Skip Navigation Linkssporocila_za_javnost

Sporočila za javnost

 

  
  
Ukrepi DUTB za dokončno finančno prestrukturiranje Mariborske livarne Maribor29.6.2017

Ljubljana/Maribor, 29. junij 2017 – DUTB je kot največja lastnica in upnica družbe MLM danes na Okrožno sodišče v Mariboru vložila upniški predlog za ponovno prisilno poravnavo. Hkrati je DUTB družbi v tej fazi zagotovila ustrezne vire financiranja. Oba ukrepa bosta MLM, ki sicer uspešno izvaja operativno, poslovno in finančno prestrukturiranje ter pridobiva nove posle, zagotovila vzdržen dolg in možnost nadaljevanja rasti in razvoja v prihodnje.

Družba MLM zadnja leta uspešno izvaja prestrukturiranje, izboljšuje poslovne procese in pridobiva nove posle. Finančni učinki teh ukrepov se še niso v celoti realizirali, aktualni prihodki in denarni tok namreč ne dosegajo vrednosti, opredeljenih v Načrtu finančnega prestrukturiranja iz prisilne poravnave v letu 2013. Ob upoštevanju dejstva, da MLM deluje v kapitalsko intenzivni panogi, ki zahteva znatna vlaganja v proizvodna sredstva, njeno razdolževanje poteka počasneje kot je bilo predvideno. Posledično je uprava MLM ob koncu prvega trimesečja letošnjega leta ugotovila insolventnost družbe, saj brez dodatnih ukrepov finančnega prestrukturiranja ne bo zmožna poravnati obveznosti, ki so nastale pred prvo prisilno poravnavo. DUTB je vložila zahtevo za ponovno prisilno poravnavo, saj je ocenila, da je to najprimernejši način za ohranitev poslovanja družbe in ustvarjanje vzdržne strukture virov financiranja.

DUTB si skupaj z vodstvom MLM vseskozi prizadeva, da družbi zagotovi vzdržen dolg, kar bo MLM omogočilo nadaljnjo sposobnost pridobivanja novih poslov. Med ukrepi za odpravo insolventnosti se pripravlja tudi nov Načrt finančnega prestrukturiranja, ki poleg ponovne prisilne upniške poravnave predvideva tudi odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja in reorganizacijo družbe za izboljšanje dobičkonosnosti. Hkrati je DUTB družbi MLM v skladu z določili ZUKSB zagotovila posojilo v višini 1,5 milijonov evrov.

Postopek ponovne prisilne poravnave bo učinkoval le na obveznosti do upnikov iz prisilne poravnave iz leta 2013. DUTB v postopku konverzije dolgov v kapital načrtuje aktivno udeležbo iz razloga znižanja zadolženosti in izboljšanja kapitalske ustreznosti družbe MLM.

DUTB predčasno unovčila 1 milijardo evrov sredstev16.6.2017

Ljubljana, 16. junij 2017 – DUTB je nedavno dosegla pomemben mejnik v svojem poslovanju. Krepko pred načrti je namreč unovčila že dobro polovico vrednosti premoženja, ki je bilo kot tvegano preneseno nanjo iz slovenskih sistemskih bank. DUTB je v slabih treh in pol letih od prvih prenosov ustvarila več kot milijardo evrov denarnih prilivov, in sicer v skupnem seštevku 1,086 milijarde evrov do konca maja 2017.

Čeprav je bila naloga DUTB ustvariti 1 milijardo evrov prilivov šele v letu 2019, je ta mejnik dosegla že v maju 2017. Tako je daleč presegla minimalne zahteve, ki so določene v Smernicah Vlade RS za delovanje DUTB.  DUTB je v prvih petih mesecih letošnjega leta presegla tudi letni zakonski cilj 200 milijonov evrov, saj je do konca maja ustvarila že 227 milijonov evrov prilivov. Največji delež prilivov je bil ustvarjen iz prodaje in poplačila portfelja terjatev (80 %), preostanek pa iz prodaje portfeljev nepremičnin in lastniških deležev.

Največje transakcije letošnjega leta predstavljajo prodaje ali poplačila terjatev do družb DZS, Sava turizem, Vizija holding, Vizija holding 1, Grep, Sava TMC, Imparo in druge. DUTB je vložila tudi veliko energije v  pospeševanje prodaje nepremičnin, kar se v zadnjem obdobju kaže v izjemno uspešni prodaji ne le stanovanjskih temveč tudi drugih tipov nepremičnin v lasti DUTB.

Posledično je DUTB skoraj prepolovila svoj celotni dolg v višini slabih dveh milijard evrov. S poplačilom 1,7-milijardnega dragega dolga in z najemom 750 milijonov evrov novega, cenejšega dolga, je DUTB uspela zmanjšati stroške zadolževanja, ki so v preteklih letih predstavljali veliko breme na donosnost njenega poslovanja, in sicer za 40 milijonov evrov v obdobju dveh let. Tako je letos zabeležila 4,5 milijona evrov dobička že v prvem četrtletju 2017.

Na dan 31. maja 2017 je portfelj DUTB vseboval skupno več kot 2.000 terjatev, nepremičnin in lastniških deležev v skupni vrednosti več kot 1,05 milijarde evrov.

Medtem ko je v letih 2014-2015 DUTB prihodke ustvarjala predvsem iz večjih prodaj, je lani pomemben delež prihodkov ustvarila tudi iz prodaje premoženja manjše vrednosti, ki terja še zahtevnejšo obravnavo. Kljub temu ima DUTB v svojem portfelju še veliko zanimivih investicijskih priložnosti, njihovo uresničevanje pa bo zahtevalo še intenzivnejše prodajne pristope, podprte z usmerjenimi trženjskimi aktivnostmi.

V makroekonomskem smislu je aktivno unovčevanje terjatev DUTB pripomoglo k učinkovitejši izrabi prej slabih sredstev, na način da so prišle v roke novih lastnikov. Poleg tega je DUTB poskrbela za učinkovitejšo izrabo sredstev v uspešno prestrukturiranih družbah in tako prispevala k ponovnemu razcvetu slovenskega gospodarstva.
Zaključeno zbiranje zavezujočih ponudb v 3. fazi prodaje Celovških dvorov1.6.2017

Ljubljana, 1. junij 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je z včerajšnjim dnem, 31. majem, končala zbiranje zavezujočih ponudb za stanovanja in poslovne prostore v Celovških dvorih. V tretji fazi je DUTB kupcem ponudila 117 stanovanj ter 23 poslovnih prostorov.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo najkasneje v roku 21 dni od izteka razpisnega roka opravila tričlanska komisija s sodelovanjem notarke Mete Zupančič iz Ljubljane. Odpiranje ponudb ne bo javno. DUTB bo v nadaljnjem roku osem dni od poteka roka za odpiranje ponudb izbrala ponudnika, s katerim bo sklenila prodajno pogodbo za nepremičnino.

O izboru zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov v kompleksu Celovški dvori bo DUTB vse ponudnike obvestila prek kontaktnih podatkov, ki so jih zapisali v ponudbenem obrazcu, prek elektronske pošte in s priporočeno pošto najkasneje v roku 15 dni od poteka roka za izbor ponudnika.

Več informacij glede poteka 3. faze prodaje bo DUTB z javnostjo delila po zgoraj pretečenih rokih.

Novi OPPN Fiesa omogoča več urejenih zelenih površin, v primeru razveljavitve v veljavo vstopi prejšnji zazidalni načrt Fiesa-Pacug31.5.2017

Novi OPPN Fiesa, za katerega si civilna iniciativa prizadeva, da bi ga z referendumom preprečila, je bolj prilagojen značaju Fiese in hkrati tudi racionalnejši glede na obstoječi teren.

Novi OPPN Fiesa prinaša naslednje prednosti za to območje:

 • gradnja je omejena, saj novi OPPN Fiesa dovoljuje le 7.435,25 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine nove stanovanjske pozidave, prejšnji zazidalni načrt Fiesa-Pacug (ki je pravnomočen) pa omogoča gradnjo stanovanjskih, oziroma nastanitvenih površin v bruto tlorisni površini 11.575,82 kvadratnih metrov,
 • število nastanitvenih enot je zmanjšano s prvotnih 57 na 25,
 • načrtovana bruto tlorisna površina investitorju DUTB ostaja praktično enaka (stari zazidalni načrt dovoljuje gradnjo 3.139 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine nove stanovanjske pozidave, novi pa 3.178), novi investitor pa bo moral zgraditi več podzemnih parkirišč, ker je razbremenitev parkirnih površin za neposredno okolico,
 • načrtovani objekti bodo nižji, bolj privlačni ter manj moteči za okolje,
 • predvideva dokončanje, obnovo in izgradnjo vse potrebne infrastrukture v obravnavnem območju,
 • omogoča največjo možno omejitev gradnje v Fiesi brez izpostavitve odškodninskim tožbam investitorjev, ki so že pridobili gradbena dovoljenja na podlagi prejšnjega prostorskega akta, ki je še vedno veljaven.

