Skip Navigation Linkszaposlitev

​Zaposlitev ​

DUTB je vzpostavila organizacijo, zaradi katere je družba dragocenejša od vrednosti sredstev, ki jih upravlja. Ta dodatna vrednost izvira iz organizacije in ljudi, ki jih DUTB zaposluje. Smo ekipa sodelavcev različnih kariernih poti, izobrazb, izkušenj in domovin, ki soustvarjamo sveže ideje in rešitve za velikokrat zapletene primere, ki so nam zaupani.  Želja po novih znanjih ter izzivih nas je pripeljal v organizacijo, ki ima veliko odgovornost do Slovenije in njenih državljanov. Navkljub oviram, ki izhajajo iz narave našega dela, smo usmerjeni v zastavljene cilje z ustvarjanjem celostnih in hkrati etičnih rešitev.

Se nam želiš pridružiti? Piši na zaposlitev@dutb.eu.​

 

Aktualni razpisi

 

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja mednarodni razpis za

IZVRŠNEGA DIREKTORJA DRUŽBE (m/ž) – 2 delovni mesti

 

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., smo mednarodno obarvana ekipa finančnih in drugih strokovnjakov z nalogo intenzivno in proaktivno upravljati sredstva, prevzeta od slovenskih bank, ter na ta način dodajati vrednost Republiki Sloveniji in njenim davkoplačevalcem. V času svojega delovanja smo se razvili v mednarodno priznan center znanja za upravljanje tveganega premoženja.

Vaše naloge bodo:

 • vodenje družbe v skladu s statutom, zakonodajo in usmeritvami lastnika ter organov družbe,
 • upravljanje premoženja, kapitalskih naložb in nepremičnin,
 • korporativne zadeve (pravo, finance in računovodstvo, informatika, organizacija in poslovni procesi, upravljanje s človeškimi viri).

Področja dela med izvršnimi direktorji bodo lahko s sklepom upravnega odbora oziroma glede na Pravilnik o notranji organizaciji DUTB funkcionalno razdeljena drugače. 

Pogoji:

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami), in pogojev, določenih v Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami), izpolnjevati še pogoje ter merila, določena v Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Ur. l. RS, št. 105/12 s spremembami in dopolnitvami ZUKSB), ter naslednje splošne pogoje:

 • univerzitetna izobrazba ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (prizna se tudi izobrazba, pridobljena v primerljivih študijskih programih v tujini),
 • je strokovnjak s področij bančništva, financ ali gospodarskega prava z vsaj desetimi leti izkušenj s področja vodenja (ali nadziranja) velikih ali srednjih gospodarskih družb,
 • ni delničar ali družbenik v banki ali namenski družbi, ki je deležna ukrepov po ZUKSB,
 • osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • aktivno znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati z znanjem, veščinami in izkušnjami pri vodenju poslov in dejavnosti v primerljivem poslovnem okolju na področjih:

  • prestrukturiranja gospodarskih družb,
  • združitev in prevzemov,
  • upravljanja slabih terjatev,
  • upravljanja premoženja in nepremičnin ter naložb,
  • gospodarskega in korporacijskega prava,
  • investicijskega bančništva,
  • financ in računovodstva, informatike, organizacije in poslovnih procesov, upravljanja s človeškimi viri.

 

Kandidat vlogi priloži:

 • kratek življenjepis v slovenščini in angleščini,
 • dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, vključno z dokazilom, izjavo, da ni bil obsojen ali da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
 • svoje videnje delovanja v okviru strategije DUTB, ki je dostopna na (http://www.dutb.eu/si/strategija) na največ štirih straneh (pripravljene na podlagi Smernic za delovanje DUTB, d.d., ki jih je določila Vlada Republike Slovenije 7. 12. 2016 in so dostopne na spletni strani DUTB).

Prejemki izvršnih direktorjev (in ostalih članov upravnega odbora) so opredeljeni v trenutno veljavni Politiki prejemkov, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 9. 6. 2016, dostopni na sedežu in spletni strani družbe.

Razpis in dodatne informacije so na razpolago na spletni stran družbe: http://www.dutb.eu/en/o-nas/zaposlimo. Neizvršni direktorji Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., bodo na predlog Kadrovske komisije in po lastni presoji na pogovor povabili najustreznejše kandidate ter imenovali dva izvršna direktorja. Pri tem si pridržujejo pravico, da na pogovor ne povabijo nobenega kandidata, kakor tudi da z nikomer ne sklenejo pogodbenega razmerja.

S posameznim izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas trajanja petletnega mandata, za polni delovni čas. Z imenovanjem posameznega kandidata na mesto izvršnega direktorja bo ta postal član Upravnega odbora družbe.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo izpolnjevale zgoraj navedene pogoje, in bodo prispele do vključno 25. 8. 2017 do 13. ure na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., ga. Metka Zlosel Alič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis za izvršnega direktorja družbe. Ne odpiraj!«, ali na e-naslov: razpis@dutb.eu.

Vloge bodo obravnavane zaupno. Neizbrani kandidati bodo obvestilo o izboru prejeli najkasneje v petih delovnih dneh po imenovanju izvršnih direktorjev Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d.

Upravni odbor DUTB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________