Skip Navigation Linkssporocila_za_javnost

Sporočila za javnost

 

  
  
Reševanje družbe Litostroj Jeklo uspešno zaključeno v korist vseh deležnikov26.11.2018

Ljubljana, 26. 11. 2018 – Po dolgotrajnih večletnih prizadevanjih DUTB v postopku reševanja podjetja je s podpisom pogodbe med Litostrojem Jeklo in LTH Castings uspešno končan postopek prodaje nepremičnin. Novi kupec LTH Castings bo odkupil vse nepremičnine družbe Litostroj Jeklo. S kupnino v višini 11,5 mio EUR bo poplačana večina terjatev upnikov, pa tudi neplačani prispevki za zaposlene. Poleg tega je ohranjenih okoli 200 delovnih mest in industrijska kultura podjetja. Razplet sanacije tako prinaša vsem vključenim deležnikom – zaposlenim, poslovnim partnerjem, FURS in DUTB - mnogo več koristi kot alternativni postopek stečaja.

DUTB je vse od prenosa iz Abanke konec leta 2014 aktivno upravljala terjatve do družbe Litostroj Jeklo. V tem času je izvedla vse ukrepe, ki so bili na voljo, da  prestrukturira družbo in ji omogoči delovanje tudi v prihodnje. Prvotni namen reševanja podjetja je bil stabilizacija poslovanja in kasneje njegova prodaja ustreznemu investitorju. Zaradi različnih interesov vključenih deležnikov prodaja družbe ni bila možna. Posledično je bila edina opcija za ohranitev proizvodnje oddaja premoženja, katerega vrednost v uporabi je bistveno višja kot v primeru likvidacije. Po izvedeni ponovljeni prisilni poravnavi in težavnem postopku prodaje premoženja je podjetje uspelo prodati večino svojih sredstev, s čimer bo poplačana večina terjatev upnikov, kakor tudi neplačani prispevki.

Kupnina za nepremičnine, dane v zavarovanje DUTB, znaša 11,5 mio EUR, od česar bo 4,5 mio EUR namenjenih za poplačilo prispevkov, s čimer bodo le-ti poplačani skoraj v celoti. Preostanek v višini 7 mio EUR je namenjen za poplačilo DUTB, kar je občutno višje kot v primeru stečaja, v katerem bi bile iztržene vrednosti občutno nižje, hkrati pa bi nastalo veliko dodatnih stroškov.

Kronologija reševanja družbe Litostroj Jeklo:

 • Prvi poskus prodaje: Terjatve do družbe Litostroj Jeklo so bile na DUTB prenesene iz Abanke oktobra 2014, ko je bila prisilna poravnava družbe že skoraj končana. Takoj po končani prisilni poravnavi se je izkazalo, da je podjetje znova insolventno in nezmožno nadaljnjega poslovanja. Zaradi pomanjkanja naročil in negativnega denarnega toka je DUTB ocenila, da je edina možnost za preprečitev stečaja podjetja njegova prodaja. V februarju 2015 je DUTB začela s postopkom prodaje svojih terjatev in lastniškega deleža. Aprila 2015 so upniki s strani potencialnega investitorja prejeli ponudbo, ki zaradi nestrinjanja s strani enega finančnega upnika, ni bila sprejeta. Po dodatnih pogajanjih je investitor avgusta 2015 finančnim upnikom poslal izboljšani individualni zavezujoči ponudbi za odkup terjatev in poslovnih deležev. Investitor je začel izvajati potrditveni skrbni pregled družbe, v novembru 2015 pa je od nakupa odstopil.  
 • Alternativni scenarij: Ker je podjetje v vmesnem obdobju pridobilo dodatna naročila, s pomočjo katerih bi ob razrešitvi preteklih bremen lahko poslovalo naprej, je DUTB s podjetjem izdelala alternativni scenarij: vložek svežih likvidnostnih sredstev s poroštvom države na način, da podjetje odplača vse dolgove in s svežim obratnim kapitalom financira sprotno poslovanje. Namen je bil stabilizacija poslovanja in kasnejša prodaja. Ob tem bi večino tveganj prevzela DUTB, tveganje za državo bi obstajalo zgolj v primeru stečaja. Žal za omenjeni scenarij ni bilo pridobljeno soglasje, tako da je DUTB izčrpala vse možnosti za prestrukturiranje družbe Litostroj Jeklo.
   
 • Nov interes za nakup: V letu 2017 je interes izkazal investitor iz Nemčije, ki je kasneje zaradi visokih pričakovanj upnikov (zahteva FURS za celotno poplačilo vseh obveznosti skupaj z zamudnimi obrestmi) in negotovosti odstopil od nakupa.
   
 • Oddaja premoženja v najem: Vse od začetka prve prisilne poravnave v letu 2014 podjetje ni bilo sposobno poravnavati prispevkov za zaposlene, zato so se obveznosti iz naslova prispevkov občutno povečevale. Podjetje je proti koncu leta 2017 sklenilo, da je edina možnost zagotovitve poplačila prispevkov in maksimalnega poplačila upnikov ponovljena prisilna poravnava. Njen namen je bil oddaja premoženja v najem in odprodaja sredstev podjetja. Podjetje je uspešno oddalo nepremičnine in stroje; najemnik nadaljuje s proizvodnjo na omenjeni lokaciji. Na ta način je določeno število zaposlenih tudi ohranilo svoje delovno mesto. 
Soseska Celovški dvori - Najboljša možna rešitev parkiranja za obiskovalce 18.10.2018

Ljubljana, 18. oktober 2018 - Kupci stanovanj v soseski Celovški dvori, ki jih je prodajala DUTB, so kupili stanovanja s pripadajočimi parkirišči in shrambami. Ob prodaji jim je bilo obljubljeno, da bodo v garaži na voljo tudi parkirna mesta za obiskovalce, vendar obljub o brezplačnem parkiranju DUTB nikoli nikomur ni podajala. DUTB je, tako kot vse svoje premoženje, tudi omenjena parkirišča dolžna unovčiti v korist vseh davkoplačevalcev. Zato je objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, v katerem pa je nedvoumno zahtevala, da mora bodoči upravljalec javne parkirne hiše zagotavljati dostope do vseh lastniških in skupnih delov garaže v soseski.

 

V soseski Celovški dvori je parkiranje za obiskovalce urejeno z dodatnimi parkirnimi površinami v garaži objekta. To zagotavlja, da avtomobili ne zasedajo dvorišč in zelenih površin objekta. Vendar urejeno parkiranje ne pomeni tudi, da je parkiranje brezplačno, kot si to tolmačijo stanovalci soseske. Ob tem je treba izpostaviti, da je njihova skrb, da ne bodo mogli dostopati do skupnih delov garaže popolnoma odveč, saj pogoji razpisa nedvoumno določajo, da bo moral novi lastnik in upravljalec javne parkirne hiše zagotavljati dostope do vseh lastniških in skupnih delov garaže, pri čemer bodo imeli stanovalci lamele 3 in 4 nemoten dostop po vertikalah, prav tako bo zagotovljen dostop do smetišč (več informacij).

Ker so dostopi do toplotnih postaj  tako kot v drugih stanovanjskih objektih v pristojnosti upravnika, ki je v primeru Celovških dvorov isti za celotno sosesko, je tudi skrb glede dostopa do toplotne postaje odveč.

Neupravičena je tudi bojazen,  da bodo parkirna mesta za obiskovalce zasedali kupci bližnjega nakupovalnega centra. Vsi nakupovalni centri morajo namreč v skladu z gradbenim dovoljenjem imeti urejena parkirna mesta že v okviru njihove infrastrukture.

Naj poudarimo, da je rešitev z vzpostavitvijo javne parkirne hiše za obiskovalce v garažnem delu legalna, legitimna in logična, hkrati pa za stanovalce najboljša možna, saj se bo s tem:

 • vzpostavil parkirni red, ki bo obiskovalcem soseske omogočal parkiranje in odpravil trenutno neurejeno stanje (določeni lastniki stanovanj namreč zlorabljajo možnost parkiranja v tem delu, nekateri ta parkirišča uporabljajo celo za odlaganje iztrošenih, neregistriranih vozil),
 • uredilo parkiranje za obiskovalce na način kot je to običajno v novejših modernih soseskah (npr. Situla in Eko srebrna hiša),
 • zagotovilo vzdrževanje in varovanje tega dela garaže, pri čemer bo stroške nosil njen lastnik,
 • omogočilo parkiranje obiskovalcem v njim namenjenem delu garaže, kar je prednost pred starejšimi soseskami (te ne ponujajo možnosti parkiranja niti vsem etažnim lastnikom, kaj šele obiskovalcem, posledica pa je parkiranje na dvoriščih, po ploščadih in zelenih površinah).

DUTB je etažne lastnike soseske že julija letos pisno seznanila, da brezplačen prenos lastništva omenjenih parkirišč ni možen.

DUTB ob polletju zabeležila dobiček v višini 20,4 milijona evrov28.9.2018
Ljubljana, 28. september 2018 – DUTB je v prvem polletju 2018 ohranila dobičkonosen trend poslovanja iz leta 2017 in celo presegla rezultat lanskega polletja. DUTB je tako ob polletju leta 2018 zabeležila dobiček v višini 20,4 milijona EUR.

Nižji stroški poslovanja ter skoraj razpolovljeni odhodki iz financiranja na eni strani in stabilni, realni dobički iz poslovanja vseh treh portfeljev v upravljanju na drugi strani so pripomogli k odličnemu polletnemu dobičku, ki je celo presegel rezultat lanskega polletja kljub manjšemu obsegu ustvarjenih prilivov, slednje predvsem zaradi odsotnosti večjih transakcij. Sredstva v upravljanju so se v prvem polletju 2018 znižala za 7 %, oziroma še več brez dodanih znatnih prevzemov nepremičnin.

Ustvarjeni prilivi v prvem polletju 2018 so znašali 117,0 milijona EUR oziroma 5,8 % prenosne vrednosti sredstev. S tem je bila DUTB na dobri poti do doseganja zakonskega cilja 10 % unovčenih sredstev letno in nekoliko nad načrtom. Skupni ustvarjeni prilivi od ustanovitve DUTB do sredine leta 2018 so dosegli 1.411,1 milijona EUR, kar predstavlja skoraj 70 % celotne prenosne vrednosti sredstev, pridobljenih v sklopu ukrepov za zagotovitev stabilnosti bank ter pripojitve Factor banke in Probanke k DUTB.
Pojasnilo k medijskim člankom na temo prodaje zemljišča nekdanjega podjetja KLI Logatec in zemljišča na Brniku27.9.2018
Ljubljana, 27. september 2018 – Več medijskih objav z nepopolnimi informacijami postavlja pod vprašaj poštenost prodaje dveh nepremičnin, ki sta bili prej v lasti DUTB, in sicer prodajo zemljišč nekdanjega podjetja KLI Logatec družbama Svet Re in Hoedlmayr ter zemljišča pri letališču na Brniku družbi Invest4SEE Beta. DUTB z namenom razjasnitve obeh prodajnih postopkov podaja ključna dejstva, ki kažejo na to, da je DUTB omenjena postopka prodaje opravila v skladu z običajno poslovno prakso, ki velja za prodajo zemljišč tujim investitorjem. V obeh omenjenih prodajnih postopkih je DUTB dosegla najboljši možni rezultat, upoštevajoč vse okoliščine.

