Skip Navigation Linksjavni_razpisi

Javni razpisi

  
  
VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B213.9.2019

VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2, DUTB ID 136-002

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2, DUTB ID 136-002 (v nadaljevanju »Objava«) je nepremičnina - del stavbe z ID znakom:

 • del stavbe 699-765-14 (ID 5513353), ki v naravi predstavlja shrambo v mansardi  II (4. etaža), v izmeri 9,46 m2 kot posamezni del stavbe na naslovu Hočko Pohorje 131, 2311 Hoče,  z identifikacijsko številko 14.E, do celote, (v nadaljevanju »e-dražba«), 
ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«). 
Izklicna cena za pogodbeni predmet znaša 6.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega 22% DDV, ki ga bo plačal kupec. 

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »136-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Shramba B2-2019«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje 24.09.2019 do 12:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.  

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.

Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 25.09.2019 do 15:00:00 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo Shramba B2-2019« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. Shramba B2-2019.

Če dva ali več dražiteljev vplača Varščino, pa nihče od njih ne draži (vsaj enkrat ne dvigne cene), se bo e-dražba pogodbenega predmeta štela za neuspešno.

Dražitelji bodo takoj po uspešni Prijavi na odprto e-dražbo, na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ prejeli elektronsko sporočilo s prijavljenimi podatki (podatki o dražitelju) in opisanim predmetom draženja, in sicer na elektronski naslov, ki so ga vnesli v prijavi na odprto e-dražbo. Elektronsko sporočilo bodo PREJELI IZKLJUČNO DRAŽITELJI, KI SO USPEŠNO OPRAVILI ELEKTRONSKO PRIJAVO. Prejem potrebnih podatkov o dražitelju (t. j. podatki, ki se bodo privzeli v morebitno kasnejšo prodajno pogodbo, kot so deleži v primeru morebitnih solastništev ipd.) in potrdila o vplačani Varščini je pogoj, da bo lahko izvajalec e-dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na e-dražbi.  V kolikor dražitelj po prijavi ne bo prejel elektronskega sporočila, naj najprej preveri, če je bilo sporočilo preusmerjeno med 'Nezaželena sporočila', sicer naj kontaktira tehnično pomoč (telefon 0590 75 608 ali info@praetor.si), oziroma mora uspešnost prijave preveriti pri kontaktni osebi prodajalca za tehnična pojasnila izvedbe e-dražb Sebastian Turk, email: sebastian.turk@dutb.eu.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije do 23.09.2019 pri skrbniku nepremičnine - Edo Bečić na edo.becic@dutb.eu ali po telefonu 01/429-34-63.

Dogovor o ogledu mora biti potrjen najkasneje 1 delovni dan pred predvidenim ogledom do 10.00 ure.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 27.09.2019 ob 10:00 uri. E-dražba bo potekala 10 minut z možnostjo podaljšanja največ za 70 minut. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnji minuti pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba avtomatično podaljšala za nadaljnjo minuto (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema).

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 500,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka e-dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka e-dražbe, morebitna podaljšana e-dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 500,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za trikratnik ali več najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele po potrditvi se le-ta pošlje v informacijski sistem.

Pravila in navodila za sodelovanje na elektronski dražbi so objavljena v prilogi: VABILO NA E-DRAŽBO. 

V Ljubljani, dne 13.09.2019

Vabilo na e-dražbo Shramba.pdf
 Kako kupiti shrambo - DUTB ID 136-002.pdf

OGLAS – DUTB nepremičnine ID 136-002

NOVICA-DUTB nepremičnine ID 136-002

ODDAJO PONUDBO ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELOV.8.8.2019

DUTB deluje samostojno pri oddaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega postopka.

Portfelj nepremičnin se nahaja na Mariborskem Pohorju in je sestavljen iz:

 • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 18.360 m2 zunanjih površin okoli hotela Arena.
 • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 hotelskih sob in 12 apartmajev).
 • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 14 apartmajev) ter dodatnih 15.518 m2 zunanjih površin, ki vključuje tudi nogometno igrišče.

  DUTB d.d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano".

  Namera DUTB je oddati celoten portfelj, torej kot celoto, kljub temu pa bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih najemnikov, ki bi želeli najeti posamezen hotel. Omejitev velja zgolj za ločen najem Hotela Arena, ki ga je možno najeti samo v kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk.

  Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje vsaj pol leta ali več z začetkom 01.09.2019 ter vsaj do 29.02.2020 in z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca.

  Po prejemu izkazanega interesa bodo posamezni interesenti prejeli v podpisu Sporazum o nerazkrivanju podatkov (NDA). Oglede nepremičnin bomo izvajali po dogovoru.

  Ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije:
 • identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin,
 • izjavo o nameri za najem hotelov (DUTB bo upoštevala želje potencialnih najemnikov glede izbranih nepremičnin, ki bodo predmet ponudbe),
 • ponudbeno ceno za vsak hotel.

Ostale zahteve najemodajalca so:

 • vsaj 3 leta izkušenj v upravljanju hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,
 • sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,
 • mesečno poročanje o ustvarjenih prihodkih in zasedenosti hotelov,
 • vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

Izkaz interesa in povpraševanje (zadošča elektronska kopija) mora biti poslano na: edo.becic@dutb.eu

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu ).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do petka, 23.08.2019 do 12.00 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem nepremičnin na Mariborskem Pohorju – NE ODPIRAJ«.

