Skip Navigation Linksupravljanje

​​​​​​​​​Korporativno upravljanje

 

Število članov Upravnega odbora, njihove pristojnosti in odgovornosti so določene z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). DUTB v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi vodi sedemčlanski upravni odbor. Sestavljajo ga trije izvršni direktorji, ki so na DUTB zaposleni za polni delovni čas in štirje neizvršni direktorji.​

 

Upravni odbor DUTB​

​​Neizvršni direktorji 

Dr. Miha Juhart, neizvršni direktor od 28. januarja 2017 in predsednik upravnega odbora DUTB, je doktor pravnih znanosti. Zaposlen je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava. Ima bogate strokovne in vodstvene izkušnje. Bil je član in dva mandata predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev. Je prorektor Univerze v Ljubljani in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je član nadzornega sveta Jedrske elektrarne NEK, d.o.o., Pozavarovalnice Save, d.d., in DARS, d.d. Kot svetovalec je sodeloval z vodilnimi odvetniškimi pisarnami in gospodarskimi družbami na različnih pravnih področjih, predvsem na področju nepremičninskega ter gospodarskega pogodbenega in statusnega prava. Bil je arbiter v več domačih in tujih arbitražnih zadevah.  Izjava o neodvisnosti

Mitja Križaj, univerzitetni diplomirani ekonomist, neizvršni direktor DUTB od 28. januarja 2017, ima prek 20 let vodstvenih izkušenj na področjih bančništva in financ, upravljanja nepremičninskih portfeljev in naložb ter upravljanja in vodenja družb, ki se ukvarjajo z upravljanjem nestrateških in slabih naložb bank ter drugih finančnih organizacij. Trenutno je zaposlen v družbi Fundament svetovanje in investicije, ki se ukvarja s poslovnim in finančnim svetovanjem, prednostno usmerjenim v poslovno in finančno preoblikovanje družb, z nepremičninskimi vidiki poslovanja, dezinvestiranjem poslovno nepotrebnega premoženja, razvojem in vodenjem projektov ter s svetovanjem pri upravljanju naložb. Pred tem je bil kot direktor družbe Hypo leasing, kasneje Heta Asset Resolution, neposredno odgovoren za preoblikovanje in upravljanje slabih ter nestrateških naložb skupine Hypo Alpe Adria v Sloveniji. Bil je tudi predsednik uprave družbe Triglav nepremičnine, d.d., znotraj skupine Zavarovalnica Triglav, v zgodnjih letih je poklicno deloval v bankah Bank Austria Creditanstalt in Hypo Alpe Adria. Trenutno opravlja tudi funkcijo člana nadzornega sveta in predsednika revizijske komisije družbe Slovenske Železnice. Izjava o neodvisnosti

Juan BarbaJuan Barba Silvela, od 24. marca 2016 neizvršni direktor DUTB, ima več kot 20-letne izkušnje s področij nepremičnin in financ. Septembra 2014 je prevzel funkcijo izvršnega direktorja nepremičninskega sklada Meridia Capital, pred tem je bil slabi dve leti direktor področja upravljanja nepremičnin ter kasneje vodja transakcij španske družbe za upravljanje terjatev bank Sareb. Strokovne in vodstvene izkušnje je pridobival v družbah Doughty Hanson, Aareal Bank AG, Principal Financial Group in Arthur Andersen Real Estate. Zadnjih dvanajst let je profesor predmeta financiranje na področju nepremičnin na podiplomskem programu poslovne šole Instituto de Empresa v Madridu. V preteklosti je bil tudi predavatelj za področje upravljanja nepremičnin na Options & Futures Institute v Madridu. Na univerzi Pontificia Comillas je diplomiral iz smeri poslovanje in finance ter smeri prava.​​ Izjava o neodvisnosti


 

 