Prodaja zemljišča nekdanjega podjetja KLI Logatec
 1. Nepremičnine nekdanje družbe KLI Logatec so bile v postopku prodaje že več kot dve leti. Oglaševale so se na spletnem mestu DUTB ter na največjih nepremičninskih sejmih (npr. münchenski Expo Real – kjer je bil projekt dejansko predstavljen in izpostavljen kot največja investicijska priložnost v DUTB-jevem portfelju), ko je do DUTB pristopila družba Svet Re in v imenu tujega vlagatelja poizvedovala o možnosti nakupa približno 30.000 m2 velikega zemljišča. Identitete vlagatelja Svet Re ni želel razkriti. DUTB je ponudila več lokacij, med katerimi je kupec izbral območje nekdanjega podjetja KLI Logatec. DUTB je družbo Svet Re obvestila, da je možen le nakup celotnega zemljišča (več kot 100.000 m2), saj bi bilo preostalo zemljišče (v primeru prodaje samo 30.000 m2) izjemno težko prodati oz. bi ga bila DUTB primorana prodati po bistveno nižji ceni, zaradi izjemno težavne in bistveno dražje vzpostavitve komunalne infrastrukture na preostalem zemljišču. Glede na to, da je družba Hoedlmayr že v preteklosti izrazila interes po nakupu dela zemljišča, se je DUTB pričel pogovarjati z obema interesentoma o skupni prodaji zemljišča. Postavljen pogoj DUTB-ja je bil, da mora biti cena za oba dela zemljišča enotna, kar je družbo Hoedlmayr spravilo v položaj, da je po težkih pogajanjih svojo predhodno ponudbo povišala za več kot 40%. DUTB je nepremičnine nekdanjega podjetja KLI Logatec tako prodala, polovico družbi Svet Re in polovico družbi Hoedlmayr, za skupno ceno 4,4 mio eur (tj. 40 eur/m2).
 2. Za razumevanje prodajnih cen zemljišča je potrebno pojasniti dva možna scenarija prodaje, med katerima se je DUTB na tem območju odločala. Prva možnost je bila rušenje dotrajanih in nelegalno zgrajenih hal ter sanacija, priprava in komunalna oprema zemljišča, kar predstavlja po oceni investicijo v višini 3,8 mio eur. DUTB bi potem sanirano zemljišče prodala večjemu investitorju po ceni med 55 in 60 eur/m2 (tj. prodajna cena komunalno opremljenega zemljišča v Logatcu), skupni bruto prihodek od prodaje celotnega zemljišča pa bi znašal okoli 5 mio eur. Neto prihodek DUTB-ja po odbitku stroškov upravljanja, rušenja objektov ter sanacije zemljišča zaradi onesnaženja z odpadki bi v tem primeru znašal le nekaj več kot 1 mio eur. Ker je DUTB prodala zemljišče kot celoto, za 40 eur/m2 (družbama Svet Re in Hoedlmayr) pa je DUTB skupno dosegla neto prihodek v višini 4,4 mio eur.
 3. Investitor – družba Sumitomo oziroma njena hčerinska družba Lonstroff – se na DUTB ni nikoli obrnil (čeprav je bila nepremičnina intenzivno oglaševana na mednarodnem trgu nepremičnin), zato DUTB zemljišča ni mogla prodati končnemu investitorju neposredno, četudi si je za to prizadevala. V mednarodni nepremičninski praksi tuji vlagatelji namreč pogosto pooblastijo lokalnega nosilca projekta oziroma poverjenika za pridobitev zemljišča, potrebno fizično pripravo zemljišča ter ureditev dokumentacije, ki se lahko izvede pred ali po nakupu samega zemljišča. Zato je zemljišče z vsemi dovoljenji vredno več od fizično in administrativno neurejenega zemljišča.
 4. DUTB v prodajne pogodbe za prodajo terjatev in lastniških naložb običajno vnaša klavzule (top-up), ki določajo, da mora kupec ob preprodaji premoženja v določenem obdobju z DUTB deliti dobiček oz. plačati razliko med plačano kupnino in višjo kupnino ob nadaljnji prodaji. Te klavzule pa v kupoprodajnih pogodbah v nepremičninski industriji niso običajne. Tovrstna klavzula v pogodbah za prodajo nepremičnine bi bila za razvijalce nepremičnin sprejemljiva le ob bistveno nižji ceni. Tudi v primeru nakupa stanovanja s strani fizične osebe, si lahko predstavljamo, da nihče ni pripravljen sprejeti klavzule, ki bi kupca, kateri bi sam opremil ali obnovil stanovanje, omejevala pri nadaljnji prodaji oziroma mu narekovala delitev dobička, ki je izključno posledica kupčevih vlaganj v nepremičnino.
 5. V zvezi s prodajo omenjenega zemljišča so predstavniki DUTB opravili razgovor s kriminalisti v zvezi s tem primerom, vendar glede na njihovo izjavo DUTB ni osumljenec v postopku. DUTB je preiskovalcem nudila vso podporo pri ugotavljanju dejstev in pridobivanju dokumentacije.
 6. Po prvih medijskih objavah v zvezi s prodajo omenjene nepremičnine je upravni odbor DUTB kot dober gospodar uvedel notranjo preiskavo. Zato je sprožil neodvisen pregled, ki ga izvajajo mednarodna revizijska družbe Ernst & Young, zunanji cenilec in odvetniška pisarna.  Poročila so trenutno v pripravi. Ko bo prejel končna poročila, bo upravni odbor na podlagi ugotovitev sprejel ustrezne sklepe in ukrepe.
 

Prodaja zemljišča na Brniku:
 1. V zvezi s prodajo brniškega zemljišča je DUTB na podlagi informacij iz nekaterih medijev o tem, da investitor v Sloveniji išče primerno zemljišče za razvoj logističnega centra, na lastno pobudo neposredno kontaktirala družbo Kuehne+Nagel. Na sestanku je investitor DUTB sam predstavil svojega izbranega razvijalca nepremičnin, to je družbo Invest4SEE Beta, ki se je od tedaj dalje pogovarjala z DUTB.
 2. Ob tem je treba poudariti, da so netočne nekatere navedbe v medijih, da je bilo zemljišče na Brniku prodano brez javnega razpisa, razpis je bil namreč javno objavljen konec aprila 2017 na spletnem mestu DUTB.
 3. Prav tako je netočna navedba glede ocenjevanja vrednosti nepremičnin, saj so bile cenitve izvedene po modelu, kot DUTB ocenjuje vse premoženje v svoji lasti.
 4. Člani upravnega odbora bodo ta primer obravnavali na naslednji seji.
DUTB izboljšuje učinkovitost poslovanja5.7.2018

Ljubljana, 5. julij 2018 – DUTB je danes prejela končno poročilo Računskega sodišča RS. Slednje obravnava poslovanje DUTB v letih 2014 in 2015. Poročilo DUTB nalaga 6 popravljalnih ukrepov z vključenimi podukrepi, od tega je DUTB medtem dva delno že uveljavila. Prav tako je upoštevala 11 od  prvotnih 22 priporočil za njeno delovanje. Na podlagi sodelovanja z Računskim sodiščem RS v postopku revizije je DUTB sprejela tudi vrsto internih aktov in je od obdobja, ki ga obravnava poročilo, znatno izboljšala svoje delovanje.

DUTB je konec decembra 2017 s strani Računskega sodišča prejela osnutek poročila o pravilnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja DUTB v letih 2014 in 2015. Na podlagi strokovnih pojasnil s strani DUTB, ki so vsebovala razlage določenih dejanj, je DUTB nato konec januarja letos prejela predlog poročila. Ta je vseboval že manj ukrepov in priporočil, mnoge od teh je DUTB med tem že začela implementirati. Na predlog poročila je DUTB podala svoj ugovor na nekatere ugotovitve. Končno poročilo Računskega sodišča tako odseva že sprejete izboljšave in vsebuje namesto izhodiščnih 10 iz osnutka poročila le še 6 popravljalnih ukrepov s podukrepi. Od tega je DUTB delno že uveljavila dva popravljalna ukrepa in 11 od prvotnih 22 priporočil.

DUTB je v skladu s programom celovite in pregledne ureditve vseh vidikov njenega poslovanja od leta 2015 sprejela 38 novih notranjih aktov in dopolnila obstoječe interne predpise v 118 primerih. Ti predpisi urejajo tako področja upravljanja premoženja kot upravljanje ostalih procesov v družbi in tako odpravljajo pomemben del pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče izpostavilo v svojem poročilu 2014-15.*

Dr. Miha Juhart, predsednik upravnega odbora DUTB je ob tem povedal: »Upravni odbor in revizijska komisija sta redno skrbno spremljala uveljavljanje osnutka predlaganih popravljalnih ukrepov ter priporočil in v tem letu sprejela že 14 dopolnil internih aktov. To se odraža v zmanjšanem številu popravljalnih ukrepov v končnem poročilu.« DUTB bo preostale popravljalne ukrepe Računskega sodišča  v skladu z zakonom in na podlagi presoje gospodarnosti upoštevala.

Dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor DUTB je ob tem pojasnil: »DUTB je danes po stabilnosti poslovanja bistveno drugačna ustanova kot v obdobju, na katerega se nanaša poročilo Računskega sodišča. Lahko rečem, da je bilo sodelovanje med DUTB in sodiščem boljše kot v preteklosti.« Dodal je, da je DUTB v zadnjih letih tudi na podlagi ukrepov in priporočil Računskega sodišča izboljšala učinkovitost poslovanja. Pri tem upošteva tako zunanje kot notranje ocene njenega delovanja. »V DUTB smo sodelovanje z Računskim sodiščem od začetka zadnjega revizijskega postopka videli kot pomoč in dodatno spodbudo k izboljšavam na področju varnosti, učinkovitosti in pravilnosti poslovanja. Proces je bil zahteven, a je koristil obema organizacijama, da lahko izpolnita njuni poslanstvi. Ves čas stremimo k doseganju boljše učinkovitosti, kar se nedvomno odraža tudi v odličnih rezultatih, ki jih je DUTB dosegla v letu 2017," je dodal.

Poročilo Računskega sodišča, katerega vizija je izboljševanje poslovanja organizacij, ki jih ocenjuje, za DUTB pomeni odlično orodje za izboljšavo in doseganje optimalne učinkovitosti. Kot družba, ki se nemudoma odziva na spremembe, DUTB zato dosledno in v najkrajšem možnem času predlagane spremembe tudi dejansko udejanja.

***

 

*Dodatno pojasnilo

Glavne izboljšave, ki jih je DUTB že sprejela na podlagi priporočil Računskega sodišča v 2018

DUTB je še natančneje opredelila prodajne procese in vzpostavila standardno  predlogo za odločanje, ki vsebuje relevantne informacije, ki so potrebne za odločanje. Prav tako je informacijsko podprla vse postopke odločanja, kar omogoča revizijsko sled in popolno transparentnost poslovanja. Natančno je določila interne postopke naročanja, da sledi vsem zahtevam javnega naročanja ter informativno podprla register pogodb. DUTB je ustanovila organizacijsko enoto Korporativna varnost, ki skupaj s Pooblaščencem za skladnost poslovanja skrbi za izvajanje internih preiskav in ustrezno poročanje upravnemu odboru. Uvedla je tudi celosten sklop predpisov za sistematizacijo delovnih mest, prejemkov in ocenjevanja uspešnosti zaposlenih.

Vlada sprejela odločitev glede izbrisnih pobotnic14.12.2017

Ljubljana, 14. december 2017 - Vlada se je na včerajšnji seji opredelila do sklepov komisije DZ za nadzor javnih financ glede izbrisnih pobotnic.

Komisija je 18. maja letos obravnavala problematiko uveljavljanja hipotek proti neplačanim podizvajalcem družbe Vegrad AM s strani DUTB. Vlada je ugotovila, da »ni primerno, da bi kot skupščina DUTB sprejela sklep, ki bi DUTB nalagal izdajo izbrisnih pobotnic, saj bi s tem ostale upnike, ki so že sedaj v slabšem položaju, postavili v neenakopraven položaj.« Hkrati bi bil takšen sklep nezakonit, saj bi bil v nasprotju z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank.

Več informacij na http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3359/

 

Uspešno leto DUTB pri upravljanju nepremičnin 12.12.2017

Ljubljana, 12. december 2017 – DUTB je v letu 2017 zabeležila odlične rezultate na področju upravljanja nepremičnin. Leto 2017 uspešno zaključuje z 95 prodanimi poslovnimi projekti v skupni vrednosti 28 mio EUR in 63 prodanimi stanovanjskimi projekti v skupni vrednosti 75,7 mio EUR.  

 

Prodaja in upravljanje nepremičnin v DUTB

Nepremičninski portfelj DUTB, ki je rezultat aktivnega upravljanja nepremičnin, danes vključuje 240 lastniških nepremičninskih enot v skupni vrednosti 206 mio EUR v 4 državah. Znotraj teh največji delež vrednosti (42 %) predstavljajo zemljišča. Nepremičninski portfelj DUTB vključuje tudi 1.066 nepremičnin v zavarovanju v skupni vrednosti 721 mio EUR v 7 državah (na dan 11. 12. 2017). Znotraj teh največji delež vrednosti predstavljajo industrijske nepremičnine (35 %).

»Z večanjem portfelja lastnih nepremičnin je tudi prodaja le-teh v zadnjih treh letih (2015 - 2017) beležila pozitiven trend. V letu 2015 je kumulativna prodaja znašala 2,33 mio EUR, v letu 2016 18,56 mio EUR ter v letu 2017 (podatki na 11. 12. 2017) že 103,9 mio EUR (vse omenjene vrednosti ne vključujejo pripadajočega davka),« pojasnjuje Janez Škrubej, izvršni direktor, odgovoren za področje upravljanje nepremičnin.

