Skip Navigation Linksjavni_razpisi

Javni razpisi

  
  
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo manjšinskih deležev v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.19.10.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic in poslovnih deležev v njeni neposredni lasti.

Predmet prodaje so spodaj navedene delnice in manjšinska lastniška deleža. Delnice različnih izdajateljev so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d.

Delniške družbe:

DružbaKDD oznakaTip delnicŠtevilo delnic% lastništva
Nigrad d.d.NIMRnavadne109.80024,91
Menina, d.d.MENGnavadne10.31020,28
Deželna banka Slovenije, d.d.SZBRnavadne15.6120,37

 

Družbi z omejeno odgovornostjo:

DružbaMatična št.Nominalna vrednost poslovnega deleža v lasti DUTBZap. št. deležaDelež v osnovnem kapitalu za prodajo (v %)
RIOSI INŽENIRING d.o.o.5339863000119.347,34 EUR51909, 5191139,1786
BANKART d.o.o., Ljubljana124427200017.760,91 EUR943830,8880

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19.11.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 16:00 ure. Podrobnejša navodila v zvezi s prodajnimi postopki so objavljena na spletni strani DUTB d.d. (www.dutb.eu).

Razpis BIG PACK d.o.o.pdf

Razpis BIG PACK dd.pdf

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE P&S EAST GROWTH LUXEMBOURG SICAR SCA – V LIKVIDACIJI17.10.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic P&S EAST GROWTH LUXEMBOURG SICAR SCA – v likvidaciji, investicijska družba tveganega kapitala ("Sklad") s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Delnice so vpisane v Luksemburški poslovni register pod št. B114.579. Predmet prodaje je 2.694,313 delnic Sklada, kar predstavlja 11,5% delež v osnovnem kapitalu Sklada.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 7.11.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 15. ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - PS Final.pdf

Javno vabilo k izkazu interesa za nakup 100% lastniškega deleža družbe PPS-PEKARNE PTUJ d.o.o., Ptuj, Slovenija ter terjatev do te družbe17.10.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec) v svojem imenu in za svoj račun začenja s postopkom prodaje družbe PPS-PEKARNE PTUJ, d.o.o., ki je ena izmed vodilnih proizvajalcev kruha in pekovskih izdelkov ter slaščic v savinjski in podravski regiji ("Družba").

Predmet prodaje je 100% lastniški delež Družbe v lasti Prodajalca, kot tudi terjatve Prodajalca do te Družbe.

Potencialni ponudniki lahko vstopijo v prodajni proces tako, da po elektronski pošti izrazijo interes na naslov; tjasa.logar@dutb.eu ali ziga.gregorincic@dutb.eu.

Predviden rok za oddajo nezavezujočih ponudb je 09. november 2018.

Priloga:

 • Teaser
 • NDA

NDA _direktni investitorji.pdfNDA za svetovalce.pdfTeaser - SLO.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "KOMPLETA 163 PARKIRNIH PROSTOROV V GARAŽI KOMPLEKSA CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI" ZA NAMEN VZPOSTAVITVE JAVNE PARKIRNE HIŠE - DUTB ID 1531.10.2018

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup »kompleta 163 parkirnih prostorov v garaži kompleksa Celovški dvori v Ljubljani« za namen vzpostavitve javne parkirne hiše - DUTB ID 153 so nepremičnine – 163 posameznih delov stavbe, v etažni lastnini, ki se nahajalo v 3. etaži stavbe ID št. 1739-6767, v delu garaže za obiskovalce, v skupni izmeri 2.315,3 m2, katerih ID znaki se nahajajo v pripetem Vabilu.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ustreznih ponudnikov za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA PARKIRNA MESTA ZA OBISKOVALCE - DUTB ID 153«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Izklicna prodajna cena je določena v višini 350.000 € + pripadajoči davek. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 5.11.2018 do 12.00 ure.