Pravno obvestilo:

Niti to obvestilo niti razkritje zaupnih informacij zainteresirani stranki, ne predstavlja oz. ga ni mogoče uporabiti za kakršnokoli ponudbo za prodajo ali oddajo ali ponudbo za vpis oz. nakup vrednostnih papirjev s strani katerekoli osebe v katerikoli jurisdikciji ali pod katerimikoli pogoji, kjer je takšna ponudba ali prodaja nezakonita. V določenih jurisdikcijah lahko posredovanje vabila omejujejo predpisi, prejemniki pa so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila in jih upoštevati. Niti DUTB ali povezana podjetja, direktorji, uradniki, zaposleni, svetovalci ali agenti ("povezane stranke") ne sprejemajo nobene odgovornosti katerekoli osebe v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila v katerikoli jurisdikciji. S predložitvijo Izraza interesa zainteresirana stranka potrjuje, da lahko prejme informacije v zvezi s tem (ali ki jih prejme v naslednji fazi) brez kršitve katerihkoli neizpolnjenih zahtev glede registracije ali drugih veljavnih pravnih oz. regulativnih omejitev v jurisdikcijah, kjer le-ta posluje.

DUTB si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti najemne pogodbe za predmet najema ali stopiti v kakršnokoli pravno razmerje.

DUTB si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek javnega razpisa za iskanje najemnika, za kar ne nosi nobene odgovornosti in najemniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov. Odškodninska odgovornost DUTB je v celoti izključena.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe RPFS d.o.o. 28.6.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe RPFS d.o.o..

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 29.07.2019 do 14.00 ure.

RPFS_razpis_SLO.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MEJA ŠENTJUR, d.d. in dela terjatev do družbe PSZ, d.d., v stečaju25.6.2019

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur in dela terjatev do družbe PSZ, poslovni sistem, d.d. – v stečaju, Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje.

DUTB_razpis Meja in PSZ_terjatve_zavezujoce ponudbe.pdf

Teaser_Meja Šentjur slo 8-7-2019.pdf

MEJA RAZPIS dodatno 14.8.2019.pdf

 

Zbiranje zavezujočih ponudb Linxair20.6.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika LINXAIR letalski prevoznik d.o.o. – v stečaju, Pameče 166A, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 1492136000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 22. 7. 2019 do 14.00 ure.

Zbiranje zavezujočih ponudb Linxair.pdf

Teaser Ikar slo.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP SKLOPA ZEMLJIŠČ V KRANJU - DUTB ID 10016519.6.2019

Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup sklopa zemljišč v Kranju – DUTB ID 100165 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine – zemljišča z ID znaki:

 • parcela 2123 346/9 (ID 3664435), v izmeri 675 m2,
 • parcela 2123 346/10 (ID 5069141), v izmeri 175 m2,
 • parcela 2123 346/11 (ID 4733405), v izmeri 275 m2,
 • parcela 2123 346/15 (ID 5843457), v izmeri 12.365 m2,
 • parcela 2123 346/16 (ID 5843458), v izmeri  12.634 m2,
 • parcela 2123 347/6 (ID 4134588), v izmeri 499 m2.

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva stavbna zemljišča za gradnjo večstanovanjskih objektov, skupne površine 26.623 m2 v Kranju, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za sprejem zavezujočih ponudb (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Razpisni Rok«) prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP SKLOPA ZEMLJIŠČ V KRANJU– DUTB ID100165100165«, in za katere bo v Razpisnem Roku plačana varščina, opredeljena v tem Vabilu (točka 2.2).

Dodatno mora ponudba za nakup Predmeta Prodaje vsebovati tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke iz 3. odstavka 2. točke tega Vabila (Priloga 2 temu Vabila).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in priimek oz. firma ter naslov oz. sedež ponudnika.

Izhodiščna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 2.715.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 30.08.2019 do 11:59:59 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do izteka Razpisnega Roka in je do oddaje Ponudbe plačana s tem Vabilom določena varščina.

OGLAS - DUTB nepremičnine ID 165

NOVICA - DUTB nepremičnine ID 165


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb

Priloga 1 - Obrazec zavezujoča ponudba

Priloga 2 - KYC_SLOJAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE RTC ŽIČNICE, KRANJSKA GORA, D.D.9.5.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 13.013 delnic izdajatelja RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d., z oznako RKGG, ki predstavljajo 11,28 % delež v osnovnem kapitalu. Delnice so izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. in prosto prenosljive.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 7.6.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 11:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi. 


Javni_razpis-RTC_KG_9.5.2019.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 189 - SPREMEMBA6.5.2019
Zaradi manjših sprememb vsebine razpisa (kmetijska zemljišča so prikazana ločeno), stranke naprošamo, da uporabljajo razpisno dokumentacijo z objavljenim datumom 29.04.2019.


Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč pri terminalu v Sežani – DUTB ID 100188 in 100189 so nepremičnine z ID znaki:
 1. parcela 2455 2725/152 (ID 3807653) v izmeri 18.487 m2,
 2. parcela 2455 3657/1 (ID  3419417) v izmeri 3.050 m2,
 3. parcela 2455 3657/2 (ID 2074813) v izmeri 205 m2,
 4. parcela  2455 3725 (ID 260189) v izmeri 119 m2,
 5. parcela  2455 3726 (ID 2946799) v izmeri 1.734 m2,
 6. parcela  2455 3736/5 (ID 859332) v izmeri 6.823 m2,
 7. parcela  2455 3736/6 (ID 2202417) v izmeri 1.503 m2,
 8. parcela  2455 3739/1 (ID 1035122) v izmeri 3.029 m2,
 9. parcela  2455 3739/2 (ID 3722297) v izmeri 1.557 m2,
 10. parcela  2455 3740/3 (ID 3554414) v izmeri 5.801 m2,
 11. parcela  2455 3740/4 (ID 1705890) v izmeri 448 m2,
 12. parcela  2455 3745/45 (ID 3832015) v izmeri 13.143 m2,
 13. parcela  2455 3745/59 (ID 2488377) v izmeri 20.757 m2,
 14. parcela  2455 3745/107 (ID 1957920) v izmeri 4.872 m2,
 15. parcela  2455 3745/117 (ID 4410415) v izmeri 32.100 m2,
 16. parcela 2455 3745/118 (ID 2058702) v izmeri 19.907 m2,
 17. parcela  2455 3745/119 (ID 3638761) v izmeri 15.933 m2,
 18. parcela  2455 3745/158 (ID 307401) v izmeri  30.643 m2,
 19. parcela  2455 3745/178 (ID 1975402) v izmeri 82 m2, v deležu 71/72;
 20. parcela  2455 3745/186 (ID 1920655) v izmeri 2.690 m2,
 21. parcela  2455 3745/363 (ID 3496264) v izmeri 1.166 m2,
 22. parcela  2455 3745/364 (ID 4547966) v izmeri 5.069 m2,
 23. parcela  2455 3745/410 (ID 2202416) v izmeri 68 m2,
 24. parcela  2455 3745/459 (ID 4645738) v izmeri 187 m2,
 25. parcela  2455 3745/460 (ID 2949845) v izmeri 194 m2,
 26. parcela  2455 3745/482 (ID 858686) v izmeri 108 m2,
 27. parcela  2455 3745/506 (ID 61236) v izmeri 2.607 m2,
 28. parcela  2455 3745/507  (ID 1438366) v izmeri 2.978 m2,
 29. parcela  2455 3745/516 (ID 2622423) v izmeri 12.251 m2,
 30. parcela  2455 3745/517 (ID 5057842) v izmeri 69 m2,
 31. parcela  2455 3745/518 (ID 3042512) v izmeri 25 m2,
 32. parcela  2455 3745/519 (ID 4301907) v izmeri 1.141 m2,
 33. parcela  2455 3745/520 (ID 1027647) v izmeri 1 m2,
 34. parcela  2455 3745/521 (ID 355736) v izmeri 1.581 m2,
 35. parcela  2455 3745/522 (ID 438635) v izmeri 3.240 m2,
 36. parcela  2455 3745/525 (ID 2707479) v izmeri 11 m2,
 37. parcela  2455 3745/526 (ID 4553987) v izmeri 308 m2,
 38. parcela  2455 3745/527 (ID 1531037) v izmeri 41 m2,
 39. parcela  2455 3745/528 (ID 2117677) v izmeri 643 m2,
 40. parcela  2455 3745/536 (ID 3892569) v izmeri 4.843 m2,
 41. parcela  2455 3745/537 (ID 859331) v izmeri 556 m2,
 42. parcela  2455 3745/538 (ID 4722222) v izmeri 2.030 m2,
 43. parcela  2455 3745/539 (ID 1698498) v izmeri 11.792 m2,
 44. parcela  2455 3745/540 (ID 2826704) v izmeri 13 m2,
 45. parcela  2455 3745/559 (ID 2882500) v izmeri 436 m2,
 46. parcela  2455 3745/560 (ID 1873854) v izmeri 7 m2,
 47. parcela  2455 3745/563 (ID 5065512) v izmeri 37.897 m2,
 48. parcela  2455 3745/564 (ID 1371020) v izmeri 6.591 m2,
 49. parcela  2455 3746/1 (ID 732221) v izmeri 611 m2,
 50. parcela  2455 3746/2 (ID 2747662) v izmeri 108 m2,
 51. parcela  2455 3747 (ID 4645202) v izmeri 4.909 m2,
 52. parcela  2455 3748 (ID 1865769) v izmeri 324 m2,
 53. parcela  2455 3749 (ID 19511) v izmeri 97 m2,
 54. parcela  2455 3754 (ID 4889516) v izmeri 144 m2,
 55. parcela  2455 3755 (ID 1865770) v izmeri 191 m2,
 56. parcela  2455 3756/1 (ID 2294867) v izmeri 3.881 m2,
 57. parcela  2455 3756/2 (ID 111727) v izmeri 198 m2,
 58. parcela  2455 3757 (ID 3897757) v izmeri 3.025 m2,
 59. parcela  2455 3758 (ID 589786) v izmeri 6.042 m2,
 60. parcela  2455 3759 (ID 691521) v izmeri 626 m2,
 61. parcela  2455 3761 (ID 4218843) v izmeri 9.288 m2,
 62. parcela  2455 3764/1 (ID 2126286) v izmeri 10.082 m2,
 63. parcela  2455 3764/2 (ID 899947) v izmeri 35 m2,
 64. parcela  2455 3768/1 (ID 615030) v izmeri 4.772 m2,
 65. parcela  2455 3775/18 (ID 2306704) v izmeri 1.373 m2,
 66. parcela  2455 3776 (ID 4977420) v izmeri 492 m2,
 67. parcela  2455 3787/4 (ID 2151688) v izmeri 385 m2,
 68. parcela  2455 3787/5 (ID 1739702) v izmeri 125 m2,
 69. parcela  2455 3787/6 (ID 3496039) v izmeri 1.157 m2,
 70. parcela  2455 3787/7 (ID 3755810) v izmeri 1.231 m2,
 71. parcela  2455 3787/8 (ID 1571995) v izmeri 2.861 m2,
 72. parcela  2455 3787/9 (ID 5099225) v izmeri 8 m2,
 73. parcela  2455 3823 (ID 1602875) v izmeri  601 m2,
 74. parcela  2455 3824 (ID 931476) v izmeri 2.996 m2,

ki v naravi predstavljajo 316.245 m2 nezazidanih stavbnih zemljišč in 18.052 m2 kmetijskih zemljišč v skupni velikosti 334.297 m2 pri Terminalu v Sežani (v nadaljevanju se navajajo kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).


Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku (do 23.5.2019) za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 189" in za katero bo v Razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 8.270.000,00 EUR + 22% DDV.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.5.2019 do 11:59:59 ure.


JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE MELAMIN D.D. KOČEVJE26.4.2019

Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 137.767 delnic (ki predstavljajo 30,62 % delež v osnovnem kapitalu) družbe Melamin d.d. Kočevje, matična št. 5034043000, ki so uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi v okviru standardne kotacije in vpisane z oznako MKOG v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. Imetnik 137.767 zastavljenih delnic je NFD HOLDING, finančna družba d.d. - v stečaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična št. 1294261000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 11.6.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 12:00 ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.