 

Stanovanjski portfelj

Stanovanjski nepremičninski portfelj DUTB leto 2017 zaključuje s 63 prodanimi nepremičninskimi projekti v skupni vrednosti 75,7 mio EUR. V lastništvu DUTB ostaja še 98 nepremičnin/projektov v skupni vrednosti 99,1 mio EUR. Med uspešnimi projekti iz stanovanjskega nepremičninskega portfelja velja izpostaviti Celovške dvore v Ljubljani in poslovno-stanovanjski kompleks Harmony v Sofiji (Bolgarija):

 • Projekt Celovški dvori vključuje 226 stanovanj, 23 poslovnih prostorov in 529 PM v lastništvu DUTB. Pri njihovi prodaji je DUTB, glede na prevzemno vrednost nepremičnine v insolvenčnem postopku, ustvarila dodano vrednost v višini vsaj 12 mio EUR in hkrati prispevala k izboljšavi ugleda soseske. Trenutni prihodki od prodaje tega projekta znašajo cca 39 mio EUR.
 • Projekt Harmony Sofia vključuje 87 stanovanj, 7 poslovnih enot in 84 PM v garaži. DUTB je, glede na prevzemno vrednost nepremičnine v insolvenčnem postopku, ustvarila dodano vrednost v višini vsaj 1 mio EUR.

Med večjimi aktualnimi stanovanjskimi projekti izstopajo Nokturno (215 stanovanj, 2 poslovna prostora, 438 kletnih parkirnih mest; že prodanih 152 stanovanj) in ES Gorica, Koper (164 stanovanj, 29 poslovnih prostorov, 417 kletnih parkirnih mest; predviden začetek prodaje v maju 2018).

 

Poslovni portfelj

DUTB leto 2017 zaključuje s 95 prodanimi poslovnimi nepremičninskimi projekti v skupni vrednosti 28 mio EUR. V lastništvu DUTB ostaja še 142 nepremičnin/projektov v skupni vrednosti 106,9 mio EUR. Pri prodaji industrijskih objektov  velja izpostaviti uspešno prodajo Tovarne vozil Maribor, Industrijskega objekta Inde Koper, industrijskega kompleksa Kiv Vransko, večjih zemljišč za razvoj poslovnih con ter večjih poslovnih stavb v Ljubljani, Mariboru in Ajdovščini.

 

Aktivno upravljanje nepremičnin

Navedeni poslovni rezultati so posledica naravnanosti DUTB, da z nepremičninami aktivno upravlja ter jim z različnimi postopki in ukrepi dodaja vrednost, odvisno od segmenta in tržnega potenciala posamezne nepremičnine. Ključni ukrepi za ustvarjanje dodane vrednosti so odprava pravnih in tehničnih pomanjkljivosti, investicijski in urbanistični razvoji nepremičnin, transparentni prodajni procesi s ciljno usmerjenim marketingom ter predčasni prevzem tržno atraktivnih nepremičnin iz insolvenčnih postopkov. Največjo dodano vrednost pa si DUTB obeta s projekti ti. skupnih vlaganj, kjer si bo ob obvladljivem tveganju prizadevala ustvariti dodaten donos za davkoplačevalce.   

»Poseben izziv in uspeh pri dodajanju vrednosti predstavljajo nepremičnine, katere smo z našimi ukrepi ponovno oživeli ali jim spremenili njihovo izvorno namembnost ter poleg povrnjenih sredstev v državno blagajno zagotovili povečano funkcionalnost in družbeno vlogo teh nepremičnin v okolju. Kot primer lahko navedemo industrijski objekt Inde v Kopru ali Industrijski kompleks KLI Logatec,« dodaja Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin v DUTB.

 

Dodatne informacije

Za 206 mio EUR nepremičnin v lasti in 721 mio EUR nepremičnin v zavarovanju v DUTB poleg vodstva skrbi 16 upravljavcev nepremičninskega portfelja, podporo pri upravljanju nepremičnin pa izvaja 11 zaposlenih. V nepremičninskem timu je 15 nosilcev licence za nepremičninskega posrednika ter 6 nosilcev licence za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

 DUTB_Novinarska konferenca_Upravljanje nepremicnin_2017-12-12.pdf

DUTB refinancirala svoje finančne obveznosti8.12.2017

Stroški financiranja bodo v letu 2018 nižji za 7 milijonov EUR

Ljubljana, 8. december 2017 - DUTB je z bankami podpisala dolgoročne kreditne pogodbe za refinanciranje svojih finančnih obveznosti, s čimer bo DUTB pomembno znižala stroške financiranja, ti se bodo v letu 2018 znižali za 7 milijonov EUR. S pridobljenimi viri bo DUTB v celoti poplačala obveznosti iz naslova izdanih obveznic DUT03 v višini 422,9 milijonov EUR in DUT04 v višini 125,8 milijonov EUR ter bančnega posojila v višini 169 mio EUR.

Za refinanciranje obstoječih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo sredi decembra letošnjega leta, se je DUTB v transparentnem in konkurenčnem postopku zadolžila za 710 milijonov EUR.

DUTB je sklenila tri kreditne pogodbe, in sicer:

 • s sindikatom bank Nova Ljubljanska banka d.d., Abanka d.d., Intesa Sanpaolo d.d., NKBM d.d. in Unicredit banka Slovenije v višini 560 milijonov EUR,
 • s Sberbank banka d.d. v višini 100 milijonov EUR in
 • z Erste Group Bank AG Dunaj v višini 50 milijonov EUR.

Posojila po novih kreditnih pogodbah se bodo odplačevala kvartalno, skladno z amortizacijskimi načrti. Zadnji obroki zapadejo v plačilo sredi decembra 2022. DUTB ima možnost posojila vračati tudi predčasno, kar ji daje fleksibilnost pri upravljanju z likvidnostjo do konca leta 2022. Posojila so zavarovana s poroštvom Republike Slovenije, za katero bo DUTB Republiki Sloveniji plačevala 1 % nadomestilo za izdano poroštvo.

DUTB bo tako v letu 2017 odplačala za 1.107 milijona EUR finančnih obveznosti, od tega bo 710 milijonov EUR odplačala z zgoraj omenjenim refinanciranjem, 397 milijonov EUR pa bo DUTB poplačala, od tega kar 269 milijonov EUR s predčasnim poplačilom.

Refinanciranje in poplačilo finančnih obveznosti predstavljata pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, ki ga opredeljuje ZUKSB. DUTB je z nižjo obrestno mesto za najeta posojila znižala bodoče stroške financiranja, znižala zadolženost in s tem povrnila vložena sredstva in razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.

Od svoje ustanovitve je DUTB, brez upoštevanja refinanciranj, poplačala že za 1.057 milijonov EUR obveznosti iz naslova obveznic in dolgoročnih posojil (od tega tudi 360 milijonov za pripojeni Factor banko in Probanko). Posledično je DUTB več kot prepolovila svoj celotni dolg v višini slabih dveh milijard evrov. Stanje finančnih obveznosti DUTB bo konec leta 2017 znašalo 877 milijonov EUR.

V Celovških dvorih naprodaj proste shrambe in tehnični depoji ter parkirna mesta1.12.2017

Ljubljana, 1. december 2017 -  Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) bo prek e-dražbe ponudila 21 shramb ter tehničnih depojev in 45 parkirnih mest v soseski Celovški dvori. E-dražbe bodo potekale od 13. do 15. decembra za vsako posamezno enoto ločeno, natančen terminski načrt dražb za posamezne enote je na voljo na strani http://www.celovskidvori.eu/.

Kupcem bo na voljo 21 shramb v velikosti od 5 m² do 84 m², cene kvadratnega metra shramb bodo od 700 do 900 EUR/m² (brez DDV), ter 45 parkirnih mest v velikosti od 8,4 m² do 30 m² z izklicnimi cenami od 7.000 do 9.000 EUR na parkirno mesto (brez DDV).

Po uspešni prodaji stanovanj ter poslovnih prostorov v soseski Celovški dvori DUTB kupcem prek e-dražbe ponudila proste shrambe in parkirna mesta, ki bodo zagotovo požela zanimanje med stanovalci soseske ter kupci ali najemniki poslovnih prostorov. Nekaj zanimanja za proste kapacitete DUTB pričakuje tudi od okoliških stanovalcev, ki jim sprehod do Celovških dvorov ne predstavlja prevelikega bremena.

E-dražba za posamezno nepremičnino bo potekala do 20 minut, vse informacije, postopki o dražbah ter natančen terminski plan po dnevnih in urah so zainteresiranim kupcem na voljo na spletnih straneh http://www.celovskidvori.eu/ in https://dutb.edrazbe.si/. Kupci bodo do sistema za dražbe lahko dostopali tudi prek mobilnih aplikacij za operacijski sistem Android in iOS.

Dražbe za posamezne enote bodo potekale po vnaprej znanem terminskem načrtu, kupci bodo lahko dražili za več enot, za draženje vsake posamezne enote bodo morali vplačati varščino v višini 100 EUR ter se s svojimi podatki prijaviti v sistem e-dražb.

Ogledi prostih enot bodo organizirani v tednu od 4. do 8. decembra med 9. in 17. uro, izvajala pa jih bo agencija Stoja po vnaprejšnjem dogovoru.

DUTB pridobila mednarodni certifikat najvišje stopnje na področju preprečevanja korupcije 16.11.2017

Ljubljana, 16. november 2017 - Potrdilo o skladnosti programa na področju preprečevanja korupcije (Anti-corruption Compliance Program Certificate) je Družba za upravljanje terjatev bank od mednarodno uveljavljene agencije ETHIC Intelligence pridobila v letu 2015. V letošnjem letu pa je DUTB po izvedbi intenzivnega večmesečnega programa s strani iste agencije pridobila tovrstni certifikat najvišje stopnje in v novembru 2017  postala nosilka Anti-corruption Compliance System Certificate. DUTB je v Sloveniji edina družba z omenjenim certifikatom, pridobijo ga le družbe z visoko stopnjo poslovne integritete, transparentnosti in preprečevanja konfliktov interesov na vseh ravneh delovanja družbe.

 

Omenjeni certifikat je agencija izdala šele po celostnem pregledu poslovanja DUTB in podrobni analizi udejanjanja njenega celovitega programa ničelne tolerance do korupcije. Ta program je bil oblikovan tako, da je skladen s predpisi, ki usmerjajo delovanje DUTB, prilagojen ustreznemu upravljanju korupcijskih tveganj in da sledi dobri mednarodni praksi. Gre za sistemski certifikat, ki dodatno zagotavlja, da je program DUTB na področju preprečevanja korupcije prilagojen še vsem morebitnim tveganjem in se v organizaciji tudi pravilno izvaja.

Pridobitev certifikata najvišje stopnje za DUTB pomeni potrditev njenega doslednega izvajanja strategije v skladu s standardi etičnega poslovanja in učinkovitega uresničevanja njenega poslanstva. Hkrati je to tudi potrditev, da družba dela skladno z najvišjimi mednarodnimi standardi in dobrimi praksami na svojem področju.

Dr. Imre Balogh je ob prejemu certifikata povedal: »V DUTB smo nadvse zadovoljni, da je mednarodna agencija ETHIC Intelligence s podelitvijo certifikata najvišje stopnje ponovno prepoznala uspešnost naših prizadevanj pri nadgrajevanju sistemskih procesov in politik po principu ničelne tolerance do korupcije. DUTB je v letošnjem letu ponovno preverila uresničevanje svojega programa zagotavljanja skladnosti in upravljanja korupcijskih tveganj, glede na najvišje mednarodne standarde na tem področju. Prizadevamo si, da vsi zaposleni na DUTB delujejo skladno z načeli poslovne integritete, prepoznavajo konflikte interesov in pravilno upravljajo s korupcijskimi tveganji. To je zdaj potrdilo mednarodno neodvisno strokovno telo. DUTB si bo kot učinkovit center znanja za upravljanje nedonosnega premoženja in prestrukturiranje podjetij prizadevala za dosledno izvajanje tega programa tudi v prihodnje«.

 

O agenciji ETHIC Intelligence

Agencija ETHIC Intelligence, ki jo je ustanovil Philippe Montigny, nekdanji član Urada generalnega sekretarja OECD, izvaja preglede skladnosti, svetuje in izdaja potrdila o skladnosti na področju preprečevanja korupcije že vse od leta 2006 in uživa visok mednarodni ugled. Organizacijo odlikujejo temeljite revizije na kraju samem, strukturirana in pregledna izvedba programa presoje, domišljen sistem preprečevanja nasprotij interesov, odločitve o izdaji certifikata pa sprejema komisija uglednih mednarodnih strokovnjakov s področja obvladovanja korupcijskih tveganj. Postopek pridobivanja certifikata je splet številnih aktivnosti, na podlagi katerih se agencija odloča ali je družba, ki jo presoja, zrela za pridobitev omenjenega potrdila. Organizacije, ki lahko zaprosijo za certifikat, morajo dosegati visoke mednarodne standarde, ki med drugim vključujejo priporočila mednarodnih ustanov, kot so OECD, Svetovna banka, ICC (International Chaimber of Commerce) in podobne.