CD_Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb_PM obiskovalci.pdf

ID 153 obiskovalci - obrazec za ponudbo.pdf

DUTB - Prodajna pogodba nepremičnin - 153 obiskovalci.pdf

Priloga 2.zip

KYC obrazci - SLO.zip

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV V EDA CENTRU V NOVI GORICI - DUTB ID 2081-00326.9.2018

​Predmet oddaje v tem Vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov na Delpinovi ulici v Novi Gorici - DUTB ID 2081-003 so poslovni prostori z ID znaki: del stavbe 2304-3037-102 (ID 5911348)  in /ali  del stavbe 2304-3037-116 (ID 5911354), ki se nahajajo v etažirani poslovni stavbi EDA Centra z ID znakom 2204-3037, na naslovu Delpinova ulica 18, Nova Gorica.

Najem po pogodbi se bo sklenil za obdobje od 01.01.2019 dalje, za največ 4 leta.

Najemodajalec bo obravnaval vse ponudbe za najem nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo nezavezujočih ponudb prejel v fizični obliki na naslov DUTB, d.d. (Oddelek Nepremičnine), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov nepremicnine@dutb.eu, pri čemer je obvezno uporabiti obrazec – OBRAZEC ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV NA DELPINOVI ULICI  V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-003  (Priloga 2).

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 05.11.2018, do 12.00 ure.

 

Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb -EDA CENTER.pdf

Obrazec za oddajo nezavezujoče ponudbe - najem EDA CENTER.pdf

 

>>Spletna povezava do oglasa - restavracija<<

>>Spletna povezava do oglasa - slaščičarna<<

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Rožni dolini v Ljubljani - DUTB ID 619824.9.2018

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Rožni dolini v Ljubljani - DUTB ID 6198 so nepremičnine – trideset v večini nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 m2, v Ljubljani, na naslovu Rožna Dolina, cesta XVII, z ID znaki v nadaljevanju, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000:

 • parcela 1723 450 (ID 3887472) v izmeri 396 m2,
 • parcela 1723 451/1 (ID 2864049) v izmeri 1.580 m2,
 • parcela 1723 451/2 (ID 4119076) v izmeri 2.141 m2,
 • parcela 1723 451/6 (ID 4879508) v izmeri 163 m2,
 • parcela 1723 451/7 (ID 1855700) v izmeri 247 m2,
 • parcela 1723 451/8 (ID 3677729) v izmeri 467 m2,
 • parcela 1723 451/9 (ID 651057) v izmeri 1.233 m2,
 • parcela 1723 451/10 (ID 612109) v izmeri 647 m2,
 • parcela 1723  451/11 (ID 2449809) v izmeri 114 m2,
 • parcela 1723 451/12 (ID 177721) v izmeri 546 m2,
 • parcela 1723 451/13 (ID 4178739) v izmeri 691 m2,
 • parcela 1723 452/1 (ID 4055608) v izmeri 60 m2,
 • parcela 1723 452/2 (ID 969414) v izmeri 81 m2,
 • parcela 1723 453 (ID 3278111) v izmeri 675 m2,
 • parcela 1723 454/1 (ID 1352834) v izmeri 649 m2,
 • parcela 1723 454/2 (ID 3368011) v izmeri 16 m2,
 • parcela 1723 456 (ID 213801) v izmeri 332 m2,
 • parcela 1723 457/1 (ID 3320048) v izmeri 598 m2,
 • parcela 1723 457/2 (ID 4160882) v izmeri 37 m2,
 • parcela 1723 458 (ID 3404417) v izmeri 784 m2,
 • parcela 1723 459 (ID 4558406) v izmeri 729 m2,
 • parcela 1723 460 (ID 4726643) v izmeri 775 m2,
 • parcela 1723 461 (ID 3320049) v izmeri 114 m2,
 • parcela 1723 462 (ID 1431067) v izmeri 623 m2,
 • parcela 1723 465/3 (ID 1033692) v izmeri 754 m2,
 • parcela 1723 466 (ID 5214626) v izmeri 691 m2,
 • parcela 1723 467 (ID 1185132) v izmeri 98 m2,
 • parcela 1723 468 (ID 5214625) v izmeri 701 m2,
 • parcela 1723 469/1 (ID 4597885) v izmeri 688 m2,
 • parcela 1723 469/2 (ID 2078380) v izmeri 39 m2.


Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 7.000.000 € + pripadajoči davek. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 24.10.2018 do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - Rožna dolina.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - Rožna dolina.pdf

PP-__-2018-6198- 20.9.2018.pdf

KYC - Slovensko.zip

JAVNO VABILO K IZKAZU INTERESA ZA NAKUP 100% LASTNIŠKEGA DELEŽA IN TERJATEV DO DRUŽBE DRUŽBA ZA NEKRETNINE, D.O.O., ŠETALIŠTE SVETOG BERNARDINA BB, KRK, CROATIA21.9.2018


Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun začenja s postopkom prodaje 100% lastniškega deleža in 6.546.720,49 EUR terjatev do Družbe za nekretnine d.o.o. Terjatve so zavarovane z 8.822 m2 zazidljivega zemljišča, ki se nahaja v Splitu, in sicer v soseski Kila. Zemljišče vključuje gradbeno dovoljenje za gradnjo 8 stanovanjskih objektov.

Potencialni ponudniki lahko vstopijo v prodajni proces tako, da po elektronski pošti izrazijo interes na naslov - ziga.gregorincic@dutb.eu.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je predviden 5.10.2018.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MTB d.o.o.-v stečaju in nepremičnine v središču Maribora20.9.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe družbe MTB d.o.o. - v stečaju, matična številka 5771161000, davčna številka SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor in nepremičnin v lasti Prodajalca.

 Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 22.10.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis MTB d.o.o.-v stečaju.pdf

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev18.9.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s pravnimi osebami.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 5.11.2018 do 14.00 ure.

20180918_Tender_slo.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani - DUTB ID 1167-00314.9.2018

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani - DUTB ID 1167-003 so neopremljeni poslovni prostori z ID št. 1725-279-11, ki v naravi predstavlja pisarne v skupni izmeri 367,20 m2, v 6. nadstropju neetažirane poslovne stavbe stoječe na zemljišču z ID znakom: parcela 1725 2486 na naslovu Trdinova 4, Ljubljana, lastništvo v deležu 599/5000 celote.

Nepremičnina se prodaja po načelu "videno - kupljeno", in sicer brez opreme, ki se trenutno nahaja v pisarni.

Za objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori je bila pridobljena energetska izkaznica z oznako 2018-86-124-61865 z veljavnostjo do 28.02.2028.

Za poslovni objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori je bilo izdano:

 • gradbeno dovoljenje, št. 3515-14/2002-440/CP, z dne 05.03.2002, pravnomočno dne 19.03.2002
 • uporabno dovoljenje z dne 09.06.2003 pod opr. št. 3517-101/2002-13-440/CP-SS.

 

Informativna prodajna cena je določena v višini 550.800,00 EUR + pripadajoči davek.  Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 05.10.2018 do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Obrazec za ponudbo.pdf

Osnutek prodajne pogodbe.pdf

KYC - Slovensko.zip

VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "ZAZIDLJIVEGA ZEMLJIŠČA NA VRHNIKI - VEČSTANOVANJSKA GRADNJA - DUTB ID 105022"12.9.2018

Predmet prodaje v tem Vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »Zazidljivega zemljišča na Vrhniki – večstanovanjska gradnja – DUTB ID 105022«, je nepremičnina: zemljišče z ID znakom 2002-2704/6-0 (ID 1363037), ki v naravi predstavlja zemljišče, ki je skladno s sprejetim OPPN namenjeno večstanovanjski gradnji. Za območje kjer leži nepremičnina, OPPN dopušča gradnjo 8 večstanovanjskih objektov:

 • tlorisne dimenzije objektov 31 x 18,5 m,
 • maksimalna višina objektov: P+3+T, 
 • največje dovoljeno število stanovanjskih enot 144, 
 • bruto tlorisna površina objektov 21.563 m², 
 • bruto etažna površina objektov 4.588 m², 
 • število parkirnih mest 317. 