Javni_razpis_Melamin_26_04_2019.pdf

MELAMIN.pogodba.pdf

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V STAVBI GRADIS V LJUBLJANI26.4.2019

Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov v stavbi GRADIS v Ljubljani – DUTB ID 1378 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini ID znak:

- del stavbe 1730-64-16 (ID 6285990), poslovni prostor št. 16 skupne površine 56,96 m2,

- del stavbe 1730-64-17 (ID 6285991), poslovni prostor št. 17 s površino 401,60 m2,

v 3. etaži poslovne stavbe GRADIS, na naslovu Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »Predmet Prodaje«), ki sta v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Razpisni Rok«) prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-001 in 1378-004« ali »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-001« ali »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-004«, in za katere bo v Razpisnem Roku plačana varščina, opredeljena v tem Vabilu (točka 2.2).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano naslov oz. sedež ponudnika.

Informativne cene za Predmet Prodaje znašajo:

 • Skupna kombinacija A, v naravi poslovni prostori s skupno površino 458,56 m2, ID znak: del stavbe 1730-64-16 in del stavbe 1730-64-17: v višini 489.000 EUR + pripadajoči davek;
 • Ločen sklop B, v naravi poslovni prostori s skupno površino 56,96 m2, ID znak: del stavbe ID 1730-64-16: v višini 65.000 EUR + pripadajoči davek;
 • Ločen sklop C, v naravi poslovni prostori s skupno površino 401,60 m2, ID znak: del stavbe ID 1730-64-17: v višini 428.000 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo skladno s 76a. členom ZDDV-1 obračunal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 23.05.2019 do 11:59:59 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do izteka Razpisnega Roka in je v istem roku plačana s tem Vabilom določena varščina.

Vabilo k oddaji zavezujocih ponudb Gradis ID 1378-001,1378-004.pdf

Zavezujoca ponudba za nakup Gradis ID 1378-001, 1378-004.pdf

Zavezujoca ponudba za nakup Gradis ID 1378-001.pdf

Zavezujoca ponudba za nakup Gradis ID 1378-004.pdf

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO 66 PRAVNIH OSEB - ZAKLJUČENO26.4.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s pravnimi osebami. 

Obveščamo vas, da je zaradi večjega interesa za prodajni paket terjatev do 66 pravnih oseb, rok za izvedbo skrbnega pregleda (dostop do VDR) podaljšan do 21.6.2019 do 14. ure in s tem posledično rok za oddajo zavezujočih ponudb podaljšan do 28.6.2019 do 14. ure.

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV do 66 pravnih oseb.pdf

TEASER_slo - podaljšan rok.PDF

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 18923.4.2019

 Predmet prodaje


Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč pri terminalu v Sežani – DUTB ID 100188 in 100189 so nepremičnine z ID znaki:

 1. parcela 2455 2725/152 (ID 3807653) v izmeri 18.487 m2,
 2. parcela 2455 3657/1 (ID  3419417) v izmeri 3.050 m2,
 3. parcela 2455 3657/2 (ID 2074813) v izmeri 205 m2,
 4. parcela  2455 3725 (ID 260189) v izmeri 119 m2,
 5. parcela  2455 3726 (ID 2946799) v izmeri 1.734 m2,
 6. parcela  2455 3736/5 (ID 859332) v izmeri 6.823 m2,
 7. parcela  2455 3736/6 (ID 2202417) v izmeri 1.503 m2,
 8. parcela  2455 3739/1 (ID 1035122) v izmeri 3.029 m2,
 9. parcela  2455 3739/2 (ID 3722297) v izmeri 1.557 m2,
 10. parcela  2455 3740/3 (ID 3554414) v izmeri 5.801 m2,
 11. parcela  2455 3740/4 (ID 1705890) v izmeri 448 m2,
 12. parcela  2455 3745/45 (ID 3832015) v izmeri 13.143 m2,
 13. parcela  2455 3745/59 (ID 2488377) v izmeri 20.757 m2,
 14. parcela  2455 3745/107 (ID 1957920) v izmeri 4.872 m2,
 15. parcela  2455 3745/117 (ID 4410415) v izmeri 32.100 m2,
 16. parcela 2455 3745/118 (ID 2058702) v izmeri 19.907 m2,
 17. parcela  2455 3745/119 (ID 3638761) v izmeri 15.933 m2,
 18. parcela  2455 3745/158 (ID 307401) v izmeri  30.643 m2,
 19. parcela  2455 3745/178 (ID 1975402) v izmeri 82 m2, v deležu 71/72;
 20. parcela  2455 3745/186 (ID 1920655) v izmeri 2.690 m2,
 21. parcela  2455 3745/363 (ID 3496264) v izmeri 1.166 m2,
 22. parcela  2455 3745/364 (ID 4547966) v izmeri 5.069 m2,
 23. parcela  2455 3745/410 (ID 2202416) v izmeri 68 m2,
 24. parcela  2455 3745/459 (ID 4645738) v izmeri 187 m2,
 25. parcela  2455 3745/460 (ID 2949845) v izmeri 194 m2,
 26. parcela  2455 3745/482 (ID 858686) v izmeri 108 m2,
 27. parcela  2455 3745/506 (ID 61236) v izmeri 2.607 m2,
 28. parcela  2455 3745/507  (ID 1438366) v izmeri 2.978 m2,
 29. parcela  2455 3745/516 (ID 2622423) v izmeri 12.251 m2,
 30. parcela  2455 3745/517 (ID 5057842) v izmeri 69 m2,
 31. parcela  2455 3745/518 (ID 3042512) v izmeri 25 m2,
 32. parcela  2455 3745/519 (ID 4301907) v izmeri 1.141 m2,
 33. parcela  2455 3745/520 (ID 1027647) v izmeri 1 m2,
 34. parcela  2455 3745/521 (ID 355736) v izmeri 1.581 m2,
 35. parcela  2455 3745/522 (ID 438635) v izmeri 3.240 m2,
 36. parcela  2455 3745/525 (ID 2707479) v izmeri 11 m2,
 37. parcela  2455 3745/526 (ID 4553987) v izmeri 308 m2,
 38. parcela  2455 3745/527 (ID 1531037) v izmeri 41 m2,
 39. parcela  2455 3745/528 (ID 2117677) v izmeri 643 m2,
 40. parcela  2455 3745/536 (ID 3892569) v izmeri 4.843 m2,
 41. parcela  2455 3745/537 (ID 859331) v izmeri 556 m2,
 42. parcela  2455 3745/538 (ID 4722222) v izmeri 2.030 m2,
 43. parcela  2455 3745/539 (ID 1698498) v izmeri 11.792 m2,
 44. parcela  2455 3745/540 (ID 2826704) v izmeri 13 m2,
 45. parcela  2455 3745/559 (ID 2882500) v izmeri 436 m2,
 46. parcela  2455 3745/560 (ID 1873854) v izmeri 7 m2,
 47. parcela  2455 3745/563 (ID 5065512) v izmeri 37.897 m2,
 48. parcela  2455 3745/564 (ID 1371020) v izmeri 6.591 m2,
 49. parcela  2455 3746/1 (ID 732221) v izmeri 611 m2,
 50. parcela  2455 3746/2 (ID 2747662) v izmeri 108 m2,
 51. parcela  2455 3747 (ID 4645202) v izmeri 4.909 m2,
 52. parcela  2455 3748 (ID 1865769) v izmeri 324 m2,
 53. parcela  2455 3749 (ID 19511) v izmeri 97 m2,
 54. parcela  2455 3754 (ID 4889516) v izmeri 144 m2,
 55. parcela  2455 3755 (ID 1865770) v izmeri 191 m2,
 56. parcela  2455 3756/1 (ID 2294867) v izmeri 3.881 m2,
 57. parcela  2455 3756/2 (ID 111727) v izmeri 198 m2,
 58. parcela  2455 3757 (ID 3897757) v izmeri 3.025 m2,
 59. parcela  2455 3758 (ID 589786) v izmeri 6.042 m2,
 60. parcela  2455 3759 (ID 691521) v izmeri 626 m2,
 61. parcela  2455 3761 (ID 4218843) v izmeri 9.288 m2,
 62. parcela  2455 3764/1 (ID 2126286) v izmeri 10.082 m2,
 63. parcela  2455 3764/2 (ID 899947) v izmeri 35 m2,
 64. parcela  2455 3768/1 (ID 615030) v izmeri 4.772 m2,
 65. parcela  2455 3775/18 (ID 2306704) v izmeri 1.373 m2,
 66. parcela  2455 3776 (ID 4977420) v izmeri 492 m2,
 67. parcela  2455 3787/4 (ID 2151688) v izmeri 385 m2,
 68. parcela  2455 3787/5 (ID 1739702) v izmeri 125 m2,
 69. parcela  2455 3787/6 (ID 3496039) v izmeri 1.157 m2,
 70. parcela  2455 3787/7 (ID 3755810) v izmeri 1.231 m2,
 71. parcela  2455 3787/8 (ID 1571995) v izmeri 2.861 m2,
 72. parcela  2455 3787/9 (ID 5099225) v izmeri 8 m2,
 73. parcela  2455 3823 (ID 1602875) v izmeri  601 m2,
 74. parcela  2455 3824 (ID 931476) v izmeri 2.996 m2,
 
ki v naravi predstavljajo 74 nezazidanih stavbnih zemljišč v skupni velikosti 334.297 m2 pri Terminalu v Sežani (v nadaljevanju se navajajo kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000, (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku (do 23.5.2019) za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ PRI TERMINALU V SEŽANI - DUTB ID 188 IN 189" in za katero bo v Razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 8.270.000,00 EUR + 22%ddv

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.5.2019 do 11:59:59 ure.

 Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - RE ID 188 in 189 podpisano.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe RE ID 188 in 189.pdf

KYC - slo.zip


 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI, R HRVAŠKA - DUTB 65203.4.2019

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 2 vili Bašanija, Svetioničarska ulica, R Hrvaška- DUTB ID 6520:

1. enota 8, neto tlorisna površina 215,38 m2, površina zemljišča 299,1 m2, v zemljiško knjižnem vložku 5161, k.o. 302023 Umag vpisana kot solastniški delež: 242/500 ETAŽNA LASTNINA (E-1), posamezni del "A", stanovanje S1, stoječa na parc. št. 28/1, v naravi hiša v izmeri 217 m2 in dvorišče v izmeri 401 m2, skupno izmera 618;

2. enota 12, neto tlorisna površina 215,38 m2, površina zemljišča 284,0 m2, v zemljiško knjižnem vložku 5159, k.o. 302023 Umag vpisana kot solastniški delež: 254/500 ETAŽNA LASTNINA (E-2), posamezni del "B", stanovanje S2, stoječa na parc. št. 28/2, v naravi hiša v izmeri 217 m2 in dvorišče v izmeri 342 m2, skupno izmera 559, z vpisano služnostjo postavljanja kolektorja in služnostjo polaganja vodovodnih cevi.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ - PONUDBA VILA BAŠANIJA - DUTB ID 6520 - enota 8" ali "NE ODPIRAJ - PONUDBA VILA BAŠANIJA - DUTB ID 6520 - enota 12" in za katero bo v Razpisnem Roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 350.000 EUR ( z vključenim davkom).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.4.2019 do 11:59:59 ure.