Netočne navedbe v člankih Koga je strah brskanja po okostnjakih slabe banke? Siol.net, 24. 10. 2017), Nova izvršna direktorja Jaklin in Prebil (Delo, 25. 10. 2017) in Pretekli posli prevetrili vrh DUTB (Svet kapitala, 27. 10. 2017)26.10.2017

Na spletni strani www.siol.net je bil 24. oktobra 2017 objavljen članek z naslovom Koga je strah brskanja po okostnjakih slabe banke? avtorjev Vesne Vukovič in Primoža Cirmana. V članku avtorja ponovno namigujeta, da je bil Janez Škrubej povezan s prodajo terjatev do podjetja MPM Engineering, kar smo avtorjema že pred časom zanikali, saj je bil s primerom MPM Engineering povezan le kot član sicer veččlanskega kreditnega odbora.

Avtorja navajata, da naj bi notranja revizija DUTB ugotovila, da je DUTB terjatve do MPM Engineeringa prodala prejšnjemu lastniku. Kot smo na DUTB že večkrat poudarili, so poročila notranjerevizijske dejavnosti z ugotovitvami in priporočili interni dokumenti, ki imajo namen izboljševanja učinkovitosti procesov vodenja, upravljanja s tveganji in sistema notranjih kontrol. Po prejemu notranjerevizijskega poročila je prva naloga odgovornih oseb s področja revidiranega procesa priprava načrta aktivnosti za uvedbo priporočil ter uskladitev obstoječih praks z najboljšimi. V poročilu notranja revizija na DUTB v primeru MPM Engineering ni zapisala, da so bile terjatve prodane prejšnjemu lastniku oziroma z njim povezanim osebam.

Avtorja še navajata, da izbira dveh izvršnih direktorjev DUTB časovno sovpada z ugotovitvami notranje revizije DUTB, ki je preiskovala nepravilnosti pri nekaterih najodmevnejših prodajah terjatev. Ob tem poudarjamo, da priporočila notranje revizije DUTB niso vplivale na izbor neizvršnih direktorjev, ki so potrdili dva nova izvršna direktorja DUTB.

Podobne namige o morebitnih izsledkih notranje revizije DUTB navaja tudi Katja Svenšek v članku Nova izvršna direktorja Jaklin in Prebil, ki je bil 25. oktobra 2017 objavljen v Delu. Novinarka piše, da naj bi bile po trditvah virov časnika Delo ugotovitve revizije tako obremenjujoče, da nov mandat istima izvršnima direktorjema ni bil sprejemljiv. Navedbe teh neimenovanih (!) virov časnika Delo so napačne in neresnične, neizvršni direktorji DUTB so odločitev o imenovanju novih izvršnih direktorjih sprejeli na podlagi ocene primernosti kandidatov za nadaljnje delovanje družbe in priporočila notranje revizije DUTB, ki ne ugotavljajo odgovornosti sedanjih izvršnih direktorjev, niso vplivale na izbor izvršnih direktorjev.

Tudi novinarki Pija Kapitanovič in Suzana Kos v članku Pretekli posli prevetrili vrh DUTB (Svet kapitala, 27. 10. 2017) navajata, da naj bi bile obremenjujoče ugotovitve notranje revizije razlog, da novega mandata nista dobila obstoječa izvršna direktorja DUTB. Kot smo že zapisali, so te informacije napačne in neresnične, priporočila notranje revizije niso ugotavljala odgovornosti sedanjih izvršnih direktorjev in tudi niso vplivala na izbor izvršnih direktorjev.

Nova izvršna direktorja DUTB sta Jože Jaklin in Andrej Prebil 24.10.2017

Ljubljana, 24. oktober 2017 -  Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji upravnega odbora med prijavami, prispelimi na mednarodni kadrovski razpis, izbrali izvršna direktorja DUTB v novem mandatu. To sta Jože Jaklin in Andrej Prebil, ki se bosta skupaj z dr. Imretom Baloghom soočila z novimi izzivi DUTB v naslednjih letih.

Dr. Miha Juhart, predsednik upravnega odbora DUTB, je po seji upravnega odbora povedal: »Neizvršni direktorji smo imeli zelo zahtevno delo, saj se je na razpis prijavilo veliko kakovostnih kandidatov. Upoštevajoč zakonodajo, razpisne pogoje, strategijo DUTB in predstavljeno vizijo za nadaljnji razvoj verjamem, da smo izbrali primerna kandidata. DUTB prihaja do točk preloma in jo v naslednjih letih čakajo novi izzivi. Odpiramo novo poglavje. Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil obema dosedanjima izvršnima direktorjema Janezu Škrubeju in Alešu Koršiču, ki sta odlično opravila dela. Oba sta bila z DUTB praktično od začetka in sta zaslužna, da DUTB danes uspešno deluje.«

Mednarodni razpis za delovni mesti izvršnih direktorjev je bil odprt med 10. julijem in 25. avgustom letos. Na razpis se je prijavilo 30 kandidatov. Izbrana izvršna direktorja bosta svoji funkciji nastopila predvidoma ob izteku sedanjega mandata, ob upoštevanju odpovednih rokov in morebitnih drugih obveznosti.

Netočne navedbe v članku Kako smo davkoplačevalci pokrili dolgove bohinjskega mogočneža, objavljenem 2. oktobra 2017 na spletni strani www.siol.net5.10.2017

Na spletni strani www.siol.net je bil 2. oktobra 2017 objavljen članek z naslovom Kako smo davkoplačevalci pokrili dolgove bohinjskega mogočneža avtorjev Vesne Vukovič, Primoža Cirmana in Tomaža Modica. V članku so avtorji zapisali več napačnih trditev, začenši s podatkom, da je iz informacij, ki so jih prejeli iz Siol.net, razvidno, da bi lahko šlo pri prodaji terjatev do MPM za posel, pri katerem bi šel DUTB zelo na roke novemu kupcu ter da je DUTB s kupcem terjatev DUTB pogodbo podpisala tik pred koncem leta 2015. Iz napisanega izhaja, da na Siol.net razpolagajo z napačnimi informacijami ali dokumenti, saj ne drži, da je bila pogodba o prodaji terjatev podpisana tik pred koncem leta 2015 oz. 30.12.2015 kot avtorji članka navajajo v članku. Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup omenjenih terjatev je bil namreč objavljen že 27.7.2015, ponudba kupca pa je bila sprejeta že 12.8.2015. Na podlagi tega je bila pogodba o prodaji terjatev podpisana 15.9.2015, kasneje je bil podpisan dodatek št. 1 k pogodbi, ta dodatek je DUTB podpisala 3.12.2015.

Avtorji članka napačno navajajo tudi, da je DUTB hitela s prodajo, da je ne prehiti nov zakon. Avtorji trdijo, da je DUTB pogodbo o prodaji terjatev podpisala 30. decembra 2015, tik pred začetkom zakona, ki bo DUTB prepovedal posle z osebami, povezanimi z dolžnikom. Navajajo tudi »še več, novelo tega zakona je državni zbor sprejel že 18. decembra 2015, torej dvanajst dni pred (!) podpisom pogodbe«. Iz prejšnjega odstavka je jasno razvidno, da so trditve avtorjev napačne, saj je DUTB v mesecu decembru 2015 podpisala zgolj dodatek k pogodbi o prodaji terjatev, ki je bila podpisana že 15.9.2015.

Avtorji v članku tudi navajajo, katere spremembe je za DUTB prinesel 13. člen Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), niso pa zapisali, katere (interne) ukrepe je že pred in tudi po sprejemu novele zakona sprejela DUTB. DUTB namreč preverja identifikacijo kupcev v dveh fazah, in sicer DUTB najprej preverja vse potencialne kupce terjatev že v fazi samega zbiranja nezavezujočih ponudb ali celo izkazanega interesa, nato pa pred sklenitvijo poslovnega razmerja (kupoprodajne pogodbe) z izbranim kupcem terjatve opravi pregled kupca v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Način preverjanja identifikacije oziroma poznavanja potencialnih kupcev terjatev v fazi zbiranja ponudb je urejen v internem aktu Pravila in postopki pri prodaji terjatev. Prva različica tega akta je bila sprejeta že oktobra 2015, torej pred sprejetjem novele zgoraj omenjenega zakona. 

Pred sklenitvijo poslovnega razmerja z izbranim kupcem pa DUTB izvede ukrep pregleda kupca v skladu z Navodili o načinu izvajanja ukrepov pregleda stranke, ki jih je DUTB sprejela na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki ga je Državni zbor sprejel 20. oktobra 2016 (Uradni list RS, št. 68/2016; v nadaljevanju: ZPPDFT-1). ZPPDFT-1 je namreč kot zavezanko za izvajanje ukrepov po tem zakonu določil tudi DUTB.

Na podlagi navedenih internih aktov se od potencialnih kupcev terjatev najprej zahteva izpolnitev obrazcev Postopka poznavanja stranke – KYC, s katerimi se med drugim ugotavlja morebitno kršitev ali zlorabo 13. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za  krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/2012 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUKSB). DUTB tako že v fazi zbiranja ponudb izvede postopek preverjanja potencialnih strank (know your customer/client - KYC ). Zato lahko že v tej fazi zavrne potencialne kupce, za katere ugotovi, da obstaja tveganje zlorab.

Pred sklenitvijo poslovnega razmerja pa (kot pojasnjeno) DUTB zahteva izpolnitev obrazcev, s katerimi se pridobijo ustrezni podatki za izvajanje ukrepov, ki jih DUTB nalaga ZPPDFT-1.

Pri prodaji terjatev do družbe MPM ENGINEERING d.o.o., ki je bila izvedena leta 2015, je DUTB osebno identificirala kupca terjatev ter pridobila izpis iz ustreznega registra podjetij. Prav tako je DUTB pridobila izjavo kupca, da ni povezan z dolžnikom, njegovimi poslovodnimi osebami ali lastniki v smislu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o prevzemih (ZPre-1). Hkrati je kupec podal izjavo, da terjatve prevzema za svoj račun. Z navedenimi ukrepi je DUTB izpolnila vse takrat veljavne zakonske zahteve glede identifikacije kupcev terjatev in ravnala skladno s takrat veljavnimi internimi pravili.

Avtorji članka napačno navajajo tudi, da naj bi imel Janez Škrubej glavno besedo pri kreditnem odboru DUTB. Kreditni odbor DUTB sestavljajo neizvršni ter izvršni direktorji DUTB, odločitev pa je sprejeta, če za njo glasuje vsaj polovica prisotnih neizvršnih direktorjev ter en izvršni direktor. Iz tega izhaja, da Janez Škrubej nikakor ni mogel imeti glavne besede pri kreditnem odboru DUTB, v svojem mandatu na DUTB pa nikoli ni bil odgovoren za upravljanje s terjatvami na DUTB, kar pomeni, da je bil s primerom MPM, ki ga omenjajo avtorji članka, povezan le kot član kreditnega odbora, v katerem ima zgolj en glas.

Napačno so avtorji članka navajali tudi funkcijo Marka Remsa, zapisali so, da je Marko Rems nekdanji izvršni direktor DUTB. Marko Rems bi bil nikoli izvršni direktor DUTB, od marca 2014 do julija 2017 je Marko Rems na DUTB zasedal funkcijo direktorja financ.

Avtorji članka tudi navajajo, da je upravni odbor zahteval notranjo revizijo poslov, pri čemer namigujejo, da naj bi šlo za sumljive posle. Notranje revidiranje je v organizacijah neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije in skladno s tem notranjerevizijska dejavnost v DUTB vsaj enkrat letno pripravi načrt dela in ga po usklajevanju s poslovodstvom posreduje v presojo Revizijski komisiji ter v sprejem Upravnemu odboru. Skladno s standardi in običajnimi poslovnimi praksami ni nič nenavadnega, da notranjerevizijska dejavnost od poslovodstva, Revizijske komisije ali Upravnega odbora prejme naročilo za izvedbo notranjih revizij, ki niso bile vključene v redni potrjen načrt dela družbe.

