Skip Navigation Linksjavna_obvestila

Javna obvestila 

 

  
  
Objava nerevidiranih poslovnih rezultatov za leto 201929.5.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja nerevidirane poslovne rezultate 2019.

DUTB v 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji

Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je seznanil s preliminarnimi nerevidiranimi rezultati poslovanja družbe v letu 2019. DUTB je v letu 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji.

Nerevidirani finančni rezultati 2019

V letu 2019 je čisti izid poslovnega leta po preliminarnih nerevidiranih izkazih znašal 40,2 milijona EUR. Lastniški kapital DUTB, njena 100 % lastnica je Republika Slovenija, se je povečal na 242,1 milijona EUR, kar predstavlja 27,5-odstotni povprečni letni donos na vloženi kapital s popravki (tj. upoštevaje vračila kapitala lastnici) oziroma EROE, katerega ciljna vrednost v Smernicah za delovanje DUTB[1] znaša 8 %.

lastniski_kapital_dutb.png

Shema 1: Vrednost lastniškega kapitala DUTB po letih (2013-2019)

Leta 2019 je DUTB ustvarila 220,8 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 10,7 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev in je, navkljub vedno manjšemu in zahtevnejšemu portfelju, nad 10-odstotno letno zahtevo, ki jo postavljajo Smernice in ZUKSB. Od ustanovitve do konca leta 2019 je DUTB skupno ustvarila že 1.743,3 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja.

struktura_prilivov_dutb.png

Shema 2: Struktura ustvarjenih prilivov iz upravljanja premoženja v 2019 glede na tip naložb in ustvarjeni prilivi iz upravljanja premoženja po letih (2013-2019)

DUTB je v letu 2019 poslovala stroškovno učinkovito. Redni stroški poslovanja (tj. stroški poslovanja brez stroškov tožb in oblikovanih rezervacij) so bili leta 2019 za skoraj 3 milijone EUR (15 %) nižji od stroškov v predhodnem letu. Kazalnik stroškovne učinkovitosti za leto 2019 znaša 1,71 % in je pomembno nižji od ciljne vrednosti, ki jo Smernice določajo pri 2,06 %. Manjše od načrtovanega je bilo tudi število zaposlenih iz opravljenih ur, ki je konec leta 2019 znašalo 127.

Pomembnejši posli v letu 2019

DUTB je v minulem letu našla strateškega, finančno stabilnega in investicijsko sposobnega kupca za družbo Tink, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Kupec iz dejavnosti družbe se je že v prvem letu po prevzemu lotil širitve in selitve dela svojih skladišč na novo lokacijo. Z uspešnim finančnim prestrukturiranjem družbe Hoteli Bernardin d.d. je DUTB družbi omogočila, da je postala ponovno zanimiva za poslovne banke, ki so refinancirale vse njene obveznosti do DUTB-ja. S prodajo svojega lastniškega deleža je DUTB primer uspešno zaključila in hkrati družbi omogočila nadaljnji poslovni razvoj. DUTB je bila uspešna pri prevzemu zastavljenih delnic družbe Istrabenz Turizem, s čimer je zaščitila za državo strateško naložbo, konsolidirala je lastništvo države v Thermani, v upravljanje prevzela bio elektrarno Gjerkeš in uredila dolžniško-upniška razmerja v Bolgariji.

Po uspešno izvedenem finančnem in poslovnem prestrukturiranju PPS Pekarne Ptuj d.o.o. je DUTB družbo prodala strateškemu kupcu, kar ji bo omogočilo nadaljnjo rast in razvoj. Med prodanimi manjšinskimi lastniškimi naložbami so bile še: RTC Kranjska Gora d.d., P&S Growth Luxemburg SICAR SCA in Menina d.d.. V minulem letu je DUTB Slovenskemu državnemu holdingu d.d. prodala 15.000 delnic družbe Petrol d.d.. Pridobila je že omenjeni 100-odstotni lastniški delež v družbi Istrabenz turizem d.d. in ustanovila Sklad turističnih naložb d.o.o..

Na področju upravljanja nepremičnin je DUTB v minulem letu dosegla višje donose tudi zahvaljujoč uporabi različnih, klasičnih in sodobnih načinov prodaje, kot sta zbiranje zavezujočih ponudb in e-dražba. Do konca 2019 je DUTB prodala skoraj vsa od 164 stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata. Drugi pomemben projekt je bila prodaja največjega posameznega industrijskega zemljišča v državi, zemljišča v Sežani. Poleg uspešne prodaje mednarodnemu investitorju  gre za pomembno pridobitev za občino Sežana, saj se bo po dolgoletnem iskanju rešitev na tem zemljišču zgradil moderen in največji logistični center v državi, ki bo po načrtih kupca prinesel številna nova delovna mesta.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 29.5.2020

Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 201929.5.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, objavlja naslednje sporočilo:

Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča javnost, da revidiranega letnega poročila za leto 2019 v roku, določenem v  134. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki je bil z interventnim ukrepom podaljšan do 31.5.2020, ne bo javno objavila, ker zunanja revizija računovodskih izkazov DUTB za poslovno leto 2019 še ni zaključena.

Revizija računovodskih izkazov je bila pričeta pravočasno in je potekala v skladu z načrtovanimi časovnimi roki, vendar zaradi obsežnosti preveritev, dodatnih revizijskih postopkov in objektivnih izrednih okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, v katerih je bilo potrebno izvajati revizijo na daljavo, revizija do konca meseca maja 2020 ne bo zaključena.

DUTB bo javno objavila revidirano Letno poročilo za leto 2019 takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2019.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, najmanj 10 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 29.5.2020

Objava nerevidiranega Polletnega poročila za leto 201926.9.2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze,d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano Polletno poročilo za leto 2019.

V prvem polletju 2019 je DUTB ustvarila 116,0 milijona EUR prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 5,6 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev in ostaja na ravni iz predhodnega leta, kljub temu da se je  od začetka lanskega leta portfelj zmanjšal za več kot petino. Doseženi prilivi so dobra osnova za doseganje zakonskega cilja 10 % unovčenih sredstev letno. Ob tem je DUTB v prvem polletju 2019 realizirala 17,9 milijona EUR dobička pred davki, kar je neposredno povečalo njen kapital, ga povečalo nad prvotno vloženega s strani lastnika, in ohranilo ekonomsko donosnost kapitala (EROE) na 27,9 %, visoko nad zahtevano mejo 8 %.

Portfelji v upravljanju so se v prvem poletju 2019 skupno zmanjšali za 9 %, od tega posojilni portfelj za skoraj petino, preostala portfelja pa sta se povečala (nepremičninski zaradi več novih prevzemov in še nerealiziranih večjih prodaj, portfelj lastniških naložb pa zaradi konverzije v 100 % družbe Istrabenz turizem d.d.).

V prvem polletju 2019 je DUTB skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti posojil poplačala 67 milijonov EUR, poleg tega pa predčasno še 15 milijonov EUR glavnic posojil, skupaj torej 82 milijonov EUR. DUTB je tako znižala prihodnje stroške financiranja in zadolženost ter s tem povrnila vložena sredstva in razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.

Od ustanovitve do konca prvega polletja 2019 je DUTB tako skupno poplačala že 1.358 milijonov EUR obveznosti, povezanih s prevzetimi terjatvami. Od leta 2013 do sredine leta 2019 je DUTB plačala tudi 146,2 milijona EUR za obresti ter 67,9 milijona EUR za državno poroštvo na dolg.

Celotno poročilo o poslovanju DUTB v prvem polletju 2019 je dostopno na spletni strani
www.dutb.eu.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 26. 09. 2019
Sprejem Letnega poročila DUTB14.8.2019

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 25. 7. 2019 v vlogi skupščine DUTB, sprejela revidirano Letno poročilo DUTB za leto 2018, ter podelila razrešnico upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2018.