 

VABILA K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA - DUTB 6520.pdf

ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV 2 VIL, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA - DUTB 6520 - enota 8.pdf

ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV 2 VIL, SVETIONIČARSKA ULICA, R HRVAŠKA - DUTB 6520 - enota 12.pdf

 

 

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev22.3.2019

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji nezavezujoče ponudbe za odkup terjatev do naslednjih družb: (i) FORI Skupina, upravljanje z naložbami d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 1429639000, (ii) FORI, Fleksibilno organiziranje razvojnih idej, d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 5295700000, (iii) EMO-TECH, proizvodna družba d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 5657431000, (iv) ELVEL - elektrostrojni inženiring, trgovina in storitve d.o.o., Prešernova cesta 1A, 3320 Velenje, mat. št. 1803786000 in (v) TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, mat. št. 5033837000 (vse navedene družbe v nadaljevanju skupaj poimenovane: »Dolžniki ali Družbe«).

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 23.04.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16.00 ure.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 26.06.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16.00 ure.

Razpis za zbiranje ponudb - Skupina FORI_22 03 2019.pdf

Teaser_Fori_marec 2019.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA BENDIKT - DUTB ID 1060827.3.2019

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja Benedikt - DUTB ID 106082 je nepremičnina:

- neopremljeno 2-sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 520-745-15 v izmeri 53,40 m², v 4. etaži, na naslovu Napisna ulica 10, Benedikt, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi letnik 2012.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti, v zapri ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA BENEDIKT - DUTB ID 106082« in za katere bo v razpisnem roku, in sicer do oddaje ponudbe, vplačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 53.545,50 EUR (z vključenim 9,5% DDV)

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 15.03.2019, do 11:59:59 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - DUTB ID 106082

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe - DUTB ID 106082

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP VRSTNE HIŠE LIMBUŠ - DUTB ID 10192818.2.2019

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup vrstne hiše Limbuš - DUTB ID 101928 je nepremičnina:

- zemljišče z ID znakom: parcela 661 115/8, v velikosti 238 m², na katerem stoji stanovanjska stavba z ID št. 661-1506 skupne površine 162,90 m², v naravi nedokončana vmesna vrstna hiše skupne površine 162,90 m² na naslovu Vrunčeva ulica 3, Limbuš.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti, v zapri ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP VRSTNE HIŠE LIMBUŠ - DUTB ID 101928« in za katere bo v razpisnem roku, in sicer do oddaje ponudbe, vplačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 147.825,00 EUR (z vključenim 9,5% DDV)

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 04.03.2019, do 11:59:59 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - ID 101928.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe - ID 101928.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM KOMPLETA PARKIRNIH PROSTOROV V DVEH PARKIRNIH HIŠAH NA KOTNIKOVI IN METELKOVI ULICI V LJUBLJANI – DUTB ID 3423.1.2019

Predmet oddaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za najem kompleta parkirnih prostorov v dveh parkirnih hišah na Kotnikovi in Metelkovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 34 so nepremičnine:

-154 parkirnih prostorov v parkirni hiši na Kotnikovi ulici v Ljubljani, pod stavbami Kotnikova ulica 25-35, Ljubljana, z vhodom na parc. št. 2720/3 in 2724/8 k.o. Tabor, z ID znakom stavbe 1737-1007;

- 509 parkirnih prostorov in del skladiščnih ter voznih površin, v parkirni hiši na Metelkovi ulici v Ljubljani, ki se nahajalo v kletnih etažah etažirane parkirne hiše pod več stavbami, katerih ID znaki se nahajajo v pripetem Vabilu.

Najemodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za oddajo nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb  prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAJEM PARKIRNIH PROSTOROV NA KOTNIKOVI IN METELKOVI ULICI– DUTB ID 34«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 11.02.2019 do 11:59:59 ure.

 

»Obveščamo, da se v Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za najem kompleta parkirnih prostorov v dveh parkirnih hišah na Kotnikovi in Metelkovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 34, z dne 21.01.2019,  črta 4. odstavek 2.1 točke (Vsebina zavezujoče ponudbe), z vsebino:

»Ponudnik je dolžan ob predložitvi Obrazca predložiti tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke (Priloga 2 temu Vabilu). Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru nepopolno izpolnjene in podpisane izjave iz prejšnjega stavka, ponudnika pozove na dopolnitev le-te v primernem roku.«

 

V priloženem Obrazcu za oddajo zavezujoče ponudbe – ID 34. pdf (Priloga 1 Vabilu) se črta 1. alineja Obvezne priloge:

»- izpolnjene in podpisane izjave iz 4. odstavka 2.1 točke Vabila;«

 

Priloženi KYC obrazci – SLO.zip (kot Priloga 2 k Vabilu) in ZPPDFT - SLO - Priloga 2.zip obrazci se v celoti odstranijo.«

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - ID 34.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe - ID 34.pdf

 

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE - VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP LASTNIŠKEGA DELEŽA DRUŽBE DUTB BEOGRAD D.O.O. ALI NEPREMIČNINE »POSLOVNI OBJEKT V NOVEM BEOGRADU« NA NASLOVU MILUTINA MILANKOVIĆA 7V, NOVI BEOGRAD, DUTB ID 73817.12.2018

​PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE DO VKLJUČNO 15.03.2019 DO 12.00 URE.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za odkup (i) 100 % poslovnega deleža v družbi DUTB Beograd d.o.o., matična številka 21207926, davčna številka 109597626, na naslovu Milutina Milankovića 7V, Novi Beograd (v nadaljevanju: »Družba«), ki je v neposredni lasti Prodajalca ali (ii) Poslovne stavbe »Novi Beograd« na naslovu Milutina Milankovića 7 V, Novi Beograd, parc. št. 2872/8, k.o. Novi Beograd, ki je v lasti Družbe.