Poročila notranjerevizijske dejavnosti z ugotovitvami in priporočili so dokumenti, ki so izključno interne narave in imajo namen izboljševanja učinkovitosti procesov vodenja, upravljanja s tveganji in sistema notranjih kontrol. Po prejemu notranjerevizijskega poročila je prva naloga odgovornih oseb s področja revidiranega procesa priprava načrta aktivnosti za uvedbo priporočil ter uskladitev obstoječih praks z najboljšimi. Omenimo naj tudi, da so skladno z veljavnimi Smernicami o delovanju DUTB prejemniki notranjerevizijskih poročil DUTB tudi odgovorne osebe na Ministrstvu za finance, v okviru njihove nadzorne vloge.  

Ob tem naj dodamo, da je po priporočilih stroke (mednarodnega Inštituta notranjih revizorjev – The IIA in Slovenskega inštituta za revizijo) notranje revidiranje dejavnost, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije, je torej dejavnost, katere rezultati dela izkazujejo prodornost, proaktivnost in usmerjenost v prihodnost.

Da avtorji članka razpolagajo z napačnimi informacijami ali dokumentom potrjuje tudi navajanje spiska primerov postopkov prodaje terjatev, za katere naj bi upravni odbor DUTB naročil interno revizijo. Spisek prodajnih postopkov podjetjih, ki ga navajajo avtorji članka, namreč ni enak spisku, ki ga je sprejel upravni odbor DUTB.

Polletni rezultati DUTB 2017 nad načrtovanimi 28.9.2017

Ljubljana, 28. september 2017 - DUTB je v prvem polletju 2017 presegla vse zastavljene strateške cilje. Ustvarila je 246,4 milijona EUR prilivov iz upravljanja s sredstvi, kar predstavlja 12,2 % vrednosti prevzetih in pripojenih sredstev, in tako že v prvih šestih mesecih presega letno zahtevo, ki jo določa zakon. Od ustanovitve do sredine letošnjega leta je DUTB skupno ustvarila 1.109,2 milijona EUR prilivov, kar predstavlja 54,8 % sredstev, ki so bila prenesena na DUTB v okviru izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank, ter sredstev iz pripojitve dveh bank. DUTB je doslej skupaj neto poplačala že skoraj 1 milijardo EUR svojega dolga in glede na primerljivo predhodno obdobje na področju operativnih stroškov in finančnih odhodkov ustvarila prihranke v višini 15,5 milijonov EUR ter s tem ustvarila17,1 milijonov EUR dobička.

Visoki ustvarjeni prilivi iz upravljanja sredstev so DUTB omogočili, da je v prvem polletju pospešeno odplačala pomemben del svojih finančnih obveznosti. V februarju je tako DUTB predčasno poplačala 168,0 milijonov EUR dolgoročnega sindiciranega posojila. Temu je sledilo še dodatno predčasno poplačilo 70 milijonov EUR in nadaljnjih 51 milijonov EUR rednih odplačil. Od ustanovitve je DUTB tako skupaj poplačala več kot 1,7 milijarde EUR dolga z visokimi stroški financiranja, ki je bil delno refinanciran s cenejšim financiranjem z možnostjo prilagodljivega odplačila v višini 723 milijonov EUR. Tako neto vrednost čistega poplačila znaša 977 milijonov EUR. DUTB je od leta 2013 plačala tudi skupno 133 milijonov EUR obresti, poleg tega pa še 52 milijonov EUR v obliki nadomestil državi za izdajo garancij.

Znižanje stroškov financiranja na polovico, pozitivni učinki optimizacije procesov, znižanje stroškov po pripojitvi dveh bank za 14 % in nadaljnje izboljševanja realiziranega dobička iz zaključenih transakcij so prispevali k odličnemu polletnemu rezultatu. V tem času je DUTB namreč ustvarila 17,1 milijonov EUR dobička.

Uspešnost DUTB, ki se je oblikovala v vrhunski center znanja za prestrukturiranje podjetij in upravljanje nedonosnega premoženja, se kaže tudi v poslovnih uspehih celotnega spektra aktivnosti. Med najbolj odmevnimi transakcijami je vredno omeniti finančno prestrukturiranje in prodajo lastniških deležev Cimosa, refinanciranje in polno odplačilo šestih dolžnikov v višini več kot 100 milijonov EUR. DUTB je s številnimi, skrbno zasnovanimi aktivnostmi, ki nepremičninam dodajajo vrednost, postala  pomemben igralec tudi na nepremičninskem trgu. Tu velja omeniti prodajo stanovanj v stanovanjskih soseskah Celovški dvori in Nokturno. Pomemben napredek je dosegla tudi s številnimi prodajami v zahtevnejšem industrijskem in komercialnem segmentu (zgradbe TVM, Primorje, na Vošnjakovi).

Netočne navedbe v članku Zakaj ni zanimanja za milijonski posel, objavljenem 21. septembra 2017 v časopisu Delo in na spletni strani www.delo.si22.9.2017

V časopisu Delo in na spletni strani www.delo.si je bil 21. septembra objavljen članek z naslovom Zakaj ni zanimanja za milijonski posel avtorice Suzane Kos. Avtorica članka je v članku zapisala, da »slaba banka upravlja dobri dve milijardi evrov vredno premoženje«, ta podatek je napačen, DUTB je namreč od svoje ustanovitve unovčila že med 55 % in 60 % prenesenega premoženja (ki je bilo vredno dobri dve milijardi evrov) in upravlja še približno 1,1 milijarde evrov premoženje. O tem je DUTB 16. junija 2017 s sporočilom za javnost obvestila tudi vse medije.

Nadalje avtorica članka piše, je DUTB z zavarovalnico Wiener Städtische sklenila triletno pogodbo za zavarovanje nepremičninskega portfelja v vrednosti 824.000 evrov ter da se je na javno naročilo odzvala le ena zavarovalnica. Navedeni znesek ni pravilen, ocenjena vrednost naročila je 760.000,00 evrov (brez DPZP), kar pa ni končna pogodbena vrednost, saj se storitev zaračunava po dejanski potrebi in po dejansko zavarovanem premoženju, ki ga DUTB postopno prejema v svojo last. DUTB iz trenutno sklenjene pogodbe za enako storitev ugotavlja, da je ocenjena vrednost naročila višja od dejanske porabe, torej posledično predvideva, da bo znesek porabe nižji, kot je bila zapisana ocenjena vrednost v javnem naročilu.

Podatek, da je ponudbo za opravljanje storitve oddala le zavarovalnica Wiener Städtische drži, ne držijo pa ugibanja v članku, ki jih avtorica članka pripisuje neimenovanim virom na računskem sodišču ter neimenovanim virom iz zavarovalniških krogov, med drugim je v članku zapisano »da so bili pogoji javnega naročila omejujoči oziroma so privilegirali enega ponudnika« ter da »je bila razpisna dokumentacija pripravljena zelo slabo in da je DUTB vse svoje premoženje stlačila v isti koš«.

Navedena ugibanja v članku so manipulativna ter neresnična, saj:
• je DUTB v javnem naročilu jasno navedla, da DUTB zaradi narave svojega dela, pri katerem prevzema nepremičnine v svojo last postopoma in nato nepremičnine v lastništvu prodaja, ne more točno določiti, kdaj in katero nepremičnino točno bo zavarovala,
• je DUTB pripravila ponudbeni predračun, ki je bil razdeljen na 7 razredov, povezanih s premijsko stopnjo v promilih, s čimer je DUTB v primerjavi s predhodnim naročilom še bolj zagotovila enakopravno obravnavo vseh ponudnikov ter možnost postavitve ponudbene cene na isti imenovalec,
• je DUTB skladno z 2. odstavkom 61. člena ZJN-3 zaradi zaščite posebno občutljivih informacij pripravila splošni javnost zaprt del dokumentacije, do katerega so lahko brezplačno dostopali vsi potencialni ponudniki, ki imajo registrirano dejavnost zavarovalnice in so vpisani v seznamu zavarovalnih subjektov v RS pri Agenciji za zavarovalni nadzor,
• je do zaprtega dela razpisne dokumentacije DUTB na podlagi njihove zahteve omogočila dostop šestim zavarovalnicam,
• je v javnosti zaprtem delu razpisne dokumentacije DUTB zagotovila vse podatke, vezane na strategijo prevzemov nepremičnin v prihodnje ter podatke o vseh nepremičninah, ki jih ima DUTB trenutno v lasti, s čimer so imeli vsi potencialni ponudniki enake pogoje za pripravo konkurenčne ponudbe,
• se noben izmed potencialnih ponudnikov ni pritožil na razpisno dokumentacijo,
• je DUTB javno naročilo oddala ponudniku, ki je predložil dopustno ponudbo, skladno z ZJN-3.

Razpisna dokumentacija za »Zavarovanje premoženja v lasti DUTB« (JN006550/2017-B01) je bila pripravljena strokovno in nikakor ni privilegirala določenega ponudnika, prav tako DUTB ni »stlačila vsega premoženja v isti koš«, ampak je na podlagi pridobljenih izkušenj iz prvega javnega naročila iz leta 2015 še bolj razčlenila razpisno dokumentacijo in s podrobno razčlenjenim ponudbenim predračunom zagotovila enakopravno obravnavo vseh ponudnikov.   

DUTB sicer težko komentira dejstvo, zakaj na predmetno javno naročilo ni prispelo več ponudb, predvsem zaradi dejstva, da je zaprti del razpisne dokumentacije prevzelo šest potencialnih ponudnikov. Lahko pa DUTB predvideva, da je razlog, da je bila oddana le ena ponudba, zahtevnost javnega naročila.

Ukrepi DUTB za dokončno finančno prestrukturiranje Mariborske livarne Maribor29.6.2017

Ljubljana/Maribor, 29. junij 2017 – DUTB je kot največja lastnica in upnica družbe MLM danes na Okrožno sodišče v Mariboru vložila upniški predlog za ponovno prisilno poravnavo. Hkrati je DUTB družbi v tej fazi zagotovila ustrezne vire financiranja. Oba ukrepa bosta MLM, ki sicer uspešno izvaja operativno, poslovno in finančno prestrukturiranje ter pridobiva nove posle, zagotovila vzdržen dolg in možnost nadaljevanja rasti in razvoja v prihodnje.

Družba MLM zadnja leta uspešno izvaja prestrukturiranje, izboljšuje poslovne procese in pridobiva nove posle. Finančni učinki teh ukrepov se še niso v celoti realizirali, aktualni prihodki in denarni tok namreč ne dosegajo vrednosti, opredeljenih v Načrtu finančnega prestrukturiranja iz prisilne poravnave v letu 2013. Ob upoštevanju dejstva, da MLM deluje v kapitalsko intenzivni panogi, ki zahteva znatna vlaganja v proizvodna sredstva, njeno razdolževanje poteka počasneje kot je bilo predvideno. Posledično je uprava MLM ob koncu prvega trimesečja letošnjega leta ugotovila insolventnost družbe, saj brez dodatnih ukrepov finančnega prestrukturiranja ne bo zmožna poravnati obveznosti, ki so nastale pred prvo prisilno poravnavo. DUTB je vložila zahtevo za ponovno prisilno poravnavo, saj je ocenila, da je to najprimernejši način za ohranitev poslovanja družbe in ustvarjanje vzdržne strukture virov financiranja.

DUTB si skupaj z vodstvom MLM vseskozi prizadeva, da družbi zagotovi vzdržen dolg, kar bo MLM omogočilo nadaljnjo sposobnost pridobivanja novih poslov. Med ukrepi za odpravo insolventnosti se pripravlja tudi nov Načrt finančnega prestrukturiranja, ki poleg ponovne prisilne upniške poravnave predvideva tudi odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja in reorganizacijo družbe za izboljšanje dobičkonosnosti. Hkrati je DUTB družbi MLM v skladu z določili ZUKSB zagotovila posojilo v višini 1,5 milijonov evrov.

Postopek ponovne prisilne poravnave bo učinkoval le na obveznosti do upnikov iz prisilne poravnave iz leta 2013. DUTB v postopku konverzije dolgov v kapital načrtuje aktivno udeležbo iz razloga znižanja zadolženosti in izboljšanja kapitalske ustreznosti družbe MLM.

DUTB predčasno unovčila 1 milijardo evrov sredstev16.6.2017

Ljubljana, 16. junij 2017 – DUTB je nedavno dosegla pomemben mejnik v svojem poslovanju. Krepko pred načrti je namreč unovčila že dobro polovico vrednosti premoženja, ki je bilo kot tvegano preneseno nanjo iz slovenskih sistemskih bank. DUTB je v slabih treh in pol letih od prvih prenosov ustvarila več kot milijardo evrov denarnih prilivov, in sicer v skupnem seštevku 1,086 milijarde evrov do konca maja 2017.