Po nepremičnini ali neposredno ob njej tečejo vsi potrebni komunalni vodi (elektrika, vodovod, kanalizacija). Nepremičnina ima dostop do javne ceste.

Po podatkih dosegljivih na Geodetski upravi Republike Slovenije je površina nepremičnine eneaka 15.613 m2.

 

Prodajalec bo obravnaval vse ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo nezavezujočih ponudb prejel v fizični obliki na naslov DUTB d.d. (Oddelek Nepremičnine), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov nepremicnine@dutb.eu, pri čemer je obvezno uporabiti obrazec – OBRAZEC ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE (Priloga 1).

 

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 26.10.2018, do 12.00 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa DUTB<<

 

Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup zemljišča na Vrhniki.pdf 

Obrazec-Nezavezujoca_ponudba_za_nepremicnino_DUTB.DOCX

KYC obrazci - SLO.zip

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJATEV IKAR LETALSTVO D.O.O.10.9.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe Ikar letalstvo d.o.o..

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 10.10.2018 do 14.00 ure.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 14. ure.

20180910_tender-slo.pdf

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO PRAVNIH OSEB SME10.9.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do pravnih oseb SME.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 10.10.2018 do 14.00 ure.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 14. ure.

tender-slo-07092018.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM V SEŽANI - DUTB ID 1050236.9.2018

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta skladiščno poslovnih objektov s pripadajočim zemljiščem v Sežani – DUTB ID 105023 so nepremičnine:

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/8 (ID 5264516), v velikosti 5.611 m2, na katerem stoji stavba z ID št. 2455-1004, v naravi nestanovanjska stavba - hladilnice in specializirana skladišča, v skupni velikosti 4.859,40 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/9 (ID 5258759), v velikosti  3.117 m2, na katerem stoji večji del stavbe z ID št. 2455-2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 3883/16 (ID 4427578), v velikosti 942 m2, v naravi dostop in parkirišča, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/36 (ID 6187357), v velikosti  2.465 m2, na katerem stoji manjši del stavbe z ID št. 2455- 2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/37 (ID 6187358), v velikosti  4.364 m2, v naravi dostop in parkirišča, na katerem stojita stavbi z ID št. 2455-2712, v naravi nestanovanjska stavba – transformator v velikosti 13,3 m2 in ID št. 2455-2747, v naravi nestanovanjska stavba – poslovni prostori v velikosti 234,6 m2, do celote.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV V SEŽANI - DUTB ID 105023«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

 

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 2.800.000,00 €, v katero je že vključena vrednost hladilniške strojne opreme. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 10.10.2018 do 12.00 ure.

 

>> Spletna povezava do oglasa DUTB <<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - ID 105023.pdf 

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe - ID 105023.pdf

KYC obrazci - SLO.zip

ZPPDFT - SLO.zip

 

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup "Kompleta 154 parkirnih prostorov v parkirni hiši na Kotnikovi ulici v Ljubljani" - DUTB ID 34-00127.8.2018

Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb so nepremičnine – 154 posameznih delov stavbe – parkirnih prostorov, v etažni lastnini, ki se nahajalo v parkirni hiši pod stavbami Kotnikova ulica 25-35, Ljubljana, katerih ID znaki se nahajajo v pripetem vabilu.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ustreznih ponudnikov za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP PARKIRNIH MEST V PARKIRNI HIŠI NA KOTNIKOVi ULICI V LJ.- DUTB ID 34-001«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 1.400.000 € + pripadajoči davek. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 26.10.2018 do 12.00 ure.


>> Spletna povezava do oglasa DUTB <<


Vabilo za zbiranje ponudb 34-001 (Kotnikova).pdf

Obrazec za ponudbo 34-001 (Kotnikova).pdf

KYC - Slovensko.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup "Kompleta 509 parkirnih prostorov v parkirni hiši na Metelkovi ulici v Ljubljani" - DUTB ID 34-00227.8.2018

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup »Kompleta 509 parkirnih prostorov v parkirni hiši na Metelkovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 34-002« so nepremičnine – 509 parkirnih prostorov in del skladiščnih ter voznih površin, ki se nahajalo v kletnih etažah etažirane parkirne hiše pod več stavbami, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., z ID znaki navedenimi v vabilu.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ustreznih ponudnikov za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP PARKIRNIH MEST V PARKIRNI HIŠI NA METELKOVI ULICI V LJ.- DUTB ID 34-002«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 4.200.000 € + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 26.10.2018 do 12.00 ure.


