Skip Navigation Linksstrateski_cilji

​​​​​Strateški cilji DUTB

​​​​​​Poslanstvo DUTB

Poslanstvo DUTB je opredeljeno v Smernicah za delovanje DUTB, Upravni odbor DUTB pa je skladno z njimi sprejel ključne usmeritve in strateške cilje.

 • Izvajati ukrepe za krepitev stabilnosti bank, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije.
 • Spodbujati zaupanje v finančni sistem in delovati v skladu s pravili poslovno-finančne stroke in z najvišjimi standardi etike upravljanja sredstev, ob izogibanju konfliktu interesov.
 • Izvajati proaktiven, usklajen in celovit pristop k prestrukturiranju podjetij.
 • Delovati kot aktivni lastnik sredstev.
 • Upravljati sredstva na način, ki bo omogočal odprodajo po najboljši možni ceni.

Ključne usmeritve in strateški cilji DUTB

 • Finančni cilj DUTB je zagotoviti največji mogoči donos za državo in davkoplačevalce: (1) odplačati obveznice z državnim poroštvom, ki so bile izdane kot plačilo za prenesena sredstva, in (2) ustvariti zahtevani donos na prvotno vplačani kapital s strani Republike Slovenije.
 • Skladno z navedenim ciljem prestrukturirati družbe, če je to ekonomsko upravičeno, in prispevati k ponovni vzpostavitvi vzdržnega delovanja nepremičninskega in drugih trgov v Sloveniji.
 • Intenzivno upravljati sredstva in dodatno investirati vanje z namenom optimiziranja njihovega poslovnega potenciala in povečevanja njihove unovčljive vrednosti. Vlada in DUTB sta za učinkovito spremljanje in poročanje opredelili tudi niz ključnih kazalnikov uspešnosti (KKU). Omenjeni KKU so izhodišče za strateško in finančno načrtovanje DUTB.

Strategije za doseganje ciljev

Končni cilj izvajanja vseh aktivnosti DUTB je povečati vrednost za Republiko Slovenijo. Spodnji strateški okvir se uporablja kot vodilo pri opisu strategij DUTB ter strateških aktivnosti.

Koraki in strategije za povečanje vrednosti so podrobneje opisani v nadaljevanju.
 ​

Strategije za povečanje vrednosti sredstev v upravljanju​

Splošne usmeritve Cilj DUTB je postati mednarodno priznana upravljavka slabih sredstev s tržno vrednostjo, ki presega vrednost njenih sredstev.​
Pospešitev prestrukturiranja in preoblikovanje iz pretežne upravljavke posojil v upravljavko nepremičnin.​
Maksimiziranje vrednosti, nepristranske, na dejstvih temelječe strategije za posamezne primere, načrtovanje ukrepov in pregledno, strokovno odločanje.​
Upravljanje sredstev na način, ki nenehno omogoča prodajo sredstev ob upoštevanju dejstva, da je DUTB le začasna lastnica sredstev.​
Konkurenčni in pregledni prodajni postopki.​​
Usmeritve pri upravljanju primerov prestrukturiranja in večinskih lastniških naložb​​DUTB povečuje vrednost svojih terjatev s prestrukturiranjem dolžnikov, če je ta strategija ekonomsko upravičena.
DUTB poskuša ohraniti nadzor nad dolžnikovim denarnim tokom, kadar je DUTB ekonomska lastnica.​
DUTB povečuje vrednost podjetja (posojil in lastniških naložb skupaj) v primerih prestrukturiranja.​
DUTB bo zagotavljala likvidnost dolžnikom v prestrukturiranju, če bo to poslovno upravičljivo. ​
DUTB bo uvajala, zagotavljala pomoč in spremljala operativno prestrukturiranje dolžnikov​. ​
DUTB bo dopolnjevala strategije povečevanja vrednosti tudi z združevanjem sredstev v ločene portfelje sredstev. 
Usmeritve v primerih unovčevanja zavarovanj​​Če bo DUTB ugotovila, da dolžnik kot delujoče podjetje ne more preživeti na trgu in da ne obstaja poslovno sprejemljiva ponudba za prodajo terjatev DUTB, bo proti dolžniku sprožila stečajni postopek.​
DUTB bo sprejela odločitev o prodaji sredstev delujočih družb, če prevzem nadzora nad družbo ne bo gospodaren ali izvedljiv.​​