Vlada Republike Slovenije je prav tako sprejela sklep, da čisti dobiček poslovnega leta 2018 znaša 57.699.179 evrov, bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 znaša 95.742.022 evrov. Celotni bilančni dobiček v višini 95.742.022 evrov ostane nerazporejen.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, najmanj 10 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 26.07.2019

Objava revidiranega letnega poročila za leto 201814.8.2019
​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2018.

V letu 2018 je DUTB nadaljevala svoje uspešno poslovanje. Z dobičkom po davkih v višini 57,7 milijona EUR ter ustvarjenimi prilivi v višini 228,0 milijona EUR je povečala tako ekonomsko dobičkonosnost kapitala (EROE) kot tudi presegla mejo zahtevanih ustvarjenih prilivov. Z aktivnim upravljanjem stroškov pa je kljub zmanjševanju obsega sredstev, pri čemer v portfelju DUTB ostajajo najbolj kompleksnimi primeri, dosegla nižje stroške od planiranih. Tako je DUTB v letu 2018 dosegla  vse zahtevane kazalnike uspešnosti poslovanja, ki jih predpisujejo s strani Vlade Republike Slovenije sprejete Smernice za delovanje DUTB.

V letu 2018 je bilo s prodajo sredstev in poplačili iz upravljana terjatev ustvarjenih 228 milijonov EUR prilivov, kar predstavlja 11,1 % prenosne vrednosti vseh sredstev. Ob odsotnosti večjih transakcij so bili ustvarjeni prilivi razporejeni relativno enakomerno skozi celotno leto, kumulativno pa je DUTB v petih letih od prenosa prvih sredstev ustvarila že več kot 1,5 milijarde EUR prilivov.

Dosežen dobiček po davkih je v letu 2018 znašal 57,7 milijona EUR, s čimer se je kapital  DUTB povečal na 199,9 milijonov EUR, dosežen EROE (ekonomska dobičkonosnost kapitala, tj. povprečna letna donosnost vloženega kapitala s popravki) je znašal 28,9 %, kar je visoko nad zahtevano mejo 8,0 %.

Bilančna vsota se je znižala za 13,4 % in odseva skupno likvidacijo portfeljev, med katerimi se je najbolj znižal portfelj terjatev, sledila sta mu portfelja lastniških naložb in nepremičnin. Na obseg nepremičninskega portfelja so poleg prodaj nepremičnin vplivali prevzemi nepremičnin v lastništvo, upravičenost česar lahko DUTB podpre s 14,7 milijona EUR ustvarjene razlike v ceni pri nadaljnjih prodajah tako prevzetih nepremičnin v letu 2018.

Uspešna prodaja sredstev je DUTB omogočila, da je poleg rednih obrokov posojil po amortizacijskih načrtih v višini 153,3 milijona EUR, v letu 2018 predčasno odplačala še za 28,3 milijona EUR glavnic prejetih bančnih posojil.

Revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana ter 8. julija 2019 izdala mnenje brez pridržka. Revidirano letno poročilo je dne 12. julija 2019 obravnaval in potrdil Upravni odboru in ga posredoval v sprejem Vladi Republike Slovenije v vlogi skupščine DUTB. Vlada Republike Slovenije letnega poročila še ni sprejela.

Letno poročilo DUTB 2018 je dostopno tudi na spletni strani družbe, http://dutb.eu.  
                                                                                   
Poslovodstvo DUTB

Datum: 15.07.2019
Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 201826.4.2019

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, objavlja naslednje sporočilo:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča zainteresirano javnost, da do dne 30. 4. 2019 ne bo javno objavila revidiranega letnega poročila v skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, ker zunanja revizija računovodskih izkazov DUTB za poslovno leto 2018, še ni zaključena.

Odložitev javne objave je posledica zamude na strani zunanjega revizorja pri revidiranju računovodskih izkazov zaradi dodatnih revizijskih postopkov, ki jih zaradi primera »KLI Logatec« izvaja revizor računovodskih izkazov družbe DUTB.

Revizija računovodskih izkazov je bila pričeta pravočasno in v skladu s terminskim planom, vendar zaradi obsežnosti preveritev, ki vključujejo tudi forenzične preiskave, povezane z zgoraj omenjeno transakcijo, revizorji do konca meseca aprila 2019 ne bodo uspeli zaključiti svojega dela.

DUTB bo, takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2018, javno objavila revidirano Letno poročilo za leto 2018.

Besedilo tega sporočila bo dostopno na spletni strani družbe najmanj 10 let od datuma objave.

                                                                                                           Poslovodstvo DUTB

 

Ljubljana, 26. april 2019

DUTB poplačala 168 milijonov EUR finančnih obveznosti1.2.2017

​DUTB je 1. februarja 2017 predčasno poplačala 168,0 milijonov dolgoročnega posojila do sindikata slovenskih bank, kar pomeni, da znaša odprti znesek dolgoročnega posojila še 187,0 milijona EUR.

DUTB je pridobila likvidna sredstva za poplačilo finančnih obveznosti iz sredstev prejete dokapitalizacije, ki jo je  konec decembra 2016 prejela s strani Republike Slovenije, v višini 50,0 milijona EUR ter z upravljanjem sredstev v mesecu decembru 2016 in januarju 2017, ko je DUTB uspešno zaključila več prodajnih postopkov.

Po poplačilu 168,0 milijona EUR so se finančne obveznosti DUTB iz naslova izdanih obveznic in prejetih posojil znižale za 12 % in znašajo (brez natečenih obresti) še 1.106,4 milijona EUR.

DUTB tako prispeva k poplačilu dela sredstev, ki jih je Republika Slovenija vložila v sanacijo slovenskega bančnega sistema, in uresničuje svoje poslanstvo, kot ga opredeljuje Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

Obvestilo o sklepih skupščine DUTB10.1.2017

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je dne 5. 1. 2017 v vlogi skupščine DUTB sprejela naslednje sklepe:

  1. Vlada Republike Slovenije se je, kot skupščina DUTB, seznanila s prošnjo dr. Marka Simonetija za odpoklic z mesta člana upravnega odbora DUTB.
  2. Vlada Republike Slovenije je, kot skupščina DUTB, odpoklicala dr. Marka Simonetija z mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB, in sicer z dnem poteka trimesečnega odpovednega roka, to je 27. 1. 2017.
  3. Vlada Republike Slovenije je, kot skupščina DUTB, imenovala dr. Miha Juharta za neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB, in sicer za obdobje od 28. 1. 2017 do 27. 1. 2022.
  4. Vlada Republike Slovenije je, kot skupščina DUTB, imenovala Mitjo Križaja za neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB, in sicer za obdobje od 28. 1. 2017 do 27. 1. 2022. 

Besedilo tega sporočila bo dostopno na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave. 

Sprejem strateškega načrta in dokapitalizacija DUTB27.12.2016

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije na seji dne 22. 12. 2016 v svojstvu skupšine DUTB sprejela sklep o vplačilu 50 milijonov EUR v kapitalske rezerve DUTB. S povečanjem kapitala se bo okrepila kapitalska struktura DUTB. DUTB bo prejeta denarna sredstva namenila za predhodno poplačilo finančnih obveznosti DUTB, s čimer bo zmanjšala poroštveno izpostavljenost Republike Slovenije in povrnila sredstva davkoplačevalcem.

Poleg vplačila 50 milijonov EUR v kapitalske rezerve je Vlada RS v vlogi skupšine sprejela tudi sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala DUTB. Osnovni kapital se zmanša z 208.235.000 EUR na 104.117.500 EUR, ustvarijo pa se dodatne kapitalske rezerve v višini 104.117.500 EUR. Tako ustvarjene kapitalske rezerve se bodo namenile za pokrivanje izgub iz preteklih let.

