predlagatelji status predlagatelja prisilne poravnave in kot taki lahko opravljajo vsa dejanja v postopku prisilne poravnave, vključno s predložitvijo predloga načrta finančnega prestrukturiranja. 

  Sodišče je povsem prezrlo element osebne povezanosti med družbama Sava in Gorenjska banka, ki ga je prepoznal tudi regulator trga, Banka Slovenije v svoji odločbi o začetku postopka odvzema kvalificiranega deleža Savi v Gorenjski banki. 

  Sodišče tudi, presenetljivo, ni upoštevalo izrecnih navodil Višjega sodišča v Ljubljani, da je mandat vodenja prisilne poravnave dolžno poveriti tistemu upniku, ki je prisilno poravnavo sposoben izvesti. Glede na to, da ima DUTB do Save za okoli 123 milijonov EUR terjatev, brez podpore DUTB ne more biti potrjen noben načrt finančnega prestrukturiranja.

  DUTB podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb11.9.2015Novice

  Prodajalec podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb v postopku prodaje Terjatev in Poslovnega Deleža v družbi AHA EMMI d.o.o. do dne 02.10.2015 do 10:00 ure, pri čemer se smiselno ustrezno podaljšajo tudi vsi nadaljnji roki, ki so določeni v javnem razpisu (na primer 8 dnevni rok za izbor najugodnejšega ponudnika). Za morebitne dodatne informacije ali pojasnila se obrnite na kontaktno osebo navedeno v Javnem razpisu.

  Vlada sprejela letno poročilo DUTB za leto 201411.9.2015Novice

  Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji redni seji sprejela letno poročilo DUTB za leto 2014, podelila razrešnico upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2014 in sprejela dopolnitev Statuta družbe.

  Več

  Naprodaj objekt Nafte Petrochem ter lastniški deleži v podjetjih Metanol, Rezervoarji in Industrijske storitve26.8.2015Novice

  DUTB obvešča zainteresirano javnost, da je v okviru stečajnega postopka Nafte Petrochem naprodaj industrijski objekt za proizvodnjo formalina, sintetičnih mas in fenolnih smol ter lastniški deleži v podjetjih Metanol d.o.o., Rezervoarji d.o.o. in Industrijske storitve d.o.o., ki vsebinsko predstavljajo obrat za proizvodnjo metanola. Podrobnosti o postopku prodaje (javne dražbe) so bile objavljene na AJPESu:

  1. Objava dražbe Trimlini (priponka)
  2. Objava dražbe metanol (priponka)
  3. Objava dražbe Trimlini (priponka)

  Za prodajo in vse nadaljnje informacije je pristojen stečajni upravitelj Silvo Zorec.

  DUTB podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb25.8.2015Novice

  DUTB podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb v postopku prodaje terjatev in poslovnega deleža v družbi AHA EMMI d.o.o. do dne 15. 09. 2015 do 16:00 ure.

  DUTB opravlja svoje delo21.8.2015Sporočila za javnost

  Družba za upravljanje terjatev bank je na dobri poti pri opravljanju svojega poslanstva in doseganju dolgoročnih ciljev. Dosedanji rezultati presegajo kratkoročne cilje. Od ustanovitve do srede leta 2015 je ustvarila preko 311 milijonov EUR denarnih prilivov iz upravljanja sredstev, kar predstavlja skoraj 20% prenesenega portfelja (po prenosni vrednosti).

  V letu 2014 je DUTB vzpostavila trdno in dobro delujočo organizacijo. Potem ko je zaključila prvo fazo svojega poslovanja, ki je vključevala tudi prenos sredstev s šestih bank in vzpostavila svoje poslovanje, je DUTB danes družba z 96 zaposlenimi, s povprečno neto plačo 2.000 evrov, kar znaša 3.500 evrov bruto (povprečje vključuje tudi plače vodstva) in v polnem zagonu druge faze svojega delovanja. Osredotoča se na procese prestrukturiranja delujočih družb, v katerih dodaja in optimizira vrednost sredstev s ciljem, da bo zanje mogoče poiskati dobre dolgoročne lastnike. Na ta način generira denarni tok, ki bo omogočil poplačilo in razbremenitev države in davkoplačevalcev, ki so nase prevzeli finančno breme izgub sistemskih bank.

  DUTB upravlja izpostavljenosti v 563 družbah oziroma skupinah družb. Velika večina teh primerov je bila v stečaju že ob prenosu sredstev na DUTB. DUTB danes izvaja postopke prestrukturiranja v okoli 110 družbah in pri tem dobro napreduje med katerimi je do srede leta 2015 že pričela izvajati finančno prestrukturiranje v 70% družbah.

  V letu 2014 je DUTB ustvarila 36,4 milijona EUR neto dobička, vrednost lastniškega kapitala DUTB pa se je povečala za 17,2 milijona EUR, s 157,9 milijona EUR na 175 milijonov EUR. Omeniti velja, da je DUTB bankam v državni lasti izplačala 41,9 milijona obresti izdane obveznice, iz naslova izdanih obveznic pa tudi 14,1 milijona EUR nadomestil za izdana poroštva Republiki Sloveniji.


  Letno poročilo 20144.8.2015Novice

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

  V skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2014.

  Upravni odbor DUTB je na svoji seji, dne 4. 8. 2015, v skladu z določili 24. člena Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank d.d., obravnaval in preveril revidirano letno poročilo DUTB za leto 2014.

  Družba je z javno objavo na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., dne 30. 4. 2015, najavila odložitev javne objave revidiranega letnega poročila, in sicer zaradi zamude pri revidiranju računovodskih izkazov vsled prenosa slabih sredstev iz Banke Celje, d.d. na DUTB, konec leta 2014.