V primeru razveljavitve novega OPPN Fiesa moramo poudariti, da bi v veljavo znova stopil prejšnji zazidalni načrt, ki dovoljuje 35 % več novozgrajenih stanovanjskih površin. Ker prejšnji prostorski akt ni bil izdelan na podlagi geodetskega načrta, bi bila v primeru gradnje zaradi neprilagojene višinske kote potrebna velika nasutja in gradnja velikih opornih zidov, zaradi česar bi bila gradnja za uporabnika manj prijazna, predvsem pa bistveno bolj moteča za okolje.

Novi OPPN torej za Fieso pomeni več zelenih površin, saj predvideva kar 35 % manj pozidave. Torej ne drži, da bi potencialnemu investitorju omogočil bistveno obsežnejšo gradnjo v Fiesi. Razveljavitev novega OPPN ne bo preprečila ali ustavila morebitnih gradenj v Fiesi, saj v veljavo stopi prejšnji prostorski akt.

Podpis sporazuma s Hrvati24.5.2017

​Izjava za medije – dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor DUTB:

Celoten projekt prestrukturiranja družbe Cimos je bil kot tek na dolge proge z ovirami. Kljub vsemu nam je na koncu uspelo vse ovire uspešno premagati.

V preteklih tednih smo izpilili še vse zadnje podrobnosti, tako da smo se lahko vsi udeleženci strinjali s koraki do končnega rezultata. Prejšnji teden je tako Cimos dobil novega strateškega lastnika in danes je na vrsti še en ključni mejnik – podpis sporazuma o prodaji terjatev hrvaške državne agencije do družbe Cimos. V njem se je hrvaška stran zavezala, da bo umaknila tožbo zoper Cimos, saj je DUTB odkupila te terjatve za 7 milijonov evrov.

Od tu naprej se lahko Cimos v celoti usmerja v svojo prihodnost. Družba je dobila trdno lastniško strukturo, vzdržne ter neobremenjene finančne in pravne pogoje za poslovanje, s tem pa podlago za dolgoročno stabilnost družbe in trdne okvirje za njen nadaljnji razvoj.

Prestrukturiranje Cimosa je dokaz, da le dobro sodelovanje na vseh ravneh prinese želen rezultat. Zato iskrena hvala vsem deležnikom, ki so sodelovali in doprinesli k uspešnemu zaključku tega dolgotrajnega in kompleksnega procesa! S konstruktivnim sodelovanjem vsakega izmed njih smo dosegli za vse primerno in želeno rešitev.

Prodaja Cimosa uspešno zaključena, družba TCH postala nova lastnica Cimosa18.5.2017

Koper, 18. maj 2017 - Danes se je končal postopek prodaje slovenskega proizvajalca avtomobilskih delov Cimos družbi TCH, ki je del italijanskega poslovnega sistema Palladio Holding Group. Posel je uspešno zaključen ob izpolnitvi vseh pogojev, zapisanih v Kupoprodajni pogodbi, ki je bila med prodajalci in kupcem podpisana 14. oktobra 2016. Kupnina v višini 100.000 evrov je bila plačana prodajalcem. Izveden je bil tudi prenos delnic in vpis lastniških deležev. TCH je za potrebe dokapitalizacije Cimosa na fiduciarni račun že nakazal 18,3 milijonov evrov svežega kapitala, ki bo delno namenjen obratnemu kapitalu za posodobitev proizvodnje in izboljšanje poslovanja ter upravljanja družbe, delno pa poplačilu bilateralnih bank. Pretežni del preostanka obveznosti do bilateralnih bank pa bo kupec predvidoma poplačal do konca maja, ko bo Cimosu zagotovil svežo likvidnost v višini 15 milijonov evrov. 

Vodstvo Cimosa je izvedlo temeljito operativno prestrukturiranje, ki se je začelo leta 2014 in ki je bilo ključnega pomena za razvoj družbe. Hkrati je potekalo finančno prestrukturiranje in iskanje novega lastnika. Ta proces se je uspešno zaključil danes.

Dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank, ki je vodila konzorcij prodajalcev 92,3-odstotnega lastniškega deleža v Cimosu, je ob zaključku prodaje Cimosa dejal: »Ob zaključku postopka prodaje Cimosa, ki je trajal skoraj dve leti in je bil izjemno kompleksen, lahko z zadovoljstvom povemo, da smo prečkali ciljno črto in da so vsi vpleteni deležniki trdno prepričani, da je to najboljši možni izid za Cimos in vse vključene deležnike. Po dolgotrajnem postopku prodaje je Cimos končno dobil novega lastnika in predvsem strateško usmerjenega partnerja, ki bo družbi lahko zagotovil nov začetek ter poskrbel za njeno nadaljnjo rast in razvoj. Palladio ima - skozi naložbe v skupino Dynamic Techologies Group in TCH - obsežne izkušnje in svetovno prepoznavnost v avtomobilski industriji, prav tako pa ima za sabo že vrsto primerov, kjer so uspešno preoblikovali podjetja. Vlagatelj bo Cimosu zagotovil potrebna znanja in sredstva za nadaljnji uspešni razvoj podjetja ter njegovo vnovično uvrstitev na seznam najuspešnejših podjetij. DUTB je izredno zainteresirana za vzdržno poslovanje Cimosa v prihodnje in bo skrbno spremljala nadaljnji dolgoročni razvoj tega industrijskega velikana, izjemno pomembnega za Slovenijo, saj v prihodnje ostaja glavna upnica prestrukturiranega in privatiziranega podjetja.«

Lidia Glavina, predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga je prav tako zadovoljna s sklenitvijo posla s Cimosom: »SDH je kot član prodajnega konzorcija v prodajnem postopku aktivno sodeloval, saj je bilo ključno, da se postopek prodaje uspešno zaključi zaradi ohranitve znanja in tehnologije, ki je v družbi Cimos na vrhunski ravni, kot tudi zaradi ohranitve čim večjega dela njegove proizvodnje ter ohranitve delovnih mest. Potrebno se je zavedati, da je bilo za Cimos, ki danes sicer posluje bolje kot v preteklosti in dosega boljše rezultate, ključno, da v njegovo lastniško strukturo vstopi zasebni investitor s svežim kapitalom. Na tej podlagi bodo Cimosovi kupci podaljševali sodelovanje z njim, kar daje dodatni pozitivni signal za obstoj in uspešno delo družbe.

Potrebno je poudariti, da gre za uspešen zaključek izredno zahtevnega prodajnega postopka, ki je toliko bolj specifičen, ker je potekal hkrati s poslovnim in finančnim prestrukturiranjem družbe po izvedeni pravnomočni prisilni poravnavi. V prodajnem postopku je bilo potrebno doseči dogovore z velikim številom deležnikov, zato smo zelo zadovoljni, da so vse strani, ki so aktivno sodelovale v prodajnem postopku, verjele v Cimosov potencial in vztrajale v pogajanjih, jih uspešno zaključile ter s tem družbi dale možnost za nadaljnje poslovanje v prihodnosti.

Cimosu želimo v prihodnje veliko poslovnih uspehov in nadaljnji razvoj.«

Gino Berti, predsednik upravnega odbora TCH, je ob zaključku posla spregovoril še nekaj besed o prihodnosti: "Transakcija je zahtevala izjemen angažma vseh deležnikov in treba je jasno povedati, da današnjega mejnika ne bi bilo mogoče doseči brez tesnega sodelovanja med prodajalci, poslovodstvom, zaposlenimi in njihovimi zastopniki, slovenskimi in neslovenskimi bankami, kupci, dobavitelji ter državo in lokalno politiko.  Radi bi se zahvalili vsem, zlasti ministroma Zdravku Počivalšku in Goranu Mariću, ki sta vložila veliko truda v reševanje spora, ki je trajal dve desetletji in je tudi predstavljal veliko oviro pri sklenitvi kupoprodajnega sporazuma.

Novi lastnik in poslovodstvo se bosta z vso zavzetostjo trudila zagotoviti nova naročila za Cimos, saj so ta v zadnjem času močno upadla, med drugim tudi zaradi težkega finančnega položaja Cimosa. Ključno nalogo za uspešno sanacijo družbe bo predstavljala obnovitev portfelja naročil na sprejemljivo raven, pri čemer se ta proces že pospešeno odvija. Začeli so se že konstruktivni pogovori in pogajanja s ključnimi kupci Cimosa, ki so hkrati tudi dolgoletni partnerji TCH, novi lastnik in poslovodstvo pa sta prepričana, da si bo Cimos lahko povrnil njihovo zaupanje.