Vlada RS je prav tako soglašala s Poslovno strategijo DUTB 2016 – 2022. Poslanstvo in glavni strateški cilji DUTB ostajajo enaki kot v zadnji sprejeti strategiji - v maksimalni možni meri povrniti sredstva davkoplačevalcev, ki so bila vložena v sanacijo bank, intenzivno upravljati sredstva in prestrukturirati podjetja, če je to ekonomsko upravičeno.

Poslovna strategija DUTB 2016-2022 s povzetkom poslovnega nacrta.pdf

DUTB poplačala obveznico DUT02 ter celotno obveznost do Ministrstva za finance15.12.2016

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je dne 15. 12. 2016 v celoti poplačala zapadlo obveznico DUT02 v znesku 503,2 milijona EUR ter obresti iz vseh treh izdaj obveznic v višini 26,7 milijona EUR.

Za poplačilo obveznice DUT02 je DUTB v transparentnem in kompetativnem postopku pri najugodnejših ponudnikih najela dolgoročni posojili v višini  150,0 milijonov EUR pri Erste Group Bank AG Dunaj ter 355,0 milijonov EUR pri sindikatu bank Nova Ljubljanska banka, d.d., Banka Koper, d.d., NKBM, d.d., Unicredit banka Slovenije, d.d. in Abanka, d.d., z agentom Novo Ljubljansko banko, d.d. Posojili sta amortizacijski in zapadeta v plačilo sredi decembra 2021. DUTB ima možnost posojilo tudi predčasno poplačati, kar daje DUTB fleksibilnost pri upravljanju z likvidnostjo do konca leta 2021. Posojili sta zavoravani s poroštvom Republike Slovenije, za katero bo DUTB plačevala Republiki Sloveniji 1 % nadomestilo za izdano poroštvo.

Z refinanciranjem obveznice DUT02 je DUTB pomembno znižala stroške financiranja. Obrestna mera za najeti posojili je pomembno nižja od obrestne mere za zapadlo obveznico DUT02, ki je znašala 4,5 %, in je odražala razmere na trgu konec leta 2013, ob začetku izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Stroški financiranja DUTB se bodo tako v letu 2017 znižali za dobrih 20 milijonov EUR.

DUTB je dne 15. 12. 2016 prav tako v celoti poplačala 53,6 mio EUR preostale zapadle obveznosti do Ministrstva za finance, ki izvira iz pripojitve Factor banke in Probanke, nastale v okviru postopku nadzorovanega prenehanja Factor banke in Probanke v letu 2013. Tako je DUTB v letu 2016 poplačala skupaj za 369,0 milijonov EUR finančih obveznosti do Ministrstva za finance iz tega naslova.

Refinanciranje in poplačilo finančnih obveznosti predstavlja pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, ki ga opredeljuje ZUKSB. DUTB je tako znižala bodoče stroške financiranja in zadolženost ter s tem povrnila vložena sredstva in razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.

Objava nerevidiranega polletnega poročila za leto 201630.9.2016

V skladu z določili Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), objavlja nerevidirano Polletno poročilo DUTB 2016.

Poslovanje DUTB v prvem polletju leta 2016 je bilo zaznamovano predvsem s pripojitvijo Factor banke in Probanke k DUTB, s tem povezanimi aktivnostmi reorganizacije ter procesne in stroškovne optimizacije, s katerimi si je DUTB postavila trdne temelje za uspešno delovanje v prihodnosti.

DUTB je v prvem polletju 2016 dosegla ali presegla večino strateških ciljev. Kljub izvedbi zahtevnega procesa pripajanja je DUTB v prvem polletju ustvarila 124,3 milijona EUR prilivov iz upravljanja s sredstvi, kar predstavlja 6,2% vrednosti prevzetih in pripojenih sredstev. S tem je presegla polletni cilj, ki ga DUTB postavlja Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), do konca meseca avgusta 2016 pa že presegla celoletni cilj 10%.

Visoki ustvarjeni prilivi iz upravljanja sredstev so DUTB omogočili, da je v prvem polletju pospešeno odplačevala svoje finančne obveznosti. Tako je v mesecu aprilu DUTB predčasno odplačala obveznost do Ministrstva za finance, ki je bila pripojena s pripojitvijo Factor banke in Probanke, v višini 150 milijonov EUR (ter nato še 120 miljonov EUR v mesecu avgustu).

DUTB je v prvem polletju 2016 sicer ustvarila čisto izgubo v višini 5,6 milijona EUR vendar ta izvira iz računovodskih učinkov, ki jih je DUTB pripoznala ob pripojitvi Factor banke in Probanke in se nanašajo na prevrednotenje sredstev ob pripojitvi na pošteno vrednost. Brez teh učinkov bi DUTB v prvem polletju ustvarila 3,6 milijona EUR čistega dobička, kar bi pomenilo 8% donos na kapital.

Zaradi računovodskih učinkov pripojitve se je lastniški kapital DUTB znižal za 72,3 milijona EUR, kar je manj kakor 76 milijonov EUR, kolikor je znašala odobrena vendar še neporabljena državna pomoč za pokrivanje porebitnih prihodnjih izgub obeh bank v nadzorovani likvidaciji.

Pripojitev Factor banke in Probanke k DUTB je predstavljala za DUTB velik izziv tudi s procesnega in organizacijskega vidika. Z dobro pripravo na pripojitev ter uspešno izvedbo postpripojitvenih aktivnosti je uspela DUTB povečati stroškovno in procesno učinkovitost. Število zaposlenih se je do polletja znižalo za 17% glede na število zaposlenih ob pripojitvi. Po reorganiizaciji, ki je bila izvedena 1.7.2016, pa se število zaposlenih še dodatno znižuje. Prav tako je bila uspešno  izvedena zelo zahtevna integracija procesov ter izvedeni ukrepi za zniževanje stroškov zunanjih izvajalcev.

DUTB je tako postala še močnejša organizacija, kar ji bo omogočalo uresničevanje zakonskih in drugih ciljev, postavljenih s strani Vlade Republike Slovenije.

Nerevidirano polletno poročilo DUTB 2016 bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

 

Polletno poročilo DUTB 2016

Objava revidiranega letnega poročila za leto 201523.9.2016

​V skladu z določili Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), objavlja revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015.

DUTB je dne 31. 5. 2016 na Seonetu ter na spletnih straneh družbe že objavila Poročilo o poslovanju DUTB Državnemu zboru za leto 2015 (http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=60913) in v njem razkrila nerevidirane računovodske izkaze DUTB v letu 2015, ki se ne razlikujejo od revidiranih.

DUTB je pred tem, dne 29. 4. 2016, prav tako na Seonetu ter na spletnih straneh družbe, objavila obvestilo o odložitvi javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2015 (http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=59666), v katerem je pojasnila razloge za odložitev objave. Družba je v obdobju od objave odložitve javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2015 pa do danes izvedla delisting vseh svojih obveznic z organiziranega trga Ljubljanske borze, s katerimi je omogočila uporabo določb tretjega in petega odstavka 4. člena ZUKSB, ki določata, da DUTB ni treba konsolidirati družb, ki jih je pridobila na podlagi izvedbe ukrepa odkupa ali prestrukturiranja gospodarskih družb, ter da DUTB pri računovodenju in računovodskem poročanju uporablja določila Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (IFRS).

Po izvedenem umiku delnic z organiziranega trga Ljubljanske borze je DUTB zaključila računovodske izkaze, ki skladno z ZUKSB ne vključujejo konsolidiranih računovodskih izkazov. Revizijo računovodskih izkazov je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, in o njih izdala mnenje brez pridržka.

Revidirano letno poročilo DUTB bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Letnega poročila še ni potrdila Vlada RS v vlogi skupščine DUTB.