  Revizijo računovodskih izkazov je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, in o njih izdala mnenje brez pridržka.

  Letnega poročila še ni potrdila Vlada RS v vlogi skupščine DUTB.

  Revidirano letno poročilo DUTB bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

  Poslovodstvo DUTB

  Letno poročilo 2014

  Izjava v zvezi z domnevnimi postopki NPU zoper zaposlene DUTB4.8.2015Sporočila za javnost

  Družba za upravljanje terjatev bank je informacijo, da naj bi bili nekateri njeni zaposleni predmet predkazenskega postopka s strani Nacionalnega preiskovalnega urada, izvedela iz medijev in drugih informacij nima. Sicer pa DUTB s predstavniki NPU že vseskozi sodeluje in jim je na voljo z vsemi potrebnimi informacijami tudi v primerih, ki se nanašajo na DUTB in njene zaposlene.

  Višje sodišče upoštevalo opozorila DUTB glede neprimernosti Gorenjske banke kot predlagatelja prisilne poravnave družbe Sava31.7.2015Sporočila za javnost

  DUTB je 30. julija 2015 prejela sklep Višjega sodišča v Ljubljani (opr. št. Cst 450/2015 v zadevi op. št. St 2868/2015), ki je ugodilo pritožbi DUTB. DUTB se je namreč pritožila zoper sklep o začetku prisilne poravnave, ki se vodi nad dolžnikom Sava d.d., v katerem je imela DUTB status predlagatelja skupaj s skupino predlagateljev pod vodstvom Gorenjske banke d.d. Hkrati je Višje sodišče razdružilo predlog prisilne poravnave Gorenjske banke ter skupine predlagateljev in predlog prisilne poravnave DUTB. 

  Višje sodišče je vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo odločanje, vendar je ob tem Okrožnemu sodišču v Ljubljani dalo izrecne usmeritve - predvsem katera ključna dejstva mora razčistiti, preden sprejme svojo odločitev. Sodišče mora tako: 

  1. preveriti, ali sta predlagatelj Gorenjska banka in dolžnik Sava d.d. povezani osebi. Gre namreč za dejstvo, ki sodišču prvotno pri odločanju o dovolitvi prisilne poravnave na predlog predlagatelja Gorenjske banke in skupine predlagateljev ni bilo poznano. Sodišče tega dejstva tako ni moglo upoštevati pri svoji prvotni odločitvi. V kolikor prvostopenjsko sodišče tako povezanost ugotovi, mora nujno preveriti utemeljeno opozorilo DUTB, da bi podelitev statusa predlagatelja Gorenjski banki kot povezani osebi z dolžnikom Savo d.d. pomenilo  zlorabo procesnih pravic;
  2. preveriti, kateri od obeh načrtov finančnega prestrukturiranja bo imel bistveno večjo možnost za uspeh, ne glede na to, kateri od predlagateljev (Gorenjska Banka s skupni predlagateljev ali DUTB) je predlog prisilne poravnave vložil prvi. Vodilo pri ponovnem odločanju prvostopenjskega sodišča ne sme biti pravni formalizem, temveč vsebinski namen postopka prisilne poravnave – to je, kateri od obeh predlagateljev je sposoben izpeljati postopek finančnega prestrukturiranja dolžnika, ki bo zagotovil najugodnejše poplačilo terjatev upnikov ter solventnost dolžnika. 

  DUTB že vseskozi opozarja, da že zgolj iz razlogov poslovne higiene in poslovne etike, ki vključuje tudi izogibanje konfliktom interesov, nasprotuje ravnanju, s katerim bi hčerinska družba Gorenjska banka, preko nje pa dolžnik Sava kot njen 44,07 % največji posamični delničar, ki Gorenjsko banko tudi obvladuje, vodila postopek upniške prisilne poravnave nad svojo matično družbo - dolžnikom Sava. Sestavni del te prisilne poravnave bi bilo tudi prestrukturiranje terjatev Gorenjske banke do matične družbe Sava, prav tako pa prodaja njenih delnic kot delnic hčerinske družbe. Nesprejemljivo in neprimerno je, da bi upnica Gorenjska banka (preko nje pa dolžnik Sava), še zlasti ker gre za poslovno banko, sama narekovala pogoje in usmerjala postopek iskanja svojega novega lastnika. Ob tem je še kako pomembno dejstvo, da se bo v postopku prestrukturiranja prodajal Savin kontrolni delež v Gorenjski banki.  DUTB takšnega ravnanja ne podpira.

  DUTB je kot daleč največja posamična upnica edina sposobna izpeljati postopek finančnega prestrukturiranja dolžnika Sava d.d. Brez DUTB postopek finančnega prestrukturiranja dolžnika Sava d.d. ni možen, vsakršne aktivnosti drugih dolžnikov, ki želijo DUTB odstraniti iz tega postopka, gredo v škodo vseh dolžnikov in tudi slovenskih davkoplačevalcev. Cilj DUTB v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Sava d.d. je pripraviti strokoven načrt prestrukturiranja, na podlagi katerega bo dolžnikovo premoženje, ki ga bo za potrebe prestrukturiranja dolžnika potrebno prodati, to izvedeno na pregleden in profesionalno usmerjan način v razumnem časovnem okviru, kjer bo kupnina med upnike razdeljena na podlagi načela enake obravnave. V potrebnem obsegu bodo sredstva pred prodajo optimizirana s ciljem najvišjega poplačila. V ta namen bo DUTB tudi zagotovila kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost dolžnika Sava d.d. Vse s ciljem povrniti davkoplačevalcem čim več dolgovanega denarja.

  1 - 30Next