Kljub temu pa nas čakajo še mnogi izzivi, zato ne gre pričakovati, da bodo rezultati reorganizacije Skupine vidni takoj, zlasti ob upoštevanju specifičnega delovanja avtomobilske industrije, kjer običajno od pridobitve naročila do dobave izdelkov mine tudi do 18 mesecev. Kljub temu smo na podlagi naših preteklih izkušenj prepričani, da bo lahko Cimos uspešno saniran v razumnem roku ob naši močni podpori.

TCH je ponosen, da je postal Cimosov strateški partner, pri tem pa je trdno zavezan k izvajanju dolgoročnega načrta, ki bo zagotovil uspešno prihodnost za Cimos in vse njegove deležnike. Za doseganje tega cilja bomo že letos vložili 35 milijonov evrov. Načrtujemo, da bomo v naslednjih treh letih vložili dodatnih 50 milijonov evrov v racionalizacijo in konsolidacijo industrijske baze Cimosa ter tako našemu celotnemu poslovnemu sistemu omogočili, da bo lahko uspešno krmaril med čermi cikličnih nihanj, ki so značilna v avtomobilski industriji. Tako bomo lahko v največji možni meri vpregli poslovni in proizvodni potencial skupine TCH-Cimos.

Sedež nove poslovne skupine bo v Kopru. V Sloveniji bo ostal tudi razvoj poslovne skupine, kar bo v dolgoročni perspektivi ustvarjalo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.«

Giorgio Drago, predsednik upravnega odbora Palladio Holding, je izjavil: »Veseli nas, da smo uspešno sklenili to kompleksno transakcijo, v katero smo v zadnjih mesecih vložili veliko truda. Posebej bi rad izpostavil, da takšnega izida ne bi bilo mogoče zagotoviti brez podpore vseh vključenih deležnikov. Zdaj sta TCH in Cimos pripravljena, da združita moči, s ciljem ustvariti vodilno evropsko skupino za proizvodnjo avtomobilskih delov ter dodatno okrepiti trdna in dolgoročna partnerstva s svojimi strankami. V holdingu Palladio bomo to podprli z našimi izkušnjami in bogatim znanjem iz avtomobilske industrije, ki smo ga pridobili skozi upravljanje naših naložb, hkrati pa bomo izkoristili preizkušene možnosti za uspešno upravljanje kompleksnih poslovnih sanacij.«  

Gerd Rosendahl, predsednik uprave Cimosa, je ob tej priložnosti povedal: »Izredno zadovoljni smo, da je po skoraj dveh letih trajajočem procesu in naporih vseh sodelujočih strani, prišlo do uspešnega zaključka privatizacije skupine Cimos. Prepričan sem, da sta Palladio Automotive in Cimos odlična strateška kombinacija.

Naveza med Palladiem Automotivom in Cimosom je z izjemnim sinergijskim potencialom in z globalnim pokrivanjem tržišča nedvomno prava podlaga za uspešnost družbe v prihodnosti. Pogoj za krepitev Cimosovega položaja na avtomobilskem trgu pa je tudi nadaljnje izvajanje aktivnosti za optimizacijo poslovanja, ki so že doslej prispevale k ogromnemu napredku, zahvaljujoč se zavzetosti in pripadnosti zaposlenih v vseh poslovnih procesih in v vseh regijah, v katerih deluje skupina. Ponosni smo na doseženo v zadnjih treh letih in veselimo se poslovnih izzivov in priložnosti, ki so pred skupino. Skupino, ki bo dolgoročno ustvarjala vrednost lastnikom, kupcem in zaposlenim.«

DUTB podpisala prodajno pogodbo za kompleks TVM v Mariboru18.5.2017

Ljubljana, 18. maj 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), d.d., je z družbo TAM-Europe, d.o.o., podpisala prodajno pogodbo za kompleks nekdanje Tovarne vozil Maribor (TVM). Družba Tam-Europe, ki je bila do sedaj najemnik tega kompleksa, je bila kot najboljši ponudnik izbrana v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup kompleksa.

TAM-Europe bo tako postal lastnik proizvodnih prostorov, zemljišča, proizvodne opreme, strojev in drugih naprav za proizvodnjo vozil nekdanje TVM in bo nadaljeval z razvijanjem in proizvajanjem vozil. Družba TAM-Europe bo z nakupom kompleksa še naprej ostala pomemben deležnik pri razvijanju širše mariborske regije.

DUTB v obalnem naselju Nokturno našla kupce že za več kot 100 stanovanj19.4.2017

Ljubljana, 19. april 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) nadaljuje z uspešno prodajo stanovanj v naselju Nokturno. Od začetka prodaje 1. oktobra 2016 je DUTB s kupci stanovanj podpisala 90 prodajnih pogodb, dodatno je rezerviranih še 15 stanovanj v naselju. Skupaj se tako kar 105 stanovanjskih enot spogleduje z novimi lastniki.

DUTB s prodajo stanovanj v naselju Nokturno krepko zvišuje povprečje prodanih stanovanj na koprskem območju, kjer je bilo leta 2015 v povprečju prodanih le približno 17 stanovanjskih enot na mesec (vir: GURS). Samo v 2. prodajni fazi Nokturna, torej od sredine februarja 2017, je DUTB našla lastnike že za 58 stanovanj. Med prodanimi ali rezerviranimi stanovanjskimi enotami v Nokturnu je 13 enosobnih, 42 dvosobnih, 15 dvosobnih s kabinetom ter 35 večjih tri in štirisobnih stanovanj. Kupcem je na voljo le še nekaj več kot 100 stanovanj, od tega približno četrtino manjših eno in dvosobnih stanovanj, 40 dvosobnih stanovanj s kabinetom ter podobno število stanovanj največjega površinskega razreda. Od 11. februarja 2017 DUTB stanovanja v naselju Nokturno prodaja na klasičen način z vnaprej določenimi cenami. Prodajne cene so zasnovane skladno z dejanskimi trendi povpraševanja po stanovanjih v soseski Nokturno in so bile oblikovane upoštevajoč preference kupcev ter rast cen na obalnem nepremičninskem trgu.

Stanovanja v naselju Nokturno so višjega kakovostnega razreda z nadpovprečno velikimi stanovanjskimi ter terasnimi površinami, višjimi stropi in opremo višjega cenovnega razreda. Vsa stanovanja imajo pogled na morje, soseska tako omogoča visoko kakovost bivanja za različne segmente kupcev stanovanj. Od 20. marca je pod naseljem Nokturno zaprta Parenzana, cesta, ki povezuje Koper in Izolo. Priobalni pas naj bi bil v bodoče namesto avtomobilom bolj namenjen druženju in rekreaciji, kar ocenjujemo da bo v kombinaciji z razvojem kakovostnejše kopališke infrastrukture še dodatno povečalo tržno vrednost nepremičnin v okolišu.  

Dodatne informacije za kupce:

 • Cene stanovanj so objavljene na spletni strani www.nokturno.eu v rubriki Stanovanja.
 • Za ogled stanovanj kupce naprošamo za predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na brezplačni telefonski številki 080 81 18 ali na elektronskem naslovu info@nokturno.si
 • Cene stanovanj so določene vnaprej in niso predmet pogajanj.   
 • Na spletni strani www.nokturno.eu je nameščena aplikacija za GPS navigacijo, ki vodi do naselja Nokturno.
 • DUTB v skladu z zakonodajo jamči za skrite napake.
 • Postopek prodaje vodi agencija ABC nepremičnine, d.o.o., ki je bila izbrana z javnim naročilom.
DUTB začenja zadnjo fazo prodaje soseske Celovški dvori, naprodaj 117 stanovanj ter 23 poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti6.4.2017

Ljubljana, 6. april 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) z 11. aprilom začenja prodajo največjega paketa stanovanj v Celovških dvorih, kupcem bo na voljo 117 stanovanj. Prav tako bo kupcem istočasno na voljo 23 poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti.

DUTB je tudi za tretjo fazo prodaje oblikovala atraktivne izhodiščne cene tako za stanovanja kot za poslovne prostore. Cene so oblikovane na podlagi informacij s trga ter izkušenj prvega in drugega kroga prodaje ter so trenutno najugodnejše za novogradnje v Ljubljani. Prodaja stanovanj in poslovnih prostorov bo tudi v tretji fazi potekala po prodajnem pristopu Dnevi odprtih vrat - 50 dni z zbiranjem zavezujočih ponudb (od 11. aprila do 31. maja). V tretji fazi DUTB prodaja največji paket stanovanj ter poleg še 23 poslovnih prostorov, zato je obdobje dnevov odprtih vrat podaljšano na 50 dni.