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup je:

a) 100 % lastniški delež v Družbi, katerega imetnik je Prodajalec (v nadaljevanju: »Poslovni Delež«), pri čemer prodaja Poslovnega Deleža poteka po načelu »vse ali nič«, kar pomeni, da se prodaja izključno 100 % Poslovni Delež in ga ni mogoče deliti na manjše poslovne deleže.

ali

b) nepremičnina »Poslovna stavba Novi Beograd« na naslovu Milutina Milankovića 7 V, Novi Beograd  v naravi poslovna stavba, v skupni velikosti 12.900 m2, stoječa na zemljišču parcela št. 2872/8 v izmeri 6.606 m2, k.o. Novi Beograd, do celote, ki je v lasti Družbe (v nadaljevanju: »Nepremičnina«).

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za nakup Poslovnega Deleža ali Nepremičnine, ki jih bo pravočasno prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti kuverti ali ovojnici na naslov: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA – DUTB BEOGRAD / NEPREMIČNINE »POSLOVNA STAVBA NOVI BEOGRAD«.

Informativna oglaševana prodajna cena znaša 12.500.000 € + pripadajoči davek.

Rok za oddajo/sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 14.02.2019. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 11:59:59 ure.

 

 

Podaljšanje roka za oddajo ponudb DUTB Beograd.pdf

Extension of the deadline DUTB Beograd.pdf

Produženje roka za dostavu ponuda DUTB Beograd.pdf

Beograd - Poslovni objekt - Vabilo zavezujočih ponudb ID 738.pdf 

 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM V SEŽANI - DUTB ID 1050234.12.2018

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta skladiščno poslovnih objektov s pripadajočim zemljiščem v Sežani – DUTB ID 105023 so nepremičnine:

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/8 (ID 5264516), v velikosti 5.611 m2, na katerem stoji stavba z ID št. 2455-1004, v naravi nestanovanjska stavba - hladilnice in specializirana skladišča, v skupni velikosti 4.859,40 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/9 (ID 5258759), v velikosti  3.117 m2, na katerem stoji večji del stavbe z ID št. 2455-2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 3883/16 (ID 4427578), v velikosti 942 m2, v naravi dostop in parkirišča, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/36 (ID 6187357), v velikosti  2.465 m2, na katerem stoji manjši del stavbe z ID št. 2455- 2746, v naravi nestanovanjska stavba – skladišča v skupni velikosti 2.379,5 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2455 3883/37 (ID 6187358), v velikosti  4.364 m2, v naravi dostop in parkirišča, na katerem stojita stavbi z ID št. 2455-2712, v naravi nestanovanjska stavba – transformator v velikosti 13,3 m2 in ID št. 2455-2747, v naravi nestanovanjska stavba – poslovni prostori v velikosti 234,6 m2, do celote.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP KOMPLETA SKLADIŠČNO POSLOVNIH OBJEKTOV V SEŽANI - DUTB ID 105023«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 2.900.000,00 EUR, v katero je že vključena vrednost hladilniške strojne opreme. Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 21.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - 4.12.2018.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup - ID 5023 - Priloga 1.pdf

ZPPDFT - SLO - Priloga 2.zip

KYC obrazci - SLO - Priloga 2.zip

 

 

 

 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNO – STANOVANJSKEGA OBJEKTA, FERRARSKA ULICA, KOPER – DUTB ID 394.12.2018

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno - stanovanjskega objekta je, ne vseljen poslovno - stanovanjski objekt z ID št. 2605-2070, v neto tlorisni površini 27.619 m2, na naslovu Ferrarska ulica 16 v Kopru, zgrajen leta 2013, etažnosti 4K+P+6N in pripadajočim zemljiščem v skupni izmeri 5.415 m2.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNO – STANOVANJSKEGA OBJEKTA,  FERRARSKA ULICA, KOPER – DUTB ID 39«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 25.000.000,00 € + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (9,5% DDV za stanovanja s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami, 22% DDV za poslovne prostore s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami) in ga bo plačal kupec.

Morebitni ponudniki si lahko predmet prodaje, kakor tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bo ob morebitnem nakupu predana kupcu, ogledajo po predhodnem dogovoru in dobijo dodatne informacije pri predstavniku prodajalca: Iva Kozar, tel. št. 01/429-38-34, elektronska pošta iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 20.12.2018.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 27.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

Obveščamo, da se v Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno – stanovanjskega objekta, Ferrarska ulica, Koper – DUTB ID 39, z dne 04.12.2018,  črta 4. odstavek 2.2. točke (Varščina), z vsebino: »Potrjen bančni račun pri banki v Sloveniji oz. v EU mora biti naveden v Obrazcu in mora biti identičen računu, iz katerega bo v primeru izbora kupca za Predmet Prodaje nakazana nadaljnja kupnina.«

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - ID 39.pdf

Obrazec za oddajo zavezujočih ponudb - Priloga 1 - ID 39.pdf

KYC obrazci - SLO - Priloga 2.zip

 

VABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP »LADJEDELNICA IZOLA « - DUTB ID 10005127.11.2018

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »LADJEDELNICA IZOLA« - DUTB ID 100051  so nepremičnine – 26 pozidanih zemljišč v skupni izmeri 42.054 m2, v naravi starejši ladjedelniški in industrijski objekti, primerni za rušenje, ki so v celoti lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. Zemljišča so lahko dostopna in komunalno opremljena.

Prodajalec bo obravnaval vse ponudbe za nakup predmeta prodaje, ki jih bo v roku za oddajo nezavezujočih ponudb prejel v fizični obliki na naslov DUTB, d.d. (Oddelek Nepremičnine), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov nepremicnine@dutb.eu, pri čemer je obvezno uporabiti obrazec – OBRAZEC ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE (Obrazec 1)

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 15.01.2019, do 11:59:59 ure.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec


Povezava do spletnega oglasa - DUTB ID 100051


Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb.pdf

Obrazec 1 nezavezujoča ponudba.pdf

Obrazec 2 Izjava o okoliščinah finačnega odkupa.pdf

Obrazec 3 Izjava - 13.clen ZUKSB.pdf


Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev ACO-LUKS d.o.o.23.11.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ACO-LUKS d.o.o. kovinarstvo, plastika, trgovina - v stečaju (dne 16.12.2014 izbrisan iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega postopka Okrožnega sodišča v Celju, št. St 1720/2011 z dne 19.11.2014), Obrežje 2, 1433 Radeče, matična številka 5308089000, davčna številka SI 50821962 (v nadaljevanju: Družba).