>> Spletna povezava do oglasa DUTB <<


Obrazec za ponudbo 34-002.pdf

Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb 34-002.pdf

KYC - Slovensko.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja z oznako 2B2N-211 v objektu Celovški dvori v Ljubljani24.8.2018

​Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja z oznako 2B2N-211 v objektu Celovški dvori v Ljubljani je eno stanovanje s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom na naslovu Rakuševa ulica 28, 1000 Ljubljana. ID znaki predmeta prodaje:

 • ID znak: del stavbe 1739-6767-211 (ID 5731496) – stanovanje s površino dela stavbe 33,0 m2 in uporabno površino dela stavbe 28,6 m2, ki se nahaja v 7. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Rakuševa ulica 28, 1000 Ljubljana (vir: GURS podatki);
 • ID znak: del stavbe 1739-6767-1055 (ID 5732339) – shramba s površino dela stavbe 10,4 m2, ki se nahaja v 1. etaži iste stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);
 • ID znak: del stavbe 1739-6767-1765 (ID 5733271) – parkirno mesto s površino dela stavbe 29,3 m2, ki se nahaja v 1. etaži iste stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 110.000,00 EUR (z vključenim 9,5% DDV), ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 07.09.2018 do 12.00 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB.


Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb.pdf

Obrazec za zavezujočo ponudbo.pdf

ZPPDFT - SLO.zip

Razpis javne dražbe v okviru stečajnega postopka Krater poslovne storitve d.o.o. – v stečaju21.8.2018

Javna dražba, ki bo potekala v okviru stečajnega postopka Krater poslovne storitve d.o.o. – v stečaju, bo v torek, dne 4. 9. 2018, ob 10.30 v sejni sobi Zbornice upraviteljev Slovenije v poslovni stavbi World Trade Center (WTC) na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, v 1. nadstropju.

Opis premoženja, ki se prodaja:

 • 22,6943 % poslovni delež pod zaporedno številko deleža 85794 družbenika 683334, KRATER, poslovne storitve d. o. o. - v stečaju in
 • 22,6943 %, poslovni delež pod zaporedno številko 85795 družbenika 683334, KRATER, poslovne storitve d. o. o. - v stečaju

v družbi SALOMON d. o. o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje, matična številka 5542421000, kot celota.

 

Izklicna cena znaša 2.162.000,00 EUR neto. Znesek varščine je 108.100,00 EUR.

Razpis za ponovno prvo javno dražbo za Salomon d.o.o.pdf

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč "Vilharjeva" v Ljubljani - DUTB ID 1558.8.2018

​Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč »Vilharjeva« v Ljubljani - DUTB ID 155 so nepremičnine, kot celota nezazidanih  stavbnih zemljišč, v skupni izmeri 10.244 m² z ID znaki:

 • parcela 1737 2067/0 (ID 938439) v izmeri 1.247 m²,
 • parcela 1737 2061/2 (ID 2591604) v izmeri 25 m²,
 • parcela 1737 2066/2 (ID 5110038) v izmeri 43 m²,
 • parcela 1737 2068/0 (ID 1079632) v izmeri 238 m²,
 • parcela 1737 2069/0 (ID 72064) v izmeri 74 m²,
 • parcela 1737 2075/0 (ID 4270756) v izmeri 161 m²,
 • parcela 1737 2078/0 (ID 1582891) v izmeri 45 m²,
 • parcela 1737 2079/0 (ID 3935049) v izmeri 73 m²,
 • parcela 1737 2061/3 (ID 1582892) v izmeri 1 m²,
 • parcela 1737 2066/3 (ID 1247311) v izmeri 62 m²,
 • parcela 1737 2073/5 (ID 2248277) v izmeri 15 m²,
 • parcela 1737 2073/6 (ID 2248278) v izmeri 2.418 m²,
 • parcela 1737 2073/7 (ID 568587) v izmeri 55 m²,
 • parcela 1737 2073/8 (ID 3256187) v izmeri 2 m²,
 • parcela 1737 2073/9 (ID 4097067) v izmeri 19 m²,
 • parcela 1737 2073/10 (ID 3592571) v izmeri 10 m²,
 • parcela 1737 2073/11 (ID 65769) v izmeri 1.231 m²,
 • parcela 1737 2073/12 (ID 2416600) v izmeri 73 m²,
 • parcela 1737 2074/3 (ID 1576477) v izmeri 257 m²,
 • parcela 1737 2074/4 (ID 2248281) v izmeri 14 m²,
 • parcela 1737 2076/1 (ID 1073251) v izmeri 22 m²,
 • parcela 1737 2076/2 (ID 2079982) v izmeri 710 m²,
 • parcela 1737 2077/1 (ID 2079979) v izmeri 229 m²,
 • parcela 1737 2077/2 (ID 1408784)) v izmeri 8 m²,
 • parcela 1737 2080/4 (ID 1073252) v izmeri 25 m²,
 • parcela 1737 2080/5 (ID 4264443) v izmeri 1.240 m²,
 • parcela 1737 2106/21 (ID 65770) v izmeri 1.203 m²,
 • parcela 1737 2106/22 (ID 4767651)) v izmeri 37 m²,
 • parcela 1737 2106/23 (ID 3256184) v izmeri 641 m²,
 • parcela 1737 2106/24 (ID 2920573) v izmeri 66 m².
Informativna prodajna cena je določena v višini 4.500.000 € + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi po stopnji 22% DDV in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.09.2018 do 12.00 ure.
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Kosovo26.7.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb na Kosovem.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 28.9.2018 do 14.00 ure.

JAVNI RAZPIS_Kosovo_slo.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "2-SOBNEGA STANOVANJA V RUŠAH - DUTB ID 6067"22.6.2018

DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB za nakup "2-sobnega stanovanja v Rušah - DUTB ID 6067"

Predmet prodaje v tem Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup "2-sobnega stanovanje v Rušah - DUTB ID 6067" je 2-sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 665-1643-24, v naravi neopremljeno 2-sobno stanovanje s številko 24 v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Ulica Črnkovih 1, 2342 Ruše. Po podatkih dosegljivih na Geodetski upravi Republike Slovenije je površina dela stavbe 59,50  m2, uporabna površina pa 51,40 m2.

Izhodiščna prodajna cena znaša 44.000,00 EUR + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 03.07.2018, do 12.00 ure.

Morebitni Ponudniki si lahko Predmet Prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije takoj po objavi tega Vabila pri predstavniku Prodajalca Blažu Ribiču, tel. št. 02 25 20 706, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu in sicer do vključno 02.07.2018.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani www.dutb.eu.

>>Povezava do spletnega oglasa DUTB.<<

 
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb Byala 1 EOOD in Dieci-SA EAD5.6.2018

​​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in v imenu ter po pooblastilu družbe Sofia Portfolio B.V. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb Byala 1 EOOD, Ulica generala Gurka 66, okraj Sredets, Sofija, Bolgarija, matična številka 131291470 in Dieci-SA AD, Ulica generala Gurka 66, okraj Sredets, Sofija, Bolgarija, matična številka: 175350713.


Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 06.08.2018 do 13.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb Byala 1 EOOD in Dieci-SA EAD 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KETING d.o.o.4.6.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe KETING d.o.o., Goriška cesta 65, 5270 Ajdovščina (izbrisan dne 24.3.2016), matična številka: 5311888000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 02.07.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - KETING d.o.o.pdf

 

 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "ZEMLJIŠČA V LESCAH - DUTB ID 1508"31.5.2018

DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB za nakup »Zemljišča v Lescah – DUTB ID 1508«

Nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 8.502,00 m² se nahaja na odlični lokaciji v Lescah, poleg trgovine Interspar. Sprejet OPPN za to območje predvideva stanovanjsko gradnjo »Za Merkurjem«, OPPN omogoča gradnjo dvojčkov, trojčkov ter individualnih hiš. Dostop do zemljišča je urejen po asfaltirani lokalni cesti.