V soseski Celovški dvori je poleg 117 stanovanj na voljo 23 poslovnih prostorov v 3. gradbeni fazi - 16 poslovnih prostorov je v treh etažah (klet, pritličje in 1. nadstropje), sedem pa v dveh etažah (pritličje in 1. nadstropje). Poslovni prostori omogočajo udoben dostop, saj imajo večinoma neposreden vhod iz pripadajočih garažnih parkirnih mest v kletni del poslovnega prostora, povezan s pritličjem poslovnega lokala. Veliko število stanovalcev, izredna dostopnost lokacije, razvijajoča se okoliška infrastruktura ter velika izložbena okna, ki omogočajo možnost za samopromocijo, zagotavljajo, da je nakup poslovnega prostora v soseski Celovški dvori naložba v prihodnost.

Poslovni prostori v Celovških dvorih so zanimivi za različne dejavnosti, naprodaj so poslovni prostori, ki so primerni za storitvene, trgovske ali pisarniške dejavnosti (brez lastniške terase) ter poslovni prostori z večjimi lastniškimi terasami, primerni tudi za gostinske dejavnosti.

DUTB bo v skladu z zakonodajo jamčila za skrite napake v stanovanjih. Postopek prodaje tretje faze bo vodila agencija STOJA Trade d.o.o., ki je bila izbrana z javnim naročilom.

Dodatne informacije:

 • Pogoji in navodila za oddajo zavezujočih ponudb bodo objavljeni na spletni strani www.celovskidvori.eu v rubriki Prodaja najkasneje dan pred začetkom ogledov.
 • Potencialni kupci bodo vsa navodila prejeli tudi ob ogledu želenih stanovanj ali poslovnih prostorov. 

Priporočamo predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na telefonski številki: 01/2800-863 ali na elektronski naslov: info@celovskidvori.eu.

Za DUTB uspešno leto na področju upravljanja nepremičnin22.3.2017

Ljubljana, 22. marec 2017 –  Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je leto 2016 na področju upravljanja nepremičnin končala uspešno. Na področju lastniških nepremičnin je DUTB v 2016 prodala 166 enot v skupni vrednosti skoraj 18 mio EUR, s prodajo terjatev, kjer nepremičnine služijo kot zavarovanje, pa je DUTB dosegla skupno vrednost prek 89 mio EUR.

V znesek slabih 18 mio EUR na področju lastniških nepremičnin še ni všteta prodaja Celovških dvorov in Nokturna, ki ju je DUTB začela prodajati v letu 2016. DUTB je v letu 2016 podpisala pogodbe še za 16 enot lastniških nepremičnin v vrednosti skoraj 10 mio EUR, kupnina za te nepremičnine bo nakazana in prodaja šteta v leto 2017.

Področje upravljanja z nepremičninami v DUTB upravlja z dvema ključnima kategorijama: lastniške nepremičnine in nepremičnine, ki služijo kot zavarovanje za terjatve. Pri lastniških nepremičninah gre v večini za nepremičnine, ki jih je DUTB prevzela iz stečajnih postopkov, saj bi vrednost le-teh v nadaljnjih korakih prodaje zdrsnila pod interno pričakovano vrednost, kar bi privedlo do nižje vrednosti za lastnika oz. davkoplačevalce. Vse prevzete nepremičnine DUTB aktivno upravlja, predvsem z izvajanjem potrebnih ukrepov z namenom povečevanja vrednosti ter izboljšanja možnosti prodaje.

Na področju lastniških nepremičnin je v 2016 prevladovala prodaja stanovanjih enot, teh je DUTB skupaj prodala 61. DUTB je v 2016 prodala še 20 enot zemljišč, 6 industrijskih enot, 10 enot s poslovnimi prostori, 19 turističnih enot, 9 trgovskih prostorov ter 41 enot v kategoriji ostalo.

DUTB je na področju nepremičnin tudi leto 2017 začela zelo obetavno. Do sedaj je namreč DUTB zgolj na nepremičninskem segmentu stanovanj in hiš prejela kupnino že za 98 enot v vrednosti okoli 13 mio EUR. Številka bo seveda še višja, saj od februarja poteka nadaljnja prodaja stanovanj in poslovnih prostorov v soseski Nokturno, kjer je DUTB v prvem mesecu prodaje podpisala pogodbe za 25 stanovanj, predvidoma aprila pa se bo nadaljevala prodaja Celovških dvorov, kjer bo v zadnji fazi prodaje naprodaj 117 stanovanj in 23 poslovnih prostorov.

DUTB nima pravne podlage za izdajo izbrisnih pobotnic15.3.2017

Ljubljana, 15. marec 2017 - Zaradi napačnega poročanja POP TV, ki je v oddajah 24ur Zvečer 13. in 14. marca letos navajal neresnične in neutemeljene informacije v zvezi s poplačilom podizvajalcev družbe Vegrad AM, DUTB objavlja resnične informacije. Navkljub pisnim pojasnilom DUTB voditelj in novinarji POP TV ne razumejo ali nočejo upoštevati dejanskega stanja obravnavane tematike. Dejstvo namreč je, da voditelj in novinarji krivdo za situacijo podizvajalcev družbe Vegrad AM pripisujejo DUTB, pri čemer ne razumejo, da bi DUTB, če bi postopala kot predlagajo na POP TV, ne le delovala v nasprotju s svojim poslanstvom, temveč tudi kršila zakonodajo.  Ob tem pa ni nezanemarljiva informacija, da so  podizvajalci iz stečajne mase Vegrad AM prejeli tudi že odškodnino.  

Da bi javnosti predstavili realno sliko, objavljamo pojasnila v nadaljevanju.

 

Namen ustanovitve DUTB

Republika Slovenija je Družbo za upravljanje terjatev bank ustanovila za to, da povrne denar, ki so si ga od bank izposodila podjetja, nato pa iz takšnih ali drugačnih razlogov denarja niso vračale. Ker je bankam zaradi velikega obsega nedonosnih kreditov grozila kapitalska neustreznost, se je država odločila, da bo to premoženje odplačno prenesla na DUTB.

Prenos dolžnika Vegrad AM iz NLB na DUTB

Na DUTB so bile v sklopu procesa prenosa terjatev (formalno konec 2013, fizično pa spomladi 2014) iz NLB prenesene tudi  terjatve dolžnika Vegrad AM, d.o.o., v stečaju. Šlo je za 92.953.000 evrov terjatev s pripadajočimi zavarovanji v obliki stanovanj v Celovških dvorih.

Kupci, ki so stanovanja pridobili s kompenzacijo, so vedeli, da so stanovanja  obremenjena

Omenjene terjatve pa niso bile zavarovane zgolj s stanovanji v lastništvu družbe Vegrad AM, temveč tudi s stanovanji v lasti drugih pravnih oseb. Te pravne osebe so stanovanja pridobile na osnovi t. i. »kompenzacije«. Ker NLB kot hipotekarna upnica ni prejela kupnine iz naslova prodaje stanovanj, saj je šlo za nedenarni tok med prodajalcem (Vegrad AM) in podizvajalci, tudi ni izdala izbrisnih pobotnic. Tako stanovanja niso postala bremen prosta. Podizvajalci, ki so stanovanja pridobili s kompenzacijo, so bili s temi dejstvi seznanjeni. V pogodbah, ki so jih podpisali z družbo Vegrad AM (lastnico stanovanj), je bilo namreč navedeno, da kupujejo »obremenjeno« nepremičnino.

Pri tem poudarjamo, da podizvajalci-lastniki teh stanovanj niso plačali, temveč so jih kompenzirali za opravljena dela in storitve, ki so jih opravili kot podizvajalci Vegrada. S tega vidika so podizvajalci, ki so se dogovorili za kompenzacije s stanovanji, v prednosti v primerjavi s tistimi podizvajalci, ki v kompenzacije niso šli. Iz zemljiške knjige izhaja, da so na predmetnih nepremičnih vpisane veljavne hipoteke v korist NLB oz. zdaj DUTB, poleg ostalih hipotek.