2018 11 22 javni razpis.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe KEOR d.o.o.-v stečaju - ZAKLJUČENO19.11.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe KEOR podjetje za proizvodnjo izdelkov, zaključna dela v gradbeništvu, posredovanje in trgovina d.o.o., Maribor - v stečaju, matična številka: 5309387000, davčna številka: 70477787 (v nadaljevanju: Družba).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 19.12.2018 do 14:00 ure.

KEOR Javni razpis.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNE STAVBE NA TRŽAŠKI 23, MARIBOR - DUTB ID 10019714.11.2018

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup Poslovnega objekta v Mariboru – DUTB ID 100197  je nepremičnina - zemljišče z ID znakom: parcela 2713 855/1 v velikosti 8.015 m2, na katerem na kateri stoji del poslovne stavbe z ID št. 2713-110-na naslovu Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, stavba ni etažirana in ni vpisana v zemljiški kataster, del v skupni površini 8.126 m2. 

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNE STAVBE, TRŽAŠKA 23, MARIBOR - DUTB ID 100197«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.


Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 1.440.000,00 + pripadajoči davek. 

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.


Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 30.11.2018 do 11:59:59 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB


Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika - VEČJA SLOVENSKA OBČINA - ZAKLJUČENO12.11.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do dolžnika - VEČJA SLOVENSKA OBČINA, ki je redni plačnik.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13.12.2018 do 14.00 ure.

Tender_prodaja terjatev_Večja slovenska občina.pdf 

 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA ZEMLJIŠČ NA PARMOVI ULICI V LJUBLJANI - DUTB ID 1000318.11.2018

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta zemljišč na Parmovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 100031 so nepremičnine -  32 v večini zazidanih stavbnih zemljišč, skupne površine 13.151 m2, na katerih v naravi stoji več starejših poslovnih objektov, primernih za rušenje, na naslovu Parmova ulica in Kurilniška ulica v Ljubljani, s parcelnimi številkami katerih ID znaki se nahajajo v pripetem vabilu.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP KOMPLETA ZEMLJIŠČ NA PARMOVI ULICI V LJUBLJANI – DUTB ID 100031«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 2.600.000,00 + pripadajoči davek. 

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 10.12.2018 do 11:59:59 ure.

 

>>Spletna povezava do oglasa<<

 

Zbiranje zavezujočih ponudb za nakup kompleta zemljišč na Parmovi ulici v Ljubljani je bilo zaključeno 10.12.2018. DUTB je sprejela odločitev za spremembo prvega odstavka razpisnih pogojev v točki 2.3. Odpiranje zavezujočih ponudb in izbor ponudnika kot sledi: »Odpiranje ponudb se bo izvedlo javno.« Vsi ponudniki so bili pozvani na javno odpiranje, ki bo dne 19.12.2018 ob 13:00 v prostorih DUTB na Davčni ulici 1 v Ljubljani.

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb_100031.pdf

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup- ID 31- 6.11.2018-MU2.pdf

KYC obrazci - SLO - Priloga 2.zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe RPFS d.o.o. 26.10.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe RPFS d.o.o..

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 27.12.2018 do 14.00 ure.

Razpis RPFS_oktober2018_SLO.pdf

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 3-SOBNEGA STANOVANJA V BREŽICAH - DUTB ID 603223.10.2018

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 3 - sobnega stanovanja v Brežicah je nepremičnina:

- neopremljeno 3- sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 1299-232-111 (5727973), v izmeri 116,5 m2, v 3. etaži s pomožnim prostorom in garažnim mestom v 1. etaži, na naslovu Ulica Stanka Škalerja 29, Brežice, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi letnik 2006.

Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP 3- SOBNEGA STANOVANJA V BREŽICAH – DUTB ID 6032«, in za katere bo pravočasno plačana varščina.

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 115.000,00 EUR + pripadajoči davek.  Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN) in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 15.11.2018 do 11:59:59 ure.

 

 

 

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo manjšinskih deležev v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.19.10.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic in poslovnih deležev v njeni neposredni lasti.

Predmet prodaje so spodaj navedene delnice in manjšinska lastniška deleža. Delnice različnih izdajateljev so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d.

Delniške družbe:

DružbaKDD oznakaTip delnicŠtevilo delnic% lastništva
Nigrad d.d.NIMRnavadne109.80024,91
Menina, d.d.MENGnavadne10.31020,28
Deželna banka Slovenije, d.d.SZBRnavadne15.6120,37

 

Družbi z omejeno odgovornostjo:

DružbaMatična št.Nominalna vrednost poslovnega deleža v lasti DUTBZap. št. deležaDelež v osnovnem kapitalu za prodajo (v %)
RIOSI INŽENIRING d.o.o.5339863000119.347,34 EUR51909, 5191139,1786
BANKART d.o.o., Ljubljana124427200017.760,91 EUR943830,8880

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19.11.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 16:00 ure. Podrobnejša navodila v zvezi s prodajnimi postopki so objavljena na spletni strani DUTB d.d. (www.dutb.eu).

Razpis BIG PACK d.o.o.pdf

Razpis BIG PACK dd.pdf

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE P&S EAST GROWTH LUXEMBOURG SICAR SCA – V LIKVIDACIJI17.10.2018

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic P&S EAST GROWTH LUXEMBOURG SICAR SCA – v likvidaciji, investicijska družba tveganega kapitala ("Sklad") s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Delnice so vpisane v Luksemburški poslovni register pod št. B114.579. Predmet prodaje je 2.694,313 delnic Sklada, kar predstavlja 11,5% delež v osnovnem kapitalu Sklada.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 7.11.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 15. ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - PS Final.pdf

1 - 30Next