Usmeritve pri upravljanju manjšinskih kapitalskih naložb​​​
DUTB si bo prizadevala za pregleden in optimalen izhod za posamezne manjšinske lastniške naložbe v neposredni lasti DUTB.​​
Usmeritve pri upravljanju nepremičnin​DUTB bo prevzela nepremičnine, dane DUTB kot zavarovanje posojil, če bo to ekonomsko upravičeno.​​
DUTB bo zagotavljala zaščito in povečanje vrednosti z aktivnim upravljanjem nepremičnin.
DUTB bo povečevala vrednost svojih nepremičnin z raznovrstnimi trženjskimi aktivnostmi.​
DUTB ne bo razvijalka nepremičninskih projektov.
DUTB bo za doseganje optimalnega donosa oddajala nepremičnine, kadar je to primerno.
DUTB bo, če bo slednje smatrano za prednost, oblikovala portfelje nepremičnin s sorodnimi profili tveganj in donoso​​​v.​
DUTB si bo v stečajnih postopkih prizadevala zagotoviti  optimalne postopke in metode prodaje zastavljenih nepremičnin.​

Splošne usmeritve

Cilj DUTB je postati mednarodno priznana upravljavka slabih sredstev s tržno vrednostjo, ki presega vrednost njenih sredstev

V dveh letih od ustanovitve je DUTB vzpostavila učinkovit sistem upravljanja ne le slabih posojil, temveč tudi drugih vrst slabih sredstev, ki obremenjujejo bilance bank. DUTB ima:

 • usposobljene strokovne upravljavce za slaba posojila, nepremičnine in lastniške naložbe,
 • vzpostavljene procese za učinkovito upravljanje slabih sredstev,
 • ​​​potrebne kompetence na področju prestrukturiranja (finančnega in operativnega) za uspešno reševanje zapletenih primerov.

Procese je mogoče preprosto nadgrajevati in zagotoviti učinkovito podporo, delno z notranjimi in deloma z zunanjimi rešitvami.

Cilj DUTB je postati organizacija z vrednostjo, ki presega vrednost njenih sredstev. To bi lastnici, Republiki Sloveniji, zagotovilo možnost uporabe DUTB tudi za nadaljnje reševanje slabih sredstev.

DUTB želi postati najboljša izbira za upravitelja tudi preostalih slabih sredstev v bilancah bank v Republiki Sloveniji in njihovih hčerinskih družbah v Sloveniji in tujini. Prenos in upravljanje dodatnih slabih sredstev bi lahko ustvarila pozitivne sinergije v številnih primerih. Poleg tega bi lahko ekonomija obsega potencialno izboljšala stroškovno učinkovitost procesa upravljanja slabih sredstev. DUTB je bila zato s strani lastnika pozvana k pripojitvi ali prevzemu sredstev od Factor banke in Probanke. 

DUTB želi z dobro delujočo organizacijo, uspešnimi procesi upravljanja in odločanja, celovitim pregledom nad sredstvi, jasno opredeljenimi strategijami ustvarjanja vrednosti in preteklimi dobrimi rezultati postati subjekt, katerega vrednost bo presegala vsoto njegovih sredstev. Tako bo DUTB postala privlačna za vlagatelje, kar bo lastnici omogočilo nadaljnjo razbremenitev bremen, ki jih je prevzela za rešitev bančne krize.

Pospešitev prestrukturiranja in preoblikovanje iz pretežne upravljavke posojil v upravljavko nepremičnin

DUTB namenja posebno pozornost delujočim podjetjem z zagotavljanjem hitrega operativnega in finančnega prestrukturiranja. DUTB je morala v letih 2015 in 2016 uspešno prestrukturirati celoten portfelj, za katerega je opredeljena strategija prestrukturiranja; s polovico vseh dolžnikov znotraj tega portfelja so bili sporazumi o finančnem prestrukturiranju podpisani že do februarja 2015. Za zagotavljanje kar najboljšega upravljanja teh sredstev je načrtovana neprestana izboljšava na področju upravljanja sredstev, na primer specializacija upravljavcev teh sredstev, oblikovanje podportfeljev podobnih sredstev, itd. Tem procesom je v DUTB namenjeno kar največ pozornosti.