Obvestilo o sklepu skupščine imetnikov obveznic DUT03 in DUT047.9.2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V Ljubljani je 7. 9. 2016 potekala skupščina imetnikov obveznic DUT03 in DUT04, ki jo je sklicala DUTB. DUTB se je odločila za umik obveznic DUT03 in DUT04 z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ker bo s tem omogočila uporabo določbe tretjega odstavka 4. člena Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki določa, da DUTB v konsolidirano letno poročilo ne vključi družb, katerih deleže ali delnice je pridobila na podlagi izvedbe ukrepa odkupa oziroma odplačnega prevzema premoženja banke ali v okviru prestrukturiranja gospodarskih družb v skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZUKSB.

Skupščina je sprejela predlagani sklep:

»Obveznice DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d., z oznako DUT03 in DUT04 se na podlagi sklepa zasedanja imetnikov obveznic skladno s 101. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze.«

Na skupščini je bilo zastopanih 100 odstotkov vseh izdanih obveznic DUT03 in DUT04, za sprejetje sklepa pa je glasovalo 100 odstotkov vseh obveznic DUT03 in DUT04.

DUTB je kot izdajatelj obveznic DUT03 in DUT04, skladno s 101. členom ZTFI, podal soglasje k umiku navedenih obveznic z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Javna objava notarskega zapisnika skupščine je del te objave.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Notarski zapisnik

Obvestilo o sklepu skupščine imetnikov obveznic DUT02 29.8.2016

​V Ljubljani je 29. 8. 2016 potekala skupščina imetnikov obveznic DUT02, ki jo je sklicala DUTB. DUTB se je odločila za umik obveznic DUT02 z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ker bo s tem omogočila uporabo določbe tretjega odstavka 4. člena Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki določa, da DUTB v konsolidirano letno poročilo ne vključi družb, katerih deleže ali delnice je pridobila na podlagi izvedbe ukrepa odkupa oziroma odplačnega prevzema premoženja banke ali v okviru prestrukturiranja gospodarskih družb v skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZUKSB.

Skupščina je sprejela predlagani sklep:

»Obveznice DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d., z oznako DUT02 se na podlagi sklepa zasedanja imetnikov obveznic skladno s 101. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev.«

Na skupščini je bilo zastopanih 100 odstotkov vseh izdanih obveznic, za sprejetje sklepa pa je glasovalo 100 odstotkov vseh obveznic.

DUTB je kot izdajatelj obveznic DUT02 je skladno z 101. členom ZTFI podal soglasje k umiku navedenih obveznic z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Javna objava notarskega zapisnika skupščine je del te objave.

Zapisnik skupščine.pdf

Uvrstitev obveznic DUT03 in DUT04 na Tretji trg obveznic Dunajske borze23.8.2016

​DUTB obvešča zainteresirano javnost, da je dne 22. 8. 2016 prejela obvestilo Dunajske borze vrednostnih papirjev, s katero je ta obvestila DUTB, da je sprejela vlogo DUTB za kotacijo obveznic DUT03 in DUT04 na Tretji trg (Third market) obveznic Dunajske borze vrednostnih papirjev in da je dne 23.8.2016 uvrstila na Tretji trg obveznic obe izdaji obveznic. Tretji trg obveznic na Dunajski borzi vrednostnih papirjev je večstranski sistem trgovanja (MTF - multilateral trading facility) in ni reguliran trg vrednostnih papirjev.

DUTB namerava v povezavi z uvrstitvijo obveznic DUT03 in DUT04 na Tretji trg obveznic Dunajske borze vrednostnih papirjev najkasneje v začetku meseca septembra izvesti tudi umik vseh treh izdaj obveznic DUT02, DUT03 in DUT04 z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

DUTB se je za odločila za uvrstitev obveznic DUT03 in DUT04 na Tretji trg obveznic na Dunajski borzi vrednostnih papirjev ter umik obveznic DUT02, DUT03 in DUT04 iz organiziranega trga Ljubljanske borze, ker bo s tem omogočila uporabo določbe tretjega odstavka 4. člena Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti banki (ZUKSB), ki določa, da DUTB v konsolidirano letno poročilo ne vključi družb, katerih deleže ali delnice je pridobila na podlagi izvedbe ukrepa odkupa oziroma odplačnega prevzema premoženja banke ali v okviru prestrukturiranja gospodarskih družb v skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZUKSB.

Obvestilo o spremembi statuta DUTB2.8.2016

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je kot skupščina DUTB dne 5. 5. 2016 sprejela sklep, s katerim je pooblastila upravni odbor DUTB, da izvede vse potrebne aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala DUTB, ter za sprejem sprememb statuta in uskladitev statuta z njegovo vsebino.

Na podlagi sklepa Vlade RS je družba uredila vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register, ki je bil izveden 4. 7. 2016 in vpis spremembe statuta DUTB v sodni register, ki je bil izveden 27. 7. 2016.

Besedilo tega sporočila bo dostopno na spletni strani družbe www.dutb.eu 5 let od datuma objave

DUTB doslej povrnila skoraj tretjino vrednosti prenesenih sredstev31.5.2016
Po zaključenem prenosu sredstev iz bank, ki so bile podvržene ukrepom za krepitev stabilnosti, in končanem vzpostavljanju organizacije v letu 2014, se je DUTB v letu 2015 osredotočila na upravljanje nanjo prenesenih sredstev. Ustvarjeni prilivi iz upravljanja teh sredstev so leta 2015 znašali 356,2 milijona EUR, kar predstavlja 22,0 % vrednosti prenesenih sredstev in tako znatno presega določbo iz ZUKSB o letnih privih v višini vsaj 10 % ocenjene vrednosti prenesenih sredstev. Od ustanovitve je DUTB tako ustvarila 493,5 milijona EUR prilivov kar je skoraj tretjina vrednosti vseh prenesenih sredstev.

Osnovna dejavnost DUTB je upravljanje z nedonosnimi sredstvi med katerimi prevladujejo nedonosna posojila. Tako morajo za dobičkonosno poslovanje realizirani kapitalski dobički in prihodki iz prevrednotenja presegati stroške poslovanja in finančne odhodke. V letu 2015 je DUTB po nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazih zabeležila 8,3 milijona EUR izgube in s tem ni dosegla zahteve o 8 % donosnosti kapitala iz Smernic za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. Izguba je posledica dejstva, da prihodki iz prevrednotenja sredstev niso bili dovolj visoki, da bi pokrili finančne odhodke in stroške poslovanja kljub pozitivnemu rezultatu iz transakcij. Medtem ko so bili realizirani prilivi večinoma v skladu s pričakovanji, je glavni razlog za razliko v primerjavi s predhodnimi vrednotenji v nižji in bolj časovno oddaljeni oceni denarnih tokov iz preostalega portfelja v prihodnosti, ki so posledica ekonomskih ter drugih povezanih razlogov in iz tega izhajajočega pogleda potencialnih investitorjev.

Navkljub izgubi in zmanjšanju kapitala v letu 2015 je ta še vedno 20 % višji od začetne vrednosti kapitala, zmanjšanega za vračila kapitala lastniku po prenosu sredstev iz štirih državnih bank. Tako ekonomska dobičkonosnost kapitala (EROE), ki v izračunu upošteva tudi vračila kapitala lastniku in zato bolj primerno in celovito meri uspešnost DUTB, v povprečju znaša 11,4 % za vsako od dveh let delovanja DUTB.

DUTB je v skladu z določili 15. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti banki (ZUKSB) objavila Poročilo DUTB Državnemu zboru Republike Slovenije za leto 2015.
Obvestilo o pripojitvi30.5.2016
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 23. 5. 2016 so bile na DUTB pripojene štiri odvisne družbe, in sicer FACTOR-IN d.o.o., FACTOR PROJEKT d.o.o., PROBANKA LEASING d.o.o. in PROBANKA NEPREMIČNINE d.o.o. Vse štiri družbe so bile zaradi pripojitve izbrisane iz sodnega registra, hkrati pa so vse pravice in obveznosti prevzetih družb prešle na DUTB kot njihovega pravnega naslednika.