Tudi če bi DUTB pobotnice izbrisala, bi pravico na stanovanjih uveljavljali drugi nosilci hipotek

Hkrati  DUTB s strani NLB ni prejela nobene dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da je lastnikom »obremenjenih stanovanj« dolžna izdati izbrisne pobotnice. DUTB je lastnike omenjenih stanovanj večkrat pozvala, da ji predložijo pisno dokumentacijo, iz katere bi nedvoumno izhajalo, da je DUTB dolžna izdati izbrisne pobotnice. Žal neuspešno, lastniki dokumentacije niso nikoli dostavili.

Podizvajalci so iz stečajne mase Vegrad AM prejeli odškodnino

Ob vsem navedenem je pomembno poudariti, da je stečajni upravitelj Vegrada AM Bojan Klenovšek v sodelovanju z NLB podizvajalcem iz stečajnega postopka družbe Vegrad AM izplačal odškodnino v višini 1,3 evrov mio. Denar je bil nakazan v letu 2016.   

Kaj zakon določa v primeru neplačila dolga

V primerih, ko dolg ni poplačan, je pravica in dolžnost vsakega hipotekarnega upnika, da si dolg povrne z unovčitvijo zavarovanja. Omenjena stanovanja, ki so zavarovanja za dolg družbe Vegrad AM, je torej treba poplačati, sicer ta dolg pade na pleča davkoplačevalcev.

Vloga DUTB v omenjenem primeru

DUTB je z zakonom zavezana cilju, da maksimira vrednost tveganemu premoženju, ki ga je nanjo prenesla država (DUTB pa zanj plačala s svežim kapitalom), in na ta način povrne kar največ davkoplačevalskega denarja.  Zato je v skladu z zakonom za poplačilo dolga družbe Vegrad AM dolžna unovčiti zavarovanja v obliki stanovanj.

Uspešen prvi mesec 2. faze prodaje stanovanj v naselju Nokturno13.3.2017

Ljubljana, 13. marec 2017 –  Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v mesecu dni 2. faze prodaje podpisala 25 novih kupoprodajnih pogodb za stanovanja v naselju Nokturno, torej v povprečju za več kot stanovanje na delovni dan.

DUTB sicer pričakuje povečan interes za stanovanja v prihajajočih spomladanskih in poletnih mesecih, ki so najbolj primerni za prodajo stanovanj na Obali. Vsekakor pa podpis pogodb za 25 stanovanj v prejšnjem mesecu, potrjuje, da je nakup stanovanja v naselju Nokturno dobra odločitev. Stanovanja so višjega kakovostnega razreda z nadpovprečno velikimi stanovanjskimi ter terasnimi površinami, višjimi stropi in opremo višjega cenovnega razreda. Vsa stanovanja imajo pogled na morje, soseska tako omogoča visoko kakovost bivanja za različne segmente kupcev stanovanj.

Dodatne informacije:

 • Cene stanovanj so objavljene na spletni strani www.nokturno.eu v rubriki Stanovanja.
 • Za ogled stanovanj kupce naprošamo za predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na brezplačni telefonski številki 080 81 18 ali na elektronskem naslovu info@nokturno.si.
 • Cene stanovanj so določene vnaprej in niso predmet pogajanj.   
 • Na spletni strani www.nokturno.eu je nameščena aplikacija za GPS navigacijo, ki vodi do naselja Nokturno.
 • DUTB v skladu z zakonodajo jamči za skrite napake.
 • Postopek prodaje vodi agencija ABC nepremičnine, d.o.o., ki je bila izbrana z javnim naročilom.
Sestanek s Cimosovimi poslovnimi partnerji uspešen2.3.2017

​Frankfurt, 2. marec 2017 - Danes je v izredno pozitivnem duhu potekal sestanek med predstavniki DUTB, SDH in Cimosovimi strankami. Med drugim so se pogovarjali o trenutni situaciji in alternativnih možnostih za nadaljnje delovanje Cimosa. Poslovni partnerji so potrdili, da so pripravljeni sodelovanje s Cimosom nadaljevati.

Uspešna tudi druga faza prodaje stanovanj v Celovških dvorih, prodanih vseh 51 stanovanj28.2.2017

Ljubljana, 28. februar 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v drugi fazi prodaje stanovanj v Celovških dvorih prejela 374 ponudb in prodala vseh 51 stanovanj. DUTB je z rezultati prodaje druge faze izredno zadovoljna. Tretja faza prodaje stanovanj ter poslovnih prostorov bo predvidoma že aprila.    

Odpiranje ponudb za 51 stanovanj, ki so bila predmet prodaje v drugi fazi, je ob prisotnosti notarke nadzirala komisija. Pregledane ponudbe so pokazale, da bodo tudi tokrat prodana vsa ponujena stanovanja. Vsi ponudniki bodo o rezultatih obveščeni predvidoma ta teden.

Ponudniki, ki v 2. prodajnem svežnju ne bodo uspešni pri nakupu, bodo imeli prednost pri nakupu stanovanj 3. prodajne faze. Če bo prišlo do situacije, da bodo neizbrani ponudniki podali enako najvišjo ponudbo za določeno stanovanje v 3. prodajni fazi kot novi kupci, se bo njihova prenesena varščina upoštevala kot časovno vplačana prva, posledično pa bo njihova ponudba najugodnejša.

Predvidoma aprila bo DUTB kupcem ponudila še zadnji, največji paket stanovanj v Celovških dvorih. V tretji fazi bo kupcem na voljo 117 stanovanj. V pripravi za prodajo je tudi 23 poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti.

Prodaja stanovanj bo tudi v tretji fazi potekala po prodajnem pristopu Dnevi odprtih vrat z zbiranjem zavezujočih ponudb. Prodajne cene v tretji fazi bodo ponovno atraktivne, oblikovane na podlagi informacij s trga ter izkušenj iz prvega in drugega kroga. Prav tako bodo atraktivne cene za poslovne prostore. Poslovni prostori bodo naprodaj v 3. gradbeni fazi, kar bo omogočalo veliko svobode pri ureditvi prostorov. V naselju Celovški dvori je skupaj 830 stanovanj, od tega jih je oziroma bo 226 prodala DUTB. Naselje Celovški dvori tako postaja živahno naselje, v katerem je nakup poslovnega prostora zagotovo odlična poslovna priložnost.

DUTB je zelo zadovoljna z doseženimi končnimi cenami tako prve kot druge prodajne faze, saj so cene, ki so jih kupci ponudili za stanovanja, krepko presegle izhodiščne cene, ki jih je določila DUTB. Druga prodajna faza stanovanj v Celovških dvorih je zopet pokazala veliko zanimanje za stanovanjski kompleks, ki bo svojim stanovalcem nudilo vse ugodnosti za kvalitetno življenje.

Za prihodnost Cimosa bo treba izvesti alternativni načrt27.2.2017

​Ljubljana, 27. februar 2017 - Zadnje kritično odprto vprašanje pri prodaji družbe Cimos italijanski TCG Cogeme  je bil sporazum s hrvaško slabo banko DAB. Čeprav so tako MGRT, SDH kot DUTB vložili vse napore v uspešen zaključek transakcije in je investitor aktivno sodeloval pri pogajanjih s hrvaško stranjo, na koncu ni bil zadovoljen z rezultatom pogajanj. Zato bodo prodajalci začeli takoj z izvajanjem alternativnega načrta. Ta predvideva podobne ukrepe, kot so bili predvideni v dosedanjih pogajanjih. S tem bodo prodajalci zagotovili možnosti za  nadaljnje delovanje Cimosa tudi v prihodnje.

Dr. Miha Juhart je novi predsednik upravnega odbora DUTB23.2.2017

Ljubljana, 23. februar 2017 – Upravni odbor DUTB je danes na svoji redni seji izvolil novega predsednika. To je postal dr. Miha Juhart,  redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Upravni odbor DUTB ima od 28. januarja 2017 sedem-člansko sestavo. Dosedanjim čalnom sta se pridružila Mitja Križaj in  dr. Miha Juhart, ki ga je upravni odbor na današnji seji izvolil za predsednika. Poleg izvolitve predsednika so člani upravnega odbora ponovno potrdili podpredsednika upravnega odbora. To funkcijo bo še naprej opravljal Janez Širovnik. Upravni odbor se je med drugim seznanil tudi z osnutkom Finančnega načrta 2017 – 2022 in obravnaval tekoče zadeve.

Informacije glede prodajnega postopka Cimosa20.2.2017

Ljubljana, 20. februar 2017 - DUTB je kot koordinator prodajnega postopka družbe Cimos d. d. danes ob 13.15 uri prejela uradno sporočilo investitorja o nameravani objavi glede odstopa iz prodajnega postopka, ker ni bil dosežen dogovor med DAB in DUTB.

