Skip Navigation Linksnovice

Novice

 

  
  
DUTB v lanskem letu ustvarila 67 milijonov EUR dobička25.4.2018

​24. aprila 2018 je Upravni odbor DUTB je potrdil Letno poročilo DUTB za leto 2017, ki razgrinja uspešno poslovanje družbe v preteklem letu. V letu 2017 je DUTB  ustvarila 434,7 milijona EUR prilivov in 67 milijonov EUR dobička ter tako občutno presegla večino ključnih kazalnikov poslovanja, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije v Smernicah za delovanje DUTB. Uspešno in učinkovito poslovanje je imelo za posledico tudi znatno znižanje stroškov financiranja in poslovanja.

V letu 2017 je bilo s prodajo sredstev in upravljanimi odplačili dolga ustvarjenih 434,7 milijona EUR prilivov, kar predstavlja 21,5 % prenosne vrednosti vseh sredstev, več kot dvakratnik zakonsko določenega cilja 10 %. S tem je bilo preteklo leto najuspešnejše v zgodovini poslovanja DUTB. Medtem, ko je glavnina (322 milijonov EUR) ustvarjenih prilivov še vedno prišla iz posojilnega portfelja, je skoraj 100 milijonov EUR prilivov iz nepremičninskega portfelja potrdilo učinkovitost in usmeritev DUTB v prevzemanje nepremičnin iz zavarovanj kreditov z namenom upravljanja in dodajanja vrednosti za prodajo ob primernem času. Tu izstopata predvsem veliki stanovanjski soseski Celovški dvori ter Nokturno, ki sta bili v letu 2017 skoraj v celoti prodani, poleg tega pa je bilo prodanih tudi veliko trgovinskih in poslovnih prostorov.

V letu 2017 je bila dosežna rekordna raven dobička po davkih v višini 67,0 milijona EUR, kar je skoraj podvojilo kapital DUTB na 146,4 milijona EUR in dvignilo EROE (ekonomsko dobičkonosnost kapitala, tj. povprečno letno donosnost vloženega kapitala s popravki) na 24,7 %, visoko nad zahtevano mejo 8 %.

Bilančna vsota se je zmanjšala za 23 %, v glavni meri zaradi portfelja posojil, saj so dodatni prevzemi nepremičnin in premiki v lastniških naložbah imeli za posledico, da je vrednost slednjih portfeljev ostala na ravneh iz preteklega leta.

Presežna likvidnost je DUTB omogočila, da je med letom izvedla več predčasnih poplačil dolga, na koncu leta pa je poplačala tudi zadnji dve preostali obveznici, izdani ob prenosu sredstev na DUTB. Del poplačila je moral biti refinanciran, pogoji pa so veliko ugodnejši od preteklih, kar nadalje znižuje načrtovane odhodke iz financiranja ter omogoča DUTB večjo fleksibilnost v prihodnjem upravljanju dolga.

Tudi v kontekstu javnofinančne konsolidacije je DUTB v letu 2017 imela pozitiven vpliv na zmanjševanje primanjkljaja države. S svojimi transakcijami je, skladno z ESA metodologijo, katere uporabo nadzorujeta Ministrstvo za finance in Banka Slovenije, leto končala z znatnim presežkom, bolje od načrtov.

Revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ter dne 23. aprila 2018 izdala mnenje brez pridržka. Revidirano letno poročilo je dne 24. aprila 2018 obravnaval Upravni odbor in ga bo posredoval v sprejem Vladi Republike Slovenije v vlogi skupščine DUTB. Vlada Republike Slovenije letnega poročila še ni sprejela.

Revidirano letno poročilo DUTB 2017 je dostopno na tej povezavi: http://www.dutb.eu/SiteAssets/si/korporativni_dokumenti/letno%20porocilo%20DUTB%202017.pdf

Revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 201626.4.2017

V skladu z določili Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), objavlja revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016.