Besedilo sporočila bo dostopno na spletni strani 5 let od datuma objave.
DUTB
Obvestilo o sklepih skupščine DUTB10.5.2016
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na 86. redni seji dne 5. 5. 2016 v vlogi skupščine DUTB med drugim sprejela naslednje sklepe:

1. Vlada Republike Slovenije je kot skupščina DUTB pooblastila upravni odbor DUTB, da izvede vse potrebne aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala DUTB. Osnovni kapital se poveča za nominalni znesek 4,61 milijona evrov oziroma za 2.305.000 delnic.

Ta sklep ima naravo statutarnega sklepa o spremembi Statuta DUTB in je na njegovi podlagi upravni odbor DUTB pooblaščen za sprejem sprememb in uskladitev statuta z njegovo vsebino.

2. Republika Slovenija delnice DUTB vplača s stvarnim vložkom terjatve Republike Slovenije do družb v Skupini Cimos po emisijski vrednosti 2 evra za eno delnico, kar pomeni skupaj za največ 4,61 milijona evrov emisijske vrednosti.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

DUTB

Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 201529.4.2016
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča zainteresirano javnost, da do dne 30. 4. 2016, ne bo javno objavila revidiranega letnega poročila v skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, zaradi spremembe stališča zunanjega revizorja glede priprave konsolidiranih računovodskih izkazov DUTB.

Družba in upravni odbor družbe sta bila dne 19. 4. 2016, nekaj dni pred zaključkom revizije računovodskih izkazov družbe, s strani zunanjega revizorja obveščena, da je zunanji revizor po internem posvetovanju spremenil svoje predhodno stališče, po katerem je DUTB ustrezala pogojem naložbenega podjetja in ji zato ni bilo potrebno pripravljati konsolidiranih računovodskih izkazov. Zunanji revizor je tako za leto 2014 izdal mnenje brez pridržka na nekonsolidirane računovodske izkaze družbe in na enaki osnovi je prav tako potekala priprava računovodskih izkazov in revizija računovodskih izkazov za leto 2015.

Zaradi spremembe stališča zunanjega revizorja tik pred zaključkom revizije računovodskih izkazov je upravni odbor sprejel odločitev, da bo družba izvedla vse potrebne aktivnosti za uspešno dokončanje revizije računovodskih izkazov, kar bo zahtevalo izdelavo konsolidiranih računvodskih izkazov.

Družba  do tega trenutka še ne more natančno navesti datum, do katerega bo zaključila pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov in do katerega datuma bo zunanji revizor lahko zaključil revizijo. O tem bo DUTB obvestila zainteresirano javnost takoj, ko bo ta informacija na voljo.
 
DUTB bo, takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2015 tudi javno objavila revidirano Letno poročilo DUTB za leto 2015.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB
DUTB v celoti poplačala obveznico DUT01 v nominalni vrednosti 505,8 milijona EUR15.12.2015
Družba za upravljanje terjatev bank (v nadaljevanju DUTB) je dne 15. 12. 2015 v celoti poplačala zapadlo obveznico DUT01 v znesku 502,5 milijona EUR  ter obresti iz vseh štirih izdaj obveznic v višini 45,5 milijona EUR. Nominalna vrednost DUT01 obveznice znaša 505,8 milijona EUR.

Poplačilo obveznice DUT01 predstavlja pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, ki ga opredeljuje ZUKSB. S poplačilom obveznice je DUTB znižala zadolženost,  povrnila vložena sredstva in s tem razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.

Večji del sredstev za poplačilo obveznic je DUTB ustvarila z aktivnim upravljanjem sredstev, ki so bile konec leta 2013 in v drugi polovici leta 2014 na DUTB prenesene od Nove Ljubljanske banke, Nove Kreditne Banke Maribor, Abanke in Banke Celje v okviru izvajanja ukprepov za krepitev stabilnosti bank. Del sredstev za poplačilo obveznice je DUTB namenila tudi iz likvidnostne rezerve, ki jo je Republika Slovenija zagotovila DUTB ob dokapitalizaciji v obliki obveznic RS38.

Za preostali del poplačila obveznice DUT01 je DUTB v transparentnem in kompetativnem postopku pri najboljšem ponudniku, Novi Ljubljanski banki, najela dolgoročno posojilo v višini 200 milijonov EUR, z zapadlostjo sredi decembra 2017. DUTB ima možnost posojilo v celoti ali delno predčasno poplačati, s čemer se bo povečala fleksibilnost DUTB pri upravljanju z likvidnostjo.

Posojilo ni zavarovano z izdajo brezpogojnega in nepreklicnega poroštva Republike Slovenije, kot to velja za vse izdane obveznice DUTB,  ampak za obveznosti DUTB iz posojilne pogodbe subsidiarno odgovarja Republika Slovenija v skladu s 4. členom Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.
Obvestilo o sklepih skupščine DUTB in spremembah v upravnem odboru DUTB13.10.2015
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Upravni odbor DUTB se je 12. 10. 2015 seznanil s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 6. 10. 2015 in skupščinskim sklepom z dne 8. 10. 2015. Vlada Republike Slovenije je na 54. redni seji dne 6. 10. 2015 na predlog Ministrstva za finance ugotovila, da pri neizvršnemu direktorju DUTB Larsu Eriku Nybergu obstajajo razlogi za predčasno razrešitev in ga upoštevajoč ugotovljeno razrešila z mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB. Vlada Republike Slovenije je 8. 10. 2015 v vlogi skupščine DUTB med drugim sprejela sklep o odpoklicu Torbjörna Månssona z mesta člana upravnega odbora DUTB.

Upravni odbor DUTB je 12. 10. 2015 za predsednika upravnega odbora imenoval dr. Marka Simonetija ter sprejel sklep o razrešitvi glavnega izvršnega direktorja Torbjörna Månssona in začasno za glavnega izvršnega direktorja (CEO) imenoval dr. Imreja Balogha.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

DUTB
Obvestilo o sklepih skupščine DUTB12.10.2015
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na 54. redni seji dne 6. 10. 2015 v vlogi skupščine DUTB med drugim sprejela naslednje sklepe:
  1. Vlada Republike Slovenije je odpoklicala Torbjörn Månsson, rojenega 14. 3. 1967, z mesta člana upravnega odbora DUTB.
  2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poslovnim načrtom DUTB za obdobje 2015 - 2022.
  3. Vlada Republike Slovenije je za obdobje 2015 - 2017 določila naslednje ciljne vrednosti parametrov oziroma kazalnikov poslovanja DUTB:
​Parameter/kazalnik poslovanja​20152016​2017​
​Minimalni ustvarjeni prilivi (v milijonih EUR)​162323​511​
​Ustvarjeni prilivi/začetna prenosna vednost sredstev​10%​10%10%​
​ROE (čisti dobiček/povprečni kapital)​8%​8%​8%
​Stroškovna učinkovitost (stroški poslovanja/povprečna sredstva v upravljanju)​1,0%​1,2%​1,4%

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

DUTB
Obvestilo o sklepih skupščine DUTB14.9.2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na 52. redni seji dne 10. 9. 2015 v vlogi skupščine DUTB med drugim sprejela naslednje sklepe: 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo DUTB za leto 2014.
Vlada Republike Slovenije je podelila razrešnico Upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2014.

 
Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

DUTB
Nerevidirano polletno poročilo DUTB 201531.8.2015
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, v priponki objavlja nerevidirano polletno poročilo za obdobje januar – junij 2015.

DUTB se je v prvi polovici leta 2015 osredotočala na upravljanje sredstev, ki jih je konec leta 2013 in v drugi polovici leta 2014 prevzela od štirih slovenskih bank. V prvi polovici leta je z upravljanjem sredstev ustvarila 173,2 milijona EUR denarnih sredstev, kar predstavlja 10,8 % sredstev v upravljanju. Tako je že v prvem polletju dosegla zakonsko zahtevo o letni odprodaji vsaj 10 % sredstev. Največji prilivi so bili ustvarjeni s prodajo paketa terjatev do štirih družb v aprilu 2015.