V drugi polovici življenjske dobe DUTB, po letu 2017, se bo struktura sredstev DUTB pomembno spremenila. Zmanjšal se bo delež posojil do dolžnikov v prestrukturiranju, izpostavljenost do dolžnikov v insolvenčnih postopkih bo postopno padala, število in vrednost nepremičnin, ki jih bo DUTB prevzela kot neposredna lastnica, pa se bo povečalo.

 

DUTB bo še naprej prilagajala organizacijsko strukturo in procese glede na spremembe v strukturi posameznih vrst sredstev v portfelju. V poglavju Organizacijske strategije so podrobneje prikazane pričakovane spremembe strukture zaposlenih in IT arhitekture.

Maksimizacija vrednosti, razvoj nepristranske, na dejstvih temelječe strategije za posamezne primere, načrtovanje ukrepov in pregledno, strokovno odločanje

DUTB po prevzemu slabega posojila opravi podrobno analizo na ravni celotne izpostavljenosti do določenega dolžnika, oziroma do skupine povezanih oseb v primerih poslovnih sistemov. Ta analiza vključuje:

 • oceno dolžnikove zmožnosti srednje in dolgoročnega poplačila dolga z ustvarjenimi denarnimi tokovi ali možnosti za dezinvestiranje,
 • pravni okvir, ki bi omogočal maksimalno poplačilo posojil,
 • dolžnikovo pripravljenost za iskanje vzajemno zadovoljive rešitve in
 • ​​druge okoliščine, ki vplivajo na poplačilo posojil DUTB.

Na podlagi analize se izvede vrednotenje sredstev, ki zagotavlja osnovo za izbiro ustrezne strategije upravljanja prevzetih sredstev. DUTB izbere bodisi strategijo prestrukturiranja bodisi unovčenja zavarovanj.

DUTB se odloči za strategijo prestrukturiranja dolžnika, kadar presodi, da bo z ukrepi finančnega in operativnega prestrukturiranja dolžnika mogoče izboljšati poslovanje dolžnika, in bo s tem doseženo večje plačilo dolga kot ob unovčenju zastavljenega premoženja. Cilj DUTB pri prestrukturiranju družbe je zagotoviti dolgoročno učinkovitost poslovanja dolžnika in njegovo konkurenčnost, zato je finančno prestrukturiranje povezano tudi s poslovnim ali operativnim prestrukturiranjem, kar lahko vključuje odprodajo poslovno nepotrebnih sredstev oziroma dejavnosti družbe.

Za strategijo unovčevanja zastavljenega premoženja se DUTB odloči v primeru negativnega poslovanja dolžnikov, kjer tudi z ukrepi finančnega in operativnega prestrukturiranja ne bi bilo mogoče ustvariti vrednosti, višje od pridobljene z unovčevanjem zastavljenega premoženja. Strategija unovčenja zavarovanj se uporabi tudi v družbah, zoper katere je bil že pred prenosom na DUTB uveden insolvenčni postopek. Ob tem je potrebno poudariti, da je bilo število takih prenesenih družb precejšnje (več kot polovica primerov s strategijo unovčevanja premoženja).

DUTB bo z uporabo dodatnih informacijskih rešitev še naprej dopolnjevala sisteme za sprejemanje odločitev s ciljem zagotavljanja učinkovitega in robustnega delovanja. Podrobnejši opis je podan v poglavju Organizacijske strategije.

Upravljanje sredstev na način, ki nenehno omogoča DUTB prodajo sredstev ob upoštevanju dejstva, da je DUTB le začasna lastnica sredstev

Na podlagi poslanstva, opredeljenega v Smernicah za delovanje DUTB, je DUTB projektna družba, katere namen je prodati vsa sredstva, ki so bila nanjo prenesena. Ob tem mora DUTB, v skladu z določili ZUKSB, letno prodati vsaj 10 % sredstev v upravljanju.

DUTB je pripravljena prodati katero koli sredstvo ob prejetju utemeljene ponudbe s strani ustreznega prevzemnika, kjer je utemeljena ponudba opredeljena kot ponudba, ki presega ocenjeno vrednost sredstva, za katero DUTB meni, da jo lahko ustvari iz sredstva, če ponudbe ne sprejme. Vse prodaje potekajo po konkurenčnem in preglednem prodajnem postopku. DUTB v podporo odločanju izvaja redna vrednotenja vseh svojih sredstev z uporabo interne metodologije vrednotenja sredstev, ki je bila verificirana tudi s strani zunanjih strokovnjakov in revizorjev.