Delovanje DUTB so v letu 2016 zaznamovali uspešno izvedena pripojitev Factor banke in Probanke  ter visoki ustvarjeni prilivi iz upravljanja sredstev, ki so presegli zakonsko opredeljeni cilj. Ustvarjeni prilivi iz upravljanja sredstev so v letu 2016 znašali 369,2 milijona EUR, kar predstavlja 18,3 % vrednosti prenesenih sredstev in tako znatno presega določbo ZUKSB o letnih prilivih v višini vsaj 10 % ocenjene vrednosti prenesenih sredstev. Od ustanovitve dalje je tako DUTB ustvarila 862,8 milijonov EUR prilivov, kar je 43 % vrednosti vseh prenesenih sredstev na DUTB.

DUTB je v letu 2016 izkazala 7,8 milijonov EUR čiste izgube. Izguba je posledica ne dovolj visokega pozitivnega izida iz posojil, da bi pokrili odhodke financiranja in stroške poslovanja, in stroškov organizacijskega prestrukturiranja DUTB zaradi pripojitve Factor banke in Probanke. Pripojitev je prispevala tudi k znižanju lastniškega kapitala DUTB, ki je konec leta 2016 znašal 79,4 milijonov EUR. To znižanje je bilo delno pokrito z dokapitalizacijo s strani Republike Slovenije v višini 50,0 milijonov EUR v kapitalske rezerve DUTB. Ekonomska donosnost na kapital je konec leta 2016 znašala 9,5 %, kar je več kot znaša cilj iz Smernic za delovanje DUTB, ki je bil postavljen s strani Vlade Republike Slovenije.

DUTB je v letu 2016 v celoti poplačala 369,0 milijonov EUR finančnih obveznosti do Ministrstva za finance, ki so bile prevzete ob pripojitvi Factor banke in Probanke, ter uspešno refinancirala zapadlo obveznico. S tem so se pomembno znižali odhodki financiranja DUTB v letu 2017 in v prihodnje.

Revizijo računovodskih izkazov za leto 2016 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ter dne 25. 4. 2017 izdala mnenje brez pridržka. Revidirano letno poročilo je dne 25. 4. 2017 obravnaval Upravni odbor in ga bo posredoval v sprejem Vladi RS v vlogi skupščine DUTB. Vlada RS letnega poročila še ni sprejela.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe DUTB, d.d., Ljubljana, www.dutb.eu, najmanj pet let od datuma objave.

Obvestilo o pristopu k pogodbi21.4.2017

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

DUTB je dne 21.4.2017 s podpisom izjave o pristopu pristopila k Pogodbi o opravljanju storitev, sklenjeni dne 22.3.2017 in dopolnjeni z Aneksom št. 1 dne 21.4.2017 (v nadaljevanju: Pogodba) med družbami ALTA Skladi d.d. (v imenu in za račun vzajemnih skladov Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa, Alpen.Developed, delniški podsklad, Alpen.Emerging, delniški podsklad, Fleksibilni mešani podsklad ALTA PRIMUS in Fleksibilni mešani podsklad ALTA SENIOR), KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. (v imenu in za račun podskladov KD Krovnega sklada KD GALILEO, MEŠANI FLEKSIBILNI SKLAD, KD RASTKO, EVROPSKI DELNIŠKI SKLAD, in KD DIVIDENDNI, DELNIŠKI) in PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper (v imenu in za račun vzajemnega sklada PSP MODRA LINIJA – DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV), kot naročniki ter družbami PUBLIKUM HOLDING d.o.o., ALTA Invest, investicijske storitve, d. d. in ALTA Skupina, upravljanje družb, d. d. kot svetovalci.

Predmet Pogodbe je izvedba svetovalnih storitev v zvezi s prodajo delnic izdajatelja CINKARNA Celje, d.d. (v nadaljevanju: Družba) z oznako CICG in ISIN kodo SI0031103805.

V skladu z določili Pogodbe le-ta stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo ali k njej pristopijo naročniki, ki so skupaj imetniki vsaj tolikšnega števila delnic, ki predstavljajo 25 % + 1 delnico osnovnega kapitala Družbe in dne 21.4.2017 je DUTB s strani družbe ALTA Skupina, upravljanje družb, d. d. prejela obvestilo, da je Pogodba pričela veljati istega dne.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Obvestilo o sklepih skupščine DUTB2.11.2016

​Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine DUTB dne 27. 10. 2016 sprejela Letno poročilo DUTB za leto 2015 ter podelila razrešnico upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2015.