​Izvršni direktorji 
balogh_imre.jpg ​Dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. Pred tem je bil od aprila do oktobra 2015 neizvršni direktor DUTB, hkrati pa je v obdobju od septembra 2013 do oktobra 2015 opravljal funkcijo predsednika posebne uprave v urejenem prenehanju mariborske Probanke d.d. Pred tem je bil dr. Balogh svetovalec in član strateškega odbora nadzornega sveta na banki First Ukrainian International Bank v Kijevu, še prej pa glavni strateg, izvršni finančni direktor in glavni direktor področja tveganj na madžarski MKB Bank ter predsednik oziroma član uprav bank, finančnih organizacij in zavarovalnic v štirih državah regije srednje in vzhodne Evrope (1988-2012). Njegove pretekle izkušnje na področju upravljanja slabih terjatev vključujejo zmanjševanje portfeljev poslovnih terjatev in nepremičnin na Madžarskem, v Bolgariji in Ukrajini po letu 2008 ter delitev banke na dobri in slabi del v Romuniji (2009/10). Dr. Balogh ima magistrski in doktorski naziv na področju ekonomije ter doktorat iz regionalnih znanosti, izobrazbo s področja izvršnega upravljanja družb pa je pridobil na univerzah Wharton in Harvard Business School.

skrubej_janez.jpg  Andrej Prebil, izvršni direktor za upravljanje sredstev, je univerzitetni diplomirani ekonomist. Pred prihodom na DUTB je preko 15 let delal na področju turizma, od tega 12 let na vodilnih delovnih mestih, na katerih je pridobil obsežna znanja in izkušnje s področij strateškega in operativnega managementa, financ in kontrolinga, upravljanja s tveganji ter poslovnega in finančnega prestrukturiranja. Nazadnje je bil predsednik uprave v družbi Hoteli Bernardin, pred tem predsednik uprave Save Turizem (2011-2016) in direktor družbe Hotel Lev (2004-2011). V slednjem je vodil zahteven postopek kriznega managementa ter poslovno in finančno prestrukturiranje. V okviru divizije turizma ACH je bil v obdobju 2008-2011 odgovoren za svetovanje strateškim financam in kontrolingu. Pred tem je bil pomočnik glavnega direktorja za finance in kontroling v Grand Hotelu Union, svojo poklicno pot pa je začel kot analitik planer in kontrolor finančnega poslovanja v Grand Hotelu Union. Kot član nadzornih svetov je pridobil poglobljena znanja s področij spremljanja in nadziranja upravljanja premoženja, naložb in nepremičnin. Trenutno je predsednik nadzornega sveta Elesa. Aktiven je tudi v turistični stroki kot predsednik Turistično gostinske zbornice in član sveta STO.

korsic_ales.jpgJože Jaklin, izvršni direktor za korporativne zadeve, je diplomirani ekonomist. Po diplomi je zaključil še mednarodni podiplomski MBA študij na Clemson University v ZDA. Pred prihodom na DUTB je bil v zadnjih dveh letih prokurist v Litostroj Ravne in Liv Kolesa. V obeh družbah je bil odgovoren za optimizacijo proizvodnega procesa in pripravo podjetja za prodajo. Pred tem je opravljal funkcijo predsednika uprave družbe DZS ter člana uprave za finance, računovodstvo, kontroling in informatiko v Luki Koper (2014) in Salonitu (2011-2014). V Cimosu je v obdobju 2009-2011 kot svetovalec uprave sodeloval pri pripravi reorganizacije, v obdobju 2003-2009 pa je kot direktor družbe Litostoroj E.I. uspešno izpeljal obsežen program prestrukturiranja. Pred tem je bil pomočnik direktorja v Geoplinu (2001-2003), v Slovenski razvojni družbi (1997-2001) član uprave za privatizacijo in finančno prestrukturiranje ter v Agenciji za privatizacijo in prestrukturiranje namestnik direktorja (1993-1997). V Agenciji je aktivno sodeloval pri izvedbi lastninskega preoblikovanja podjetij. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobil certifikat Preizkušeni ocenjevalec vrednosti.​​​​

Člani upravnega odbora so imenovani za obdobje petih let.