Čisti poslovni izid je bil v prvem polletju negativen v višini 42,6 milijona EUR. Lastniški kapital se je v prvi polovici leta znižal za 40,5 milijona EUR na 134,6 milijona EUR. Zahteve po 8% letni donosnosti na kapital, ki jo pred DUTB nalagajo Smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, DUTB v prvi polovici leta ni dosegla. Razlogi za negativen čisti poslovni izid ter znižanje kapitala so bili:

Ocena poštene vrednosti sredstev v upravljanju se ni povečala v zadostni višini, da bi lahko pokrila vse stroške financiranja iz naslova dolga, ki so v prvem polletju znašali 34,6 milijona EUR in operativne stroške v višini 6,3 milijona EUR, ob tem, da je DUTB v prvem polletju imela tudi 4,0 milijona EUR finančnih prihodkov iz naslova državnih obveznic.
Ocene poštene vrednosti posojilnega, lastniškega in nepremičninskega portfelja, vključujoč prejeta denarna sredstva iz naslova njihovega upravljanja v prvem polletju, so ob polletju v primerjavi z ocenami poštene vrednosti konec leta 2014 ostale skoraj nespremenjene oziroma so se znižale za 0,2 %. Ocene bodočih prilivov v nekaterih primerih prestrukturiranja so se znižale oziroma odložile bolj v prihodnost v primerjavi z predhodnimi ocenami, kar je vplivalo na znižanje ocene poštene vrednosti posojil v teh primerih.
Da bi DUTB dosegla letno 8 % donosnost na kapital, bi morale ocene poštene vrednosti sredstev v prvem polletju, skupaj s prejetimi denarnimi sredstvi, narasti za 2,4 % glede na oceno poštene vrednosti sredstev konec decembra 2014.

Ne glede na čisto izgubo in znižanje lastniškega kapitala v prvem polletju 2015 je DUTB od pričetka svojega delovanja povečala vrednosti lastniškega kapitala za 41 % glede na pošteno vrednost lastniškega kapitala po prevzemu slabih sredstev od štirih državnih bank.

Nerevidirano polletno poročilo DUTB 2015 bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Objava revidiranega letnega poročila DUTB, d.d. za leto 20145.8.2015
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2014.

Upravni odbor DUTB je na svoji seji, dne 4. 8. 2015, v skladu z določili 24. člena Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank d.d., obravnaval in preveril revidirano letno poročilo DUTB za leto 2014.

Družba je z javno objavo na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., dne 30. 4. 2015, najavila odložitev javne objave revidiranega letnega poročila, in sicer zaradi zamude pri revidiranju računovodskih izkazov vsled prenosa slabih sredstev iz Banke Celje, d.d. na DUTB, konec leta 2014.

Revizijo računovodskih izkazov je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, in o njih izdala mnenje brez pridržka.

Letnega poročila še ni potrdila Vlada RS v vlogi skupščine DUTB.

Revidirano letno poročilo DUTB bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Konverzija dolga v lastniški delež DUTB29.6.2015
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevnju: DUTB)  je sprejela odločitev o prevzemu nepremičnin večjih slovenskih upravljavcev hotelov, katerih terjatve upravlja. S kombinacijo finančnega in poslovnega prestrukturiranja DUTB v naslednjih dveh do petih letih načrtuje izboljšanje poslovnih rezultatov hotelov in pripadajočih sredstev, ki so danes pod slovenskim povprečjem. Gre za nov strateški pristop, s katerim bo DUTB tako finančno kot operativno razvijala svoja sredstva v tej panogi. DUTB ocenjuje, da bo na ta način zagotovila 60-odstotno povečanje vrednosti sredstev, ki bodo povrnjena Sloveniji in njenim davkoplačevalcem.

V naslednjih dveh do petih letih načrtuje, da bodo ta sredstva prevzela vodilno vlogo v panogi in postala pravi paradni konji v regiji, na ravni primerljivosti z evropskimi standardi uspešnosti. Gostinstvo je ena najpomembnejših gospodarskih panog v Sloveniji, saj predstavlja 13% BDP-ja. DUTB, ki ima v svojem portfelju izpostavljenost do 30% vseh hotelskih kapacitet v Sloveniji, pričakuje da bo s to potezo zagotovila pozitivne ekonomske učinke za gostinski sektor. 

Gre za 41 hotelov s spremljevalnimi kapacitetami, povezanimi z družbami Sava Turizem in Sava Turizem TMC, Istabenz Turizem, Hoteli Bernardin, NFD holding, Hotel Marita, MPM Engeneering, Thermana, Mestna vrata, RG Hauptman in Športni center Pohorje.

Vizija DUTB vključuje oblikovanje zdravega in dobro vodenega poslovanja, podprtega z investicijami, ki bodo zagotavljale dobičkonosnost in rast tudi onstran meja Slovenije. Pri tem se bo DUTB osredotočala na naslednja področja: zagotavljanje odličnosti na področju upravljanja prihodkov in donosov znotraj celotnega portfelja, optimizacijo obratovalnih stroškov in ustvarjanje stroškovnih sinergij v portfelju, neposredne naložbe nazaj v sektor, še posebej v dejavnosti in zaposlene, ki so neposredno povezani z ustvarjanjem odlične uporabniške izkušnje gostov, in - če bo to potrebno zaradi optimizacije vrednosti - tudi ločitev dejavnosti upravljanja hotelskih blagovnih znamk od dejavnosti upravljanja nepremičnin.

Največji delež v portfelju predstavljajo sredstva, povezana z družbo Sava Turizem. Z unovčitvijo svojih terjatev je DUTB pridobila 71 % delež v družbi Sava Turizem d.d., svoji novoustanovljeni družbi za upravljanje premoženja pa je prodala nekaj manj kot 29-odstotni kapitalski delež omenjene družbe. To pomeni da bo imela DUTB v posredni ali neposredni lasti približno 99,05-odstotni delež v družbi Sava Turizem, pri čemer se je zavezala k pravični obravnavi ostalih upnikov Save d.d.

Za konverzijo dolga v sredstva se je DUTB odločila potem, ko se je izkazalo, da skupaj z drugimi upnicami ne bo mogla podpreti Savinega načrta finančnega prestrukturiranja. 

Ministrstvi za finance in gospodarstvo sta seznanjeni z vsemi podrobnostmi načrta in ukrepov DUTB. DUTB je prepričana, da je iskanje sinergij, ki jih omogoča večji portfelj sredstev, koristno in skladno s cilji državne klasifikacije sredstev.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB
Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 20145.5.2015
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča zainteresirano javnost, da do dne 30. 4. 2014, ne bo javno objavila revidiranega letnega poročila v skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, ker zunanja revizija računovodskih izkazov DUTB za leto 2014, še ni zaključena.

Odložitev javne objave je posledica zamude pri revidiranju računovodskih izkazov zaradi prenosa slabih sredstev iz Banke Celje, d.d. na DUTB.

Ministrstvo za finance je v začetku meseca decembra 2014 obvestilo DUTB, da bo potrebno prenos slabih sredstev iz Banke Celje, d.d. na DUTB pravno izvesti do konca leta 2014. DUTB je ob tem pristojno ministrstvo opozorila, da to utegne povzročiti zamudo pri pripravi letnega poročila za leto 2014 in pri reviziji računovodskih izkazov za leto 2014.

Po opravljenem pravnem prenosu slabih sredstev iz Banke Celje, d.d. na DUTB dne 18. 12. 2014, je DUTB takoj pričela z dejanskimi oziroma fizičnimi prenosi kreditne dokumentacije Banke Celje, d.d., vendar dejanski prenos, zaradi obsežnosti dokumentacije ter izvedbe vseh ostalih obveznih aktivnosti, ni mogel biti zaključen pred sredino marca 2015.