Nova spletna stran1.8.2016

DUTB je danes, 1. avgusta 2016, objavila prenovljeno spletno mesto www.dutb.eu. Vabljeni k ogledu. 

Iztekel se je razpis za glavnega izvršnega direktorja DUTB 1.8.2016

V petek, 29. julija 2016, se je iztekel razpis za glavnega izvršnega direktorja DUTB. Na razpis se je prijavilo 10  kandidatov iz Slovenije in tujine. Imen kandidatov DUTB ne razkriva. Prispele prijave bo pregledala Kadrovska komisija, na njen predlog bodo neizvršni direktorji DUTB po svoji presoji povabili na pogovor najustreznejše kandidate. Ime izbranega kandidata bo pred iztekom začasnega mandata GID DUTB.

Mednarodni razpis za glavnega izvršnega direktorja družbe11.7.2016

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja mednarodni razpis za glavnega izvršnega direktorja družbe. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za trajanja petletnega mandata, za polni delovni čas.

Več

DUTB doslej povrnila skoraj tretjino vrednosti prenesenih sredstev 31.5.2016

Po zaključenem prenosu sredstev iz bank, ki so bile podvržene ukrepom za krepitev stabilnosti, in končanem vzpostavljanju organizacije v letu 2014, se je DUTB v letu 2015 osredotočila na upravljanje nanjo prenesenih sredstev. Ustvarjeni prilivi iz upravljanja teh sredstev so leta 2015 znašali 356,2 milijona EUR, kar predstavlja 22,0 % vrednosti prenesenih sredstev in tako znatno presega določbo iz ZUKSB o letnih privih v višini vsaj 10 % ocenjene vrednosti prenesenih sredstev. Od ustanovitve je DUTB tako ustvarila 493,5 milijona EUR prilivov kar je skoraj tretjina vrednosti vseh prenesenih sredstev.


Osnovna dejavnost DUTB je upravljanje z nedonosnimi sredstvi med katerimi prevladujejo nedonosna posojila. Tako morajo za dobičkonosno poslovanje realizirani kapitalski dobički in prihodki iz prevrednotenja presegati stroške poslovanja in finančne odhodke. V letu 2015 je DUTB po nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazih zabeležila 8,3 milijona EUR izgube in s tem ni dosegla zahteve o 8 % donosnosti kapitala iz Smernic za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. Izguba je posledica dejstva, da prihodki iz prevrednotenja sredstev niso bili dovolj visoki, da bi pokrili finančne odhodke in stroške poslovanja kljub pozitivnemu rezultatu iz transakcij. Medtem ko so bili realizirani prilivi večinoma v skladu s pričakovanji, je glavni razlog za razliko v primerjavi s predhodnimi vrednotenji v nižji in bolj časovno oddaljeni oceni denarnih tokov iz preostalega portfelja v prihodnosti, ki so posledica ekonomskih ter drugih povezanih razlogov in iz tega izhajajočega pogleda potencialnih investitorjev.


Navkljub izgubi in zmanjšanju kapitala v letu 2015 je ta še vedno 20 % višji od začetne vrednosti kapitala, zmanjšanega za vračila kapitala lastniku po prenosu sredstev iz štirih državnih bank. Tako ekonomska dobičkonosnost kapitala (EROE), ki v izračunu upošteva tudi vračila kapitala lastniku in zato bolj primerno in celovito meri uspešnost DUTB, v povprečju znaša 11,4 % za vsako od dveh let delovanja DUTB.


DUTB je v skladu z določili 15. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti banki (ZUKSB) objavila Poročilo DUTB Državnemu zboru Republike Slovenije za leto 2015.

Postopek zbiranja ponudb za prodajo terjatev in poslovnega deleža v družbi Aha Emmi se nadaljuje7.3.2016

Družba za upravljanje terjatev bank se je glede na dodatni interes potencialnih ponudnikov odločila, da postopek zbiranja ponudb za prodajo terjatev in poslovnega deleža v družbi Aha Emmi d.o.o., ki je potekal  v okviru razpisa z dne 22. 7. 2015, nadaljuje. Zbiranje zavezujočih ponudb traja najkasneje do 21. 3. 2016.

Več