Skip Navigation Linksstrategija

Strategija

​​​Strateški cilji Družbe za upravljanje terjatev bank so:​​

  • ​​finančni: (1) povrniti vrednost obveznic z državnim poroštvom, izdanih kot plačilo za prenesena sredstva, in (2) ustvariti zahtevani donos na prvotno vplačani kapital s strani Republike Slovenije,
  • ​intenzivno upravljati sredstva in dodatno investirati vanje z namenom optimiziranja njihovega poslovnega potenciala in povečevanja njihove unovčljive vrednosti,
  • ​​​skladno s predhodnim ciljem prestrukturirati družbe, če je to ekonomsko upravičeno, ter prispevati k vzpostavitvi vzdržnega delovanja nepremičninskega in drugih trgov v Sloveniji.

Vse aktivnosti DUTB so usmerjene v dodajanje vrednosti za Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce. Strategija DUTB vključuje pridobivanje, upravljanje, prestrukturiranje in odprodajo slabih sredstev prevzetih od NLB, NKBM, Abanke in Banke Celje, kakor tudi druge dopolnilne prevzeme sredstev v vrednosti skoraj 1,6 milijarde EUR. Po izvedenem prestrukturiranju se ta sredstva prodajo.​STRATEŠKA ČASOVNICA DUTB 2014 - 2022STRATEŠKA ČASOVNICA DUTB 2014 - 2022​

 

DUTB si je zastavila ambiciozne poslovne cilje. Na podlagi predpostavk in trenutno razpoložljivih informacij finančni načrt predvideva odplačilo vseh izdanih obveznic (1.563,2 milijona EUR) in doseganje zakonske zahteve po 8% donosu na vložen lastniški kapital.

Lastniški kapital v višini 204 milijone EUR, ki ga je zagotovila Republika Slovenija v letih 2013 in 2014, se je takoj ob prevzemu slabih sredstev zmanjšal za izgube ob začetnem pripoznanju sredstev po pošteni vrednosti v višini 108 milijonov EUR, kar predstavlja takojšnje vračilo kapitala Republiki Sloveniji. Ekonomsko gledano znaša tako začetni kapital, ki ga je DUTB-ju zagotovil lastnik, 96 milijonov EUR. Zaradi donosov iz upravljanja sredstev in pričakovanih izboljšanih razmer na trgu se načrtuje povečanje vrednosti kapitala v višini približno 120 milijonov EUR, kar pomeni 216 milijonov EUR kapitala ob koncu podaljšane življenjske dobe DUTB. Skladno z načrtom bo DUTB tako povrnila Republiki Sloveniji prvotno vrednost kapitala s precejšnjim donosom.

Ob tem je treba opozoriti, da v zvezi z doseganjem tega cilja obstajajo precejšnja tveganja, povezana predvsem z visokim finančnim vzvodom in odvisnostjo od uspešnosti nekaj pomembnih primerov prestrukturiranj. Poleg tega je pričakovana donosnost kapitala močno odvisna od sprememb in časovnice pričakovanih prilivov iz odprodaj sredstev.