DUTB mora vsa prevzeta sredstva ob prevzemu ovrednotiti po pošteni vrednosti. Dejanski prenos kreditne dokumentacije je osnova za izvedbo in zaključek procesa vrednotenja sredstev na pošteno vrednost.

DUTB je proces vrednotenja sredstev na pošteno vrednost zaključila sredi aprila, vendar zunanji revizorji zaradi obsežnosti preveritev, svojega dela niso mogli zaključiti pred koncem meseca aprila.

DUTB bo, takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2014, javno objavila revidirano Letno poročilo DUTB za leto 2014.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB
Obvestilo o sklepih skupščine DUTB12.3.2015
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na 25. redni seji dne 5. 3. 2015 v vlogi skupščine DUTB sprejela naslednje sklepe:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo DUTB za leto 2013.

2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila, da znaša v letu 2013 čista izguba iz poslovanja DUTB 5.784.031 evrov, druga zmanjšanja sestavin kapitala 39.868.814 evrov in zadržana izguba 45.652.845 evrov ter da ostaja zadržana izguba poslovnega leta 2013 nepokrita.

3. Vlada Republike Slovenije ni podelila razrešnice Upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2013.

4. Vlada Republike Slovenije je za pooblaščenega revizorja DUTB za izvedbo polletne in letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2014 in 2015 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

5. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poslovnim načrtom DUTB 2014 – 2017.

6. Vlada Republike Slovenije je na predlog ministrstva za finance na podlagi pete alineje osmega odstavka 8. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju) razrešila Carl-Johana Lindgrena, Arneja Berggrena in mag. Mitja Mavka z mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB, z dnem 31. 3. 2015.

7. Vlada Republike Slovenije je za neizvršne direktorje upravnega odbora DUTB imenovala dr. Imreja Balogha, dr. Marka Simonetija in Janeza Širovnika, in sicer za obdobje do 31. 12. 2017.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Obvestilo o izdaji obveznice DUTB19.12.2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je 19. 12. 2014 izdala obveznice s poroštvom Republike Slovenije v nominalni višini 127.000.000 EUR z zapadlostjo 15. 12. 2017.

DUTB je z izdano obveznico plačala prevzeta slaba sredstva od Banke Celje d.d. na podlagi določili Pogodbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke z dne 18. 12. 2014.

Obveznice so bile 19. 12. 2014 izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račun imetnika obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. V skladu s četrto točko prvega odstavka 41. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 108/2010 – ZTFI-UPB3 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZTFI) se za obveznice ne uporablja 2. poglavje ZTFI, ki ureja ponudbo vrednostnih papirjev javnosti. V priponki DUTB objavlja dokument »Predstavitveni dokument«.

Najpomembnejše značilnosti nove izdaje obveznic DUTB z oznako DUT04 so:

Izplačilo glavnice dospe v plačilo 15. 12. 2017.

Obresti se plačujejo polletno in sicer prvič 15. junija 2015 in nato vsakega 15. junija in 15. decembra. Zadnje obresti zapadejo skupaj z glavnico 15. 12. 2017.

Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 127.000.000 EUR.

Nespremenljiva obrestna mera znaša 1,375% letno.

Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti iz obveznic nepreklicno in brezpogojno jamči tudi Republika Slovenija.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

DUTB in Banka Celje podpisali pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke18.12.2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je 11. 12. 2014 na podlagi izdelane poslovne strategije za združitev družb Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, ter Banke Celje, d.d., Bančna skupina Banke Celje, Vodnikova ulica 2, 3000 Celje (v nadaljevanju: Banka Celje), in predloga medresorske komisije iz četrtega odstavka 20. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Ur. l. RS, št. 105/12 s spremembami) v zvezi s to poslovno strategijo potrdila izvedbo ukrepov, namenjenih doseganju krepitve stabilnosti Banke Celje, in sicer dokapitalizacijo, prenos tveganih postavk na DUTB in poroštvo RS za prevzete obveznosti.

DUTB in Banka Celje sta 18. 12. 2014 podpisali pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke.

V skladu z določili pogodbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke je Banka Celje z dnem podpisa te pogodbe prodala DUTB in ji prenesla sredstva v vrednosti 126.997.647,00 EUR. Predmet prenosa so slabe terjatve v nominalni vrednosti 125.325.654,00 EUR, obveznica ter lastniški deleži v prenosni vrednosti 1.671.993,00 EUR. Celotna bruto vrednost vseh prenesenih sredstev je znašala 411,4 milijona EUR.

Fizični prenos dokumentacije bo izveden predvidoma do konca februarja 2015.

DUTB bo prevzeta sredstva plačala z obveznicami s poroštvom Republike Slovenije z zapadlostjo decembra 2017, ki bodo izdane in izročene Banki Celje predvidoma 19. 12. 2014.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.
Sklep Vlade RS kot skupščine DUTB4.12.2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je 18. 11. 2014 prejela sklep Vlade Republike Slovenije kot skupščine DUTB, da mora DUTB skleniti negativne anekse s SID banko kot zastopnico Republike Slovenije, s katerimi se bo DUTB odpovedala unovčevanju poroštev na podlagi Zakona o jamstveni shemi RS (ZJShemRS). Dodatno sklep zahteva tudi, da mora DUTB v proračun Republike Slovenije vrniti že prejeta izplačila unovčenih poroštev v roku 15 dni od prejema sklepa.

DUTB je 3. 12. 2014 v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije v proračun Republike Slovenije vrnila že prejeta izplačila unovčenih poroštev v višini 2.175.877,55 EUR.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.
Obvestilo o izdaji obveznice DUTB20.10.2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je 20. 10. 2014 izdala obveznice s poroštvom Republike Slovenije v nominalni višini 424.600.000 EUR z zapadlostjo 15. 12. 2017.

DUTB je z izdano obveznico plačala prevzeta slaba sredstva od Abanke Vipe d.d. na podlagi določili Pogodbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke z dne 13. 10. 2014.

Obveznice so bile 20. 10. 2014 izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račun imetnika obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. V skladu s četrto točko prvega odstavka 41. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 108/2010 – ZTFI-UPB3 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZTFI) se za obveznice ne uporablja 2. poglavje ZTFI, ki ureja ponudbo vrednostnih papirjev javnosti. V priponki DUTB objavlja dokument »Predstavitveni dokument«.

Najpomembnejše značilnosti nove izdaje obveznic DUTB z oznako DUT03 so:

Izplačilo glavnice dospe v plačilo 15. 12. 2017.
Obresti se plačujejo polletno in sicer prvič 15. 12. 2014 in nato vsakega 15. junija in 15. decembra. Zadnje obresti zapadejo skupaj z glavnico 15. 12. 2017.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 424.600.000 EUR.
Nespremenljiva obrestna mera znaša 1,5% letno.
Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti iz obveznic nepreklicno in brezpogojno jamči tudi Republika Slovenija.
Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

DUTB in Abanka Vipa podpisali pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke13.10.2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB in Abanka Vipa d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Abanka), sta 13. 10. 2014 podpisali pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke, ki jih je odobrila Vlada Republike Slovenije, pogodbo o upravljanju premoženja v povezavi z ukrepi za krepitev stabilnosti banke in pogodbo o opravljanju storitev v zvezi z ukrepi za krepitev stabilnosti.

Vlada Republike Slovenije je 18. 7. 2013 v skladu z določilom prvega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank (Ur. l. RS, št. 103/13) odločila, da Abanka izpolnjuje pogoje za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti banke na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Ur. l. RS, št. 105/12 s spremembami).