Čeprav je bila naloga DUTB ustvariti 1 milijardo evrov prilivov šele v letu 2019, je ta mejnik dosegla že v maju 2017. Tako je daleč presegla minimalne zahteve, ki so določene v Smernicah Vlade RS za delovanje DUTB.  DUTB je v prvih petih mesecih letošnjega leta presegla tudi letni zakonski cilj 200 milijonov evrov, saj je do konca maja ustvarila že 227 milijonov evrov prilivov. Največji delež prilivov je bil ustvarjen iz prodaje in poplačila portfelja terjatev (80 %), preostanek pa iz prodaje portfeljev nepremičnin in lastniških deležev.

Največje transakcije letošnjega leta predstavljajo prodaje ali poplačila terjatev do družb DZS, Sava turizem, Vizija holding, Vizija holding 1, Grep, Sava TMC, Imparo in druge. DUTB je vložila tudi veliko energije v  pospeševanje prodaje nepremičnin, kar se v zadnjem obdobju kaže v izjemno uspešni prodaji ne le stanovanjskih temveč tudi drugih tipov nepremičnin v lasti DUTB.

Posledično je DUTB skoraj prepolovila svoj celotni dolg v višini slabih dveh milijard evrov. S poplačilom 1,7-milijardnega dragega dolga in z najemom 750 milijonov evrov novega, cenejšega dolga, je DUTB uspela zmanjšati stroške zadolževanja, ki so v preteklih letih predstavljali veliko breme na donosnost njenega poslovanja, in sicer za 40 milijonov evrov v obdobju dveh let. Tako je letos zabeležila 4,5 milijona evrov dobička že v prvem četrtletju 2017.

Na dan 31. maja 2017 je portfelj DUTB vseboval skupno več kot 2.000 terjatev, nepremičnin in lastniških deležev v skupni vrednosti več kot 1,05 milijarde evrov.

Medtem ko je v letih 2014-2015 DUTB prihodke ustvarjala predvsem iz večjih prodaj, je lani pomemben delež prihodkov ustvarila tudi iz prodaje premoženja manjše vrednosti, ki terja še zahtevnejšo obravnavo. Kljub temu ima DUTB v svojem portfelju še veliko zanimivih investicijskih priložnosti, njihovo uresničevanje pa bo zahtevalo še intenzivnejše prodajne pristope, podprte z usmerjenimi trženjskimi aktivnostmi.

V makroekonomskem smislu je aktivno unovčevanje terjatev DUTB pripomoglo k učinkovitejši izrabi prej slabih sredstev, na način da so prišle v roke novih lastnikov. Poleg tega je DUTB poskrbela za učinkovitejšo izrabo sredstev v uspešno prestrukturiranih družbah in tako prispevala k ponovnemu razcvetu slovenskega gospodarstva.
Zaključeno zbiranje zavezujočih ponudb v 3. fazi prodaje Celovških dvorov1.6.2017

Ljubljana, 1. junij 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je z včerajšnjim dnem, 31. majem, končala zbiranje zavezujočih ponudb za stanovanja in poslovne prostore v Celovških dvorih. V tretji fazi je DUTB kupcem ponudila 117 stanovanj ter 23 poslovnih prostorov.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo najkasneje v roku 21 dni od izteka razpisnega roka opravila tričlanska komisija s sodelovanjem notarke Mete Zupančič iz Ljubljane. Odpiranje ponudb ne bo javno. DUTB bo v nadaljnjem roku osem dni od poteka roka za odpiranje ponudb izbrala ponudnika, s katerim bo sklenila prodajno pogodbo za nepremičnino.

O izboru zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov v kompleksu Celovški dvori bo DUTB vse ponudnike obvestila prek kontaktnih podatkov, ki so jih zapisali v ponudbenem obrazcu, prek elektronske pošte in s priporočeno pošto najkasneje v roku 15 dni od poteka roka za izbor ponudnika.

Več informacij glede poteka 3. faze prodaje bo DUTB z javnostjo delila po zgoraj pretečenih rokih.

Novi OPPN Fiesa omogoča več urejenih zelenih površin, v primeru razveljavitve v veljavo vstopi prejšnji zazidalni načrt Fiesa-Pacug31.5.2017

Novi OPPN Fiesa, za katerega si civilna iniciativa prizadeva, da bi ga z referendumom preprečila, je bolj prilagojen značaju Fiese in hkrati tudi racionalnejši glede na obstoječi teren.

Novi OPPN Fiesa prinaša naslednje prednosti za to območje:

 • gradnja je omejena, saj novi OPPN Fiesa dovoljuje le 7.435,25 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine nove stanovanjske pozidave, prejšnji zazidalni načrt Fiesa-Pacug (ki je pravnomočen) pa omogoča gradnjo stanovanjskih, oziroma nastanitvenih površin v bruto tlorisni površini 11.575,82 kvadratnih metrov,
 • število nastanitvenih enot je zmanjšano s prvotnih 57 na 25,
 • načrtovana bruto tlorisna površina investitorju DUTB ostaja praktično enaka (stari zazidalni načrt dovoljuje gradnjo 3.139 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine nove stanovanjske pozidave, novi pa 3.178), novi investitor pa bo moral zgraditi več podzemnih parkirišč, ker je razbremenitev parkirnih površin za neposredno okolico,
 • načrtovani objekti bodo nižji, bolj privlačni ter manj moteči za okolje,
 • predvideva dokončanje, obnovo in izgradnjo vse potrebne infrastrukture v obravnavnem območju,
 • omogoča največjo možno omejitev gradnje v Fiesi brez izpostavitve odškodninskim tožbam investitorjev, ki so že pridobili gradbena dovoljenja na podlagi prejšnjega prostorskega akta, ki je še vedno veljaven.

V primeru razveljavitve novega OPPN Fiesa moramo poudariti, da bi v veljavo znova stopil prejšnji zazidalni načrt, ki dovoljuje 35 % več novozgrajenih stanovanjskih površin. Ker prejšnji prostorski akt ni bil izdelan na podlagi geodetskega načrta, bi bila v primeru gradnje zaradi neprilagojene višinske kote potrebna velika nasutja in gradnja velikih opornih zidov, zaradi česar bi bila gradnja za uporabnika manj prijazna, predvsem pa bistveno bolj moteča za okolje.

Novi OPPN torej za Fieso pomeni več zelenih površin, saj predvideva kar 35 % manj pozidave. Torej ne drži, da bi potencialnemu investitorju omogočil bistveno obsežnejšo gradnjo v Fiesi. Razveljavitev novega OPPN ne bo preprečila ali ustavila morebitnih gradenj v Fiesi, saj v veljavo stopi prejšnji prostorski akt.

Podpis sporazuma s Hrvati24.5.2017

​Izjava za medije – dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor DUTB:

Celoten projekt prestrukturiranja družbe Cimos je bil kot tek na dolge proge z ovirami. Kljub vsemu nam je na koncu uspelo vse ovire uspešno premagati.

V preteklih tednih smo izpilili še vse zadnje podrobnosti, tako da smo se lahko vsi udeleženci strinjali s koraki do končnega rezultata. Prejšnji teden je tako Cimos dobil novega strateškega lastnika in danes je na vrsti še en ključni mejnik – podpis sporazuma o prodaji terjatev hrvaške državne agencije do družbe Cimos. V njem se je hrvaška stran zavezala, da bo umaknila tožbo zoper Cimos, saj je DUTB odkupila te terjatve za 7 milijonov evrov.

Od tu naprej se lahko Cimos v celoti usmerja v svojo prihodnost. Družba je dobila trdno lastniško strukturo, vzdržne ter neobremenjene finančne in pravne pogoje za poslovanje, s tem pa podlago za dolgoročno stabilnost družbe in trdne okvirje za njen nadaljnji razvoj.

Prestrukturiranje Cimosa je dokaz, da le dobro sodelovanje na vseh ravneh prinese želen rezultat. Zato iskrena hvala vsem deležnikom, ki so sodelovali in doprinesli k uspešnemu zaključku tega dolgotrajnega in kompleksnega procesa! S konstruktivnim sodelovanjem vsakega izmed njih smo dosegli za vse primerno in želeno rešitev.

Prodaja Cimosa uspešno zaključena, družba TCH postala nova lastnica Cimosa18.5.2017

Koper, 18. maj 2017 - Danes se je končal postopek prodaje slovenskega proizvajalca avtomobilskih delov Cimos družbi TCH, ki je del italijanskega poslovnega sistema Palladio Holding Group. Posel je uspešno zaključen ob izpolnitvi vseh pogojev, zapisanih v Kupoprodajni pogodbi, ki je bila med prodajalci in kupcem podpisana 14. oktobra 2016. Kupnina v višini 100.000 evrov je bila plačana prodajalcem. Izveden je bil tudi prenos delnic in vpis lastniških deležev. TCH je za potrebe dokapitalizacije Cimosa na fiduciarni račun že nakazal 18,3 milijonov evrov svežega kapitala, ki bo delno namenjen obratnemu kapitalu za posodobitev proizvodnje in izboljšanje poslovanja ter upravljanja družbe, delno pa poplačilu bilateralnih bank. Pretežni del preostanka obveznosti do bilateralnih bank pa bo kupec predvidoma poplačal do konca maja, ko bo Cimosu zagotovil svežo likvidnost v višini 15 milijonov evrov. 

Vodstvo Cimosa je izvedlo temeljito operativno prestrukturiranje, ki se je začelo leta 2014 in ki je bilo ključnega pomena za razvoj družbe. Hkrati je potekalo finančno prestrukturiranje in iskanje novega lastnika. Ta proces se je uspešno zaključil danes.

Dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank, ki je vodila konzorcij prodajalcev 92,3-odstotnega lastniškega deleža v Cimosu, je ob zaključku prodaje Cimosa dejal: »Ob zaključku postopka prodaje Cimosa, ki je trajal skoraj dve leti in je bil izjemno kompleksen, lahko z zadovoljstvom povemo, da smo prečkali ciljno črto in da so vsi vpleteni deležniki trdno prepričani, da je to najboljši možni izid za Cimos in vse vključene deležnike. Po dolgotrajnem postopku prodaje je Cimos končno dobil novega lastnika in predvsem strateško usmerjenega partnerja, ki bo družbi lahko zagotovil nov začetek ter poskrbel za njeno nadaljnjo rast in razvoj. Palladio ima - skozi naložbe v skupino Dynamic Techologies Group in TCH - obsežne izkušnje in svetovno prepoznavnost v avtomobilski industriji, prav tako pa ima za sabo že vrsto primerov, kjer so uspešno preoblikovali podjetja. Vlagatelj bo Cimosu zagotovil potrebna znanja in sredstva za nadaljnji uspešni razvoj podjetja ter njegovo vnovično uvrstitev na seznam najuspešnejših podjetij. DUTB je izredno zainteresirana za vzdržno poslovanje Cimosa v prihodnje in bo skrbno spremljala nadaljnji dolgoročni razvoj tega industrijskega velikana, izjemno pomembnega za Slovenijo, saj v prihodnje ostaja glavna upnica prestrukturiranega in privatiziranega podjetja.«

Lidia Glavina, predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga je prav tako zadovoljna s sklenitvijo posla s Cimosom: »SDH je kot član prodajnega konzorcija v prodajnem postopku aktivno sodeloval, saj je bilo ključno, da se postopek prodaje uspešno zaključi zaradi ohranitve znanja in tehnologije, ki je v družbi Cimos na vrhunski ravni, kot tudi zaradi ohranitve čim večjega dela njegove proizvodnje ter ohranitve delovnih mest. Potrebno se je zavedati, da je bilo za Cimos, ki danes sicer posluje bolje kot v preteklosti in dosega boljše rezultate, ključno, da v njegovo lastniško strukturo vstopi zasebni investitor s svežim kapitalom. Na tej podlagi bodo Cimosovi kupci podaljševali sodelovanje z njim, kar daje dodatni pozitivni signal za obstoj in uspešno delo družbe.

Potrebno je poudariti, da gre za uspešen zaključek izredno zahtevnega prodajnega postopka, ki je toliko bolj specifičen, ker je potekal hkrati s poslovnim in finančnim prestrukturiranjem družbe po izvedeni pravnomočni prisilni poravnavi. V prodajnem postopku je bilo potrebno doseči dogovore z velikim številom deležnikov, zato smo zelo zadovoljni, da so vse strani, ki so aktivno sodelovale v prodajnem postopku, verjele v Cimosov potencial in vztrajale v pogajanjih, jih uspešno zaključile ter s tem družbi dale možnost za nadaljnje poslovanje v prihodnosti.