Statut

Vodje področij

Igo Gruden, direktor upravljanja terjatev
​​​Matej Pirc, finančni direktor
​Mag. Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin
Jana Miličevič, direktorica upravljanja naložb
Mag. Tanja Štrukelj, vodja prestrukturiranja zahtevnih primerov
Saša Vergan Klabjan​, vodja prestrukturiranja terjatev srednjih in malih podjetij
Mag. ​Karmen Lah, vodja unovčevanja terjatev in izterjave
Mag. Darka Ledinek​, vodja podpore upravljanju terjatev in naložb               
​Jure Gjud, vodja poslovnih analiz               
Mag. ​Irena Novak, vodja notranje revizije                
Mag. ​Sandra Jordan, vodja tajništva               
​Tjaša Brilej Molan, vodja skladnosti poslovanja
​Sebastian Cafuta, vodja pravnega področja
Mag. Matej Černigoj, vodja kadrov               
Žiga Pfeifer,  vodja upravljanja nepremičninskega portfelja - stanovanjske nepremičnine
Boštjan Štefelin,  vodja upravljanja nepremičninskega portfelja - poslovne nepremičnine
Nikolaj Omersa,  vodja podpore upravljanja nepremičnin               
Nina Tušar Markež, vodja financ in računovodstva
Mag. Uroš Zabukovšek, vodja IT, organizacije in poslovnih procesov
Dr. Jernej Koren, vodja kontrolinga ​in upravljanja tveganj ​        
Sabina Novak, ​​pravna svetovalka upravnemu odboru
           

 ​​​

​​​​​​​Komisije in odbori

Odločitve glede posojil in drugih sredstev se sprejemajo v okviru strukture komisij, v kateri so jasno opredeljeni mandati in pristojnosti. Natančneje delujejo trije kreditni odbori in dva naložbena odbora, pri čemer kreditni odbori delujejo na operativni, izvršni in upravni ravni, naložbena odbora pa na izvršni in upravni ravni.

Komisije upravnega odbora

Leta 2013 je upravni odbor v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, ustanovil in imenoval člane revizijske komisije in komisije za prejemke, v maju 2014 pa člane akreditacijske komisije. Vsi člani upravnega odbora so člani kreditnega in naložbenega odbora na upravni ravni. 

Revizijska komisija

Obseg dela komisije je opredeljen v poslovniku. Komisija deluje neodvisno od izvršnega vodstva, njen cilj pa je zagotoviti ustrezno zaščito interesov delničarjev glede računovodskega poročanja in notranje kontrole. Tako komisija pomaga upravnemu odboru pri izpolnjevanju njegove nadzorne funkcije, in sicer tako da spremlja proces računovodskega poročanja, učinkovitost sistemov notranje kontrole in upravljanja tveganj ter učinkovitost funkcije notranje revizije. Komisija zagotavlja, da se pomembne teme v zvezi z računovodskim poročanjem ter finančnimi in operativnimi tveganji analizirajo bolj poglobljeno in natančno, kot je to po navadi mogoče na sejah upravnega odbora. Komisiji je naložena odgovornost, da se seznani z zakonsko revizijo letnih računovodskih izkazov ter spremlja nepristranskost in neodvisnost zakonskih revizorjev. Poleg tega je komisija odgovorna za usmerjanje in ocenjevanje dela funkcije notranje revizije. Komisija ni odgovorna za poročanje, izvedbo revizij ali določitev, ali so računovodski izkazi popolni, točni in skladni s splošno sprejetimi računovodskimi načeli. Za zadnje tri naloge so odgovorni izvršno vodstvo in neodvisni revizorji. Komisija spremlja učinkovitost sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj v celoti, ta njena naloga pa sega prek procesa računovodskega poročanja. 

Komisija za prejemke

Komisija za prejemke je notranji organ DUTB, ki je bil ustanovljen aprila 2013, njena funkcija pa je del strukture korporativnega upravljanja DUTB. Obseg odgovornosti komisije za prejemke v prvi fazi zajema vzpostavitev ustrezne politike prejemkov osebja DUTB in pripravo okvirja za sledenje uspešnosti zaposlenih. Na splošno je komisija za prejemke odgovorna za pripravo odločitev glede prejemkov. 

Komisija ima vsaj tri člane: 

 • dva neizvršna direktorja DUTB in 
 • zunanjega člana/-e, strokovnjaka/-e na področju ocenjevanja uspešnosti vodstva in prejemkov zunaj DUTB. 