Vlada Republike Slovenije se je 25. 9. 2014 seznanila, da so na podlagi odločbe Evropske komisije z dne 13. 8. 2014 o skladnosti ukrepov za krepitev stabilnosti banke s pravili EUR o državnih pomočeh izpolnjeni pogoji za dokončno izvedbo ukrepov v Abanki ter dokončno potrdila izvedbo ukrepov, namenjenih doseganju krepitve stabilnosti Abanke in sicer dokapitalizacijo, prenos tveganih postavk na DUTB in poroštvo RS za prevzete obveznosti. 

V skladu z določili pogodbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke je Abanka z dnem podpisa te pogodbe prodala DUTB in ji prenesla sredstva v vrednosti 423.816.345,58 EUR. Predmet prenosa so predvsem slabe terjatve v prenosni vrednosti 421.816.345,58 EUR ter obveznice in lastniški deleži v prenosni vrednosti 2.000.000,00 EUR. Celotna bruto vrednost vseh prenesenih sredstev je znašala 1.143,7 milijona EUR.

Fizični prenos dokumentacije bo izveden predvidoma v dveh fazah in se bo zaključil do konca decembra 2014.

DUTB bo prevzeta sredstva plačala z obveznicami s poroštvom Republike Slovenije z zapadlostjo decembra 2017, ki bodo izdane in izročene Abanki predvidoma 20. 10. 2014.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.
DUTB bo prevzela premoženje Probanke in Factor banke v skupni vrednosti 38,8 milijonov evrov10.9.2014
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB) in Probanka, d.d., sta dosegli dogovor o prevzemu sredstev 30 podjetij, dolžnikov Probanke, d.d. DUTB bo za prevzeto premoženje plačala 28 milijonov evrov. V petek, 12. 9. 2014, DUTB načrtuje tudi prevzem sredstev 17 podjetij, dolžnikov Factor banke d.d., po vrednosti 10,8 milijonov evrov. Ti prevzemi bodo omogočili povečanje vrednosti obstoječega portfelja sredstev DUTB, tako da bo konsolidirala svoj položaj, realizirala možne operativne sinergije in nekoliko poenostavila procese prestrukturiranja, obe banki pa bosta tako zmanjšali svoja portfelja kreditov neplačnikov.

Bruto izpostavljenost za premoženje Probanke, d.d., znaša 114,2, za premoženje Factor banke d.d. pa 49,2 milijona evrov. Prevzemne cene in drugi pogoji so bili dogovorjeni na podlagi tržnih zakonitostih, pri čemer DUTB ne bo potrebovala dodatnega zadolževanja, saj bo za plačilo uporabila obstoječi kapital.

DUTB in Probanka, d.d., sta že začeli postopke za prenos terjatev. Dogovorili sta se tudi, da bo Probanka, d.d., DUTB zagotavljala računovodsko in informacijsko podporo za upravljanje prevzetega premoženja.

DUTB, d.d.
Objava revidiranega letnega poročila DUTB, d.d. za leto 201329.8.2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2013. Družba je z javno objavo na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d dne 10.06.2014 najavila, da bo izvedla interno vrednotenje prevzetih sredstev z namenom določitve poštene vrednosti teh sredstev zaradi česar bo priprava in objava letnega poročila zamaknjena.

Revizijo računovodskih izkazov je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, in o njih izdala mnenje.

Letnega poročila še ni potrdila Vlada RS v vlogi skupščine DUTB.

Revidirano letno poročilo DUTB bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Objava nerevidiranega polletnega poročila DUTB, d.d., za prvo polletje 201429.8.2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB objavlja nerevidirano polletno poročilo o poslovanju DUTB v tekočem letu. Računovodski izkazi so izdelani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Računovodski izkazi niso revidirani.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Družba za upravljanje terjatev bank z novim glavnim izvršnim direktorjem31.7.2014

​Ne-izvršni člani upravnega odbora DUTB so se z glavnim izvršnim direktorjem DUTB Christopherjem Gwilliamom dogovorili o sporazumni prekinitvi delovnega razmerja z 31. julijem 2014. Glede na izzive, s katerimi se sooča Družba za upravljanje terjatev bank, so ne-izvršni člani upravnega odbora ocenili, da družba za uspešno poslovanje na tem položaju potrebuje osebo z drugačnimi vodstvenimi veščinami. Potem ko so ponovno pregledali prijave na mesto izvršnega direktorja in opravili nekaj intervjujev, so se ne-izvršni člani upravnega odbora odločili na to mesto s 1. avgustom 2014 imenovati Torbjörna Månssona.


Sporočilo je objavljeno na strani www.dutb.eu od 31. julija 2014.

DUTB pripravlja interno vrednotenje 80 % odstotkov prevzetega portfelja10.6.2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba za upravljanje terjatev bank je 30. aprila letos objavila nerevidirano letno poročilo za leto 2013. DUTB vse do zaključka nerevidiranega letnega poročila ni prejela zadostne dokumentacije, na podlagi katere bi lahko potrdila, da so prenosne cene prevzetega premoženja enake pošteni vrednosti v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Ne glede na navedeno je družba za potrebe nerevidiranega letnega poročila uporabila predpostavko, da so prenosne cene najboljši približek poštene vrednosti.

Ob tem je DUTB na podlagi dostopne dokumentacije opravila vrednotenje nekaj največjih primerov, za katere je utemeljeno pričakovala, da so prenosne cene znatno višje od poštenih vrednosti. Za 17 podjetij je po posvetovanju s svojimi zunanjimi revizorji pripoznala izgubo ob začetnem pripoznanju v višini 92,6 milijona EUR.

Zunanji revizor zaradi manjkajočih ključnih informacij ni mogel zaključiti revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2013 in izdati mnenja o njih. Sprejeta je bila odločitev, da se revizija računovodskih izkazov izvede po tem, ko bo DUTB uspela pridobiti več informacij glede uporabljene metodologije pri določitvi prenosnih cen in za dokončanje revizije je bil postavljen rok 30. junij.

Na podlagi sredi maja dodatno prejetih informacij glede metodologije določanja prenosnih cen, ki vključujejo tudi državno pomoč bankama, se je DUTB odločila izvesti interno vrednotenje prevzetih terjatev v obsegu 80 % vrednosti celotnega portfelja, da bi ugotovila poštene vrednosti za te terjatve. Zunanji revizor meni, da je takšen pristop smiseln. Zaradi procesa vrednotenja prevzetih terjatev bo revizija računovodskih izkazov za leto 2013 zaključena po 30. juniju.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB
Objava informacije o nakupu nepremičnin21.5.2014
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je v skladu z določbami Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank in na podlagi določb Pogodbe o izvedbi ukrepov za krepitev stabilnosti bank z dne 18. 12. 2013 od NKBM dne 16. 5. 2014 kupila nepremičnine v skupni vrednosti 9,1 mio EUR povečano za DDV. Cena nepremičnin je bila določena s strani Evropske komisije.

DUTB, d.d.
Letno poročilo DUTB, d.d.30.4.2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z določili 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja letno poročilo družbe za leto 2013, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe.

Letno poročilo ni revidirano in ga do 30. 4. 2014 še ni sprejel pristojni organ družbe. DUTB do priprave poročila ni prejela zadostnih informacij o uporabljeni metodologiji vrednotenja posameznih prenesenih postavk, kar bi omogočilo pravilno pripoznanje sredstev s strani DUTB in pripravo računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi. V skladu z dogovorom med Ministrstvom za finance, Banko Slovenije in zunanjim revizorjem DUTB (KPMG Slovenija) bodo te informacije dostopne DUTB in zunanjemu revizorju, da bo letno poročilo lahko pripravljeno do 30. 6. 2014.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Predstavitveni dokument (Offering Circular) obveznic izdajatelja DUTB d.d. z oznako DUT01 in DUT0223.12.2013

Določila in pogoji obveznic, vsebina poroštvene izjave RS, podatki za investitorje o DUTB kot izdajatelju in RS kot poroku (besedilo je na voljo v slovenščini in angleščini).

Aleš Koršič, izvršni direktor