Kot je bilo že objavljeno, je hrvaška vlada 2. februarja 2017 sprejela odločitev, ki ni bila skladna z dogovori med ministroma Maričem in Počivalškom ter ponudbo DUTB. Ker je sporazum s hrvaško stranjo ključen pogoj za uspešen zaključek prodajnega postopka, sta DUTB in SDH s pomočjo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  poskušala doseči dogovor s hrvaško stranjo, ki se kljub poznavanju kratkih rokov za razrešitev tega vprašanja ni odzivala pravočasno.

DUTB in SDH bosta ob podpori Vlade RS po proučitvi nastale situacije vse zainteresirane deležnike obvestila o nadaljnjih korakih. 

Najava prodaje preostalih 166 stanovanj v soseski Nokturno7.2.2017

Ljubljana, 7. februar 2017 –  S soboto, 11. februarjem, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) začenja s prodajo preostalih 166 stanovanj v soseski Nokturno. Seznam stanovanj s pripadajočimi cenami je objavljen na spletni strani www.nokturno.eu, kjer lahko potencialni kupci prelistajo tudi predstavitveno brošuro soseske Nokturno  http://nepremicnine.dutb.eu/nm/Brosura_Nokturno/14/. Cene stanovanj so določene vnaprej in niso predmet pogajanj.  

166 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami bo naprodaj na klasičen način - kupec, ki prvi ponudi zahtevano ceno, postane lastnik stanovanja. Predmet prodaje v drugi fazi bodo tudi dodatne shrambe in večnamenski prostori, ki se večinoma nahajajo v garažnih etažah.

Cene stanovanj so določene vnaprej in niso predmet pogajanj. DUTB jih je oblikovala na podlagi doseženih cen prve prodajne faze, ki so bile v povprečju višje od izklicnih, ter jih še dodatno prilagodila glede na atribute in kakovost pozicije posameznega stanovanja v naselju. Prodajne cene so zasnovane skladno z dejanskimi trendi povpraševanja po stanovanjih v soseski Nokturno in bodo tudi v nadaljevanju oblikovane upoštevajoč preference kupcev ter rast cen na obalnem nepremičninskem trgu.

DUTB pričakuje povečan interes za stanovanja v prihajajočih spomladanskih in poletnih mesecih, ki so najbolj primerni za prodajo stanovanj na Obali. Stanovanja v soseski Nokturno so višjega kakovostnega razreda s povprečno nadproporcionalno velikimi stanovanjskimi ter terasnimi površinami, višjimi stropi in opremo višjega cenovnega razreda. Soseska omogoča visoko kakovost bivanja za različne segmente kupcev stanovanj.

Dodatne informacije:

 • Cene stanovanj so objavljene na spletni strani www.nokturno.eu v rubriki Stanovanja.
 • Za ogled stanovanj kupce naprošamo za predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na brezplačni telefonski številki 080 81 18 ali na elektronskem naslovu info@nokturno.si.
 • Cene stanovanj so določene vnaprej in niso predmet pogajanj.   
 • Na spletni strani www.nokturno.eu bo pred začetkom prodaje nameščena aplikacija za GPS navigacijo, ki bo vodila do naselja Nokturno.
 • DUTB bo v skladu z zakonodajo jamčila za skrite napake. Postopek prodaje bo vodila agencija ABC nepremičnine, d.o.o., ki je bila izbrana z javnim naročilom.
DUTB v skladu z najavo pričela z odstranjevanjem odpadkov z območja Inde31.1.2017

Ljubljana, 31. januar 2017 – DUTB, ki je že 13. januarja letos najavila, da bo v okviru postopka odstranjevanja nevarnih odpadkov pričela konec januarja s fizičnim čiščenje območja Inde v Kopru, je včeraj pričela z izvajanjem prvih aktivnosti. Tako je že prvi dan poskrbela za strokovno odstranitev uporabljenih injekcijskih igel in pričela s čiščenjem smeti, ki ne vsebujejo azbest in so se v znatnih količinah nabrale na celotnem območju Indeja.

DUTB je bila v skladu z odločbama Ministrstva za okolje in prostor št. 06182-3101/2016-5 in Ministrstva za zdravje št. 06120-1051/2016 dolžna očistiti območje Indeja tako uporabljenih injekcijskih igel kot mešanih nevarnih odpadkov. Včeraj zgodaj zjutraj so strokovne službe iz celotnega območja po predpisanih postopkih že odstranile vse uporabljene igle. Hkrati so pričele s čiščenjem najprej nenevarnih odpadkov, predvsem smeti, ki so se z leti nabirale na celotnem območju, in bodo v naslednjih dneh odpeljane na deponijo. V skladu z dogovorom z DUTB morajo izvajalci delo opraviti z vso potrebno skrbnostjo do ljudi in okolice območja Inde.

Pred pričetkom del je bilo včeraj na območju Indeja prisotnih nekaj oseb, ki so se pri izvajalcu pozanimale o poteku čiščenja, a so se s pričetkom čiščenja umaknile iz lokacij, kjer so dela potekala. Ker je šlo za odstranjevanje nenevarnih odpadkov, posebna opozorila obiskovalcem, navkljub drugačnemu poročanju nekaterih medijev, še niso bila potrebna. Včeraj je območje obiskal tudi pristojni inšpektor, ki pa ni zaustavil del in jih tudi ni prepovedal, kot napačno poročajo nekateri mediji, saj so bili vsi delavci primerno zaščiteni. V naslednjih dneh pa se pričenja čiščenje nevarnih odpadkov, zato DUTB opozarja, da bo zadrževanje ljudi na območju Indeja prepovedano.

York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. je novi lastnik terjatev do družb DZS, DELO PRODAJA in TERME ČATEŽ27.1.2017

​Ljubljana, 27. januar 2017 – Potem ko sta DUTB in družba York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. dne 21. 12. 2016 sklenili Pogodbo o prodaji terjatev do družb DZS, d.d., DELO PRODAJA, d.d. in TERME ČATEŽ, d.d., sta stranki 26. 1. 2017 podpisali še Pogodbe o potrditvi prenosa terjatev in s tem zaključili zadevno transakcijo.  Novi lastnik predmetnih terjatev je tako postala družba York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.

Najava prodaje 51 stanovanj v drugi lameli v Celovških dvorih16.1.2017

Ljubljana, 16. januar 2017 – Z jutrišnjim dnem Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) začenja s prodajo druge lamele stanovanj v soseski Celovški dvori v Ljubljani. Prodaja 51 stanovanj bo potekala po prodajnem pristopu Dnevi odprtih vrat – 30 dni z zbiranjem zavezujočih ponudb. Prodajne cene, ki so bile oblikovane na podlagi informacij s trga in izkušenj iz prvega kroga, bodo na spletni strani www.celovskidvori.eu objavljene z dnem začetka prodaje stanovanj, tj. 17. januarja 2017.

Nov sklop 51 stanovanj v drugi lameli, ki jih je DUTB pospešeno čistila, osveževala in po potrebi v manjši meri prenovila, bo kupcem na voljo z jutrišnjim dnem. Med njimi je 5 garsonjer, 21 dvosobnih, 17 trisobnih in 8 štirisobnih stanovanj.

Prodajni proces in dnevi odprtih vrat za ta sklop bodo potekali med 17. januarjem in 16. februarjem 2017. Stanovanja si bo v tem terminu možno ogledati vsak dan med 9. in 17. uro, po dogovoru tudi izven omenjenega časovnega okvirja. Zaradi pričakovanega velikega števila ogledov je tudi tokrat priporočljivo, da si zainteresirani kupci rezervirajo termin ogleda. Parkiranje v garažah je v terminih ogleda za zainteresirane kupce zagotovljeno. Kupci bodo lahko oddali zavezujoče ponudbe najmanj v višini izhodiščnih prodajnih cen na posebnem obrazcu. Odpiranje ponudb bo komisijsko ob prisotnosti notarja. V primeru, da bosta dva kupca ponudila popolnoma enako ceno, bo izbrana tista ponudba, ki bo oddana prva.

DUTB bo v skladu z zakonodajo jamčila za skrite napake. Postopek prodaje druge lamele Celovških dvorov bo vodila agencija STOJA Trade d.o.o., ki je bila izbrana z javnim naročilom.

Dodatne informacije:

 • Pogoji in navodila za oddajo zavezujočih ponudb bodo objavljeni na spletni strani www.celovskidvori.eu v rubriki Prodaja najkasneje dan pred začetkom ogledov.
 • Potencialni kupci bodo vsa navodila prejeli tudi ob ogledu želenih stanovanj. 
 • Priporočamo predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na telefonski številki: 01/2800-863 ali na elektronski naslov: info@celovskidvori.eu.
Čiščenje nevarnih odpadkov na območju Inde13.1.2017

Ljubljana, 13. januar 2017 - V okviru postopka odstranjevanja nevarnih odpadkov DUTB pričenja s fizičnim čiščenje območja Inde v Kopru. Ker je zadrževanje ljudi na lokaciji v času čiščenja izjemno nevarno, pozivamo občasne obiskovalce območja, da se na lokaciji ne zadržujejo.

