Skip Navigation Linksstrategije_na_podrocju_odnosov_z_delezniki

​​Strategije na področju odnosov z deležniki

V poslanstvu DUTB je zapisano, da je družba ustanovljena kot eno od orodij Republike Slovenije, ki gradi zaupanje v finančni sistem ter omogoča in spodbuja dolgoročno prestrukturiranje slovenskega gospodarstva.

DUTB prav tako odpravlja ugotovljene neučinkovitosti z namenom optimalnega izpolnjevanja svojega poslanstva v pravnih okvirih, hkrati pa skuša proaktivno vzpostaviti konstruktivno sodelovanje s ključnimi slovenskimi ustanovami, kot so Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije in Komisija za dostop do informacij javnega značaja, policija in Državno tožilstvo. To se v praksi uresničuje skozi strategijo DUTB na področju skladnosti s predpisi in njeno pravno strategijo.

DUTB ima zato strategijo izpolnjevanja svojega poslanstva naloge s komuniciranjem, sodelovanjem in v nekaterih primerih prevzemanjem vodilne vloge v odnosih z vlagatelji, splošno javnostjo, bančnim sektorjem, nadzorniki bančnega sektorja, podjetniškim sektorjem, mednarodnimi finančnimi ustanovami, Vlado Republike Slovenije in EK. To se v praksi uresničuje skozi strategijo komuniciranja DUTB.​

Strategija na področju skladnosti s predpisi in pravna strategija

Skladnost

DUTB mora v celoti delovati skladno z vso veljavno zakonodajo in predpisi. Še naprej bo sodelovala z vsemi vladnimi organi in jim poročala glede na vzpostavljen sistem poročanja. DUTB bo še okrepila svojo vlogo s predlogi za boljše, izboljšano, racionalnejše in učinkovitejše poslovanje.

Na področjih z nejasnimi pravnimi in regulativnimi okviri bo DUTB pristojne organe zaprosila za pojasnila ali pa bo zadeve preverila na sodišču, da bi tako zmanjšala stopnjo negotovosti, ki lahko poslabša učinkovitost njenega delovanja.

DUTB je marca 2015 prejela revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Vzpostavitev pogojev za delovanje in poslovanje DUTB, d.d. v letu 2013«. DUTB je v roku, ki ga je določilo Računsko sodišče, predložila poročilo s svojimi odzivi, ki so prikazali korektivne ukrepe, ki jih je sprejela. DUTB je odpravila vse nepravilnosti in neskladja na področju revizije poslovanja DUTB v letu 2013. Korektivni ukrepi so se izvajali kar najskrbneje, da bi zagotovili skladnost z mnenjem in priporočili Računskega sodišča Republike Slovenije.

DUTB bo proaktivno sodelovala, predlagala in izvajala učinkovite procese, da bi zadostila preiskovalnim potrebam ustanov, kot so Računsko sodišče, KPK in informacijski pooblaščenec.

DUTB ima jasen načrt integritete ter ukrepe za prepoznavo in preprečevanje korupcijskih tveganj in tveganj drugih protipravnih in neetičnih ravnanj. DUTB izvaja program zaščite zaposlenih, ki prijavijo domnevno protipravno ali neetično ravnanje.

S sestanki komisije za skladnost poslovanja in upravljanje tveganj se zagotavlja usklajenost skladnosti poslovanja, upravljanja tveganj in notranje revizije. Poročila te komisije se redno uvrščajo na dnevni red sestankov upravnega odbora DUTB.

DUTB je po zakonu dolžna obvestiti pristojne organe o vsakem sumu kaznivih dejanj, ki jih zazna ob pregledu kreditnih map, pridobljenih od bank. Poleg začetnega pregleda dokumentacije za vsak prenesen primer jih komisija nenehno spremlja, da bi se ugotovil sum odločitev, ki vsebujejo kaznivo dejanje. Morebitni ugotovljeni sumi se poročajo uslužbencu za zagotavljanje skladnosti poslovanja, ki pripravi poročilo, ki se predloži tudi Nacionalnemu preiskovalnemu uradu.

DUTB bo preučila, ali je primerno, da se njena organizacija dopolni s forenzičnimi zmogljivostmi, da bi lahko v takih primerih učinkoviteje pomagala pristojnim organom.

DUTB bo pristojnim organom še naprej redno poročala o takih sumih in jim pomagala pri nadaljnji obravnavi takih primerov.

Pravna strategija

Novembra 2015 so bile sprejete spremembe Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank. Najpomembnejše spremembe so:

  • življenjska doba DUTB se podaljša do konca leta 2022;
  • družbe v lasti DUTB se lahko izvzamejo iz strogih plačnih omejitev, opredeljenih v zakonu, ki ureja področje izplačil direktorjem v družbah, ki jih ima v lasti RS (tako imenovani Lahovnikov zakon), če je tako opredeljeno v njihovih notranjih politikah.

Drugače pa spremenjeni ZUKSB pojasnjuje predhodna odprta vprašanja, ki so se pojavila v dvoletnih delovnih izkušnjah DUTB.

Skladno s spremenjenim ZUKSB je bila spremenjena tudi uredba.

DUTB glede na pričakovane spremembe pričakuje tudi posodobitev podzakonskih predpisov, smernic za poslovanje DUTB in svojega statuta, zaradi česar bo morala glede na nove pravne podlage ponovno prilagoditi svoje politike in nekatere dejavnosti.

DUTB si bo še naprej prizadevala za nadaljnjo posodobitev pomembne zakonodaje.

Strategija korporativnega komuniciranja

Izboljšanje komunikacijskih zmogljivosti, okrepitev odnosov z javnostjo in dodatek odnosov z vlagatelji ter trženje 
Cilj je zagotoviti, da se o delu DUTB učinkoviteje in bolj objektivno poroča širši javnosti in ključnim zainteresiranim stranem, vključno z vlagatelji.
Trenutna komunikacijska strategija se osredotoča zlasti na:

  • podpiranje strateških ciljev DUTB z informiranjem ključnih javnosti o vlogi DUTB ter koristih, ki jih zagotavlja Republiki Sloveniji in davkoplačevalcem;
  • pridobivanje podpore ključnih javnosti pri izvajanju ukrepov;
  • odnose z mediji, s katerimi se bo, kolikor bo to mogoče, olajšalo doseganje ciljev DUTB;
  • doseganje komunikacijskega učinka »ena družba, en glas« in
  • prehod iz reaktivnega v proaktivno komuniciranje DUTB.

Da bi DUTB povečala učinkovitost komuniciranja, oblikuje sporočila za vsako ključno skupino deležnikov posebej ter uporabi najprimernejša komunikacijski kanal in sredstvo sporočanja.

Komuniciranje načrtuje, usmerja in nadzira DUTB-jev oddelek korporativnega komuniciranja, ki je neposredno odgovoren glavnemu izvršnemu direktorju. Oddelek za trženje, korporativno komuniciranje in odnose z vlagatelji DUTB je »komunikacijsko središče«, v katerem se notranje in zunanje informacije pregledujejo, usklajujejo, preverjajo, prilagajajo in oblikujejo skladno s strateškimi, poslovnimi in komunikacijskimi cilji organizacije.​