Zaradi odlične mikrolokacije in bližine prometnih povezav je zemljišče dobra investicijska priložnost za razvoj večstanovanjskega naselja.

Informativna prodajna cena znaša 660.000,00 EUR + pripadajoči davek (22% DDV za nepozidana zemljišča).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.6.2018, do 12.00 ure.

Morebitni Ponudniki si lahko Predmet Prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije takoj po objavi tega Vabila pri predstavniku Prodajalca Ivi Kozar, tel. št. 01/ 429 38 34, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu in sicer do vključno 12.6.2018.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani www.dutb.eu.

 

>> Povezava do spletnega oglasa DUTB. <<

 

ID1508-Zemljišče Lesce-Vabilo.pdf 

ID1508-Lesce-Obrazec.pdf

ZPPDFT - SLO.zip

KYC obrazci - SLO.zip

VABILO k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov - stanovanj - v večstan. objektu v Črni vodi, Zagreb, ID 503914.5.2018

Predmet prodaje v tem razpisu za oddajo zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov - stanovanj – v večstanovanjskem objektu v Črni vodi, Zagreb, na naslovu Črna voda 25, 25A, 25B in 25C, Zagreb.

Povezava do spletne strani o prodaji nepremičnin. 

5039-001 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/1, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 v izmeri 224 m2 in dvorišče v izmeri 576 m2. Solastniški delež 117/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) - štirisobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 82,70 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 143.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-002 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/1, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25 v izmeri 224 m2 in dvorišče v izmeri 576 m2. Solastniški delež 125/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) - štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 98,40 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 159.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-003 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 126/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) - štirisobno stanovanje v kleti z  oznako S1, površine 89,20 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 150.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-004 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 66/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) - dvosobno stanovanje v pritličju z oznako S2, površine 48,00 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 74.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-005 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 114/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) - trisobno stanovanje v pritličju z oznako S3, površine 76,80 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 134.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-006 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/2, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A in dvorišče v skupni izmeri 804 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25A v izmeri 225 m2 in dvorišče v izmeri 579 m2. Solastniški delež 126/432 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) - štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 98,05 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 157.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-007 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 125/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) - štirisobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 91,75 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 142.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-008 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 66/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) - dvosobno stanovanje v pritličju z oznako S2, površine 50,45 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 73.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-009 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 105/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) - trisobno stanovanje v pritličju z oznako S3, površine 73,70 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 112.800,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-010 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/3, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B in dvorišče v skupni izmeri 803 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25B v izmeri 220 m2 in dvorišče v izmeri 583 m2. Solastniški delež 128/424 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) - štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 100,00 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 157.600,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-011 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 51/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-1) - enosobno stanovanje v kleti z oznako S1, površine 30,55 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 46.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-012 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 51/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-2) - dvosobno stanovanje v kleti z oznako S2, površine 39,10 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 54.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-013 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 102/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-3) - trisobno stanovanje v kleti z oznako S3, površine 75,60 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 102.400,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

5039-014 ID znak: katastrska občina: 335347 Markuševec, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2. Solastniški delež 131/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4) - štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, površine 95,65 m2. Izhodiščna prodajna cena za Predmet Prodaje je določena v višini: 135.200,00 EUR + pripadajoči davek (25% PDV).

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.06.2018 do 12. ure.