Akreditacijska komisija

Akreditacijska komisija je notranji organ DUTB, ki izbira možne kandidate za članstvo v nadzornih svetih drugih družb. Zato to ni komisija v smislu določenih drugih podobnih organov, ki jih predvideva Zakon o gospodarskih družbah (npr. revizijska komisija) in katerih funkcija bi bila del korporativnega upravljanja DUTB. Akreditacijska komisija izbira ustrezne notranje ali zunanje kandidate na podlagi notranjih meril in pogojev ter tudi potreb nadzornega sveta posamezne družbe glede na izzive, s katerimi se družba srečuje.

Komisija ima vsaj spodaj navedene člane: 

 • enega izvršnega direktorja, ki je obenem vodja upravljanja premoženja; 
 • neizvršnega direktorja DUTB; 
 • zunanjega člana, strokovnjaka za področje korporativnega upravljanja izven DUTB. 

V primeru odsotnosti enega ali več članov so pomožni člani glavni izvršni direktor DUTB in neizvršni direktorji.

Revizija

Notranja revizija

Notranja revizija je po definiciji neodvisna, objektivna dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, katere namen je zagotoviti dodano vrednost in izboljšati poslovanje določene organizacije. Organizaciji pomaga doseči njene cilje tako, da zagotovi sistematičen in discipliniran pristop za oceno in izboljšanje učinkovitosti procesov upravljanja tveganj, kontrole in korporativnega upravljanja.

Skladno s to definicijo je cilj funkcije notranje revizije pri DUTB, da predstavlja dejavnost, ki družbi zagotavlja dodano vrednost in ji pomaga doseči njene cilje.

Funkcija notranje revizije je bila vzpostavljena v zadnjem četrtletju 2014, ko je bil zaposlen notranji revizor. Dejansko se je delo notranje revizije začelo v prvih dneh leta 2015. Funkcija sledi načrtu notranjerevizijske funkcije za leto 2015, ki ga je pregledala revizijska komisija in sprejel upravni odbor.

Delo funkcije notranje revizije sledi obveznim smernicam Inštituta notranjih revizorjev in Slovenskega inštituta za revizijo. Funkcija notranje revizije poroča neposredno upravnemu odboru, ki je pristojen za odobritev njene listine o notranji reviziji, načrta revizije ter proračuna in načrta virov.

Funkcija notranje revizije se osredotoča predvsem na to, da prek revizijskih in svetovalnih nalog prispeva k učinkovitosti in uspešnosti sistema notranjih kontrol DUTB. Poleg tega da sledi sprejetemu načrtu, je funkcija notranje revizije vključena v tekoče poslovanje DUTB, in sicer prek odprtih pogovorov z zaposlenimi, ki prosijo za nasvete, želijo obravnavati vprašanja glede notranje kontrole in upravljanja tveganj ali želijo svoje zamisli preskusiti z nekom, ki zna odgovoriti na upravičena vprašanja in predlagati izvedljive rešitve.

Zunanja revizija

Računovodske izkaze DUTB za leto 2014 je revidirala družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. V okviru revizije računovodskih izkazov je zunanji revizor o svojih ugotovitvah poročal upravnemu odboru in revizijski komisiji.​​​

​Organizacijska struktura

DUTB je organizirana tako, da učinkovito opravlja svoje poslanstvo in dosega strateške cilje, ki so jih opredelili ZUKSB, vlada kot njen lastnik in upravni odbor. Funkcijsko organizacijsko strukturo, prikazano na spodnji sliki, dopolnjuje procesna organizacijska struktura.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DUTB

 ​​DUTB_OrgChart_SLO.JPG

Normativni okvir

Poleg ZUKSB urejajo delovanje in organiziranost DUTB tudi:

 • Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank,
 • Smernice za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., ki podrobneje urejajo delovanje DUTB,
 • statut Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.,
 • politika prejemkov v DUTB.

DUTB v celoti deluje v skladu z določbami iz predhodno navedenih predpisov, ki urejajo delovanje DUTB.

 

Delovanje po posameznih področjih je določeno tudi s politikami, ki jih sprejme ali dopolni upravni odbor. Najpomembnejše med njimi so:

 • Procesi in pristojnosti odločanja odborov,
 • Politika upravljanja DUTB,
 • Poslovnik o delu izvršnih direktorjev,
 • Politika upravljanja s tveganji in
 • Navodila o vrednotenju sredstev in notranjih kontrolah.