Cimosu želimo v prihodnje veliko poslovnih uspehov in nadaljnji razvoj.«

Gino Berti, predsednik upravnega odbora TCH, je ob zaključku posla spregovoril še nekaj besed o prihodnosti: "Transakcija je zahtevala izjemen angažma vseh deležnikov in treba je jasno povedati, da današnjega mejnika ne bi bilo mogoče doseči brez tesnega sodelovanja med prodajalci, poslovodstvom, zaposlenimi in njihovimi zastopniki, slovenskimi in neslovenskimi bankami, kupci, dobavitelji ter državo in lokalno politiko.  Radi bi se zahvalili vsem, zlasti ministroma Zdravku Počivalšku in Goranu Mariću, ki sta vložila veliko truda v reševanje spora, ki je trajal dve desetletji in je tudi predstavljal veliko oviro pri sklenitvi kupoprodajnega sporazuma.

Novi lastnik in poslovodstvo se bosta z vso zavzetostjo trudila zagotoviti nova naročila za Cimos, saj so ta v zadnjem času močno upadla, med drugim tudi zaradi težkega finančnega položaja Cimosa. Ključno nalogo za uspešno sanacijo družbe bo predstavljala obnovitev portfelja naročil na sprejemljivo raven, pri čemer se ta proces že pospešeno odvija. Začeli so se že konstruktivni pogovori in pogajanja s ključnimi kupci Cimosa, ki so hkrati tudi dolgoletni partnerji TCH, novi lastnik in poslovodstvo pa sta prepričana, da si bo Cimos lahko povrnil njihovo zaupanje.

Kljub temu pa nas čakajo še mnogi izzivi, zato ne gre pričakovati, da bodo rezultati reorganizacije Skupine vidni takoj, zlasti ob upoštevanju specifičnega delovanja avtomobilske industrije, kjer običajno od pridobitve naročila do dobave izdelkov mine tudi do 18 mesecev. Kljub temu smo na podlagi naših preteklih izkušenj prepričani, da bo lahko Cimos uspešno saniran v razumnem roku ob naši močni podpori.

TCH je ponosen, da je postal Cimosov strateški partner, pri tem pa je trdno zavezan k izvajanju dolgoročnega načrta, ki bo zagotovil uspešno prihodnost za Cimos in vse njegove deležnike. Za doseganje tega cilja bomo že letos vložili 35 milijonov evrov. Načrtujemo, da bomo v naslednjih treh letih vložili dodatnih 50 milijonov evrov v racionalizacijo in konsolidacijo industrijske baze Cimosa ter tako našemu celotnemu poslovnemu sistemu omogočili, da bo lahko uspešno krmaril med čermi cikličnih nihanj, ki so značilna v avtomobilski industriji. Tako bomo lahko v največji možni meri vpregli poslovni in proizvodni potencial skupine TCH-Cimos.

Sedež nove poslovne skupine bo v Kopru. V Sloveniji bo ostal tudi razvoj poslovne skupine, kar bo v dolgoročni perspektivi ustvarjalo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.«

Giorgio Drago, predsednik upravnega odbora Palladio Holding, je izjavil: »Veseli nas, da smo uspešno sklenili to kompleksno transakcijo, v katero smo v zadnjih mesecih vložili veliko truda. Posebej bi rad izpostavil, da takšnega izida ne bi bilo mogoče zagotoviti brez podpore vseh vključenih deležnikov. Zdaj sta TCH in Cimos pripravljena, da združita moči, s ciljem ustvariti vodilno evropsko skupino za proizvodnjo avtomobilskih delov ter dodatno okrepiti trdna in dolgoročna partnerstva s svojimi strankami. V holdingu Palladio bomo to podprli z našimi izkušnjami in bogatim znanjem iz avtomobilske industrije, ki smo ga pridobili skozi upravljanje naših naložb, hkrati pa bomo izkoristili preizkušene možnosti za uspešno upravljanje kompleksnih poslovnih sanacij.«  

Gerd Rosendahl, predsednik uprave Cimosa, je ob tej priložnosti povedal: »Izredno zadovoljni smo, da je po skoraj dveh letih trajajočem procesu in naporih vseh sodelujočih strani, prišlo do uspešnega zaključka privatizacije skupine Cimos. Prepričan sem, da sta Palladio Automotive in Cimos odlična strateška kombinacija.

Naveza med Palladiem Automotivom in Cimosom je z izjemnim sinergijskim potencialom in z globalnim pokrivanjem tržišča nedvomno prava podlaga za uspešnost družbe v prihodnosti. Pogoj za krepitev Cimosovega položaja na avtomobilskem trgu pa je tudi nadaljnje izvajanje aktivnosti za optimizacijo poslovanja, ki so že doslej prispevale k ogromnemu napredku, zahvaljujoč se zavzetosti in pripadnosti zaposlenih v vseh poslovnih procesih in v vseh regijah, v katerih deluje skupina. Ponosni smo na doseženo v zadnjih treh letih in veselimo se poslovnih izzivov in priložnosti, ki so pred skupino. Skupino, ki bo dolgoročno ustvarjala vrednost lastnikom, kupcem in zaposlenim.«

DUTB podpisala prodajno pogodbo za kompleks TVM v Mariboru18.5.2017

Ljubljana, 18. maj 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), d.d., je z družbo TAM-Europe, d.o.o., podpisala prodajno pogodbo za kompleks nekdanje Tovarne vozil Maribor (TVM). Družba Tam-Europe, ki je bila do sedaj najemnik tega kompleksa, je bila kot najboljši ponudnik izbrana v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup kompleksa.

TAM-Europe bo tako postal lastnik proizvodnih prostorov, zemljišča, proizvodne opreme, strojev in drugih naprav za proizvodnjo vozil nekdanje TVM in bo nadaljeval z razvijanjem in proizvajanjem vozil. Družba TAM-Europe bo z nakupom kompleksa še naprej ostala pomemben deležnik pri razvijanju širše mariborske regije.

DUTB v obalnem naselju Nokturno našla kupce že za več kot 100 stanovanj19.4.2017

Ljubljana, 19. april 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) nadaljuje z uspešno prodajo stanovanj v naselju Nokturno. Od začetka prodaje 1. oktobra 2016 je DUTB s kupci stanovanj podpisala 90 prodajnih pogodb, dodatno je rezerviranih še 15 stanovanj v naselju. Skupaj se tako kar 105 stanovanjskih enot spogleduje z novimi lastniki.

DUTB s prodajo stanovanj v naselju Nokturno krepko zvišuje povprečje prodanih stanovanj na koprskem območju, kjer je bilo leta 2015 v povprečju prodanih le približno 17 stanovanjskih enot na mesec (vir: GURS). Samo v 2. prodajni fazi Nokturna, torej od sredine februarja 2017, je DUTB našla lastnike že za 58 stanovanj. Med prodanimi ali rezerviranimi stanovanjskimi enotami v Nokturnu je 13 enosobnih, 42 dvosobnih, 15 dvosobnih s kabinetom ter 35 večjih tri in štirisobnih stanovanj. Kupcem je na voljo le še nekaj več kot 100 stanovanj, od tega približno četrtino manjših eno in dvosobnih stanovanj, 40 dvosobnih stanovanj s kabinetom ter podobno število stanovanj največjega površinskega razreda. Od 11. februarja 2017 DUTB stanovanja v naselju Nokturno prodaja na klasičen način z vnaprej določenimi cenami. Prodajne cene so zasnovane skladno z dejanskimi trendi povpraševanja po stanovanjih v soseski Nokturno in so bile oblikovane upoštevajoč preference kupcev ter rast cen na obalnem nepremičninskem trgu.

Stanovanja v naselju Nokturno so višjega kakovostnega razreda z nadpovprečno velikimi stanovanjskimi ter terasnimi površinami, višjimi stropi in opremo višjega cenovnega razreda. Vsa stanovanja imajo pogled na morje, soseska tako omogoča visoko kakovost bivanja za različne segmente kupcev stanovanj. Od 20. marca je pod naseljem Nokturno zaprta Parenzana, cesta, ki povezuje Koper in Izolo. Priobalni pas naj bi bil v bodoče namesto avtomobilom bolj namenjen druženju in rekreaciji, kar ocenjujemo da bo v kombinaciji z razvojem kakovostnejše kopališke infrastrukture še dodatno povečalo tržno vrednost nepremičnin v okolišu.  

Dodatne informacije za kupce:

 • Cene stanovanj so objavljene na spletni strani www.nokturno.eu v rubriki Stanovanja.
 • Za ogled stanovanj kupce naprošamo za predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na brezplačni telefonski številki 080 81 18 ali na elektronskem naslovu info@nokturno.si
 • Cene stanovanj so določene vnaprej in niso predmet pogajanj.   
 • Na spletni strani www.nokturno.eu je nameščena aplikacija za GPS navigacijo, ki vodi do naselja Nokturno.
 • DUTB v skladu z zakonodajo jamči za skrite napake.
 • Postopek prodaje vodi agencija ABC nepremičnine, d.o.o., ki je bila izbrana z javnim naročilom.
DUTB začenja zadnjo fazo prodaje soseske Celovški dvori, naprodaj 117 stanovanj ter 23 poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti6.4.2017

Ljubljana, 6. april 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) z 11. aprilom začenja prodajo največjega paketa stanovanj v Celovških dvorih, kupcem bo na voljo 117 stanovanj. Prav tako bo kupcem istočasno na voljo 23 poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti.

DUTB je tudi za tretjo fazo prodaje oblikovala atraktivne izhodiščne cene tako za stanovanja kot za poslovne prostore. Cene so oblikovane na podlagi informacij s trga ter izkušenj prvega in drugega kroga prodaje ter so trenutno najugodnejše za novogradnje v Ljubljani. Prodaja stanovanj in poslovnih prostorov bo tudi v tretji fazi potekala po prodajnem pristopu Dnevi odprtih vrat - 50 dni z zbiranjem zavezujočih ponudb (od 11. aprila do 31. maja). V tretji fazi DUTB prodaja največji paket stanovanj ter poleg še 23 poslovnih prostorov, zato je obdobje dnevov odprtih vrat podaljšano na 50 dni.

V soseski Celovški dvori je poleg 117 stanovanj na voljo 23 poslovnih prostorov v 3. gradbeni fazi - 16 poslovnih prostorov je v treh etažah (klet, pritličje in 1. nadstropje), sedem pa v dveh etažah (pritličje in 1. nadstropje). Poslovni prostori omogočajo udoben dostop, saj imajo večinoma neposreden vhod iz pripadajočih garažnih parkirnih mest v kletni del poslovnega prostora, povezan s pritličjem poslovnega lokala. Veliko število stanovalcev, izredna dostopnost lokacije, razvijajoča se okoliška infrastruktura ter velika izložbena okna, ki omogočajo možnost za samopromocijo, zagotavljajo, da je nakup poslovnega prostora v soseski Celovški dvori naložba v prihodnost.

Poslovni prostori v Celovških dvorih so zanimivi za različne dejavnosti, naprodaj so poslovni prostori, ki so primerni za storitvene, trgovske ali pisarniške dejavnosti (brez lastniške terase) ter poslovni prostori z večjimi lastniškimi terasami, primerni tudi za gostinske dejavnosti.

DUTB bo v skladu z zakonodajo jamčila za skrite napake v stanovanjih. Postopek prodaje tretje faze bo vodila agencija STOJA Trade d.o.o., ki je bila izbrana z javnim naročilom.

Dodatne informacije:

 • Pogoji in navodila za oddajo zavezujočih ponudb bodo objavljeni na spletni strani www.celovskidvori.eu v rubriki Prodaja najkasneje dan pred začetkom ogledov.
 • Potencialni kupci bodo vsa navodila prejeli tudi ob ogledu želenih stanovanj ali poslovnih prostorov. 

Priporočamo predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na telefonski številki: 01/2800-863 ali na elektronski naslov: info@celovskidvori.eu.

Za DUTB uspešno leto na področju upravljanja nepremičnin22.3.2017

Ljubljana, 22. marec 2017 –  Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je leto 2016 na področju upravljanja nepremičnin končala uspešno. Na področju lastniških nepremičnin je DUTB v 2016 prodala 166 enot v skupni vrednosti skoraj 18 mio EUR, s prodajo terjatev, kjer nepremičnine služijo kot zavarovanje, pa je DUTB dosegla skupno vrednost prek 89 mio EUR.

V znesek slabih 18 mio EUR na področju lastniških nepremičnin še ni všteta prodaja Celovških dvorov in Nokturna, ki ju je DUTB začela prodajati v letu 2016. DUTB je v letu 2016 podpisala pogodbe še za 16 enot lastniških nepremičnin v vrednosti skoraj 10 mio EUR, kupnina za te nepremičnine bo nakazana in prodaja šteta v leto 2017.