 

Obrazec za ponudbo SLO.pdf

Vabilo k oddaji zavez. ponudb.pdf

Poziv za podnošenje ponuda.pdf

Obrazec za ponudbo HR.pdf

ZPPDFT - SLO.zip 

ZPPDFT - ANG.zip

Popis nedostataka objekt A.PDF

Popis nedostataka objekt B.PDF

Popis nedostataka objekt C.PDF

Popis nedostataka objekt D.PDF

Vabilo za oddajo ponudbe za najem oz. upravljanje hotelov na Mariborskem Pohorju - DUTB ID 127, ID 132, ID 12814.5.2018

​Predmet najema v tem razpisu za oddajo ponudbe za najem hotelov so nepremičnine na Mariborskem Pohorju:

 • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 14.400 m2 zunanjih površin okoli hotela Arena. - DUTB ID 127
 • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 hotelskih sob in 12 apartmajev). - DUTB ID 132
 • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 11 apartmajev) ter dodatnih 18.672 m2 zunanjih površin, ki vključuje tudi nogometno igrišče. - DUTB ID 128

Namera DUTB je oddati celoten portfelj, torej kot celoto, kljub temu pa bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih najemnikov, ki bi želeli najeti posamezen hotel. Omejitev velja zgolj za ločen najem Hotela Arena, ki ga je možno najeti samo v kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk.

Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje enega leta z začetkom 1. 9. 2018 in možnostjo podaljšanja.

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do 1. 6. 2018 do 12.00 ure.

Izkaz interesa in povpraševanje (zadošča elektronska kopija) mora biti poslano na: edo.becic@dutb.eu


Vabilo za oddajo ponudbe za najem.pdf

DUTB nepremičnine - Hotel Arena****

DUTB nepremičnine - Wellness in Hotel Bolfenk****

DUTB nepremičnine - Hotel Videc***


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin "Večstanovanjski objekt v Vojniku - DUTB 448"8.5.2018

Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin »Večstanovanjski objekt v Vojniku – DUTB ID 448« na naslov Vintarjeva ulica 4, 3212 Vojnik.

Predmet prodaje predstavljajo naslednje nepremičnine:

 • stavba z ID znakom: stavba 1065-346 (ID 5391453), stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 1065 317/1 (ID 3547133) v izmeri 1.974 m2,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 314 (ID 3683421), v izmeri 341 m2, v naravi nepozidano funkcionalno zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/2 (ID 4980875),  v izmeri 26 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/3 (ID 4477200), v izmeri 53 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/4 (ID 4477201), v izmeri 24 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/5 (ID 782457), v izmeri 52 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,
 • zemljišče z ID znakom: parcela 1065 317/6 (ID 1789709), v izmeri 25 m2, v naravi pozidano funkcionalno zemljišče,

zemljišča v skupni izmeri 2.495 m2, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.


Izklicna prodajna cena znaša 1.620.000,00 EUR + pripadajoči davek (9,5% DDV za večstanovanjski objekt, s pozidanimi zemljišči in 22% DDV za nepozidana zemljišča). Ponudba, ki se bo glasila pod izklicno prodajno ceno, se bo smatrala za nepopolno in bo izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.


Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 15.6.2018, do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB.

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - Vojnik - ID 448.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe - Vojnik - ID 448.pdf


KYC obrazci - SLO.zip


Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IT TEL d.o.o.3.5.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe IT TEL d.o.o. Tivolska cesta 50 Ljubljana, matična številka: 1973231000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 04.06.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - IT TEL d.o.o.pdf

Poziv za izboljšanje in dopolnitev zavezujočih ponudb za nepremičnine na Mariborskem Pohorju26.4.2018

Izboljšane in dopolnjene zavezujoče ponudbe pričakujemo do ponedeljka 7.5.2018 do 14.00 ure.​

Podpisana zavezujoča ponudba (zadošča elektronska kopija) mora biti poslana na:

 • Franci Tusek: franci.tusek@pwc.com
 • Edo Bečić: edo.becic@dutb.eu

v kopiji za Dominika Denifl: project.pohorje@at.pwc.com

Morebitna vprašanja naslovite na: Franci Tušek ali Edo Bečić.

Osnovni razpisni pogoji so dostopni na strani: Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nepremičnine na Mariborskem Pohorju

Nepremičnine DUTB:Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENERGOPLAN d.d.25.4.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ENERGOPLAN gradbeno podjetje d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana Matična številka: 5386748000.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 29.5.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis_prodaja terjatev_Energoplan.pdf

TEASER_Energoplan_2018-04-24.pdf

1 - 30Next