Takoj ko je DUTB konec lanskega leta postala pravno formalna lastnica območja nekdanje tovarne Inde, je opravila skrben pregled opuščenih stavb in ugotovila obseg mešanih odpadkov, ki jih je v skladu z zahtevami pristojne inšpekcijske službe treba očistiti. Skladno z internimi pravili je že izbrala izvajalca del, ki bo na podlagi odločbe inšpektorja na celotnem območju Inde očistil mešane odpadke, ki vsebujejo azbestna vlakna, in odstranil uporabljene injekcijske igle.

Zaradi prisotnosti nevarnih odpadkov (odločbi Ministrstva za okolje in prostor št. 06182-3101/2016-5 in Ministrstva za zdravje št. 06120-1051/2016-7) je zadrževanje za ljudi v objektih Inde v času čiščenja izjemno nevarno. Zato pozivamo osebe, ki se tam občasno zadržujejo, da iz območja najkasneje do 30. januarja 2017 odstranijo vse osebne predmete. Zadrževanje ljudi v objektih in njihovi okolici je v času čiščenja strogo prepovedano.

Popravek netočnih navedb v članku Tako so prodali Bojana Petana. Objavljamo vse številke, vsa imena, odstotke in odvetnike., objavljenem na http://www.pozareport.si/ 4. januarja 20175.1.2017

V članku z dne 4. 1. 2017 z naslovom Tako so prodali Bojana Petana. Objavljamo vse številke, vsa imena, odstotke in odvetnike., objavljenem na http://www.pozareport.si/, novinar objavlja podatke in izseke iz gradiva, ki ne predstavlja zadnje ponudbe in končne dogovorjene cene prodaje terjatev do družb DZS, d.d., Delo Prodaja, d.d., in Terme Čatež, d.d.

Novinar je na podlagi vmesnih verzij dokumentov v članku zapisal, da je DUTB terjatve do skupine DZS prodala za 35 milijonov evrov neto. Dejanska dosežena cena s strani DUTB materialno odstopa od navedene cene v članku.  DUTB je s hčerinsko družbo sklada York Capital Management podpisala Pogodbo o prodaji terjatev do družb DZS, d.d., Delo Prodaja, d.d., in Terme Čatež, d.d., v bruto znesku 79 milijonov EUR.

Po oceni DUTB zagotavlja postopek prodaje terjatev v primeru DZS največje možno poplačilo vrednosti premoženja. Postopek prodaje je bil izveden v skladu z načeli transparentnosti in konkurenčnosti ter je bil odprt za vse potencialne investitorje. Izbrani kupec je bil preverjen v skladu z zahtevami zakonodaje in internimi postopki DUTB. Podpisana pogodba vključuje tudi stroge omejitve glede nadaljnje prodaje morebitnim kupcem, ki bi bili povezani s prvotnim dolžnikom.

Javni poziv za prevzem predmetov na območju Argoline4.1.2017

Ljubljana, 4. januar 2017 - DUTB je 3. januarja 2017 na spletnih straneh objavila sporočilo, da bo zaradi dotrajanih in za zadrževanje oseb nevarnih stavb zaprla območje Argoline v lasti DUTB, ga zavarovala in po čiščenju območja pričela z gradbenimi deli. Pri slednjem se je v prostorih dotrajanih stavb in njihovi okolici našlo ogromno dotrajanega kosovnega materiala, ki so ga neznane osebe pripeljale na omenjeno območje, nekaterih vrednejših stvari, kot so glasbila, veliko odpadkov, med njimi nevarne uporabljene igle.

DUTB namerava dotrajano kosovno pohištvo odpeljati na odpad, najdene igle in druge nevarne predmete pa primerno zavreči  in ustrezno uničiti. Lastnike predmetov DUTB poziva, da se med 6. in 13. januarjem 2017 med 11.00 in 14.00 zglasijo na glavnem vhodu (Dantejeva ulica) v območje Argolina  z osebnim dokumentom ter dokazilom o lastnini (računom, dobavnico, garancijskim listom, natančnim opisom predmeta ipd.), kjer bodo ob izpolnitvi primopredajnega zapisnika lahko prejeli svoje predmete.

Zaradi dotrajanih in za zadrževanje oseb nevarnih stavb je družba Argolina v lasti DUTB zaprla območje Argoline in ga zavarovala3.1.2017

Ljubljana, 3. januar 2017 – Družba Argolina v lasti DUTB je zaradi nevarnih stavb danes zaprla območje Argoline in pričela z gradbenimi deli. Namen teh aktivnosti je predvsem zavarovanje življenja ljudi, saj so objekti v Argolini neprimerni za zadrževanje oseb in nevarni za izvajanje kakršnihkoli dejavnosti. Hkrati bodo zavarovani premoženje in odgovornosti lastnika.

Območje Argoline je bilo že v preteklosti zavarovano in zaprto. V prvi fazi so bila izvedena rušitvena dela za odstranitev dotrajanih poslovno industrijskih objektov. Trije med njimi, ki so pod zaščito spomeniškega varstva, so bili z rekonstrukcijskimi posegi zaščiteni pred nadaljnjim propadanjem. Rekonstrukcijski posegi so obsegali čiščenje podrtih in statično nestabilnih delov stavb, zaščito zidov ter zaprtje odprtin, ki pa so bile s strani neznanih storilcev kasneje večkrat porušene. Da bi se preprečil vstop v življenjsko nevarne objekte, so bile danes ponovno zazidane poškodovane zazidave odprtin, nameščene opozorilne table, odstranjeni kosovni ter drugi odpadki, ki so jih na območju pustili neznani storilci, in zavarovano širše območje Argoline. Predvideva se, da bodo dela zaključena v tem tednu.

Na podlagi podanih usmeritev s strani Občine Izola bo DUTB kot lastnica družbe Argolina pripravila idejni projekt urbanistično arhitekturne preverbe območja Argolina. Idejni projekt, ki bo usklajen z Občino Izola in drugimi deležniki, bo predvidel možnosti vrst ter obsega gradenj in urbanističnega razvoja obravnavanega prostora v prihodnje.

DUTB je s skladom York podpisala pogodbo o prodaji terjatev do družb DZS, Delo Prodaja in Terme Čatež28.12.2016

Ljubljana, 28. december 2016 - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), d.d., je s hčerinsko družbo sklada York Capital Management, ki ji svetujeta družba Elements Capital Partners in Wolf Theiss, podpisala Pogodbo o prodaji terjatev do družb DZS, d.d., Delo Prodaja, d.d., in Terme Čatež, d.d., v bruto znesku 79 mio EUR. 

Po oceni DUTB zagotavlja postopek prodaje terjatev v primeru DZS največje možno poplačilo vrednosti premoženja. Postopek prodaje je bil izveden v skladu z načeli transparentnosti in konkurenčnosti ter je bil odprt za vse potencialne investitorje. Izbrani kupec je bil preverjen v skladu z zahtevami zakonodaje in internimi postopki DUTB. Podpisana pogodba vključuje tudi stroge omejitve glede nadaljnje prodaje morebitnim kupcem, ki bi bili povezani s prvotnim dolžnikom. 

DUTB že v prvi fazi v Celovških dvorih uspešno in v celoti prodala prvi paket 56 stanovanj 20.12.2016

Ljubljana, 20. december 2016 – V prvi prodajni fazi je DUTB za stanovanja prve lamele v Celovških dvorih prejela več zavezujočih ponudb kot je bilo na voljo stanovanj in takoj prodala vseh 56 enot. Drugega kroga tako ne bo. Nov sklop 51-tih stanovanj bo kupcem na voljo v sredini meseca januarja 2017, preostalih 119 stanovanj in poslovni prostori pa že spomladi 2017.

DUTB je zelo zadovoljna z doseženimi končnimi cenami, ki so v povprečju presegle izhodiščne, in predvsem z dejstvom, da je trg potrdil kakovost soseske Celovški dvori. Prodajalec je zabeležil približno 1.700 ogledov ter prejel 450 zavezujočih nakupnih ponudb. Veliko zanimanje za stanovanjski kompleks ter dejstvo, da so bila vsa stanovanja do zadnjega prodana že v prvem delu prodajne faze, potrjuje neupravičenost slabega glasu soseske Celovški dvori. Atraktivno zasnovane izklicne cene za kakovostna stanovanja in pregleden ter kupcu prijazen konkurenčen in transparenten prodajni postopek so dali odlične prodajne rezultate.