Področje upravljanja z nepremičninami v DUTB upravlja z dvema ključnima kategorijama: lastniške nepremičnine in nepremičnine, ki služijo kot zavarovanje za terjatve. Pri lastniških nepremičninah gre v večini za nepremičnine, ki jih je DUTB prevzela iz stečajnih postopkov, saj bi vrednost le-teh v nadaljnjih korakih prodaje zdrsnila pod interno pričakovano vrednost, kar bi privedlo do nižje vrednosti za lastnika oz. davkoplačevalce. Vse prevzete nepremičnine DUTB aktivno upravlja, predvsem z izvajanjem potrebnih ukrepov z namenom povečevanja vrednosti ter izboljšanja možnosti prodaje.

Na področju lastniških nepremičnin je v 2016 prevladovala prodaja stanovanjih enot, teh je DUTB skupaj prodala 61. DUTB je v 2016 prodala še 20 enot zemljišč, 6 industrijskih enot, 10 enot s poslovnimi prostori, 19 turističnih enot, 9 trgovskih prostorov ter 41 enot v kategoriji ostalo.

DUTB je na področju nepremičnin tudi leto 2017 začela zelo obetavno. Do sedaj je namreč DUTB zgolj na nepremičninskem segmentu stanovanj in hiš prejela kupnino že za 98 enot v vrednosti okoli 13 mio EUR. Številka bo seveda še višja, saj od februarja poteka nadaljnja prodaja stanovanj in poslovnih prostorov v soseski Nokturno, kjer je DUTB v prvem mesecu prodaje podpisala pogodbe za 25 stanovanj, predvidoma aprila pa se bo nadaljevala prodaja Celovških dvorov, kjer bo v zadnji fazi prodaje naprodaj 117 stanovanj in 23 poslovnih prostorov.

DUTB nima pravne podlage za izdajo izbrisnih pobotnic15.3.2017

Ljubljana, 15. marec 2017 - Zaradi napačnega poročanja POP TV, ki je v oddajah 24ur Zvečer 13. in 14. marca letos navajal neresnične in neutemeljene informacije v zvezi s poplačilom podizvajalcev družbe Vegrad AM, DUTB objavlja resnične informacije. Navkljub pisnim pojasnilom DUTB voditelj in novinarji POP TV ne razumejo ali nočejo upoštevati dejanskega stanja obravnavane tematike. Dejstvo namreč je, da voditelj in novinarji krivdo za situacijo podizvajalcev družbe Vegrad AM pripisujejo DUTB, pri čemer ne razumejo, da bi DUTB, če bi postopala kot predlagajo na POP TV, ne le delovala v nasprotju s svojim poslanstvom, temveč tudi kršila zakonodajo.  Ob tem pa ni nezanemarljiva informacija, da so  podizvajalci iz stečajne mase Vegrad AM prejeli tudi že odškodnino.  

Da bi javnosti predstavili realno sliko, objavljamo pojasnila v nadaljevanju.

 

Namen ustanovitve DUTB

Republika Slovenija je Družbo za upravljanje terjatev bank ustanovila za to, da povrne denar, ki so si ga od bank izposodila podjetja, nato pa iz takšnih ali drugačnih razlogov denarja niso vračale. Ker je bankam zaradi velikega obsega nedonosnih kreditov grozila kapitalska neustreznost, se je država odločila, da bo to premoženje odplačno prenesla na DUTB.

Prenos dolžnika Vegrad AM iz NLB na DUTB

Na DUTB so bile v sklopu procesa prenosa terjatev (formalno konec 2013, fizično pa spomladi 2014) iz NLB prenesene tudi  terjatve dolžnika Vegrad AM, d.o.o., v stečaju. Šlo je za 92.953.000 evrov terjatev s pripadajočimi zavarovanji v obliki stanovanj v Celovških dvorih.

Kupci, ki so stanovanja pridobili s kompenzacijo, so vedeli, da so stanovanja  obremenjena

Omenjene terjatve pa niso bile zavarovane zgolj s stanovanji v lastništvu družbe Vegrad AM, temveč tudi s stanovanji v lasti drugih pravnih oseb. Te pravne osebe so stanovanja pridobile na osnovi t. i. »kompenzacije«. Ker NLB kot hipotekarna upnica ni prejela kupnine iz naslova prodaje stanovanj, saj je šlo za nedenarni tok med prodajalcem (Vegrad AM) in podizvajalci, tudi ni izdala izbrisnih pobotnic. Tako stanovanja niso postala bremen prosta. Podizvajalci, ki so stanovanja pridobili s kompenzacijo, so bili s temi dejstvi seznanjeni. V pogodbah, ki so jih podpisali z družbo Vegrad AM (lastnico stanovanj), je bilo namreč navedeno, da kupujejo »obremenjeno« nepremičnino.

Pri tem poudarjamo, da podizvajalci-lastniki teh stanovanj niso plačali, temveč so jih kompenzirali za opravljena dela in storitve, ki so jih opravili kot podizvajalci Vegrada. S tega vidika so podizvajalci, ki so se dogovorili za kompenzacije s stanovanji, v prednosti v primerjavi s tistimi podizvajalci, ki v kompenzacije niso šli. Iz zemljiške knjige izhaja, da so na predmetnih nepremičnih vpisane veljavne hipoteke v korist NLB oz. zdaj DUTB, poleg ostalih hipotek.

Tudi če bi DUTB pobotnice izbrisala, bi pravico na stanovanjih uveljavljali drugi nosilci hipotek

Hkrati  DUTB s strani NLB ni prejela nobene dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da je lastnikom »obremenjenih stanovanj« dolžna izdati izbrisne pobotnice. DUTB je lastnike omenjenih stanovanj večkrat pozvala, da ji predložijo pisno dokumentacijo, iz katere bi nedvoumno izhajalo, da je DUTB dolžna izdati izbrisne pobotnice. Žal neuspešno, lastniki dokumentacije niso nikoli dostavili.

Podizvajalci so iz stečajne mase Vegrad AM prejeli odškodnino

Ob vsem navedenem je pomembno poudariti, da je stečajni upravitelj Vegrada AM Bojan Klenovšek v sodelovanju z NLB podizvajalcem iz stečajnega postopka družbe Vegrad AM izplačal odškodnino v višini 1,3 evrov mio. Denar je bil nakazan v letu 2016.   

Kaj zakon določa v primeru neplačila dolga

V primerih, ko dolg ni poplačan, je pravica in dolžnost vsakega hipotekarnega upnika, da si dolg povrne z unovčitvijo zavarovanja. Omenjena stanovanja, ki so zavarovanja za dolg družbe Vegrad AM, je torej treba poplačati, sicer ta dolg pade na pleča davkoplačevalcev.

Vloga DUTB v omenjenem primeru

DUTB je z zakonom zavezana cilju, da maksimira vrednost tveganemu premoženju, ki ga je nanjo prenesla država (DUTB pa zanj plačala s svežim kapitalom), in na ta način povrne kar največ davkoplačevalskega denarja.  Zato je v skladu z zakonom za poplačilo dolga družbe Vegrad AM dolžna unovčiti zavarovanja v obliki stanovanj.

Uspešen prvi mesec 2. faze prodaje stanovanj v naselju Nokturno13.3.2017

Ljubljana, 13. marec 2017 –  Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v mesecu dni 2. faze prodaje podpisala 25 novih kupoprodajnih pogodb za stanovanja v naselju Nokturno, torej v povprečju za več kot stanovanje na delovni dan.

DUTB sicer pričakuje povečan interes za stanovanja v prihajajočih spomladanskih in poletnih mesecih, ki so najbolj primerni za prodajo stanovanj na Obali. Vsekakor pa podpis pogodb za 25 stanovanj v prejšnjem mesecu, potrjuje, da je nakup stanovanja v naselju Nokturno dobra odločitev. Stanovanja so višjega kakovostnega razreda z nadpovprečno velikimi stanovanjskimi ter terasnimi površinami, višjimi stropi in opremo višjega cenovnega razreda. Vsa stanovanja imajo pogled na morje, soseska tako omogoča visoko kakovost bivanja za različne segmente kupcev stanovanj.

Dodatne informacije:

 • Cene stanovanj so objavljene na spletni strani www.nokturno.eu v rubriki Stanovanja.
 • Za ogled stanovanj kupce naprošamo za predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na brezplačni telefonski številki 080 81 18 ali na elektronskem naslovu info@nokturno.si.
 • Cene stanovanj so določene vnaprej in niso predmet pogajanj.   
 • Na spletni strani www.nokturno.eu je nameščena aplikacija za GPS navigacijo, ki vodi do naselja Nokturno.
 • DUTB v skladu z zakonodajo jamči za skrite napake.
 • Postopek prodaje vodi agencija ABC nepremičnine, d.o.o., ki je bila izbrana z javnim naročilom.
Sestanek s Cimosovimi poslovnimi partnerji uspešen2.3.2017

​Frankfurt, 2. marec 2017 - Danes je v izredno pozitivnem duhu potekal sestanek med predstavniki DUTB, SDH in Cimosovimi strankami. Med drugim so se pogovarjali o trenutni situaciji in alternativnih možnostih za nadaljnje delovanje Cimosa. Poslovni partnerji so potrdili, da so pripravljeni sodelovanje s Cimosom nadaljevati.

Uspešna tudi druga faza prodaje stanovanj v Celovških dvorih, prodanih vseh 51 stanovanj28.2.2017

Ljubljana, 28. februar 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v drugi fazi prodaje stanovanj v Celovških dvorih prejela 374 ponudb in prodala vseh 51 stanovanj. DUTB je z rezultati prodaje druge faze izredno zadovoljna. Tretja faza prodaje stanovanj ter poslovnih prostorov bo predvidoma že aprila.    

Odpiranje ponudb za 51 stanovanj, ki so bila predmet prodaje v drugi fazi, je ob prisotnosti notarke nadzirala komisija. Pregledane ponudbe so pokazale, da bodo tudi tokrat prodana vsa ponujena stanovanja. Vsi ponudniki bodo o rezultatih obveščeni predvidoma ta teden.

Ponudniki, ki v 2. prodajnem svežnju ne bodo uspešni pri nakupu, bodo imeli prednost pri nakupu stanovanj 3. prodajne faze. Če bo prišlo do situacije, da bodo neizbrani ponudniki podali enako najvišjo ponudbo za določeno stanovanje v 3. prodajni fazi kot novi kupci, se bo njihova prenesena varščina upoštevala kot časovno vplačana prva, posledično pa bo njihova ponudba najugodnejša.

Predvidoma aprila bo DUTB kupcem ponudila še zadnji, največji paket stanovanj v Celovških dvorih. V tretji fazi bo kupcem na voljo 117 stanovanj. V pripravi za prodajo je tudi 23 poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti.

Prodaja stanovanj bo tudi v tretji fazi potekala po prodajnem pristopu Dnevi odprtih vrat z zbiranjem zavezujočih ponudb. Prodajne cene v tretji fazi bodo ponovno atraktivne, oblikovane na podlagi informacij s trga ter izkušenj iz prvega in drugega kroga. Prav tako bodo atraktivne cene za poslovne prostore. Poslovni prostori bodo naprodaj v 3. gradbeni fazi, kar bo omogočalo veliko svobode pri ureditvi prostorov. V naselju Celovški dvori je skupaj 830 stanovanj, od tega jih je oziroma bo 226 prodala DUTB. Naselje Celovški dvori tako postaja živahno naselje, v katerem je nakup poslovnega prostora zagotovo odlična poslovna priložnost.

DUTB je zelo zadovoljna z doseženimi končnimi cenami tako prve kot druge prodajne faze, saj so cene, ki so jih kupci ponudili za stanovanja, krepko presegle izhodiščne cene, ki jih je določila DUTB. Druga prodajna faza stanovanj v Celovških dvorih je zopet pokazala veliko zanimanje za stanovanjski kompleks, ki bo svojim stanovalcem nudilo vse ugodnosti za kvalitetno življenje.

Za prihodnost Cimosa bo treba izvesti alternativni načrt27.2.2017

​Ljubljana, 27. februar 2017 - Zadnje kritično odprto vprašanje pri prodaji družbe Cimos italijanski TCG Cogeme  je bil sporazum s hrvaško slabo banko DAB. Čeprav so tako MGRT, SDH kot DUTB vložili vse napore v uspešen zaključek transakcije in je investitor aktivno sodeloval pri pogajanjih s hrvaško stranjo, na koncu ni bil zadovoljen z rezultatom pogajanj. Zato bodo prodajalci začeli takoj z izvajanjem alternativnega načrta. Ta predvideva podobne ukrepe, kot so bili predvideni v dosedanjih pogajanjih. S tem bodo prodajalci zagotovili možnosti za  nadaljnje delovanje Cimosa tudi v prihodnje.

1 - 30Next