Vsi kupci, ki v prvi fazi niso bili izbrani in drugi zainteresirani kupci, bodo imeli priložnost za oddajo zavezujoče ponudbe za naslednjih 51 stanovanjskih enot v Celovških dvorih že takoj v začetku naslednjega leta. Stanovanja v drugi lameli - 5 garsonjer, 21 dvosobnih, 17 trisobnih in 8 štirisobnih stanovanj – so že v pripravi na prodajo, kjer bo prodajni postopek oziroma dnevi odprtih vrat trajal največ 30 dni, saj so se kupci s prodajnim postopkom že dodobra seznanili. Vsa preostala stanovanja in poslovni prostori pa bodo trgu ponujeni že spomladi 2017. DUTB ima namen tudi preostala stanovanja in poslovne prostore ponuditi trgu po atraktivni vrednostni ravni, upoštevajoč kakovost in cene primerljive ponudbe na nepremičninskem trgu.

Dosedanji rezultati prve faze prodaje stanovanj v Nokturnu so zelo obetavni 13.12.2016

Ljubljana, 13. december 2016 – DUTB je v prvih dveh mesecih prodaje stanovanj v soseski Nokturno že izbrala zavezujoče ponudbe 47 ponudnikov, ki so bile višje od izklicnih cen. Glede na to, da je bilo v celem letu 2015 na območju Kopra prodanih skupaj 200 stanovanjskih enot, gre torej za dober rezultat v tako kratkem času. Ob upoštevanju, da prva faza prodaje še niti ni zaključena, saj so bili neizbrani kupci v preteklih dneh pozvani k ponovni oddaji zavezujočih ponudb za preostala stanovanja, in da gre za stanovanja višjega kakovostnega razreda, katerih prodajna dinamika je nižja od standardnih stanovanj, je prodaja stanovanj v Nokturno že presegla pričakovanja.

Na področju Kopra je bilo v lanskem letu v povprečju prodanih 17 stanovanjskih enot na mesec, kar je po podatkih GURS* največ od leta 2008 naprej. Kot kaže, bo DUTB s 47 izbranimi ponudniki za stanovanjske enote Nokturna v manj kot dveh mesecih povprečno mesečno prodajo iz leta 2015 presegla za 40 %, ob tem da  prva faza prodaje stanovanj v Nokturnu še ni zaključena. Z današnjim dnem prične teči namreč 10-dnevni podaljšani rok za ponudnike, ki v dosedanjem postopku zbiranja zavezujočih ponudb niso bili izbrani. DUTB na podlagi vseh prejetih ponudb pričakuje, da se bo število prodanih enot v prvi fazi vsekakor še povečalo. Prav tako pričakuje velik interes za preostala stanovanja tudi v prihodnje, še posebej v prihajajočem spomladanskem obdobju, ki je najbolj primeren za prodajo stanovanj na obali.

Dosedanji rezultati prve prodajne faze so toliko bolj spodbudni ob zavedanju, da gre za novejšo nenaseljeno sosesko in upoštevanju segmentne zasnove stanovanj v Nokturnu. Prodaja stanovanj višjega standarda - torej stanovanj s povprečno nadproporcionalno velikimi stanovanjskimi ter terasnimi površinami, višjimi stropi in opremo višjega cenovnega razreda, ki omogoča višjo kakovost bivanja - predstavlja manjšinski del celotnega portfelja prodanih enot na slovenski obali. Nadstandardnost stanovanj potrjuje tudi dejstvo, da so kupci tako lokalni kot tudi drugi prebivalci Slovenije - slednji stanovanja v Nokturnu kupujejo za njihov drugi dom. Uspešna prodaja v prvi fazi bo oživila celotno sosesko, ki je kot edinstvena novogradnja zanimiva za celotno obalno regijo.

Po zaključeni prvi fazi se bo prodaja stanovanj nadaljevala predvidoma v drugi polovici januarja 2017. Cene za nadaljnjo prodajo bo DUTB oblikovala na podlagi doseženih cen prve faze, ki so v povprečju bile višje od izklicnih ter pričakovane rasti cen na trgu stanovanjskih nepremičnin. O nadaljnjem poteku prodaje bo DUTB javnost obvestila v začetku naslednjega leta.

 *Vir: Poročilo o trgu nepremičnin za leto 2015; GURS; str. 29 in 32

DUTB v tem trenutku še ni pravnomočna lastnica nepremičnine Inde, po primopredaji že načrtuje najnujnejše posege7.12.2016

Ljubljana, 7. december 2016 – DUTB, ki bo postala pravnomočna lastnica celotne nepremičnine nekdanje tovarne Inde v Kopru predvidoma sredi decembra letos, v tem trenutku nima lastninske pravice na predmetni nepremičnini. Primopredaja s strani obeh stečajnih upraviteljev bo fizično izvedena še letos. Temu bo sledilo čiščenje in priprava objekta za prodajo.

Nepremičnino nekdanje tovarne Inde je DUTB formalnopravno prevzela iz stečajev podjetij Konstruktor Invest in Kraški Zidar avgusta in novembra 2016. Sklep o izročitvi druge polovice idealnega deleža nepremičnine je bil na AJPES objavljen 28. novembra 2016 in bo, pod pogojem, da se nobena stranka ne bo pritožila, postal pravnomočen 13. decembra 2016. Do tega datuma oziroma primopredaje s strani stečajnih upraviteljev DUTB iz naslova lastninske pravice in posesti nima pravic in tudi ne obveznosti do te nepremičnine. Vsako poseganje v nepremičnino do navedenega datuma bi bilo nezakonito. Prva polovica idealnega deleža nepremičnin bivše Inde v lasti Konstruktor invest - v stečaju je bila sicer pravno že prevzeta, vendar bo primopredaja celotne nepremičnine zaradi nezmožnosti primopredaje zgolj 50 % idealnega deleža v naravi - dejansko možna po pravnomočnosti sklepa.

DUTB v skladu s svojimi internimi pravili pred prevzemom nepremičnin iz stečajnih postopkov v svoje lastništvo preveri morebitna ekološka tveganja, povezana s predmetno nepremičnino. Tako je bilo tudi pri objektu Inde ugotovljeno, da je treba nevarne odpadke na območju nepremičnine čim prej odstraniti, DUTB to namerava narediti po prevzemu lastništva celotnega objekta še pred zaključkom tega leta.

Za omenjeno nepremičnino je DUTB že dobila izkazan interes s strani več potencialnih kupcev, tako da obstaja možnost prodaje že v prihodnjem letu. 

Popravek netočnih navedb v članku DUTB in SDH ne moreta več poslovati s poštnimi nabiralniki, objavljenih v časopisu Dnevnik 29. novembra 2016 2.12.2016

​DUTB tudi pred sprejetjem novele zakona o preprečevanju pranja denarja ni poslovala s poštnimi nabiralniki, kot to navaja članek z naslovom DUTB in SDH ne moreta več poslovati s poštnimi nabiralniki.  Na podlagi predlaganih sprememb zakona bo DUTB v svoje interne postopke namreč uvedla zgolj manjše prilagoditve, saj na lastno iniciativo že sedaj preverja tako lastništvo kot tudi izvor denarja. Dobro poznavanje stranke (angl. know your customer/client - KYC) je eno od temeljnih načel, ki zagotavlja varno, pregledno in uspešno poslovanje. DUTB je ta princip vključila v svoje interne prodajne postopke že sredi leta 2015 in jih dosledno uporablja v vsaki posamezni transakciji.

Skladno z internimi pravili je DUTB določila ZPPDFT torej smiselno uporabljala že doslej in od potencialnih investitorjev preko obrazcev zahtevala različne podatke, na podlagi katerih je med drugim preverjala tudi lastništvo pravne osebe in dejanskega lastnika. Na ta način je proces prodaje terjatev, deležev, nepremičnin bolj pregleden. Novela zakona o preprečevanju pranja denarja tako bistveno ne spreminja dosedanje prakse DUTB, saj DUTB za ugotavljanje informacij o kupcih že uporablja vse možne vire, ki so ji na voljo. Navedba v Dnevniku, da bi DUTB »morala dejansko lastništvo kupcev terjatev preverjati že zdaj, a jim to, kot so razkrili objavljeni zapisniki sej upravnega odbora, pogosto ni uspelo,« ki se nanaša na prvo veliko transakcijo v letu 2015 z verodostojnim kupcem, ki ga je DUTB preverila v skladu s takrat veljavnimi pravili, je torej neresnična.

1 - 30Next